Reklama
Koronawirus

Menu główne
Gmina Pawłosiów
Reklama
Reklama
Urząd Gminy
Jednostki organizacyjne
GOPS Pawłosiów
Straż pożarna
Sport
Oświata
Biblioteka Publiczna
Płatności bezpośrednie oraz płatności obszarowe
Ochrona Danych Osobowych
Dla przedsiębiorców

Zdrowa Gmina

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Życzenia Świąteczne

 
PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom  pomocy żywnościowej.

KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI :

 1. Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie - których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej,  tj. – 1 402 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1 056 PLN dla osoby w rodzinie.
 2. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych bezpłatnie.
Więcej…
 
XV sesja Rady Gminy Pawłosiów

OGŁOSZENIE

Uprzejmie informuję mieszkańców Gminy Pawłosiów, iż 30 grudnia 2019 r. o godzinie 10:00
w świetlicy wiejskiej w Pawłosiowie odbędzie się XV sesja Rady Gminy Pawłosiów.

Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1) uchwalenia budżetu Gminy Pawłosiów na 2020 rok
  a) przedstawienie ostatecznej opinii Komisji Planowania i Budżetu do projektu budżetu Gminy Pawłosiów na 2020 r.,
  b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały  budżetowej Gminy Pawłosiów na 2020 rok,
  c) dyskusja nad budżetem Gminy.
  2) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pawłosiów
  a) przedstawienie ostatecznej opinii Komisji Planowania i Budżetu do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pawłosiów na lata 2020-2027,
  b) odczytanie opinii  Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały w  sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pawłosiów na lata 2020 - 2027,
  c) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o możliwości sfinansowania deficytu budżetu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Pawłosiów na 2020 rok.
  3) uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Pawłosiów na 2020 rok,
  4) zmian w budżecie Gminy na rok 2019 (przed podjęciem uchwały opinia Komisji Planowania i Budżetu),
  5) opłat za korzystanie z obiektów użyteczności publicznej,
  6) uchwalenia planu pracy Rady Gminy Pawłosiów na 2020 rok,
  7) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pawłosiów na 2020 rok,
  8) zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Pawłosiów na 2020 rok,
  9) przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Pawłosiów na 2020 rok.
 5. Przyjęcie protokołu z sesji Nr XIV/2019  Rady Gminy.
 6. Wolne wnioski, zapytania i interpelacje.
 7. Zakończenie obrad.

Jednocześnie informuję, iż posiedzenia Rady Gminy mają charakter otwarty, co oznacza, że każda osoba zainteresowana może uczestniczyć w obradach Rady.

Przewodniczący Rady
Marian Maciałek

przyjęcia programu osłonowego Gminy Pawłosiów w zakresie dożywiania „Posiłek dla dzieci i młodzieży” na lata 2019 - 2023, ek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023,
 
BIULETYN NR 4/2019

Biuletyn Gminy Pawłosiów - Nr 4/2019
 
KONDOLENCJE

Więcej…
 
Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jarosławiu

Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jarosławiu w sprawie stwierdzenia przydatności wody do spożycia z wodociągu Wierzbna.

 
Gminny Konkurs Ozdób Bożonarodzeniowych

Świętom Bożego Narodzenia nieodłącznie towarzyszy tradycja ubierania choinki, która w Polsce na dobre zadomowiła się na początku XX wieku. W czasach zanim zawitała do nas choinka ozdobą świąteczną polskich domów były pająki, związane z obrzędowością ludową wraz z innymi bożonarodzeniowymi tradycyjnymi dekoracjami: snopami zbóż, słomą i sianem, jabłkami, orzechami, szyszkami, gwiazdkami z papieru, słomy i opłatka, łańcuchami, ozdobami z wydmuszek. Wszystko to stanowiło symbol płodności i urodzaju oraz szczęścia w nowym roku.

Pomimo upływu czasu tradycja jest nadal podtrzymywana. Przystrajane są domy, kościoły, zakłady pracy, ulice, a wykonywaniem ozdób i przyozdabianiem choinek zajmują się całe rodziny.

Tegoroczny Gminny Konkurs Ozdób Bożonarodzeniowych odbył się pod hasłem Najładniejsza Ozdoba Bożonarodzeniowa. Konkurs miał na celu podtrzymanie pięknej tradycji własnoręcznego wykonywania ozdób na choinkę według własnego pomysłu i z wykorzystaniem dostępnych w domu materiałów oraz integrację międzypokoleniową mieszkańców Gminy Pawłosiów.

Więcej…
 
Ogłoszenie

Ogłoszenie o naborze kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert.

 
Ważne dla osób rejestrujących lub wyrejestrowujących samochód!

Już od 1 stycznia 2020 roku zacznie obowiązywać 30-dniowy termin na złożenie wniosku o rejestrację lub wyrejestrowanie pojazdu. Ci, którzy się spóźnią mogą spodziewać się nawet 1000 zł kary. Nowe przepisy zostały opublikowane w Dzienniku Ustaw i mają spowodować terminowe dopełnienie formalności.

Z zapisu ustawy wynika, że termin rozpoczyna się od:

 • albo zakupu nowego pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • albo zakupu pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (czyli używanego z rynku wtórnego),
 • albo od daty sprowadzenia pojazdu do Polski z państwa należącego do UE.

W przypadku wyrejestrowania właściciel auta lub innego pojazdu będzie miał również 30 dni na dopełnienie formalności. Uwzględniono takie sytuacje jak m.in. złomowanie, kradzież lub sprzedaż auta za granicę.

Osoby, które nie dotrzymają obowiązku terminowego zgłoszenia do rejestracji lub wyrejestrowania pojazdu czeka kara od 200 do 1000 zł.

 
INFORMACJA

Informuję, że w dniu 24 grudnia 2019 r. (wtorek)

Urząd Gminy będzie nieczynny.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Wierzbnej będzie nieczynny.

z up. Wójta
Joanna Tomaszewska
Sekretarz Gminy

 
Zarządzenie Wójta Gminy Pawłosiów

Zarządzenie Nr 0050.86.2019 Wójta Gminy Pawłosiów z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadania publicznego Gminy Pawłosiów pn. "Dowóz niepełnosprawnych dzieci i młodzieży do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Jarosławiu.

 
XIV Sesja Rady Gminy Pawłosiów

OGŁOSZENIE

Uprzejmie informuję mieszkańców Gminy Pawłosiów, iż 13 grudnia 2019 r. o godzinie 13:00
w świetlicy wiejskiej w Pawłosiowie odbędzie się XIV sesja Rady Gminy Pawłosiów.

Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1) zmian w budżecie Gminy na 2019 r. (przed podjęciem uchwały opinia Komisji Planowania i Budżetu),
  2) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pawłosiów (przed podjęciem uchwały  opinia Komisji  Planowania i Budżetu),

  3) ustalenia wydatków budżetu gminy, które w 2019 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego, 
  4) wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Pawłosiów do realizacji projektu pod nazwą  ,,Aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców Gminy Pawłosiów zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym” współfinansowanego z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020; Oś Priorytetowa VIII – Integracja społeczna, Działanie 8.1 - Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2019,
  5) wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Pawłosiów do realizacji operacji pt. ,,Zagospodarowanie terenu w miejscowości Ożańsk na cele rekreacyjne poprzez budowę wiaty, małej architektury oraz utwardzenie terenu” współfinansowanej ze środków  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2019,
  6) wyrażenia zgody na udzielenie w formie weksla niezupełnego (in blanco) wraz z deklaracją wekslową zabezpieczenia przez Gminę Pawłosiów prawidłowego wykonania umowy o  przyznanie pomocy na realizację operacji pt. ,,Zagospodarowanie terenu  w miejscowości Ożańsk na cele rekreacyjne poprzez budowę wiaty, małej architektury oraz  utwardzenie terenu” współfinansowanej ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
  7) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, 
  8) wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 2 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Cieszacinie Wielkim (przed podjęciem uchwały  opinia Komisji  Oświaty, Rolnictwa i Porządku Publicznego oraz Komisji Planowania i Budżetu),
  9) przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Pawłosiów na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 2023-2026”,
  10) rozpatrzenia petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego (przed podjęciem uchwały opinia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji),
  11) przekazania petycji zgodnie z właściwością (przed podjęciem uchwały opinia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji).
 4. Przyjęcie protokołu z sesji Nr XIII/2019  Rady Gminy.
 5. Wolne wnioski, zapytania i interpelacje.
 6. Zakończenie obrad.

Jednocześnie informuję, iż posiedzenia Rady Gminy mają charakter otwarty, co oznacza, że każda osoba zainteresowana może uczestniczyć w obradach Rady.

Przewodniczący Rady
Marian Maciałek

przyjęcia programu osłonowego Gminy Pawłosiów w zakresie dożywiania „Posiłek dla dzieci i młodzieży” na lata 2019 - 2023, ek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023,
 
Szkolenia strażaków

W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jarosławiu w okresie od 22 października do 30 listopada br. odbyło się szkolenie podstawowe - strażaków ratowników. W szkoleniu uczestniczyło 5 strażaków z terenu naszej gminy. Jego celem było przygotowanie strażaka ratownika do prowadzenia podstawowych działań ratowniczych z wykorzystaniem sprzętu i wyposażenia technicznego. Po części teoretycznej i pozytywnym zdaniu egzaminu z testów komputerowych, kursanci szkolili się w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenie zakończył zaliczony test, w  komorze dymowej w Wojewódzkim Ośrodku Szkolenia PSP w Nisku.

Więcej…
 
Informacja dla rolników w sprawie usuwania folii rolniczej i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

Wójt Gminy Pawłosiów informuje, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”. Do złożenia wniosku o dotację wymagane jest przeprowadzenie inwentaryzacji ilości odpadów objętych programem. W ramach dotacji kwalifikowane są wyłącznie koszty transportu z miejsca wskazanego przez Gminę oraz koszty odzysku lub unieszkodliwienia odpadów.

Więcej…
 
Bezpłatne warsztaty zdobienia metodą decoupage

Regulamin naboru

Karta zgłoszenia

 
Konkurs „Z babcinej spiżarni”

Tegoroczna, dziewiąta edycja konkursu Kół Gospodyń Wiejskich z powiatu jarosławskiego pt. „Z babcinej spiżarni” odbyła się 23 listopada w Pruchniku.

Panie prezentowały stoły wiejskie w trzech kategoriach: owoce, warzywa oraz mięso i ryby. W konkursie wystartowało 20 kół gospodyń wiejskich i stowarzyszeń podtrzymujących tradycje kulinarne ziemi jarosławskiej.

Gminę Pawłosiów reprezentowało KGW z Cieszacina Wielkiego, Pawłosiowa oraz z Tywoni. W kategorii „Owoce”, Panie z Pawłosiowa zdobyły I miejsce za przygotowanie konfitury z czarnej porzeczki. Pozostałe dwa koła, za swoje produkty otrzymały wyróżnienia.

Więcej…
 
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »

Strona 10 z 76
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Ulti Clocks content

Dzisiaj jest: 29 Październik 2020        Imieniny obchodzą: Zenobia, Edmund, Przemysław
Kontakt

Gmina Pawłosiów

37-500 Jarosław

Pawłosiów 88

powiat jarosławski

woj. podkarpackie

tel: (16) 622-03-80

fax: (16) 622-02-48

e-mail: ug_pawlosiow@pro.onet.pl

Godziny urzędowania:

poniedziałek - piątek:

w godz: 7.00 - 15.00

Nr rachunku bankowego

- opłaty komunalne:

80124017921111001099002009

- pozostałe opłaty:

20124025711111000033422789

Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Jarosławskiego w 2011 roku

 

Lp.

Nazwa i adres apteki

Godziny pracy

Telefon

Poniedziałek – piątek

Sobota

Niedziela
i święta

Miasto Jarosław

1.

Medex W-S” sp. z o.o.,
ul. Grunwaldzka 26, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16) 
621 35 11

2.

Medex W-S” sp. z o.o.,
ul. Słowackiego 26, 37-500 Jarosław

800-1800

800-1300

Nieczynne

(16) 
621 53 96

3.

PHU – J. Szarek i T. Śliwiński,
ul. 3-go Maja 43, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16) 
621 27 31

4.

Medex W-S” sp. z o.o.,
ul. Kościuszki 25, 37-500 Jarosław

800-1700

800-1300

Nieczynne

(16) 
621 36 58

5.

P.U.P.H. “Optical”,
ul.
Słowackiego 17, 37-500 Jarosław

Całodobowa

Całodobowa

Całodobowa

(16) 
621 84 84

6.

VADEMECUM”,
ul. Grunwaldzka 1, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1300

Nieczynne

(16) 
623 25 92

7.

FARMACJA”,
ul. 3-go Maja 64, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1300

Nieczynne

(16) 
624 32 70

8.

Remedium” sp. j.,
ul. Kraszewskiego 9, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1800

Nieczynne

(16) 
623 07 11

9.

ADAFARM” sp. z o.o.,
ul. Lisińskiego 10, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16) 
624 28 60

10.

MEDIQ”,
ul. Rynek 11, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1400

Nieczynne

(16) 
624 24 00

11.

MEDIQ”,
ul. Kraszewskiego 5, 37-500 Jarosław

800-2200

800-1400

Nieczynne

(16) 
624 24 10

12.

MEDIQ”,
os. Tysiąclecia 12, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1400

Nieczynne

(16)  
624 24 20

13.

MEDIQ”,
ul. Witosa 2, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1400

Nieczynne

(16)  
627 30 70

14.

ALONA” s. c.,
ul. Sikorskiego 2a, 37-500 Jarosław

800-1800

800-1400

Nieczynne

(16)  
621 59 19

15.

Medex” sp. z o.o.,
ul. Kościuszki 29a, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16)  
621 15 06

16.

Medex B”,
ul. Kraszewskiego 11, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1500

Nieczynne

(16)  
621 62 75

17.

NOVA” Tkaczyk i Wspólnicy sp. j.,
ul. 3-go Maja 65, 37-500 Jarosław

730-2000

800-1600

Nieczynne

(16)  
621 14 08

18.

SKAW-MAR” (PKP),
ul. Słowackiego 38, 37-500 Jarosław

700-1900

800-1500

Nieczynne

(16)  
621 37 37

19.

Pod Jesionem”,
ul. Poniatowskiego 53, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1300

Nieczynne

(16)  
621 76 46

20.

Farmacja 2”,
ul. Pruchnicka 6a, 37-500 Jarosław

700-2100

700-2100

Nieczynne

(16)  
623 10 05

21.

Aspirynka” sp. j.,

ul. Jana Pawła II 21, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16)  
621 14 45

22.

PHU – J.Szarek i T. Śliwiński,
os. Kombatantów 20, 37-500 Jarosław

800-1930

800-1500

Nieczynne

(16)  
621 79 31

23.

Medex-B”,

ul. Grodzka 3, 37-500 Jarosław

730-1900

730-1400

Nieczynne

(16)  
621 77 88

24.

Medex” sp. z o.o.,
ul. Kraszewskiego 24A, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1500

Nieczynne

(16)  
621 06 06

25.

SKAW-MAR”,
ul. Kościuszki 18, 37-500 Jarosław

730-1700

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
621 05 28

Miasto Radymno

1.

Vita” s. c.
ul. Rynek 23, 37-550 Radymno

730-2000

730-2000

800-2000

(16)  
628 10 34

2.

Apteka Leków Gotowych Beata Franus,

ul. Legionów 4a, 37-550 Radymno

800-1800

800-1300

Nieczynne

(16)  
628 13 75

Gmina Chłopice

1.

Apteka mgr farm. Zofia Gaweł,

Chłopice 190, 37-561 Chłopice

800-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
622 29 61

2.

Punkt Apteczny,

mgr Jakub Wawrzyszko

Łowce 99, 37-554 Łowce

Pn., Wt., Śr.

800-1500

Cz., Pt.

900-1600

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
624 00 73

Gmina Jarosław

1.

Punkt Apteczny Justan s.c.,

Wólka Pełkińska 282,
37-511 Wólka Pełkińska

Pn., Wt., Pt.

915-1800

Śr., Cz.

915-1615

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 03 65

Gmina Laszki

1.

Apteka leków gotowych”,
Laszki 35, 37-543 Laszki

Pn., Śr.

900-1800

Wt., Cz. , Pt.

800-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 50 20

Gmina Pruchnik

1.

Apteka prywatna” T. Reizer,
ul. Jana Pawła II 3, 37-560 Pruchnik

Pn., Śr.

800-1600

Wt., Cz. , Pt.

800-1800

800-1400

Nieczynne

(16)  
628 98 60

2.

Apteka „Eliksir”,
ul. B. Markiewicza 11a, 37-560 Pruchnik

800-1800

900-1300

Nieczynne

(16)  
628 81 75

Gmina Radymno

1.

Punkt Apteczny,

Sośnica 184,
37-555 Sośnica

800- 1430

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 30 43

Gmina Rokietnica

1.

Apteka prywatna mgr Janina Horbowy,

Rokietnica 645, 37-562 Rokietnica

800-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
622 13 81

Gmina Roźwienica

1.

Apteka „Lawenda”,
Roźwienica 201, 37- 565 Roźwienica

800-1600

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
622 58 69

2.

Punkt Apteczny (Remiza OSP),

Węgierka, 37- 565 Roźwienica

730-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 99 03

Gmina Wiązownica

1.

Apteka leków gotowych” mgr farm.
I. Podolec,

Wiązownica 378, 37-522 Wiązownica

Pn., Śr.

800-1800

Wt., Cz. , Pt.

800-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
622 36 66

2.

PUNKT APTECZNY, techn. farm. Jolanta Kolbuch - Wawrzoszek,

Zapałów 141, 37-544 Zapałów

Pn., Śr., Cz., Pt.

815-1500

Wt.

815-1800

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 62 49

3.

PUNKT APTECZNY, Teresa Kołakowska,

Szówsko ul. Kościelna 14,
37-522 Wiązownica

Pn. - Czw.,

730-1900

Pt.,

930-1900

800-1400

Nieczynne

(16)  
623 32 55

4.

PUNKT APTECZNY

Manasterz 139,
37-230 Manasterz

800-1500

900-1300

Nieczynne

(16)  
651 50 57

 

Całodobowy dostęp do aptek w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy w 2011 roku

 

Lp.

Nazwa i adres apteki

Godziny pracy

Telefon

Poniedziałek – piątek

Sobota

Niedziela
i święta

Miasto Jarosław

1.

P.U.P.H. “Optical”,
ul. Słowackiego 17a, 37-500 Jarosław

Całodobowa

Całodobowa

Całodobowa

(16)  
621 84 84

 

Pogotowie wod - kan

Tel: 666 860 312

Pogoda
Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 20 gości 

Joomla extensions by Siteground Hosting

Ta witryna używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możesz je w każdej chwili zmienić. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies lub je usunąć zobacz naszą politykę prywatności. Polityka cookie

Akceptuj cookies z tej strony.

EU Cookie Directive Module Information