Reklama
INFORMACJA

30 września 2018 r. upływa termin uiszczenia przez przedsiębiorców trzeciej raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych za rok 2018.

Opłatę należy uiścić w nieprzekraczalnym terminie w kasie Urzędu Gminy (pok. 114) lub na  konto: Bank PEKAO S.A. I/o Jarosław 2012 4025 7111 1100 0033 4227 89 z dopiskiemopłata za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

 
Stypendia dla uzdolnionych uczniów z Gminy Pawłosiów za rok szkolny 2017/2018 -rozdane

56 nagrodzonych uczniów to efekt tegorocznej, III edycji „Gminnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Pawłosiów”.

W dniu 30 sierpnia br. z rąk Pana Mariusza Reń – Wójta Gminy Pawłosiów pamiątkowe dyplomy odebrało 14 absolwentów gimnazjów oraz 42 uczniów szkół podstawowych i klas gimnazjalnych z terenu Gminy Pawłosiów, którzy w  roku szkolnym 2017/2018 wykazali się wysokimi wynikami w nauce i wzorowym zachowaniem .

Więcej…
 
79 ROCZNICA ŚMIERCI LOTNIKÓW NAD PAWŁOSIOWEM

 
LV SESJA RADY GMINY PAWŁOSIÓWÓW

OGŁOSZENIE

Uprzejmie informuję mieszkańców Gminy Pawłosiów, iż 6 września 2018 r. o godzinie 13:00
w świetlicy wiejskiej w Pawłosiowie odbędzie się LV sesja Rady Gminy Pawłosiów.

Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1) ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Pawłosiów,
  2) ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Pawłosiów,
  3) wprowadzenia w określonym miejscu publicznym odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych na terenie Gminy Pawłosiów,
  4) zbycia nieruchomości (przed podjęciem uchwały opinia Komisji Planowania i Budżetu oraz Komisji Oświaty, Rolnictwa i Porządku Publicznego),
  5) nabycia nieruchomości (przed podjęciem uchwały opinia Komisji Planowania i Budżetu oraz Komisji Oświaty, Rolnictwa i Porządku Publicznego),
  6) wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat nieruchomości położonej w Pawłosiowie oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego zawarcia umowy dzierżawy (przed podjęciem uchwały opinia Komisji Planowania i Budżetu oraz Komisji Oświaty, Rolnictwa i Porządku Publicznego),
  7) opłat za udostępnienie obiektów gminnych,
  8) aplikowania Gminy Pawłosiów we współpracy z Gminą Miejską Jarosław o środki  z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020. Oś priorytetowa III Czysta energia, Działanie 3.3. Poprawa jakości powietrza, Poddziałanie 3.3.1. Realizacja planów niskoemisyjnych i Poddziałanie 3.3.2. Redukcja emisji w celu realizacji projektów parasolowych,
  9) przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Pawłosiów.
 5. Przyjęcie protokołu z sesji Nr LII, LIII, LIV/2018  Rady Gminy.
 6. Wolne wnioski i zapytania.
 7. Zakończenie  obrad.
Jednocześnie informuję, iż posiedzenia Rady Gminy mają charakter otwarty, co oznacza, że każda osoba zainteresowana może uczestniczyć w obradach Rady.

Przewodnicząca Rady
Marta Szumińska

 
PRZERWA W DOSTAWIE ENERGII

Rejon Energetyczny w Jarosławiu informuje, że w związku z planowanymi pracami eksploatacyjnymi wystąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców zasilanych z następujących stacji transformatorowych:

7.09.2018 w godz. 07.30 - 15.00 Cieszacin Wielki 5

11.09.2018 w godz. 07.00 - 10.30 Widna Góra 1, 2, Kidałowice 2, 3

11.09.2018 w godz. 12.00 - 15.00 Widna Góra 1, 2, Kidałowice 2, 3

11.09.2018 w godz. 07.30 - 15.00 Kidałowice 1, 4

12.09.2018 w godz. 07.30 - 12.00 Widna Góra 4, Pawłosiów 4, 5, Konstatynówka 1, 2

14.09.2018 w godz. 07.30 - 15.00  Pawłosiów 3 - obwód 2

25.09.2018 w godz. 07.30 - 15.00 Kidałowice 2

Informacje o planowanych przerwach w dostawie energii elektrycznej zamieszczane są na stronie PGE Dystrybucja oraz podawane na plakatach.

 
Podziękowania za plon

Dożynki Gminne w Pawłosiowie rozpoczęła dziękczynna msza święta, której przewodniczył ks. Dziekan Jan Jagustyn w asyście ks. Proboszcza Wiesława Dziwika i ks. Proboszcza Jacka Czerkasa.

Następnie na placu  przy Urzędzie Gminy odbyły się tradycyjne obrzędy dożynkowe. Starostowie dożynek Agnieszka Jarosz z Wierzbnej oraz Mariusz Morawski z Pawłosiowa przekazali wójtowi symboliczny bochen chleba. Wójt Mariusz Reń powitał zebranych i podziękował rolnikom za ciężką pracę, umiłowanie ziemi  i wysiłek włożony w zbiór tegorocznych plonów.

Więcej…
 
Zamknięcie drogi powiatowej (przez Pawłosiów)

Na podstawie informacji uzyskanej od firmy STRABAG Sp. z o.o., Generalnego Wykonawcy Robót pn. „Poprawa powiązań komunikacyjnych Powiatu Jarosławskiego poprzez przebudowę dróg powiatowych Nr 1725R Jarosław – Pawłosiów, Nr 1725R ul. Pawłosiowska pomiędzy autostradą A4, a miastem Jarosław” informujemy, iż w związku z planowanym wykonaniem robót bitumicznych wystąpi zamknięcie drogi dla ruchu kołowego na drodze powiatowej Nr 1725R w km od 2+641 do km 4+825 w dniach 27-28.08.2018 r.

 
Informacja dla mieszkańców Cieszacina Wielkiego

Informuje się mieszkańców Cieszacina Wielkiego, że GEOFIZYKA TORUŃ w dniach 24-26.08.2018 r. na odwiercie Mirocin – 36 przeprowadzi roboty strzałowe.

 
Dożynki Gminne

 
LIII SESJA RADY GMINY PAWŁOSIÓWI

OGŁOSZENIE

Uprzejmie informuję mieszkańców Gminy Pawłosiów, iż 2 sierpnia 2018 r. o godzinie 14:00
w świetlicy wiejskiej w Pawłosiowie odbędzie się LIII sesja Rady Gminy Pawłosiów.

Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1) wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Jarosławskiego w sprawie podziału Powiatu Jarosławskiego na okręgi wyborcze w wyborach do rady powiatu,
  2) aktualizacji Strategii ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Jarosław-Przeworsk na lata 2014-2020,
  3)
  wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Tywoni (przed podjęciem uchwały opinia Komisji Oświaty, Rolnictwa i Porządku  Publicznego oraz Komisji Planowania i Budżetu).
 5. Przyjęcie protokołu z sesji Nr LI/2018 Rady Gminy.
 6. Wolne wnioski i zapytania.
 7. Zakończenie  obrad.
Jednocześnie informuję, iż posiedzenia Rady Gminy mają charakter otwarty, co oznacza, że każda osoba zainteresowana może uczestniczyć w obradach Rady.

Przewodnicząca Rady
Marta Szumińska

 
Przerwa w dostawie wody

 
Dni Gminy Pawłosiów 7 – 8 lipiec 2018

Biegiem im. gen. Wiktora Jarosza-Kamionki upamiętniającym 100 - lecie Odzyskania Niepodległości rozpoczęło się dwudniowe świętowanie w Gminie Pawłosiów. Otworzył je Wójt Mariusz Reń, który powitał mieszkańców i wszystkich przybyłych, życząc najlepszej zabawy. Pierwsze takie w historii święto gminy, przyciągnęło mieszkańców z całego regionu.

Sobotnie biegi organizatorzy przygotowali tak, aby ich dystanse odnosiły się symbolicznie do dnia Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Pierwsza trasa obejmowała dystans 1918 m. i wzięły w nim udział dzieci od 8 do 15 roku życia z podziałem na płeć oraz dwie kategorie wiekowe. Drugą trasę wyznaczono na dystansie 11 km dla osób od 16 roku życia z podziałem na płeć i kilka kategorii wiekowych. Bieg nazwano imieniem generała, spoczywającego na cmentarzu parafialnym w Wierzbnej, na pamiątkę 65 rocznicy Jego śmierci.

Więcej…
 
POSZUKIWANY KANDYDAT NA OPIEKUNA PRAWNEGO

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pawłosiowie poszukuje kandydata na opiekuna prawnego dla osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej

Opiekunem prawnym może zostać osoba:

 • posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
 • niepozbawiona praw publicznych,
 • niepozbawiona władzy rodzicielskiej,
 • dająca gwarancję prawidłowego wykonywania obowiązków opiekuna lub kuratora.
Więcej…
 
Dni Gminy Pawłosiów

 
Absolutorium dla Wójta Gminy Pawłosiów

28 czerwca 2018 r. odbyła się sesja Rady Gminy Pawłosiów, podczas której najważniejszym punktem porządku obrad było rozpatrzenie przez radnych sprawozdania finansowego gminy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 r. oraz udzielenie wójtowi absolutorium.

Po zapoznaniu się z pozytywną opinią organu nadzorującego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie, wysłuchaniu opinii Komisji Rewizyjnej Rady Gminy oraz przeprowadzonej dyskusji na temat wykonania ubiegłorocznego budżetu, radni jednogłośnie udzielili absolutorium za 2017 rok Wójtowi Gminy Pawłosiów Mariuszowi Reń. Tym samym docenili koncepcję i kierunek rozwoju gminy, realizowany przez Wójta.

Więcej…
 
WYDŁUŻONO TERMIN ZAPISÓW NA BIEG NIEPODLEGŁOŚCI IM. GENERAŁA WIKTORA JAROSZA - KAMIONKI ORGANIZOWANY W PAWŁOSIOWIE, W DNIU 7 LIPCA

Uprzejmie informujemy, że wydłużono termin zapisów na Bieg Niepodległości im. Generała Wiktora Jarosza – Kamionki organizowany w dniu 7 lipca w Pawłosiowie.

Zapisów można dokonywać do 7 lipca 2018 r. do godz.13:00 dla biegu na dystansie 1918 m, oraz do godz. 14:00 dla biegu na dystansie 11 km.

W przypadku wyczerpania się limitu uczestników określonych w regulaminie biegu, rejestracja zostanie zamknięta we wcześniejszym terminie.

Organizatorzy

 
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »

Strona 10 z 64
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Ulti Clocks content

Dzisiaj jest: 15 Wrzesień 2019        Imieniny obchodzą: Albin, Nikodem, Roland
Kontakt

Gmina Pawłosiów

37-500 Jarosław

Pawłosiów 88

powiat jarosławski

woj. podkarpackie

tel: (16) 622-03-80

fax: (16) 622-02-48

e-mail: ug_pawlosiow@pro.onet.pl

Godziny urzędowania:

poniedziałek - piątek:

w godz: 7.00 - 15.00

Nr rachunku bankowego:

20124025711111000033422789

Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Jarosławskiego w 2011 roku

 

Lp.

Nazwa i adres apteki

Godziny pracy

Telefon

Poniedziałek – piątek

Sobota

Niedziela
i święta

Miasto Jarosław

1.

Medex W-S” sp. z o.o.,
ul. Grunwaldzka 26, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16) 
621 35 11

2.

Medex W-S” sp. z o.o.,
ul. Słowackiego 26, 37-500 Jarosław

800-1800

800-1300

Nieczynne

(16) 
621 53 96

3.

PHU – J. Szarek i T. Śliwiński,
ul. 3-go Maja 43, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16) 
621 27 31

4.

Medex W-S” sp. z o.o.,
ul. Kościuszki 25, 37-500 Jarosław

800-1700

800-1300

Nieczynne

(16) 
621 36 58

5.

P.U.P.H. “Optical”,
ul.
Słowackiego 17, 37-500 Jarosław

Całodobowa

Całodobowa

Całodobowa

(16) 
621 84 84

6.

VADEMECUM”,
ul. Grunwaldzka 1, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1300

Nieczynne

(16) 
623 25 92

7.

FARMACJA”,
ul. 3-go Maja 64, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1300

Nieczynne

(16) 
624 32 70

8.

Remedium” sp. j.,
ul. Kraszewskiego 9, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1800

Nieczynne

(16) 
623 07 11

9.

ADAFARM” sp. z o.o.,
ul. Lisińskiego 10, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16) 
624 28 60

10.

MEDIQ”,
ul. Rynek 11, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1400

Nieczynne

(16) 
624 24 00

11.

MEDIQ”,
ul. Kraszewskiego 5, 37-500 Jarosław

800-2200

800-1400

Nieczynne

(16) 
624 24 10

12.

MEDIQ”,
os. Tysiąclecia 12, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1400

Nieczynne

(16)  
624 24 20

13.

MEDIQ”,
ul. Witosa 2, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1400

Nieczynne

(16)  
627 30 70

14.

ALONA” s. c.,
ul. Sikorskiego 2a, 37-500 Jarosław

800-1800

800-1400

Nieczynne

(16)  
621 59 19

15.

Medex” sp. z o.o.,
ul. Kościuszki 29a, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16)  
621 15 06

16.

Medex B”,
ul. Kraszewskiego 11, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1500

Nieczynne

(16)  
621 62 75

17.

NOVA” Tkaczyk i Wspólnicy sp. j.,
ul. 3-go Maja 65, 37-500 Jarosław

730-2000

800-1600

Nieczynne

(16)  
621 14 08

18.

SKAW-MAR” (PKP),
ul. Słowackiego 38, 37-500 Jarosław

700-1900

800-1500

Nieczynne

(16)  
621 37 37

19.

Pod Jesionem”,
ul. Poniatowskiego 53, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1300

Nieczynne

(16)  
621 76 46

20.

Farmacja 2”,
ul. Pruchnicka 6a, 37-500 Jarosław

700-2100

700-2100

Nieczynne

(16)  
623 10 05

21.

Aspirynka” sp. j.,

ul. Jana Pawła II 21, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16)  
621 14 45

22.

PHU – J.Szarek i T. Śliwiński,
os. Kombatantów 20, 37-500 Jarosław

800-1930

800-1500

Nieczynne

(16)  
621 79 31

23.

Medex-B”,

ul. Grodzka 3, 37-500 Jarosław

730-1900

730-1400

Nieczynne

(16)  
621 77 88

24.

Medex” sp. z o.o.,
ul. Kraszewskiego 24A, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1500

Nieczynne

(16)  
621 06 06

25.

SKAW-MAR”,
ul. Kościuszki 18, 37-500 Jarosław

730-1700

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
621 05 28

Miasto Radymno

1.

Vita” s. c.
ul. Rynek 23, 37-550 Radymno

730-2000

730-2000

800-2000

(16)  
628 10 34

2.

Apteka Leków Gotowych Beata Franus,

ul. Legionów 4a, 37-550 Radymno

800-1800

800-1300

Nieczynne

(16)  
628 13 75

Gmina Chłopice

1.

Apteka mgr farm. Zofia Gaweł,

Chłopice 190, 37-561 Chłopice

800-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
622 29 61

2.

Punkt Apteczny,

mgr Jakub Wawrzyszko

Łowce 99, 37-554 Łowce

Pn., Wt., Śr.

800-1500

Cz., Pt.

900-1600

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
624 00 73

Gmina Jarosław

1.

Punkt Apteczny Justan s.c.,

Wólka Pełkińska 282,
37-511 Wólka Pełkińska

Pn., Wt., Pt.

915-1800

Śr., Cz.

915-1615

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 03 65

Gmina Laszki

1.

Apteka leków gotowych”,
Laszki 35, 37-543 Laszki

Pn., Śr.

900-1800

Wt., Cz. , Pt.

800-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 50 20

Gmina Pruchnik

1.

Apteka prywatna” T. Reizer,
ul. Jana Pawła II 3, 37-560 Pruchnik

Pn., Śr.

800-1600

Wt., Cz. , Pt.

800-1800

800-1400

Nieczynne

(16)  
628 98 60

2.

Apteka „Eliksir”,
ul. B. Markiewicza 11a, 37-560 Pruchnik

800-1800

900-1300

Nieczynne

(16)  
628 81 75

Gmina Radymno

1.

Punkt Apteczny,

Sośnica 184,
37-555 Sośnica

800- 1430

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 30 43

Gmina Rokietnica

1.

Apteka prywatna mgr Janina Horbowy,

Rokietnica 645, 37-562 Rokietnica

800-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
622 13 81

Gmina Roźwienica

1.

Apteka „Lawenda”,
Roźwienica 201, 37- 565 Roźwienica

800-1600

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
622 58 69

2.

Punkt Apteczny (Remiza OSP),

Węgierka, 37- 565 Roźwienica

730-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 99 03

Gmina Wiązownica

1.

Apteka leków gotowych” mgr farm.
I. Podolec,

Wiązownica 378, 37-522 Wiązownica

Pn., Śr.

800-1800

Wt., Cz. , Pt.

800-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
622 36 66

2.

PUNKT APTECZNY, techn. farm. Jolanta Kolbuch - Wawrzoszek,

Zapałów 141, 37-544 Zapałów

Pn., Śr., Cz., Pt.

815-1500

Wt.

815-1800

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 62 49

3.

PUNKT APTECZNY, Teresa Kołakowska,

Szówsko ul. Kościelna 14,
37-522 Wiązownica

Pn. - Czw.,

730-1900

Pt.,

930-1900

800-1400

Nieczynne

(16)  
623 32 55

4.

PUNKT APTECZNY

Manasterz 139,
37-230 Manasterz

800-1500

900-1300

Nieczynne

(16)  
651 50 57

 

Całodobowy dostęp do aptek w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy w 2011 roku

 

Lp.

Nazwa i adres apteki

Godziny pracy

Telefon

Poniedziałek – piątek

Sobota

Niedziela
i święta

Miasto Jarosław

1.

P.U.P.H. “Optical”,
ul. Słowackiego 17a, 37-500 Jarosław

Całodobowa

Całodobowa

Całodobowa

(16)  
621 84 84

 

Pogotowie wod - kan

Tel: 666 860 312

Pogoda
Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 30 gości 

Joomla extensions by Siteground Hosting

Ta witryna używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możesz je w każdej chwili zmienić. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies lub je usunąć zobacz naszą politykę prywatności. Polityka cookie

Akceptuj cookies z tej strony.

EU Cookie Directive Module Information