Reklama
Koronawirus
Menu główne
Gmina Pawłosiów
Reklama
Urząd Gminy
Jednostki organizacyjne
GOPS Pawłosiów
Straż pożarna
Sport
Oświata
Biblioteka Publiczna
Dla przedsiębiorców
Ochrona Danych Osobowych

Zdrowa Gmina

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Otwarcie siłowni terenowych

W dniu 23.06.2019 r. odbyło się uroczyste otwarcie siłowni zewnętrznych podsumowujące projekt pn. Siłownie Terenowe – Aktywność, Ruch i Zdrowie – akronim STARiZ. Uroczystość miała miejsce w Pawłosiowie a symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali Wójt Gminy Pawłosiów Mariusz Reń i prezesi trzech LGD: Stanisław Wielgos – Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Kraina Sanu”, Jacek Grzegorzak – Prezes LGD „Pogórze Przemysko Dynowskie” oraz Regina Wajda – Prezes Stowarzyszenia „Z Tradycją w Nowoczesność”.

Zadanie pn. „Siłownie Terenowe – Aktywność, Ruch i Zdrowie” zostało współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Więcej…
 
II Bieg im. gen. Wiktora Jarosza-Kamionki

 
EKOLOGICZNY OGRÓD PRZYDOMOWY

 
Na ludowo w Pawłosiowie

Regionalny Przegląd Kapel Ludowych w Pawłosiowie to impreza plenerowa, która w niedzielę 16 czerwca odbyła się już po raz dziewiąty. Stanowi ona okazję do cyklicznego spotykania się kapel ludowych i solistów instrumentalistów z całego województwa podkarpackiego. Jego celem jest ukazanie i pielęgnowanie wartości kulturowych wyrażonych muzyką ludową, a także promocja twórczości artystycznej nieprofesjonalnych twórców i zespołów folklorystycznych. Podczas tego przeglądu zaprezentowały się kapele z Jasła, Dynowa, Harty, Pawłosiowa, Jodłowej, Niska, Albigowej, kapela z Przewrotnego i ze Zwierzyńca. Licznie zgromadzona widownia IX Regionalnego Przeglądu Kapel Ludowych usłyszała polki, oberki, sztajerki oraz wiele innych, porywających do tańca melodii w wykonaniu kapel ludowych.

Więcej…
 
ARiMR przypomina: 25 czerwca upływa termin naboru wniosków o dopłaty do materiału siewnego

Niewiele ponad tydzień na złożenie wniosku mają rolnicy, którzy chcą ubiegać się o przyznanie dopłat z tytułu wykorzystania materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany do siewu lub sadzenia.

Całkowita kwota pomocy de minimis przyznana jednemu producentowi rolnemu może wynieść do 20 tys. euro w okresie trzech lat podatkowych. Taki sam limit obowiązuje łącznie kilku rolników powiązanych osobowo lub kapitałowo.

Więcej…
 
Impreza inaugurująca otwarcie siłowni terenowych

 
VIII sesja Rady Gminy Pawłosiów

OGŁOSZENIE

Uprzejmie informuję mieszkańców Gminy Pawłosiów, iż 25 czerwca 2019 r. o godzinie 11:00
w świetlicy wiejskiej w Pawłosiowie odbędzie się VIII sesja Rady Gminy Pawłosiów.

Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Pawłosiów za rok 2018.
 3. Debata nad raportem o stanie Gminy Pawłosiów.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Pawłosiów wotum zaufania.
 5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.
  a) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Wójta Gminy Pawłosiów sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok,
  b) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pawłosiów w sprawie wykonania budżetu Gminy Pawłosiów za 2018 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego,
  c) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pawłosiów w sprawie sprawozdania finansowego za 2018 rok Gminy Pawłosiów,
  d) przedstawienie przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Pawłosiów wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Pawłosiów,
  e) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pawłosiów o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Pawłosiów za 2018 rok,
  f) dyskusja nad udzieleniem absolutorium dla Wójta Gminy Pawłosiów z wykonania budżetu za 2018 rok.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok,
  2) udzielenia Wójtowi Gminy Pawłosiów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok,
  3) zmian w budżecie gminy na 2019 rok (przed podjęciem uchwały opinia Komisji Planowania i Budżetu),
  4) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pawłosiów (przed podjęciem uchwały opinia Komisji Planowania i Budżetu),
  5) upoważnienia Wójta Gminy do zaciągnięcia zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy 2019,
  6) ustalenia diet sołtysów,
  7) powołania zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników,
  8) odwołania Skarbnika Gminy Pawłosiów,
  9) powołania Skarbnika Gminy Pawłosiów.
 7. Przyjęcie protokołu z sesji Nr VII/2019 Rady Gminy Pawłosiów.
 8. Wolne wnioski, zapytania i interpelacje.
 9. Zakończenie obrad.

Jednocześnie informuję, iż posiedzenia Rady Gminy mają charakter otwarty, co oznacza, że każda osoba zainteresowana może uczestniczyć w obradach Rady.

Przewodniczący Rady
Marian Maciałek

przyjęcia programu osłonowego Gminy Pawłosiów w zakresie dożywiania „Posiłek dla dzieci i młodzieży” na lata 2019 - 2023, ek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023,
 
"JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ NA UPAŁ"

Publikacja informacyjna Rządowego Centrum Bezpieczeństwa: "Jak przygotować się na UPAŁ"

Publikacja "Jak przetrwać upał"

 
Nowa siedziba biblioteki w Cieszacinie Wielkim

6 czerwca 2019 r. została oficjalnie oddana do użytku nowa siedziba Gminnej Biblioteki Publicznej w Cieszacinie Wielkim. Uroczyste otwarcie rozpoczęło się od przecięcia wstęgi, którego dokonali: Wójt Gminy Mariusz Reń, ks. Proboszcz Jacek Czerkas oraz Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Pawłosiowie Małgorzata Tuleja. Po tym uroczystym akcie ks. Proboszcz poświęcił  pomieszczenie biblioteki a organizatorzy powitali przybyłych gości. W prezentacji multimedialnej bibliotekarz Celina Pajda  przedstawiła działania  biblioteki na przestrzeni minionych lat jej funkcjonowania w różnych lokalizacjach, która zmieniała się kilkakrotnie. W ostatnich latach mieściła się w budynku Szkoły Podstawowej w Cieszacinie Wielkim. Od dziś wszyscy czytelnicy i użytkownicy biblioteki mają swoje wymarzone miejsce w budynku nowoczesnego Centrum Kulturalnego. Utworzono tu wypożyczalnię, czytelnię książek i czasopism oraz czytelnię komputerową. Wydzielono dział dla najmłodszych z odpowiednim  wyposażeniem oraz księgozbiór dla młodzieży i dorosłych. Ponadto zamontowano platformę schodową dla osób niepełnosprawnych.

Więcej…
 
IX Regionalny Przegląd Kapel Ludowych

 
Nabór Wniosków

 
PRZERWA W DOSTAWIE ENERGII

Rejon Energetyczny w Jarosławiu informuje, że w związku z planowanymi pracami eksploatacyjnymi wystąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców zasilanych z następujących stacji transformatorowych:

12.06.2019 w godz. 07.30 - 09.30 - Maleniska 2

12.06.2019 w godz. 07.30 - 11.30 - Maleniska 2, obwód 1

21.06.2019 w godz. 07.30 - 17.00 - Widna Góra, Konstantynówka 2

Informacje o planowanych przerwach w dostawie energii elektrycznej zamieszczane są na stronie PGE Dystrybucja oraz podawane na plakatach.

 
Informacja dla kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Jarosławiu na kadencję 2020 – 2023

Na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 52 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. Nr 121, poz. 639) oraz  informacji  Prezesa Sądu Okręgowego w Przemyślu, Rada Gminy  Pawłosiów wybiera 2 ławników do  Sądu Rejonowego w Jarosławiu, w tym 1 ławnika do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy.

Więcej…
 
Śpiewam dla Ciebie Mateczko

Pod hasłem „Dla Ciebie śpiewam Mateczko”, w niedzielę 26 maja 2019 roku, w kościele p.w. św. Piotra i Pawła w Pawłosiowie odbył się Przegląd Pieśni Maryjnej. W tegorocznej edycji wzięło udział 116 uczestników – w tym soliści, zespoły, schole parafialne i chór, wszyscy z terenu Gminy Pawłosiów. Zorganizowany w tym dniu koncert miał szczególny  wymiar z racji przypadającego Dnia Matki.

Więcej…
 
Spotkanie Wójta Gminy z nowo wybranymi sołtysami

W czwartek 23 maja 2019 r. w świetlicy wiejskiej w Pawłosiowie odbyło się spotkanie z sołtysami Gminy Pawłosiów, wybranymi na kadencję 2019 - 2023. W spotkaniu uczestniczyli: Wójt Gminy Mariusz Reń, Sekretarz Gminy Joanna Tomaszewska, Kierownik Referatu Organizacyjno/Administracyjnego Bożena Sierpińska oraz Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej Małgorzata Siry.

Wójt Gminy złożył gratulacje i życzenia nowo wybranym włodarzom wsi. Następnie zostały wręczone zaświadczenia o wyborze na sołtysa oraz listy gratulacyjne.

Pan Wójt przybliżył najważniejsze inwestycje gminne, które są i będą realizowane w 2019 r.

Była to również okazja do rozmów na temat zaangażowania i współpracy na rzecz własnego środowiska oraz gminy.

Więcej…
 
Ogłoszenie

W zawiązku z niekorzystnymi warunkami pogodowymi oraz złym stanem technicznym stadionu sportowego, informujemy że planowana na dzień 2 czerwca br. impreza pod nazwą „Święto Rodziny” zostaje odwołana.

Organizatorzy

 
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »

Strona 10 z 71
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Ulti Clocks content

Dzisiaj jest: 30 Marzec 2020        Imieniny obchodzą: Amelia, Leonard, Dobromir
Kontakt

Gmina Pawłosiów

37-500 Jarosław

Pawłosiów 88

powiat jarosławski

woj. podkarpackie

tel: (16) 622-03-80

fax: (16) 622-02-48

e-mail: ug_pawlosiow@pro.onet.pl

Godziny urzędowania:

poniedziałek - piątek:

w godz: 7.00 - 15.00

Nr rachunku bankowego:

20124025711111000033422789

Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Jarosławskiego w 2011 roku

 

Lp.

Nazwa i adres apteki

Godziny pracy

Telefon

Poniedziałek – piątek

Sobota

Niedziela
i święta

Miasto Jarosław

1.

Medex W-S” sp. z o.o.,
ul. Grunwaldzka 26, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16) 
621 35 11

2.

Medex W-S” sp. z o.o.,
ul. Słowackiego 26, 37-500 Jarosław

800-1800

800-1300

Nieczynne

(16) 
621 53 96

3.

PHU – J. Szarek i T. Śliwiński,
ul. 3-go Maja 43, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16) 
621 27 31

4.

Medex W-S” sp. z o.o.,
ul. Kościuszki 25, 37-500 Jarosław

800-1700

800-1300

Nieczynne

(16) 
621 36 58

5.

P.U.P.H. “Optical”,
ul.
Słowackiego 17, 37-500 Jarosław

Całodobowa

Całodobowa

Całodobowa

(16) 
621 84 84

6.

VADEMECUM”,
ul. Grunwaldzka 1, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1300

Nieczynne

(16) 
623 25 92

7.

FARMACJA”,
ul. 3-go Maja 64, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1300

Nieczynne

(16) 
624 32 70

8.

Remedium” sp. j.,
ul. Kraszewskiego 9, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1800

Nieczynne

(16) 
623 07 11

9.

ADAFARM” sp. z o.o.,
ul. Lisińskiego 10, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16) 
624 28 60

10.

MEDIQ”,
ul. Rynek 11, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1400

Nieczynne

(16) 
624 24 00

11.

MEDIQ”,
ul. Kraszewskiego 5, 37-500 Jarosław

800-2200

800-1400

Nieczynne

(16) 
624 24 10

12.

MEDIQ”,
os. Tysiąclecia 12, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1400

Nieczynne

(16)  
624 24 20

13.

MEDIQ”,
ul. Witosa 2, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1400

Nieczynne

(16)  
627 30 70

14.

ALONA” s. c.,
ul. Sikorskiego 2a, 37-500 Jarosław

800-1800

800-1400

Nieczynne

(16)  
621 59 19

15.

Medex” sp. z o.o.,
ul. Kościuszki 29a, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16)  
621 15 06

16.

Medex B”,
ul. Kraszewskiego 11, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1500

Nieczynne

(16)  
621 62 75

17.

NOVA” Tkaczyk i Wspólnicy sp. j.,
ul. 3-go Maja 65, 37-500 Jarosław

730-2000

800-1600

Nieczynne

(16)  
621 14 08

18.

SKAW-MAR” (PKP),
ul. Słowackiego 38, 37-500 Jarosław

700-1900

800-1500

Nieczynne

(16)  
621 37 37

19.

Pod Jesionem”,
ul. Poniatowskiego 53, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1300

Nieczynne

(16)  
621 76 46

20.

Farmacja 2”,
ul. Pruchnicka 6a, 37-500 Jarosław

700-2100

700-2100

Nieczynne

(16)  
623 10 05

21.

Aspirynka” sp. j.,

ul. Jana Pawła II 21, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16)  
621 14 45

22.

PHU – J.Szarek i T. Śliwiński,
os. Kombatantów 20, 37-500 Jarosław

800-1930

800-1500

Nieczynne

(16)  
621 79 31

23.

Medex-B”,

ul. Grodzka 3, 37-500 Jarosław

730-1900

730-1400

Nieczynne

(16)  
621 77 88

24.

Medex” sp. z o.o.,
ul. Kraszewskiego 24A, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1500

Nieczynne

(16)  
621 06 06

25.

SKAW-MAR”,
ul. Kościuszki 18, 37-500 Jarosław

730-1700

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
621 05 28

Miasto Radymno

1.

Vita” s. c.
ul. Rynek 23, 37-550 Radymno

730-2000

730-2000

800-2000

(16)  
628 10 34

2.

Apteka Leków Gotowych Beata Franus,

ul. Legionów 4a, 37-550 Radymno

800-1800

800-1300

Nieczynne

(16)  
628 13 75

Gmina Chłopice

1.

Apteka mgr farm. Zofia Gaweł,

Chłopice 190, 37-561 Chłopice

800-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
622 29 61

2.

Punkt Apteczny,

mgr Jakub Wawrzyszko

Łowce 99, 37-554 Łowce

Pn., Wt., Śr.

800-1500

Cz., Pt.

900-1600

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
624 00 73

Gmina Jarosław

1.

Punkt Apteczny Justan s.c.,

Wólka Pełkińska 282,
37-511 Wólka Pełkińska

Pn., Wt., Pt.

915-1800

Śr., Cz.

915-1615

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 03 65

Gmina Laszki

1.

Apteka leków gotowych”,
Laszki 35, 37-543 Laszki

Pn., Śr.

900-1800

Wt., Cz. , Pt.

800-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 50 20

Gmina Pruchnik

1.

Apteka prywatna” T. Reizer,
ul. Jana Pawła II 3, 37-560 Pruchnik

Pn., Śr.

800-1600

Wt., Cz. , Pt.

800-1800

800-1400

Nieczynne

(16)  
628 98 60

2.

Apteka „Eliksir”,
ul. B. Markiewicza 11a, 37-560 Pruchnik

800-1800

900-1300

Nieczynne

(16)  
628 81 75

Gmina Radymno

1.

Punkt Apteczny,

Sośnica 184,
37-555 Sośnica

800- 1430

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 30 43

Gmina Rokietnica

1.

Apteka prywatna mgr Janina Horbowy,

Rokietnica 645, 37-562 Rokietnica

800-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
622 13 81

Gmina Roźwienica

1.

Apteka „Lawenda”,
Roźwienica 201, 37- 565 Roźwienica

800-1600

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
622 58 69

2.

Punkt Apteczny (Remiza OSP),

Węgierka, 37- 565 Roźwienica

730-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 99 03

Gmina Wiązownica

1.

Apteka leków gotowych” mgr farm.
I. Podolec,

Wiązownica 378, 37-522 Wiązownica

Pn., Śr.

800-1800

Wt., Cz. , Pt.

800-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
622 36 66

2.

PUNKT APTECZNY, techn. farm. Jolanta Kolbuch - Wawrzoszek,

Zapałów 141, 37-544 Zapałów

Pn., Śr., Cz., Pt.

815-1500

Wt.

815-1800

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 62 49

3.

PUNKT APTECZNY, Teresa Kołakowska,

Szówsko ul. Kościelna 14,
37-522 Wiązownica

Pn. - Czw.,

730-1900

Pt.,

930-1900

800-1400

Nieczynne

(16)  
623 32 55

4.

PUNKT APTECZNY

Manasterz 139,
37-230 Manasterz

800-1500

900-1300

Nieczynne

(16)  
651 50 57

 

Całodobowy dostęp do aptek w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy w 2011 roku

 

Lp.

Nazwa i adres apteki

Godziny pracy

Telefon

Poniedziałek – piątek

Sobota

Niedziela
i święta

Miasto Jarosław

1.

P.U.P.H. “Optical”,
ul. Słowackiego 17a, 37-500 Jarosław

Całodobowa

Całodobowa

Całodobowa

(16)  
621 84 84

 

Pogotowie wod - kan

Tel: 666 860 312

Pogoda
Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 49 gości 

Joomla extensions by Siteground Hosting

Ta witryna używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możesz je w każdej chwili zmienić. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies lub je usunąć zobacz naszą politykę prywatności. Polityka cookie

Akceptuj cookies z tej strony.

EU Cookie Directive Module Information