Reklama
Koronawirus

Menu główne
Gmina Pawłosiów
Reklama
Reklama
Reklama
Urząd Gminy
Jednostki organizacyjne
GOPS Pawłosiów
Straż pożarna
Sport
Oświata
Biblioteka Publiczna
Płatności bezpośrednie oraz płatności obszarowe
Ochrona Danych Osobowych
Dla przedsiębiorców

Zdrowa Gmina

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
PRZERWA W DOSTAWIE ENERGII

Rejon Energetyczny w Jarosławiu informuje, że w związku z planowanymi pracami eksploatacyjnymi wystąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców zasilanych z następujących stacji transformatorowych:

05.08.2020 w godz. 07.30 - 13.00 - Widna Góra 3 - ulice: Brzozowa, Bukowa, Cyprysowa, Dębowa, Grabowa, Jesionowa, Kasztanowa, Klonowa, Leśna, Magnoliowa, Modrzewiowa, Pańska, Roźwienicka, Sosnowa, Strzelecka, Wiązowa.

Informacje o planowanych przerwach w dostawie energii elektrycznej zamieszczane są na stronie PGE Dystrybucja oraz podawane na plakatach.

 
Atestacja opryskiwaczy

W dniu 12 sierpnia 2020 r. o godz. 10.00 w na placu byłego SKR w Pawłosiowie oraz 13 sierpnia 2020 r. w gospodarstwie Wierzbna 242 również o godz. 10.00 odbędzie się atestacja opryskiwaczy. Odpłatność 120 zł/szt. Szczegółowe informacje pod numerem  tel. 723 977 373.

Serdecznie zapraszamy zainteresowanych rolników.

 
Komunikat PWiK Jarosław Sp. z o.o.

 
PRZERWA W DOSTAWIE ENERGII

Rejon Energetyczny w Jarosławiu informuje, że w związku z planowanymi pracami eksploatacyjnymi wystąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców zasilanych z następujących stacji transformatorowych:

29.07.2020 w godz. 08.00 - 11.00 - Widna Góra - Konstantynówka 2

Informacje o planowanych przerwach w dostawie energii elektrycznej zamieszczane są na stronie PGE Dystrybucja oraz podawane na plakatach.

 
INFORMACJA

Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu informuje, że tut. Oddział Położniczo - Ginekologiczny funkcjonuje w pełnym zakresie.

Jednocześnie informujemy, że realizowane są również przyjęcia pacjentów na wszystkie pozostałe oddziały szpitalne.

 
STYPENDIA POMOSTOWE - DYPLOM Z MARZEŃ

Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów

Algorytm liczenia liczby punktów uzyskanych na świadectwie maturalnym

 
Jednogłośne wotum zaufania i absolutorium dla Wójta Gminy Pawłosiów

16 lipca 2020 r. w sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Pawłosiowie odbyła się XIX sesja Rady Gminy Pawłosiów. Głównym punktem porządku obrad była ocena realizacji ubiegłorocznego budżetu.

Podczas posiedzenia Wójt Mariusz Reń omówił Raport o stanie Gminy Pawłosiów za rok 2019. Po przeprowadzonej debacie nad raportem Rada jednogłośnie udzieliła wotum zaufania Wójtowi.

Raport obejmuje podsumowanie  działalności Wójta w roku 2019, z uwzględnieniem realizacji programów, strategii, uchwał rady gminy i funduszu sołeckiego. Zawarte są w nim także informacje dotyczące m.in. inwestycji, ochrony środowiska, ochotniczych straży pożarnych, sportu, oświaty, pomocy społecznej, wydarzeń patriotyczno - kulturalnych.

Następnie, po zapoznaniu się z pozytywnymi opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie i Komisji Rewizyjnej Rady Gminy oraz przeprowadzonej dyskusji na temat wykonania ubiegłorocznego budżetu, radni jednogłośnie udzielili absolutorium za 2019 rok Wójtowi Gminy Pawłosiów.

Więcej…
 
PRZERWA W DOSTAWIE ENERGII

Rejon Energetyczny w Jarosławiu informuje, że w związku z planowanymi pracami eksploatacyjnymi wystąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców zasilanych z następujących stacji transformatorowych:

24.07.2020 w godz. 08.00 - 11.00 - Tywonia 7

Informacje o planowanych przerwach w dostawie energii elektrycznej zamieszczane są na stronie PGE Dystrybucja oraz podawane na plakatach.

 
Apel i zalecenie Starosty Jarosławskiego

Szanowni Państwo, mieszkańcy powiatu jarosławskiego,

koronawirus jest w dalszym ciągu zagrożeniem. Widać to szczególnie w ostatnim czasie w naszym powiecie. Podczas pandemii najważniejsza jest odpowiedzialna postawa nas wszystkich!

Dlatego zalecam Państwu przestrzeganie wszelkich zaleceń sanitarnych, które są pomocne w profilaktyce zapobiegania pandemii koronawirusa. Odpowiedni dystans społeczny, maseczki w zamkniętej przestrzeni publicznej oraz tam, gdzie nie możemy zachować wspomnianego dystansu. To także dezynfekcja dłoni. Ten reżim sanitarny jest wprowadzony dla naszego wspólnego dobra - wiedząc to, stosujmy się zatem do zaleceń!

Starosta Jarosławski
Stanisław Kłopot

 
PRZERWA W DOSTAWIE ENERGII

Rejon Energetyczny w Jarosławiu informuje, że w związku z planowanymi pracami eksploatacyjnymi wystąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców zasilanych z następujących stacji transformatorowych:

21.07.2020 w godz. 08.00 - 11.00 - Ożańsk 2

Informacje o planowanych przerwach w dostawie energii elektrycznej zamieszczane są na stronie PGE Dystrybucja oraz podawane na plakatach.

 
Częściowe wyniki głosowania w drugiej turze w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Częściowe wyniki głosowania w drugiej turze
w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
w Gminie Pawłosiów

Kandydat ( Nazwisko i imiona )

Liczba głosów

Procent głosów

DUDA Andrzej Sebastian

3 344

75,66%

TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz

1 076

24,34%

Razem

4 420

100%

Frekwencja w obwodowych komisjach wyborczych

 
Aktywnie i kreatywnie w Gminie Pawłosiów

Miło nam poinformować, że gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 85 000,00 zł na realizację projektu pn.: „Aktywnie i kreatywnie w Gminie Pawłosiów” w ramach Programu Infrastruktura domów kultury.

Pieniądze pozyskane z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego zostaną przeznaczone na zakup mobilnej sceny plenerowej oraz wyposażenia do pracowni muzycznej w Centrum Kulturalnym w Cieszacinie Wielkim.

Najmłodsi mieszkańcy będą mogli rozwijać swoje umiejętności i zainteresowania podczas warsztatów muzycznych korzystając z instrumentów perkusyjnych takich jak: dzwonki chromatyczne, marakasy, bębenki, tamburyna, kastaniety, klawesy.

Zadbaliśmy również o potrzeby osób z niepełnosprawnością. W ramach projektu zostanie zakupiony stolik, krzesło oraz podstawka pod dokumenty przystosowana dla osób z dysfunkcją ruchową.

We wniosku o dofinansowanie ujęto także zakup aparatu cyfrowego do powstającej pracowni multimedialnej/filmowej przeznaczonej dla młodzieży.

Realizacja projektu przyczyni się do rozszerzenia istniejącej oraz wprowadzenia nowej oferty w zakresie edukacji kulturalnej mieszkańców Gminy Pawłosiów.

 
PRZERWA W DOSTAWIE ENERGII

Rejon Energetyczny w Jarosławiu informuje, że w związku z planowanymi pracami eksploatacyjnymi wystąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców zasilanych z następujących stacji transformatorowych:

20.07.2020 w godz. 11.00 - 14.00 - Pawłosiów 1

Informacje o planowanych przerwach w dostawie energii elektrycznej zamieszczane są na stronie PGE Dystrybucja oraz podawane na plakatach.

 
INFORMACJA

Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu informuje, że w związku z zagrożeniem epidemiologicznym COVID-19 i z powodu wprowadzonej kwarantanny dla personelu Oddziału Ginekologiczno-Położniczego COM w Jarosławiu, z dniem 9 lipca 2020 r. wstrzymuje się przyjęcia pacjentów planowanych do w/w Oddziału, do odwołania. Oddział będzie pracował  w ograniczonym składzie, w trybie ostrodyżurowym.

 
XIX sesja Rady Gminy Pawłosiów

OGŁOSZENIE

Uprzejmie informuję mieszkańców Gminy Pawłosiów, iż 16 lipca 2020 r. o godzinie 13:00
w sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Pawłosiowie odbędzie się XIX sesja Rady Gminy Pawłosiów.

Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Pawłosiów za rok 2019.
 3. Debata nad raportem o stanie Gminy Pawłosiów.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Pawłosiów wotum zaufania.
  a) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu  gminy za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Wójta Gminy Pawłosiów sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 rok
  b) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pawłosiów w sprawie wykonania budżetu Gminy Pawłosiów za 2019 rok oraz informacji o stanie  mienia komunalnego,
  c) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pawłosiów w sprawie sprawozdania finansowego za 2019 rok Gminy Pawłosiów,
  d) przedstawienie przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Pawłosiów wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Pawłosiów,
  e) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pawłosiów o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Pawłosiów za 2019 rok,
  f) dyskusja nad udzieleniem absolutorium dla Wójta Gminy Pawłosiów z wykonania budżetu za 2019 rok.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok,
  2) udzielenia Wójtowi Gminy Pawłosiów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok,
  3) zmian w budżecie gminy na 2020 rok (przed podjęciem  uchwały opinia Komisji  Planowania i Budżetu),
  4) wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Pawłosiów do realizacji zadania pod nazwą ,,Aktywnie i kreatywnie w Gminie Pawłosiów” dofinansowanego ze środków pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w ramach Programu INFRASTRUKTURA DOMÓW KULTURY 2020,
  5) zbycia nieruchomości (przed podjęciem uchwały opinia Komisji Planowania i Budżetu oraz Komisji Oświaty, Rolnictwa i Porządku Publicznego),
  6) obciążenia służebnością nieruchomości gminnej.
 6. Przyjęcie protokołu z sesji Nr XVIII/2020 Rady Gminy Pawłosiów.
 7. Wolne wnioski, zapytania i interpelacje.
 8. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady
Marian Maciałek

przyjęcia programu osłonowego Gminy Pawłosiów w zakresie dożywiania „Posiłek dla dzieci i młodzieży” na lata 2019 - 2023, ek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023,
 
Kolejne komputery dla uczniów

Kolejny sprzęt komputerowy został zakupiony dla szkół podstawowych na terenie Gminy Pawłosiów.

W czerwcu bieżącego roku Gmina Pawłosiów podpisała umowę w  ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, oś priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działanie 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” – dotyczącą realizacji projektu grantowego pn.: Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

Za pozyskane dofinansowanie w wysokości 74 400 zł, zakupiono 24 laptopy, które trafią do gminnych szkół podstawowych, z przeznaczeniem na wsparcie zdalnego nauczania.

Przypomnijmy, że z pierwsza pula sprzętu trafiła do szkół już w kwietniu. Wtedy zakupiono 17 sztuk komputerów niezbędnych do prowadzenia zajęć dla uczniów, za łączną kwotę 59 500 zł.

 

Więcej…
 
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »

Strona 6 z 78
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Ulti Clocks content

Dzisiaj jest: 23 Styczeń 2021        Imieniny obchodzą: Maria, Ildefons, Rajmund
Kontakt

Gmina Pawłosiów

37-500 Jarosław

Pawłosiów 88

powiat jarosławski

woj. podkarpackie

tel: (16) 622-03-80

fax: (16) 622-02-48

e-mail: ug_pawlosiow@pro.onet.pl

Godziny urzędowania:

poniedziałek - piątek:

w godz: 7.00 - 15.00

Nr rachunku bankowego

- opłaty komunalne:

80124017921111001099002009

- pozostałe opłaty:

20124025711111000033422789

Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Jarosławskiego w 2011 roku

 

Lp.

Nazwa i adres apteki

Godziny pracy

Telefon

Poniedziałek – piątek

Sobota

Niedziela
i święta

Miasto Jarosław

1.

Medex W-S” sp. z o.o.,
ul. Grunwaldzka 26, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16) 
621 35 11

2.

Medex W-S” sp. z o.o.,
ul. Słowackiego 26, 37-500 Jarosław

800-1800

800-1300

Nieczynne

(16) 
621 53 96

3.

PHU – J. Szarek i T. Śliwiński,
ul. 3-go Maja 43, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16) 
621 27 31

4.

Medex W-S” sp. z o.o.,
ul. Kościuszki 25, 37-500 Jarosław

800-1700

800-1300

Nieczynne

(16) 
621 36 58

5.

P.U.P.H. “Optical”,
ul.
Słowackiego 17, 37-500 Jarosław

Całodobowa

Całodobowa

Całodobowa

(16) 
621 84 84

6.

VADEMECUM”,
ul. Grunwaldzka 1, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1300

Nieczynne

(16) 
623 25 92

7.

FARMACJA”,
ul. 3-go Maja 64, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1300

Nieczynne

(16) 
624 32 70

8.

Remedium” sp. j.,
ul. Kraszewskiego 9, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1800

Nieczynne

(16) 
623 07 11

9.

ADAFARM” sp. z o.o.,
ul. Lisińskiego 10, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16) 
624 28 60

10.

MEDIQ”,
ul. Rynek 11, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1400

Nieczynne

(16) 
624 24 00

11.

MEDIQ”,
ul. Kraszewskiego 5, 37-500 Jarosław

800-2200

800-1400

Nieczynne

(16) 
624 24 10

12.

MEDIQ”,
os. Tysiąclecia 12, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1400

Nieczynne

(16)  
624 24 20

13.

MEDIQ”,
ul. Witosa 2, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1400

Nieczynne

(16)  
627 30 70

14.

ALONA” s. c.,
ul. Sikorskiego 2a, 37-500 Jarosław

800-1800

800-1400

Nieczynne

(16)  
621 59 19

15.

Medex” sp. z o.o.,
ul. Kościuszki 29a, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16)  
621 15 06

16.

Medex B”,
ul. Kraszewskiego 11, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1500

Nieczynne

(16)  
621 62 75

17.

NOVA” Tkaczyk i Wspólnicy sp. j.,
ul. 3-go Maja 65, 37-500 Jarosław

730-2000

800-1600

Nieczynne

(16)  
621 14 08

18.

SKAW-MAR” (PKP),
ul. Słowackiego 38, 37-500 Jarosław

700-1900

800-1500

Nieczynne

(16)  
621 37 37

19.

Pod Jesionem”,
ul. Poniatowskiego 53, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1300

Nieczynne

(16)  
621 76 46

20.

Farmacja 2”,
ul. Pruchnicka 6a, 37-500 Jarosław

700-2100

700-2100

Nieczynne

(16)  
623 10 05

21.

Aspirynka” sp. j.,

ul. Jana Pawła II 21, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16)  
621 14 45

22.

PHU – J.Szarek i T. Śliwiński,
os. Kombatantów 20, 37-500 Jarosław

800-1930

800-1500

Nieczynne

(16)  
621 79 31

23.

Medex-B”,

ul. Grodzka 3, 37-500 Jarosław

730-1900

730-1400

Nieczynne

(16)  
621 77 88

24.

Medex” sp. z o.o.,
ul. Kraszewskiego 24A, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1500

Nieczynne

(16)  
621 06 06

25.

SKAW-MAR”,
ul. Kościuszki 18, 37-500 Jarosław

730-1700

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
621 05 28

Miasto Radymno

1.

Vita” s. c.
ul. Rynek 23, 37-550 Radymno

730-2000

730-2000

800-2000

(16)  
628 10 34

2.

Apteka Leków Gotowych Beata Franus,

ul. Legionów 4a, 37-550 Radymno

800-1800

800-1300

Nieczynne

(16)  
628 13 75

Gmina Chłopice

1.

Apteka mgr farm. Zofia Gaweł,

Chłopice 190, 37-561 Chłopice

800-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
622 29 61

2.

Punkt Apteczny,

mgr Jakub Wawrzyszko

Łowce 99, 37-554 Łowce

Pn., Wt., Śr.

800-1500

Cz., Pt.

900-1600

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
624 00 73

Gmina Jarosław

1.

Punkt Apteczny Justan s.c.,

Wólka Pełkińska 282,
37-511 Wólka Pełkińska

Pn., Wt., Pt.

915-1800

Śr., Cz.

915-1615

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 03 65

Gmina Laszki

1.

Apteka leków gotowych”,
Laszki 35, 37-543 Laszki

Pn., Śr.

900-1800

Wt., Cz. , Pt.

800-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 50 20

Gmina Pruchnik

1.

Apteka prywatna” T. Reizer,
ul. Jana Pawła II 3, 37-560 Pruchnik

Pn., Śr.

800-1600

Wt., Cz. , Pt.

800-1800

800-1400

Nieczynne

(16)  
628 98 60

2.

Apteka „Eliksir”,
ul. B. Markiewicza 11a, 37-560 Pruchnik

800-1800

900-1300

Nieczynne

(16)  
628 81 75

Gmina Radymno

1.

Punkt Apteczny,

Sośnica 184,
37-555 Sośnica

800- 1430

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 30 43

Gmina Rokietnica

1.

Apteka prywatna mgr Janina Horbowy,

Rokietnica 645, 37-562 Rokietnica

800-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
622 13 81

Gmina Roźwienica

1.

Apteka „Lawenda”,
Roźwienica 201, 37- 565 Roźwienica

800-1600

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
622 58 69

2.

Punkt Apteczny (Remiza OSP),

Węgierka, 37- 565 Roźwienica

730-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 99 03

Gmina Wiązownica

1.

Apteka leków gotowych” mgr farm.
I. Podolec,

Wiązownica 378, 37-522 Wiązownica

Pn., Śr.

800-1800

Wt., Cz. , Pt.

800-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
622 36 66

2.

PUNKT APTECZNY, techn. farm. Jolanta Kolbuch - Wawrzoszek,

Zapałów 141, 37-544 Zapałów

Pn., Śr., Cz., Pt.

815-1500

Wt.

815-1800

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 62 49

3.

PUNKT APTECZNY, Teresa Kołakowska,

Szówsko ul. Kościelna 14,
37-522 Wiązownica

Pn. - Czw.,

730-1900

Pt.,

930-1900

800-1400

Nieczynne

(16)  
623 32 55

4.

PUNKT APTECZNY

Manasterz 139,
37-230 Manasterz

800-1500

900-1300

Nieczynne

(16)  
651 50 57

 

Całodobowy dostęp do aptek w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy w 2011 roku

 

Lp.

Nazwa i adres apteki

Godziny pracy

Telefon

Poniedziałek – piątek

Sobota

Niedziela
i święta

Miasto Jarosław

1.

P.U.P.H. “Optical”,
ul. Słowackiego 17a, 37-500 Jarosław

Całodobowa

Całodobowa

Całodobowa

(16)  
621 84 84

 

Pogotowie wod - kan

Tel: 666 860 312

Pogoda
Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 42 gości 

Joomla extensions by Siteground Hosting

Ta witryna używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możesz je w każdej chwili zmienić. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies lub je usunąć zobacz naszą politykę prywatności. Polityka cookie

Akceptuj cookies z tej strony.

EU Cookie Directive Module Information