Reklama
Koronawirus

Menu główne
Gmina Pawłosiów
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Urząd Gminy
Jednostki organizacyjne
Biblioteka Publiczna
GOPS Pawłosiów
Straż pożarna
Sport
Oświata
Rolnictwo - Płatności bezpośrednie oraz płatności obszarowe
Ochrona Danych Osobowych
Dla przedsiębiorców
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
XXXIV Sesja Rady Gminy Pawłosiów

OGŁOSZENIE

Uprzejmie informuję, iż 30 grudnia 2021 r. o godzinie 11:00
w Centrum Aktywności Lokalnej w Pawłosiowie  (sala konferencyjna I piętro)
odbędzie się XXXIV sesja Rady Gminy Pawłosiów.

Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pawłosiów
  a) przedstawienie ostatecznej opinii Komisji Planowania i Budżetu do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pawłosiów na lata 2022-2030,
  b) odczytanie opinii  Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały w  sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pawłosiów na lata 2022 - 2030,
  c) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o możliwości sfinansowania deficytu budżetu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Pawłosiów na 2022 rok.
  2) uchwalenia budżetu Gminy Pawłosiów na 2022 rok
  a) przedstawienie ostatecznej opinii Komisji Planowania i Budżetu do projektu budżetu Gminy Pawłosiów na 2022 r.,
  b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej Gminy Pawłosiów na 2022 rok,
  c) dyskusja nad budżetem Gminy.
  3) zmian w budżecie gminy na 2021 rok (przed podjęciem uchwały opinia Komisji Planowania i Budżetu),
  4) ustalenia wydatków budżetu gminy, które w 2021 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego,
  5) uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Pawłosiów na 2022 rok,
  6) zmian w Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Pawłosiów,
  7) uchwalenia planu pracy Rady Gminy Pawłosiów na 2022 rok,
  8) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pawłosiów na 2022 rok,
  9) zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy  Pawłosiów na 2022 rok,
  10) przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Pawłosiów na 2022 rok.
 4. Przyjęcie protokołu z sesji Nr XXXIII/2021 Rady Gminy.
 5. Wolne wnioski, zapytania i interpelacje.
 6. Zakończenie obrad.
Przewodniczący Rady
Marian Maciałek
przyjęcia programu osłonowego Gminy Pawłosiów w zakresie dożywiania „Posiłek dla dzieci i młodzieży” na lata 2019 - 2023, ek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023,
 
Życzenia Bożonarodzeniowe

 
40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego

13 grudnia 1981 r. Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego, na czele z gen. Wojciechem Jaruzelskim, wprowadziła w Polsce stan wojenny.

W 40. rocznicę tych wydarzeń w Centrum Aktywności Lokalnej w Pawłosiowie odbyła się wieczornica w hołdzie wszystkim ofiarom represji.

Organizatorem obchodów był Wójt Gminy Pawłosiów i Gminna Biblioteka Publiczna w Pawłosiowie . Uroczystość  uświetnił koncert Gminnego Zespołu Wokalnego „Wyśpiewani” oraz spektakl historyczno-literacki w wykonaniu uczniów klasy VIII Zespołu Szkół w Pawłosiowie.

Więcej…
 
Uwaga! Nabór do projektu PN. "DZISIAJ SIĘ UCZYSZ, JUTRO PRACUJESZ" przedłużony do 21.01.2022 r.

Stowarzyszenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Jarosław – Przeworsk, zaprasza do udziału w Projekcie pn. Dzisiaj się uczysz, jutro pracujesz współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy; Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób  bezrobotnych na rynku pracy - projekty konkursowe.

 

Więcej…
 
Zaproszenie

 
KOMUNIKAT WÓJTA GMINY PAWŁOSIÓW

Wójt Gminy Pawłosiów komunikuje, że z dniem dzisiejszym uruchomione zostały przedsięwzięcia, związane z zimowym utrzymaniem dróg gminnych na terenie Gminy Pawłosiów. Wszelkie interwencje, uwagi i spostrzeżenia w kwestii zimowego utrzymania dróg należy zgłaszać pod nr  tel. 16-622-03-75, w godz. 7.00 – 15.00 , 697-797-553 w godz. 15.00 22.00.

 
Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jarosławiu

Komunikat Nr 1/2021 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jarosławiu z dnia 03.12.2021 r. w sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego Wierzbna zaopatrującego miejscowości: Wierzbna, Ożańsk, Maleniska, Tywonia, Szczytna, Cieszacin Wielki, Cieszacin Mały, Pawłosiów (numery 430-433), Jarosław ul. Krakowska numery 68-70.

 
PRZERWA W DOSTAWIE ENERGII

Rejon Energetyczny w Jarosławiu informuje, że w związku z planowanymi pracami eksploatacyjnymi wystąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców zasilanych z następujących stacji transformatorowych:

30.11.2021 w godz. 05.30 - 08.30 - Konstantynówka 1, Widna Góra 4, ul. Bukowa, Cisowa, Cyprysowa, Dębowa, Jarosławska, Klonowa, Roźwienicka, Strzelecka, Wierzbowa

30.11.2021 w godz. 13.00 - 16.00 - Konstantynówka 1, Widna Góra 4, ul. Bukowa, Cisowa, Cyprysowa, Dębowa, Jarosławska, Klonowa, Roźwienicka, Strzelecka, Wierzbowa

30.11.2021 w godz. 05.30 - 16.00 - Pawłosiów 4, 5, Konstantynówka 2

03.12.2021 w godz. 05.30 - 16.00 - Tywonia 4 obwód 3

Informacje o planowanych przerwach w dostawie energii elektrycznej zamieszczane są na stronie PGE Dystrybucja oraz podawane na plakatach.

UWAGA

Z racji przewidywanych przerw w dostawie energii elektrycznej w Pawłosiowie w dniu 30.11.2021 r. w godz. od 7:00 do 15.00, kontakt telefoniczny i elektroniczny z Urzędem Gminy w Pawłosiowie może być w tym czasie utrudniony. Również załatwianie części spraw bezpośrednio w urzędzie (m. in. w kasie) w momencie braku energii może być niemożliwe.

 
Ogłoszenie

Ogłoszenie o naborze kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert.

 
Punkt szczepień przeciw COVID-19

 
XXXIII sesja Rady Gminy Pawłosiów

OGŁOSZENIE

Uprzejmie informuję, iż 3 grudnia 2021 r. o godzinie 13:30
w świetlicy wiejskiej w Pawłosiowie odbędzie się XXXIII sesja Rady Gminy Pawłosiów.

Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Jarosławskiemu,
  2) pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty zagospodarowania odpadami komunalnymi,
  3) zmian w budżecie gminy na 2021 rok (przed podjęciem uchwały opinia Komisji Planowania i Budżetu)
  4) ustalenia wydatków budżetu gminy, które w 2021 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.
 4. Przyjęcie protokołu z sesji Nr XXXIi/2021 Rady Gminy.
 5. Wolne wnioski, zapytania i interpelacje.
 6. Zakończenie obrad.
Przewodniczący Rady
Marian Maciałek
przyjęcia programu osłonowego Gminy Pawłosiów w zakresie dożywiania „Posiłek dla dzieci i młodzieży” na lata 2019 - 2023, ek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023,
 
Zmiana numeru telefonu GBP w Pawłosiowie

Uprzejmie informujemy, że z dniem 26 listopada 2021 r. uległ zmianie numer telefonu do Gminnej Biblioteki Publicznej w Pawłosiowie.

Nowy numer telefonu: 16 650 55 02

 
Zarządzenie Wójta Gminy Pawłosiów

Zarządzenie Nr 0050.52.2021 Wójta Gminy Pawłosiów z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadania publicznego Gminy Pawłosiów pn. "Dowóz niepełnosprawnych dzieci z terenu Gminy Pawłosiów do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Jarosławiu oraz do innych placówek celem realizacji obowiązku szkolnego wynikającego z ustawy o systemie oświaty"

 
Wizyta studyjna partnerów Stowarzyszenia MOF Jarosław –Przeworsk

W dniu 16 listopada 2021 r. w Gminie Pawłosiów i Gminie Miejskiej Jarosław odbyła się wizyta studyjna w ramach Stowarzyszenia MOF Jarosław – Przeworsk. Wspólnie gościliśmy partnerów z Miasta Przeworska i Gminy Przeworsk. Gospodarzami spotkania byli: Burmistrz Jarosławia Waldemar Paluch (Prezes Stowarzyszenia MOF) oraz Wójt Gminy Pawłosiów Mariusz Reń (Wiceprezes Stowarzyszenia MOF). Wśród zaproszonych gości znaleźli się:  Burmistrz Przeworska Leszek Kisiel (Wiceprezes Stowarzyszenia MOF), Wójt Gminy Przeworsk Daniel  Krawiec (Wiceprezes Stowarzyszenia MOF), delegaci z gmin wchodzących w skład Stowarzyszenia, pracownicy wydziałów i referatów ds. inwestycji oraz pracownicy biura Stowarzyszenia MOF Jarosław-Przeworsk.

Więcej…
 
PRZERWA W DOSTAWIE ENERGII

Rejon Energetyczny w Jarosławiu informuje, że w związku z planowanymi pracami eksploatacyjnymi wystąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców zasilanych z następujących stacji transformatorowych:

23.11.2021 w godz. 08.00 - 14.00 - Pawłosiów 6, obwód 4

23.11.2021 w godz. 12.00 - 14.00 - Pawłosiów 6

Informacje o planowanych przerwach w dostawie energii elektrycznej zamieszczane są na stronie PGE Dystrybucja oraz podawane na plakatach.

 
Ćwiczenie pk. „PATROL -21”

Informuje się mieszkańców Gminy Pawłosiów, że w dniu 18 listopada 2021 r. zostanie przeprowadzony w ramach ćwiczenia Krajowego ,,PATROL-21",Trening Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania z użyciem syren alarmowych. Fizyczne uruchomienie systemów alarmowych zostanie wyemitowane:


1) o godz.11:00 sygnał alarmowy – ogłoszenie alarmu (sygnał akustyczny – modulowany dźwięk syreny w okresie trzech minut).


2) o godz.11:15 sygnał alarmowy odwołanie alarmu (sygnał akustyczny – ciągły dźwięk syreny w okresie trzech minut).

 
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »

Strona 6 z 94
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Ulti Clocks content

Dzisiaj jest: 23 Maj 2022        Imieniny obchodzą: Iwona, Michał, Dezyriusz
Kontakt

Gmina Pawłosiów

37-500 Jarosław

Pawłosiów 88

powiat jarosławski

woj. podkarpackie

tel: (16) 622-03-80

fax: (16) 622-02-48

e-mail: ug_pawlosiow@pro.onet.pl

Godziny urzędowania:

poniedziałek - piątek:

w godz: 7.00 - 15.00

Kasa: 7.00 - 13.00

Nr rachunku bankowego

- opłaty komunalne:

80124017921111001099002009

- pozostałe opłaty:

20124025711111000033422789

Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Jarosławskiego w 2011 roku

 

Lp.

Nazwa i adres apteki

Godziny pracy

Telefon

Poniedziałek – piątek

Sobota

Niedziela
i święta

Miasto Jarosław

1.

Medex W-S” sp. z o.o.,
ul. Grunwaldzka 26, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16) 
621 35 11

2.

Medex W-S” sp. z o.o.,
ul. Słowackiego 26, 37-500 Jarosław

800-1800

800-1300

Nieczynne

(16) 
621 53 96

3.

PHU – J. Szarek i T. Śliwiński,
ul. 3-go Maja 43, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16) 
621 27 31

4.

Medex W-S” sp. z o.o.,
ul. Kościuszki 25, 37-500 Jarosław

800-1700

800-1300

Nieczynne

(16) 
621 36 58

5.

P.U.P.H. “Optical”,
ul.
Słowackiego 17, 37-500 Jarosław

Całodobowa

Całodobowa

Całodobowa

(16) 
621 84 84

6.

VADEMECUM”,
ul. Grunwaldzka 1, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1300

Nieczynne

(16) 
623 25 92

7.

FARMACJA”,
ul. 3-go Maja 64, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1300

Nieczynne

(16) 
624 32 70

8.

Remedium” sp. j.,
ul. Kraszewskiego 9, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1800

Nieczynne

(16) 
623 07 11

9.

ADAFARM” sp. z o.o.,
ul. Lisińskiego 10, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16) 
624 28 60

10.

MEDIQ”,
ul. Rynek 11, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1400

Nieczynne

(16) 
624 24 00

11.

MEDIQ”,
ul. Kraszewskiego 5, 37-500 Jarosław

800-2200

800-1400

Nieczynne

(16) 
624 24 10

12.

MEDIQ”,
os. Tysiąclecia 12, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1400

Nieczynne

(16)  
624 24 20

13.

MEDIQ”,
ul. Witosa 2, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1400

Nieczynne

(16)  
627 30 70

14.

ALONA” s. c.,
ul. Sikorskiego 2a, 37-500 Jarosław

800-1800

800-1400

Nieczynne

(16)  
621 59 19

15.

Medex” sp. z o.o.,
ul. Kościuszki 29a, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16)  
621 15 06

16.

Medex B”,
ul. Kraszewskiego 11, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1500

Nieczynne

(16)  
621 62 75

17.

NOVA” Tkaczyk i Wspólnicy sp. j.,
ul. 3-go Maja 65, 37-500 Jarosław

730-2000

800-1600

Nieczynne

(16)  
621 14 08

18.

SKAW-MAR” (PKP),
ul. Słowackiego 38, 37-500 Jarosław

700-1900

800-1500

Nieczynne

(16)  
621 37 37

19.

Pod Jesionem”,
ul. Poniatowskiego 53, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1300

Nieczynne

(16)  
621 76 46

20.

Farmacja 2”,
ul. Pruchnicka 6a, 37-500 Jarosław

700-2100

700-2100

Nieczynne

(16)  
623 10 05

21.

Aspirynka” sp. j.,

ul. Jana Pawła II 21, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16)  
621 14 45

22.

PHU – J.Szarek i T. Śliwiński,
os. Kombatantów 20, 37-500 Jarosław

800-1930

800-1500

Nieczynne

(16)  
621 79 31

23.

Medex-B”,

ul. Grodzka 3, 37-500 Jarosław

730-1900

730-1400

Nieczynne

(16)  
621 77 88

24.

Medex” sp. z o.o.,
ul. Kraszewskiego 24A, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1500

Nieczynne

(16)  
621 06 06

25.

SKAW-MAR”,
ul. Kościuszki 18, 37-500 Jarosław

730-1700

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
621 05 28

Miasto Radymno

1.

Vita” s. c.
ul. Rynek 23, 37-550 Radymno

730-2000

730-2000

800-2000

(16)  
628 10 34

2.

Apteka Leków Gotowych Beata Franus,

ul. Legionów 4a, 37-550 Radymno

800-1800

800-1300

Nieczynne

(16)  
628 13 75

Gmina Chłopice

1.

Apteka mgr farm. Zofia Gaweł,

Chłopice 190, 37-561 Chłopice

800-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
622 29 61

2.

Punkt Apteczny,

mgr Jakub Wawrzyszko

Łowce 99, 37-554 Łowce

Pn., Wt., Śr.

800-1500

Cz., Pt.

900-1600

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
624 00 73

Gmina Jarosław

1.

Punkt Apteczny Justan s.c.,

Wólka Pełkińska 282,
37-511 Wólka Pełkińska

Pn., Wt., Pt.

915-1800

Śr., Cz.

915-1615

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 03 65

Gmina Laszki

1.

Apteka leków gotowych”,
Laszki 35, 37-543 Laszki

Pn., Śr.

900-1800

Wt., Cz. , Pt.

800-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 50 20

Gmina Pruchnik

1.

Apteka prywatna” T. Reizer,
ul. Jana Pawła II 3, 37-560 Pruchnik

Pn., Śr.

800-1600

Wt., Cz. , Pt.

800-1800

800-1400

Nieczynne

(16)  
628 98 60

2.

Apteka „Eliksir”,
ul. B. Markiewicza 11a, 37-560 Pruchnik

800-1800

900-1300

Nieczynne

(16)  
628 81 75

Gmina Radymno

1.

Punkt Apteczny,

Sośnica 184,
37-555 Sośnica

800- 1430

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 30 43

Gmina Rokietnica

1.

Apteka prywatna mgr Janina Horbowy,

Rokietnica 645, 37-562 Rokietnica

800-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
622 13 81

Gmina Roźwienica

1.

Apteka „Lawenda”,
Roźwienica 201, 37- 565 Roźwienica

800-1600

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
622 58 69

2.

Punkt Apteczny (Remiza OSP),

Węgierka, 37- 565 Roźwienica

730-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 99 03

Gmina Wiązownica

1.

Apteka leków gotowych” mgr farm.
I. Podolec,

Wiązownica 378, 37-522 Wiązownica

Pn., Śr.

800-1800

Wt., Cz. , Pt.

800-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
622 36 66

2.

PUNKT APTECZNY, techn. farm. Jolanta Kolbuch - Wawrzoszek,

Zapałów 141, 37-544 Zapałów

Pn., Śr., Cz., Pt.

815-1500

Wt.

815-1800

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 62 49

3.

PUNKT APTECZNY, Teresa Kołakowska,

Szówsko ul. Kościelna 14,
37-522 Wiązownica

Pn. - Czw.,

730-1900

Pt.,

930-1900

800-1400

Nieczynne

(16)  
623 32 55

4.

PUNKT APTECZNY

Manasterz 139,
37-230 Manasterz

800-1500

900-1300

Nieczynne

(16)  
651 50 57

 

Całodobowy dostęp do aptek w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy w 2011 roku

 

Lp.

Nazwa i adres apteki

Godziny pracy

Telefon

Poniedziałek – piątek

Sobota

Niedziela
i święta

Miasto Jarosław

1.

P.U.P.H. “Optical”,
ul. Słowackiego 17a, 37-500 Jarosław

Całodobowa

Całodobowa

Całodobowa

(16)  
621 84 84

 

Pogotowie wod - kan

Tel: 666 860 312

Zimowe utrzymanie dróg

Tel: 697 797 553

Pogoda
Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 92 gości 

Joomla extensions by Siteground Hosting

Ta witryna używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możesz je w każdej chwili zmienić. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies lub je usunąć zobacz naszą politykę prywatności. Polityka cookie

Akceptuj cookies z tej strony.

EU Cookie Directive Module Information