Reklama
INFORMACJA

W piątek 1 marca od godz. 12.00 nastąpi przerwa techniczna w działaniu Rejestru Dowodów Osobistych.

W związku z wdrożeniem przez Ministerstwo Cyfryzacji dowodów osobistych z warstwą elektroniczną, w piątek 1 marca od godz. 12.00 nastąpi przerwa techniczna w działaniu Rejestru Dowodów Osobistych. Oznacza to, że od tego momentu do końca godzin otwarcia urzędu, nie będzie możliwości załatwienia spraw dotyczących dowodów osobistych, w tym złożenia wniosków o dowód osobisty oraz wydania już spersonalizowanego dowodu.

Wnioski o dowód można będzie składać tego dnia maksymalnie do godz. 11.30.

Wnioski o wydanie dowodu osobistego z warstwą elektroniczną będzie można składać od dnia 4 marca 2019 r.

Za wynikłe utrudnienia serdecznie przepraszamy.

 
Ogłoszenie

OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW DO UDZIAŁU W PRACACH KOMISJI KONKURSOWEJ W OTWARTYM KONKURSIE OFERT

 
Stypendium Sportowe Wójta Gminy Pawłosiów

W piątek 15 lutego br. odbyło się uroczyste wręczenie stypendium sportowego. Otrzymał je Maciej Tomaszewski mieszkaniec Widnej Góry, legitymujący się wieloma, dużymi sukcesami w dziedzinie lekkoatletyki w krajowym współzawodnictwie sportowym. Wręczając list gratulacyjny Wójt Gminy Mariusz Reń podziękował sportowcowi za ciężką pracę, rywalizację oraz reprezentowanie Gminy Pawłosiów nie tylko w lokalnym środowisku, ale również na szczeblu krajowym.

Więcej…
 
IV sesja Rady Gminy Pawłosiów

OGŁOSZENIE

Uprzejmie informuję mieszkańców Gminy Pawłosiów, iż 25 lutego 2019 r. o godzinie 13:00
w świetlicy wiejskiej w Pawłosiowie odbędzie się IV sesja Rady Gminy Pawłosiów.

Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1) zmian w budżecie Gminy na 2019 rok (przed podjęciem uchwały opinia Komisji Planowania i Budżetu),
  2) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie refundowania przez Gminę Pawłosiów wydatków związanych z udzieleniem dotacji celowej podmiotom prowadzącym żłobki na obszarze Gminy Miejskiej Przeworsk,
  3) przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pawłosiów w 2019 roku,
  4) nabycia nieruchomości - działka nr 27/834 (przed podjęciem uchwały opinia Komisji Oświaty, Rolnictwa i Porządku Publicznego oraz Komisji Planowania i Budżetu),
  5) nabycia nieruchomości - działki nr 200/31, 200/33 (przed podjęciem uchwały opinia Komisji Oświaty, Rolnictwa i Porządku Publicznego oraz Komisji  Planowania i  Budżetu),
  6) nabycia nieruchomości - działka nr 233/8 (przed podjęciem uchwały opinia Komisji Oświaty, Rolnictwa i Porządku Publicznego oraz Komisji Planowania i Budżetu),
  7) wyrażenia zgody na wynajęcie w drodze przetargu na czas nieokreślony nieruchomości położonej w Pawłosiowie (przed podjęciem uchwały opinia Komisji Oświaty, Rolnictwa i Porządku Publicznego oraz Komisji Planowania i Budżetu),
  8) obciążenia służebnością nieruchomości gminnej,
  9) wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości komunalnych prawem służebności przesyłu,
  10) uzupełnienia składu osobowego Komisji Planowania i Budżetu Rady Gminy Pawłosiów,
  11) uchwalenia planu pracy Rady Gminy Pawłosiów na 2019 rok,
  12) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pawłosiów na 2019 rok,
  13) zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Pawłosiów na 2019 rok,
  14) przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Pawłosiów na 2019 rok.
 4. Sprawozdanie za rok 2018 z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016 - 2020.
 5. Sprawozdanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pawłosiowie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za rok 2018.
 6. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Pawłosiowie za 2018 r.
 7. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego w 2018 r.
 8. Przyjęcie protokołu z sesji Nr III/2018  Rady Gminy.
 9. Wolne wnioski, zapytania i interpelacje.
 10. Zakończenie obrad.

Jednocześnie informuję, iż posiedzenia Rady Gminy mają charakter otwarty, co oznacza, że każda osoba zainteresowana może uczestniczyć w obradach Rady.

Przewodniczący Rady
Marian Maciałek

przyjęcia programu osłonowego Gminy Pawłosiów w zakresie dożywiania „Posiłek dla dzieci i młodzieży” na lata 2019 - 2023, ek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023,
 
INFORMACJA DLA ROLNIKÓW

W 2019 roku wnioski o dopłaty obszarowe będą składane w formie elektronicznej za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus.

Rolnicy którzy we wniosku o przyznanie płatności na 2018 rok zadeklarowali powierzchnię gruntów ornych do 10 ha i ubiegali się wyłącznie o jednolitą płatność obszarową, mogą złożyć zamiast wniosku oświadczenie potwierdzające brak zmian w 2019 roku w odniesieniu do wniosku z 2018 roku.

O wszystkich tych zmianach chcemy państwa jako pracownicy ODR informować na planowanych spotkaniach i szkoleniach.

Oświadczenia o braku zmian należy składać w ARiMR w terminie od 15 lutego do 14 marca, zaś wnioski o dopłaty od 15 marca do 15 maja br.

Harmonogram terenowych spotkań pracownika ODR z rolnikami w zakresie omówienia zasad wypełniania oświadczeń i wniosków przedstawia się następująco:

4 marca (poniedziałek) – Remiza OSP w Cieszacinie Wielkim,

5 marca (wtorek) – Remizo - świetlica w Cieszacinie Małym,

6 marca (środa) – Dom Kultury w Wierzbnej,

7 marca (czwartek) – Dom Kultury w Ożańsku,

8 marca (piątek) – Remiza OSP w Tywoni.

 

Wszystkie wyżej wymienione spotkania
rozpoczną się o godz. 14.00 i potrwają do 16.00.

 
Zaproszenie

 
Zebranie sprawozdawcze w OSP

W dniu 9 lutego 2019 roku odbyło się walne zebrania sprawozdawcze w jednostce OSP Cieszacin Wielki.

Otwierając zebranie  Prezes Stanisław Przewrocki powitał zaproszonych gości. Wśród nich znaleźli się: Mariusz Reń Wójt Gminy Pawłosiów -  równocześnie Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Pawłosiowie, sołtys wsi Edward Ciechuń,  ks. Jacek Czerkas honorowy członek OSP i  członkowie jednostki.

Minutą ciszy uczczono ostatnio zmarłych druhów: Mariana Wach i Władysława Górskiego.

Więcej…
 
Zarządzenie Wójta Gminy Pawłosiów

Zarządzenie NR 0050.2.2019 WÓJTA GMINY PAWŁOSIÓW z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2019 r. na terenie Gminy Pawłosiów

Więcej…
 
Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy Pawłosiów

REGULAMIN TURNIEJU

 
PRZERWA W DOSTAWIE ENERGII

Rejon Energetyczny w Jarosławiu informuje, że w związku z planowanymi pracami eksploatacyjnymi wystąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców zasilanych z następujących stacji transformatorowych:

12.02.2019 w godz. 07.30 - 11.00 - Pawłosiów 4, 5

Informacje o planowanych przerwach w dostawie energii elektrycznej zamieszczane są na stronie PGE Dystrybucja oraz podawane na plakatach.

 
Punkt doradczy PARR

Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. serdecznie zaprasza do skorzystania z bezpłatnej oferty Punktu Doradczego w ramach realizowanego projektu pt. “Fundusz Usług Rozwojowych – wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz ich pracowników z subregionu przemyskiego”.

 
Uroczyste przekazanie samochodu pożarniczego

16 stycznia 2019 r. w Urzędzie Gminy Pawłosiów odbyła się uroczystość przekazania lekkiego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą i zbiornikiem wodnym o pojemności 1000 litrów, dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Ożańsku. Pozyskany samochód to RENAULT MASTER 4x2 specjalny, pożarniczy z silnikiem wysokoprężnym, klimatyzacją  i linią szybkiego natarcia.  Wraz z samochodem został przekazany nowoczesny sprzęt do działań ratowniczych tj.: drabina strażacka aluminiowa trzyprzęsłowa, 3 radiotelefony nasobne z ładowarkami samochodowymi, 3 szt. latarki LED do sterowania ruchem drogowym, 2 kompletne aparaty powietrzne z butlami oraz czujnikami bezruchu, agregat prądotwórczy o mocy 2,2 kVA, piła spalinowa do cięcia stali i betonu, zestaw walizkowy do oznaczenia miejsc wypadku, zestaw do cięcia pedałów samochodowych, zestaw ręczny do wyważania drzwi, rozpieracz kolumnowy, deska ortopedyczna z szynami kramera, tablet z nawigacją GPS oraz niezbędne wyposażenie które jest w samochodzie.

Samochód zakupiono w ramach dotacji celowej otrzymanej z Ministerstwa Sprawiedliwości – Funduszu Sprawiedliwości. Poziom dofinansowania wyniósł 90%.

Więcej…
 
ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE ARIMR

Zaproszenie na szkolenie organizowane przez Podkarpacki Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, dotyczące omówienie zasad uzyskiwania wsparcia z programów współfinansowanych ze środków unijnych.

Termin szkolenia: 24.01.2019 r.,  godz. 10:00.

Miejsce szkolenia: Starostwo Powiatowe w Jarosławiu, sala narad, II piętro.

Program szkolenia:

10:00 – 11:00 – Omówienie zasad uzyskiwania wsparcia w ramach Poddziałania 4.1.2 Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych obj. PROW 2014-2020 - przedstawiciel POR ARiMR. Termin naboru wniosków: od 28 grudnia 2018 r. do 25 lutego 2019 r.

11:00 – 12:00 – Omówienie zasad uzyskiwania wsparcia w ramach Poddziałania 4.2 Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój PROW 2014-2020 - przedstawiciel POR ARiMR. Termin naboru wniosków: od  31 stycznia do  1 marca 2019 r.

 
Jubileusz w Pawłosiowie

W dniu 13 stycznia 2019 roku w Pawłosiowie, odbył się XX Jubileuszowy Regionalny Przegląd Kolęd i Pastorałek pogranicza nadsańskiego. W tym wydarzeniu kulturalnym wzięło udział 19 Grup Śpiewaczych  z powiatów: Jarosławskiego, Lubaczowskiego, Przemyskiego i Przeworskiego.

Są to zespoły kultywujące tradycje śpiewania kolęd zarówno religijnych jak i świeckich. Oprócz znanych kolęd, w niedzielne popołudnie posłuchać można było także kolęd, pastorałek oraz kantyczek zakorzenionych w tradycji ludowej regionu Podkarpacia.

Organizatorami i fundatorami nagród tej wspaniałej imprezy byli: Wójt Gminy Pawłosiów, Centrum Kulturalne w Przemyślu, Parafia Rzymskokatolicka w Pawłosiowie, Stowarzyszenie Folklorystyczne „Pawłosiowianie” i Gminny Ośrodek Kultury w Pawłosiowie. Swoją nagrodę ufundowali również Sołectwo Pawłosiów i Starostwo Powiatowe w Jarosławiu które od 20 lat sprawuje honorowy patronat nad tym wydarzeniem.

Więcej…
 
OBOWIĄZEK SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ O WARTOŚCI SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

31 stycznia 2019 r. upływa termin składania oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za rok 2018 a także dokonania przez przedsiębiorców pierwszej raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Opłatę należy uiścić w trzech równych ratach w nieprzekraczalnych terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września 2019 r. w kasie Urzędu Gminy (pok.114) lub na konto – Bank PEKAO S.A. I/o Jarosław 20124025711111000033422789 z dopiskiem – opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

 
Dofinansowanie do rewitalizacji

Projekt pn. „Holistyczna rewitalizacja na terenie MOF Jarosław – Przeworsk” został zatwierdzony przez Zarząd Województwa Podkarpackiego do finansowania  ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w ramach osi priorytetowej VI Spójność Przestrzenna i społeczna, działanie 6.3 Rewitalizacja przestrzeni społecznej. Skorzystają z tego gminy wchodzące w skład Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Jarosław – Przeworsk. Gmina Pawłosiów otrzyma dofinansowanie w wysokości 1 089 959 zł na realizację projektu, który obejmuje powstanie Centrum Aktywności Lokalnej. Wartość całkowitą  zadania oszacowano na kwotę około 2 378 824 zł. Termin rozpoczęcia prac przewidziano na marzec 2020 roku, natomiast zakończenie planowane jest we wrześniu 2021 roku. Obiekt zlokalizowany w Pawłosiowie, po realizacji będzie pełnić funkcje kulturalne dla lokalnej społeczności. W budynku powstanie klub seniora, punkt promocji i informacji, pomieszczenia rekreacyjno – sportowe, a także siedziby lokalnych stowarzyszeń i ośrodka kultury.

Więcej…
 
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »

Strona 9 z 66
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Ulti Clocks content

Dzisiaj jest: 12 Grudzień 2019        Imieniny obchodzą: Joanna, Aleksandra, Dagmara
Kontakt

Gmina Pawłosiów

37-500 Jarosław

Pawłosiów 88

powiat jarosławski

woj. podkarpackie

tel: (16) 622-03-80

fax: (16) 622-02-48

e-mail: ug_pawlosiow@pro.onet.pl

Godziny urzędowania:

poniedziałek - piątek:

w godz: 7.00 - 15.00

Nr rachunku bankowego:

20124025711111000033422789

Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Jarosławskiego w 2011 roku

 

Lp.

Nazwa i adres apteki

Godziny pracy

Telefon

Poniedziałek – piątek

Sobota

Niedziela
i święta

Miasto Jarosław

1.

Medex W-S” sp. z o.o.,
ul. Grunwaldzka 26, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16) 
621 35 11

2.

Medex W-S” sp. z o.o.,
ul. Słowackiego 26, 37-500 Jarosław

800-1800

800-1300

Nieczynne

(16) 
621 53 96

3.

PHU – J. Szarek i T. Śliwiński,
ul. 3-go Maja 43, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16) 
621 27 31

4.

Medex W-S” sp. z o.o.,
ul. Kościuszki 25, 37-500 Jarosław

800-1700

800-1300

Nieczynne

(16) 
621 36 58

5.

P.U.P.H. “Optical”,
ul.
Słowackiego 17, 37-500 Jarosław

Całodobowa

Całodobowa

Całodobowa

(16) 
621 84 84

6.

VADEMECUM”,
ul. Grunwaldzka 1, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1300

Nieczynne

(16) 
623 25 92

7.

FARMACJA”,
ul. 3-go Maja 64, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1300

Nieczynne

(16) 
624 32 70

8.

Remedium” sp. j.,
ul. Kraszewskiego 9, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1800

Nieczynne

(16) 
623 07 11

9.

ADAFARM” sp. z o.o.,
ul. Lisińskiego 10, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16) 
624 28 60

10.

MEDIQ”,
ul. Rynek 11, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1400

Nieczynne

(16) 
624 24 00

11.

MEDIQ”,
ul. Kraszewskiego 5, 37-500 Jarosław

800-2200

800-1400

Nieczynne

(16) 
624 24 10

12.

MEDIQ”,
os. Tysiąclecia 12, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1400

Nieczynne

(16)  
624 24 20

13.

MEDIQ”,
ul. Witosa 2, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1400

Nieczynne

(16)  
627 30 70

14.

ALONA” s. c.,
ul. Sikorskiego 2a, 37-500 Jarosław

800-1800

800-1400

Nieczynne

(16)  
621 59 19

15.

Medex” sp. z o.o.,
ul. Kościuszki 29a, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16)  
621 15 06

16.

Medex B”,
ul. Kraszewskiego 11, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1500

Nieczynne

(16)  
621 62 75

17.

NOVA” Tkaczyk i Wspólnicy sp. j.,
ul. 3-go Maja 65, 37-500 Jarosław

730-2000

800-1600

Nieczynne

(16)  
621 14 08

18.

SKAW-MAR” (PKP),
ul. Słowackiego 38, 37-500 Jarosław

700-1900

800-1500

Nieczynne

(16)  
621 37 37

19.

Pod Jesionem”,
ul. Poniatowskiego 53, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1300

Nieczynne

(16)  
621 76 46

20.

Farmacja 2”,
ul. Pruchnicka 6a, 37-500 Jarosław

700-2100

700-2100

Nieczynne

(16)  
623 10 05

21.

Aspirynka” sp. j.,

ul. Jana Pawła II 21, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16)  
621 14 45

22.

PHU – J.Szarek i T. Śliwiński,
os. Kombatantów 20, 37-500 Jarosław

800-1930

800-1500

Nieczynne

(16)  
621 79 31

23.

Medex-B”,

ul. Grodzka 3, 37-500 Jarosław

730-1900

730-1400

Nieczynne

(16)  
621 77 88

24.

Medex” sp. z o.o.,
ul. Kraszewskiego 24A, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1500

Nieczynne

(16)  
621 06 06

25.

SKAW-MAR”,
ul. Kościuszki 18, 37-500 Jarosław

730-1700

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
621 05 28

Miasto Radymno

1.

Vita” s. c.
ul. Rynek 23, 37-550 Radymno

730-2000

730-2000

800-2000

(16)  
628 10 34

2.

Apteka Leków Gotowych Beata Franus,

ul. Legionów 4a, 37-550 Radymno

800-1800

800-1300

Nieczynne

(16)  
628 13 75

Gmina Chłopice

1.

Apteka mgr farm. Zofia Gaweł,

Chłopice 190, 37-561 Chłopice

800-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
622 29 61

2.

Punkt Apteczny,

mgr Jakub Wawrzyszko

Łowce 99, 37-554 Łowce

Pn., Wt., Śr.

800-1500

Cz., Pt.

900-1600

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
624 00 73

Gmina Jarosław

1.

Punkt Apteczny Justan s.c.,

Wólka Pełkińska 282,
37-511 Wólka Pełkińska

Pn., Wt., Pt.

915-1800

Śr., Cz.

915-1615

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 03 65

Gmina Laszki

1.

Apteka leków gotowych”,
Laszki 35, 37-543 Laszki

Pn., Śr.

900-1800

Wt., Cz. , Pt.

800-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 50 20

Gmina Pruchnik

1.

Apteka prywatna” T. Reizer,
ul. Jana Pawła II 3, 37-560 Pruchnik

Pn., Śr.

800-1600

Wt., Cz. , Pt.

800-1800

800-1400

Nieczynne

(16)  
628 98 60

2.

Apteka „Eliksir”,
ul. B. Markiewicza 11a, 37-560 Pruchnik

800-1800

900-1300

Nieczynne

(16)  
628 81 75

Gmina Radymno

1.

Punkt Apteczny,

Sośnica 184,
37-555 Sośnica

800- 1430

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 30 43

Gmina Rokietnica

1.

Apteka prywatna mgr Janina Horbowy,

Rokietnica 645, 37-562 Rokietnica

800-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
622 13 81

Gmina Roźwienica

1.

Apteka „Lawenda”,
Roźwienica 201, 37- 565 Roźwienica

800-1600

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
622 58 69

2.

Punkt Apteczny (Remiza OSP),

Węgierka, 37- 565 Roźwienica

730-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 99 03

Gmina Wiązownica

1.

Apteka leków gotowych” mgr farm.
I. Podolec,

Wiązownica 378, 37-522 Wiązownica

Pn., Śr.

800-1800

Wt., Cz. , Pt.

800-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
622 36 66

2.

PUNKT APTECZNY, techn. farm. Jolanta Kolbuch - Wawrzoszek,

Zapałów 141, 37-544 Zapałów

Pn., Śr., Cz., Pt.

815-1500

Wt.

815-1800

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 62 49

3.

PUNKT APTECZNY, Teresa Kołakowska,

Szówsko ul. Kościelna 14,
37-522 Wiązownica

Pn. - Czw.,

730-1900

Pt.,

930-1900

800-1400

Nieczynne

(16)  
623 32 55

4.

PUNKT APTECZNY

Manasterz 139,
37-230 Manasterz

800-1500

900-1300

Nieczynne

(16)  
651 50 57

 

Całodobowy dostęp do aptek w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy w 2011 roku

 

Lp.

Nazwa i adres apteki

Godziny pracy

Telefon

Poniedziałek – piątek

Sobota

Niedziela
i święta

Miasto Jarosław

1.

P.U.P.H. “Optical”,
ul. Słowackiego 17a, 37-500 Jarosław

Całodobowa

Całodobowa

Całodobowa

(16)  
621 84 84

 

Pogotowie wod - kan

Tel: 666 860 312

Pogoda
Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 47 gości 

Joomla extensions by Siteground Hosting

Ta witryna używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możesz je w każdej chwili zmienić. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies lub je usunąć zobacz naszą politykę prywatności. Polityka cookie

Akceptuj cookies z tej strony.

EU Cookie Directive Module Information