Reklama
PRZERWA W DOSTAWIE ENERGII

Rejon Energetyczny w Jarosławiu informuje, że w związku z planowanymi pracami eksploatacyjnymi wystąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców zasilanych z następujących stacji transformatorowych:

26.10.2019 w godz. 05.30 - 07.30 - Pawłosiów 6

26.10.2019 w godz. 06.30 - 18.30 - Pawłosiów SPO

26.10.2019 w godz. 17.00 - 19.30 - Pawłosiów 6

Informacje o planowanych przerwach w dostawie energii elektrycznej zamieszczane są na stronie PGE Dystrybucja oraz podawane na plakatach.

 
SZCZEGÓŁOWE WYNIKI WYBORÓW PARLAMENTARNYCH W POWIECIE JAROSŁAWSKIM

Wyniki wyborów 2019 do Sejmu RP

https://wybory.gov.pl/sejmsenat2019/pl/wyniki/sejm/pow/180400

 

Wyniki wyborów 2019 do Senatu RP

https://wybory.gov.pl/sejmsenat2019/pl/wyniki/senat/okr/58

 
XI sesja Rady Gminy Pawłosiów

OGŁOSZENIE

Uprzejmie informuję mieszkańców Gminy Pawłosiów, iż 18 października 2019 r. o godzinie 13:30
w świetlicy wiejskiej w Pawłosiowie odbędzie się XI sesja Rady Gminy Pawłosiów.

Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1) zmian w budżecie Gminy na rok 2019 (przed podjęciem uchwały opinia Komisji Planowania i Budżetu),
  2) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Pawłosiów na  2019 rok,
  3) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Pawłosiów,
  4) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,
  5) stwierdzenia zakończenia działalności klas dotychczasowego Publicznego Gimnazjum w Cieszacinie Wielkim prowadzonych w Szkole Podstawowej  im. I. Łukasiewicza w Cieszacinie Wielkim,
  6) stwierdzenia zakończenia działalności klas dotychczasowego Publicznego Gimnazjum w Pawłosiowie prowadzonych w Szkole Podstawowej im. A. Mickiewicza w Zespole Szkół w Pawłosiowie,
  7) stwierdzenia zakończenia działalności klas dotychczasowego Publicznego Gimnazjum  w Wierzbnej prowadzonych w Szkole Podstawowej im. Ks. J. Radochońskiego w Wierzbnej,
  8) realizacji przez Gminę Pawłosiów we współpracy z Gminą Miejską Jarosław projektów parasolowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020; Oś priorytetowa III CZYSTA ENERGIA, Działanie 3.3 Poprawa jakości powietrza, Poddziałanie 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych i Poddziałanie 3.3.2 Redukcja emisji,
 4. Przyjęcie protokołu z sesji Nr X/2019  Rady Gminy.
 5. Wolne wnioski, zapytania i interpelacje.
 6. Zakończenie obrad.

Jednocześnie informuję, iż posiedzenia Rady Gminy mają charakter otwarty, co oznacza, że każda osoba zainteresowana może uczestniczyć w obradach Rady.

Przewodniczący Rady
Marian Maciałek

przyjęcia programu osłonowego Gminy Pawłosiów w zakresie dożywiania „Posiłek dla dzieci i młodzieży” na lata 2019 - 2023, ek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023,
 
Wręczenie promes 5000+ dla jednostek OSP

W dniu 27 września 2019 r. w świetlicy Urzędu Gminy Pawłosiów odbyło się spotkanie druhów Prezesów Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu jarosławskiego z Ministrem Anną Schmidt-Rodziewicz, oraz senatorem Mieczysławem Golba.

Przybyłych gości oraz wszystkich strażaków przywitał Wójt Gminy Pawłosiów Mariusz Reń. Wręczenia promesy 5000+ dokonała Minister Anna Schmidt-Rodziewicz oraz senator Mieczysław Golba w asyście Zastępcy Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, starszego brygadiera Daniela Dryniak i Powiatowego Komendanta PSP w Jarosławiu, brygadiera Krzysztofa Kowal.

Więcej…
 
Informacja

Szkolenie dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych

Informuję, że 8 października 2019 r. (wtorek) o godz. 10.00 w świetlicy wiejskiej w Pawłosiowie, odbędzie się szkolenie pełnych składów osobowych Obwodowych Komisji Wyborczych powołanych w Gminie Pawłosiów w związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonymi na dzień 13 października 2019 r.

Z up. Wójta
Joanna Tomaszewska
Sekretarz Gminy

 
POSZUKIWANY KANDYDAT NA OPIEKUNA PRAWNEGO

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pawłosiowie poszukuje kandydata na opiekuna prawnego dla osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej

Opiekunem prawnym może zostać osoba:

 • posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
 • niepozbawiona praw publicznych,
 • niepozbawiona władzy rodzicielskiej,
 • dająca gwarancję prawidłowego wykonywania obowiązków opiekuna lub kuratora.
Więcej…
 
OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE

Zjawisko: Silny wiatr

Stopień zagrożenia: 2

Biura: Centralne Biuro Prognoz meteorologicznych IMGW – PIB Oddział Kraków

Obszar: województwo podkarpackie, powiat jarosławski

Ważność: 2019-09-30 godz. 05:00 do 2019-10-01 godz. 03:00

Przebieg: Przewiduje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 40 km/h do 50 km/h, w porywach do 100 km/h, z południowego zachodu i zachodu.

Uwagi: brak

Więcej…
 
PRZERWA W DOSTAWIE ENERGII

Rejon Energetyczny w Jarosławiu informuje, że w związku z planowanymi pracami eksploatacyjnymi wystąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców zasilanych z następujących stacji transformatorowych:

09.10.2019 w godz. 07.30 - 13.00 - Maleniska 3

Informacje o planowanych przerwach w dostawie energii elektrycznej zamieszczane są na stronie PGE Dystrybucja oraz podawane na plakatach.

 
Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych

W ramach dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych Gmina Pawłosiów otrzymała dofinansowanie w kwocie 350.669 zł z przeznaczeniem na wykonanie przebudowy publicznej drogi gminnej nr 111614R Cieszacin Wielki Pawłosiów.

W ramach przebudowy zostaną wykonane obustronne chodniki, elementy odwodnienia wraz z nową nawierzchnią bitumiczną. Kwota dotacji stanowi ok. 70% kosztów całej inwestycji. Jeszcze w tym roku zaplanowane jest rozpoczęcie robót, a termin ich zakończenia został przewidziany na koniec czerwca 2020r.

Fundusz Dróg samorządowych stanowi instrument rządowego wsparcia finansowego dla gmin i powiatów w obszarze infrastruktury drogowej.

 
3 PAŹDZIERNIKA MA RUSZYĆ POMOC SUSZOWA

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchomi pomoc dla gospodarstw rolnych poszkodowanych w tym roku w wyniku suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi. Rekompensaty pochodzić będą z budżetu krajowego. Planowany termin rozpoczęcia naboru  wniosków to 3 października 2019 r.

Więcej…
 
Rada Gminy wybrała ławnika sądowego

W dniu 20 września br. podczas sesji Rady Gminy Pawłosiów odbyły się wybory ławnika na kadencję 2020 - 2023. Do Sądu Rejonowego w Jarosławiu do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy, w głosowaniu tajnym wybrano Panią Mariolę Tabin.

 
Nowości w harmonogramie PROW

Harmonogram tegorocznych naborów w ramach PROW na lata 2014-2020 został zaktualizowany. W porównaniu z poprzednim planem rozszerzono go o możliwość skorzystania przez rolników z dotacji na inwestycje chroniące wody gruntowe przed azotanami.

Nabór wniosków na to działanie zaplanowano na grudzień. Pomoc, jaką może otrzymać gospodarstwo w ramach wsparcia „Inwestycji mających na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych” wynosi do 100 tys. zł.

Więcej…
 
Stypendia dla uzdolnionych uczniów z Gminy Pawłosiów za rok szkolny 2018/2019 -przyznane

Już po raz czwarty grupa 50 najzdolniejszych uczniów naszych szkół otrzymała stypendia Wójta Gminy Pawłosiów, przyznawane w ramach „Gminnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Pawłosiów”.

Uroczystość wręczenia pamiątkowych dyplomów 20 uczniom szkół podstawowych, 16 absolwentom klas III gimnazjum oraz 14 absolwentom klas VIII szkoły podstawowej odbyła się w sierpniu br. w świetlicy przy Urzędzie Gminy w Pawłosiowie.

Więcej…
 
PRZERWA W DOSTAWIE ENERGII

Rejon Energetyczny w Jarosławiu informuje, że w związku z planowanymi pracami eksploatacyjnymi wystąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców zasilanych z następujących stacji transformatorowych:

13.09.2019 w godz. 07.00 - 10.00 - Cieszacin Wielki 1

20.09.2019 w godz. 14.30 - 19.00 - Cieszacin Wielki 4

Informacje o planowanych przerwach w dostawie energii elektrycznej zamieszczane są na stronie PGE Dystrybucja oraz podawane na plakatach.

 
Dożynki Powiatowo–Gminne w Cieszacinie Wielkim

W niedzielę, 8 września w Cieszacinie Wielkim odbyły się dożynki Powiatu Jarosławskiego i Gminy Pawłosiów. Tradycyjnie rozpoczęła je dziękczynna msza święta w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Mszę świętą dziękczynną za tegoroczne zbiory, odprawił duszpasterz rolników diecezji przemyskiej ks. Władysław Dubiel w asyście ks. dziekana Jana Jagustyna, ks. proboszcza Jacka Czerkasa i ks. proboszcza Wiesława Dziwik. Po Mszy świętej barwny korowód na czele z jarosławską orkiestrą dętą LAUDATE DOMINUM oraz pięknymi wieńcami dożynkowymi przeszedł na stadion klubu sportowego w Cieszacinie Wielkim.  Tam na przybyłych czekały już różne atrakcje. Były stoiska promujące firmy i urzędy związane z rolnictwem oraz barwne stragany Kół Gospodyń Wiejskich serwujące smakołyki staropolskiej, domowej kuchni.

Więcej…
 
X sesja Rady Gminy Pawłosiów

OGŁOSZENIE

Uprzejmie informuję mieszkańców Gminy Pawłosiów, iż 20 września 2019 r. o godzinie 13:00
w świetlicy wiejskiej w Pawłosiowie odbędzie się X sesja Rady Gminy Pawłosiów.

Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Jarosławskiemu,
  2) zmian w budżecie Gminy na rok 2019 (przed podjęciem uchwały opinia Komisji Planowania i Budżetu),
  3) określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6 – letnie oraz dzieci młodsze, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pawłosiów,
  4) zbycia nieruchomości – działka nr 164/26 (przed podjęciem uchwały opinia Komisji Oświaty, Rolnictwa i Porządku Publicznego oraz Komisji  Planowania i Budżetu),
  5) zbycia nieruchomości - działka nr 164/49 (przed podjęciem uchwały opinia Komisji Oświaty, Rolnictwa i Porządku Publicznego oraz Komisji  Planowania  i  Budżetu),
  6) zmieniająca uchwałę w sprawie nabycia nieruchomości,
  7) wyboru ławnika sądowego na kadencję 2020 - 2023 (opinia Zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników).
 4. Przyjęcie protokołu z sesji Nr VIII/2019  Rady Gminy.
 5. Przyjęcie protokołu z sesji Nr IX/2019  Rady Gminy.
 6. Wolne wnioski, zapytania i interpelacje.
 7. Zakończenie obrad.

Jednocześnie informuję, iż posiedzenia Rady Gminy mają charakter otwarty, co oznacza, że każda osoba zainteresowana może uczestniczyć w obradach Rady.

Przewodniczący Rady
Marian Maciałek

przyjęcia programu osłonowego Gminy Pawłosiów w zakresie dożywiania „Posiłek dla dzieci i młodzieży” na lata 2019 - 2023, ek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023,
 
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »

Strona 1 z 65
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Ulti Clocks content

Dzisiaj jest: 21 Październik 2019        Imieniny obchodzą: Halka, Filip, Przybysław
Kontakt

Gmina Pawłosiów

37-500 Jarosław

Pawłosiów 88

powiat jarosławski

woj. podkarpackie

tel: (16) 622-03-80

fax: (16) 622-02-48

e-mail: ug_pawlosiow@pro.onet.pl

Godziny urzędowania:

poniedziałek - piątek:

w godz: 7.00 - 15.00

Nr rachunku bankowego:

20124025711111000033422789

Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Jarosławskiego w 2011 roku

 

Lp.

Nazwa i adres apteki

Godziny pracy

Telefon

Poniedziałek – piątek

Sobota

Niedziela
i święta

Miasto Jarosław

1.

Medex W-S” sp. z o.o.,
ul. Grunwaldzka 26, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16) 
621 35 11

2.

Medex W-S” sp. z o.o.,
ul. Słowackiego 26, 37-500 Jarosław

800-1800

800-1300

Nieczynne

(16) 
621 53 96

3.

PHU – J. Szarek i T. Śliwiński,
ul. 3-go Maja 43, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16) 
621 27 31

4.

Medex W-S” sp. z o.o.,
ul. Kościuszki 25, 37-500 Jarosław

800-1700

800-1300

Nieczynne

(16) 
621 36 58

5.

P.U.P.H. “Optical”,
ul.
Słowackiego 17, 37-500 Jarosław

Całodobowa

Całodobowa

Całodobowa

(16) 
621 84 84

6.

VADEMECUM”,
ul. Grunwaldzka 1, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1300

Nieczynne

(16) 
623 25 92

7.

FARMACJA”,
ul. 3-go Maja 64, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1300

Nieczynne

(16) 
624 32 70

8.

Remedium” sp. j.,
ul. Kraszewskiego 9, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1800

Nieczynne

(16) 
623 07 11

9.

ADAFARM” sp. z o.o.,
ul. Lisińskiego 10, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16) 
624 28 60

10.

MEDIQ”,
ul. Rynek 11, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1400

Nieczynne

(16) 
624 24 00

11.

MEDIQ”,
ul. Kraszewskiego 5, 37-500 Jarosław

800-2200

800-1400

Nieczynne

(16) 
624 24 10

12.

MEDIQ”,
os. Tysiąclecia 12, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1400

Nieczynne

(16)  
624 24 20

13.

MEDIQ”,
ul. Witosa 2, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1400

Nieczynne

(16)  
627 30 70

14.

ALONA” s. c.,
ul. Sikorskiego 2a, 37-500 Jarosław

800-1800

800-1400

Nieczynne

(16)  
621 59 19

15.

Medex” sp. z o.o.,
ul. Kościuszki 29a, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16)  
621 15 06

16.

Medex B”,
ul. Kraszewskiego 11, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1500

Nieczynne

(16)  
621 62 75

17.

NOVA” Tkaczyk i Wspólnicy sp. j.,
ul. 3-go Maja 65, 37-500 Jarosław

730-2000

800-1600

Nieczynne

(16)  
621 14 08

18.

SKAW-MAR” (PKP),
ul. Słowackiego 38, 37-500 Jarosław

700-1900

800-1500

Nieczynne

(16)  
621 37 37

19.

Pod Jesionem”,
ul. Poniatowskiego 53, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1300

Nieczynne

(16)  
621 76 46

20.

Farmacja 2”,
ul. Pruchnicka 6a, 37-500 Jarosław

700-2100

700-2100

Nieczynne

(16)  
623 10 05

21.

Aspirynka” sp. j.,

ul. Jana Pawła II 21, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16)  
621 14 45

22.

PHU – J.Szarek i T. Śliwiński,
os. Kombatantów 20, 37-500 Jarosław

800-1930

800-1500

Nieczynne

(16)  
621 79 31

23.

Medex-B”,

ul. Grodzka 3, 37-500 Jarosław

730-1900

730-1400

Nieczynne

(16)  
621 77 88

24.

Medex” sp. z o.o.,
ul. Kraszewskiego 24A, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1500

Nieczynne

(16)  
621 06 06

25.

SKAW-MAR”,
ul. Kościuszki 18, 37-500 Jarosław

730-1700

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
621 05 28

Miasto Radymno

1.

Vita” s. c.
ul. Rynek 23, 37-550 Radymno

730-2000

730-2000

800-2000

(16)  
628 10 34

2.

Apteka Leków Gotowych Beata Franus,

ul. Legionów 4a, 37-550 Radymno

800-1800

800-1300

Nieczynne

(16)  
628 13 75

Gmina Chłopice

1.

Apteka mgr farm. Zofia Gaweł,

Chłopice 190, 37-561 Chłopice

800-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
622 29 61

2.

Punkt Apteczny,

mgr Jakub Wawrzyszko

Łowce 99, 37-554 Łowce

Pn., Wt., Śr.

800-1500

Cz., Pt.

900-1600

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
624 00 73

Gmina Jarosław

1.

Punkt Apteczny Justan s.c.,

Wólka Pełkińska 282,
37-511 Wólka Pełkińska

Pn., Wt., Pt.

915-1800

Śr., Cz.

915-1615

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 03 65

Gmina Laszki

1.

Apteka leków gotowych”,
Laszki 35, 37-543 Laszki

Pn., Śr.

900-1800

Wt., Cz. , Pt.

800-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 50 20

Gmina Pruchnik

1.

Apteka prywatna” T. Reizer,
ul. Jana Pawła II 3, 37-560 Pruchnik

Pn., Śr.

800-1600

Wt., Cz. , Pt.

800-1800

800-1400

Nieczynne

(16)  
628 98 60

2.

Apteka „Eliksir”,
ul. B. Markiewicza 11a, 37-560 Pruchnik

800-1800

900-1300

Nieczynne

(16)  
628 81 75

Gmina Radymno

1.

Punkt Apteczny,

Sośnica 184,
37-555 Sośnica

800- 1430

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 30 43

Gmina Rokietnica

1.

Apteka prywatna mgr Janina Horbowy,

Rokietnica 645, 37-562 Rokietnica

800-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
622 13 81

Gmina Roźwienica

1.

Apteka „Lawenda”,
Roźwienica 201, 37- 565 Roźwienica

800-1600

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
622 58 69

2.

Punkt Apteczny (Remiza OSP),

Węgierka, 37- 565 Roźwienica

730-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 99 03

Gmina Wiązownica

1.

Apteka leków gotowych” mgr farm.
I. Podolec,

Wiązownica 378, 37-522 Wiązownica

Pn., Śr.

800-1800

Wt., Cz. , Pt.

800-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
622 36 66

2.

PUNKT APTECZNY, techn. farm. Jolanta Kolbuch - Wawrzoszek,

Zapałów 141, 37-544 Zapałów

Pn., Śr., Cz., Pt.

815-1500

Wt.

815-1800

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 62 49

3.

PUNKT APTECZNY, Teresa Kołakowska,

Szówsko ul. Kościelna 14,
37-522 Wiązownica

Pn. - Czw.,

730-1900

Pt.,

930-1900

800-1400

Nieczynne

(16)  
623 32 55

4.

PUNKT APTECZNY

Manasterz 139,
37-230 Manasterz

800-1500

900-1300

Nieczynne

(16)  
651 50 57

 

Całodobowy dostęp do aptek w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy w 2011 roku

 

Lp.

Nazwa i adres apteki

Godziny pracy

Telefon

Poniedziałek – piątek

Sobota

Niedziela
i święta

Miasto Jarosław

1.

P.U.P.H. “Optical”,
ul. Słowackiego 17a, 37-500 Jarosław

Całodobowa

Całodobowa

Całodobowa

(16)  
621 84 84

 

Pogotowie wod - kan

Tel: 666 860 312

Pogoda
Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 58 gości 

Joomla extensions by Siteground Hosting

Ta witryna używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możesz je w każdej chwili zmienić. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies lub je usunąć zobacz naszą politykę prywatności. Polityka cookie

Akceptuj cookies z tej strony.

EU Cookie Directive Module Information