Reklama
Koronawirus

Menu główne
Gmina Pawłosiów
Reklama
Reklama
Reklama
Urząd Gminy
Jednostki organizacyjne
Biblioteka Publiczna
GOPS Pawłosiów
Straż pożarna
Sport
Oświata
Rolnictwo - Płatności bezpośrednie oraz płatności obszarowe
Ochrona Danych Osobowych
Dla przedsiębiorców

Zdrowa Gmina

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
XXVII sesja Rady Gminy Pawłosiów

OGŁOSZENIE

Uprzejmie informuję mieszkańców Gminy Pawłosiów, iż 25 czerwca 2021 r. o godzinie 13:00
w świetlicy wiejskiej w Pawłosiowie odbędzie się XXVII sesja Rady Gminy Pawłosiów.

Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Pawłosiów za rok 2020.
 3. Debata nad raportem o stanie Gminy Pawłosiów.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Pawłosiów wotum zaufania.
 5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego
  a) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Wójta Gminy Pawłosiów sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2020 rok,
  b) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pawłosiów w sprawie wykonania budżetu Gminy Pawłosiów za 2020 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego,
  c) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pawłosiów w sprawie sprawozdania finansowego za 2020 rok Gminy Pawłosiów,
  d) przedstawienie przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Pawłosiów wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Pawłosiów,
  e) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pawłosiów o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Pawłosiów za 2020 rok,
  f) dyskusja nad udzieleniem absolutorium dla Wójta Gminy Pawłosiów z wykonania budżetu za 2020 rok.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok,
  2) udzielenia Wójtowi Gminy Pawłosiów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok,
  3) zmian w budżecie gminy na rok 2021 (przed podjęciem uchwały opinia Komisji Planowania i Budżetu),
  4) nabycia nieruchomości (przed podjęciem uchwały opinia Komisji Planowania i Budżetu oraz Komisji Oświaty, Rolnictwa i Porządku Publicznego),
  5) zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej (przed podjęciem uchwały opinia Komisji Planowania i  Budżetu oraz Komisji Oświaty, Rolnictwa i Porządku Publicznego),
  6) obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej,
  7) określenia średnich cen jednostek paliwa w Gminie Pawłosiów na rok szkolny 2021/2022.
 7. Przyjęcie protokołu z sesji Nr XXV i Nr XXVI/2021 Rady Gminy Pawłosiów.
 8. Wolne wnioski, zapytania i interpelacje.
 9. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady
Marian Maciałek

przyjęcia programu osłonowego Gminy Pawłosiów w zakresie dożywiania „Posiłek dla dzieci i młodzieży” na lata 2019 - 2023, ek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023,
 
PRZERWA W DOSTAWIE ENERGII

Rejon Energetyczny w Jarosławiu informuje, że w związku z planowanymi pracami eksploatacyjnymi wystąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców zasilanych z następujących stacji transformatorowych:

24.06.2021 w godz. 07.00 - 12.00 - Pawłosiów 6,

24.06.2021 w godz. 10.00 - 15.00 - Pawłosiów 8.

Informacje o planowanych przerwach w dostawie energii elektrycznej zamieszczane są na stronie PGE Dystrybucja oraz podawane na plakatach.

 
KONDOLENCJE

 
Zmarł Wojciech Trubas - długoletni Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Pawłosiowie, Prezes ZOG ZOSP RP w Pawłosiowie, Honorowy Prezes ZOG ZOSP RP w Pawłosiowie

Śp. druh Wojciech Trubas

Społeczną służbę na rzecz ochrony przeciwpożarowej  rozpoczął w 1960 roku, wstępując w szeregi Ochotniczej Straży Pożarnej w rodzinnej miejscowości w Pawłosiowie.

Funkcję Prezesa jednostki OSP w Pawłosiowie pełnił przez okres 25 lat.

W latach 2001 – 2006  wybrany na Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Pawłosiowie.

W 2016 r. otrzymał tytuł „Honorowego Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Pawłosiowie”.

Za swoje zasługi otrzymał odznaczenia związkowe, między innymi „Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa”, odznakę 50 lecie w Związku OSP.

Zmarł 09.06.2021 r.

 
STYPENDIA POMOSTOWE - DYPLOM Z MARZEŃ

Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów

 
OGŁOSZENIE W SPRAWIE DOWOZU DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

Podstawą zorganizowania bezpłatnego transportu i opieki jest art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.).

Bezpłatny dowóz przysługuje:

1) dzieciom pięcioletnim i sześcioletnim, które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności, realizującym wychowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, innej formie wychowania przedszkolnego lub ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym,

2) dzieciom w wieku siedmiu lat posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, objętym wychowaniem przedszkolnym, jednak nie dłużej niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 9 lat,

3) dzieciom realizującym obowiązek szkolny w szkole podstawowej,

4) uczniom realizującym obowiązek nauki w szkole ponadpodstawowej (dotyczy uczniów z niepełnoprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym) – nie dłużej jednak niż do końca  roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21 rok życia

5) dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedna z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą:

a) 24 rok życia – w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna,

b) 25 rok życia – w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno – wychowawczych.

Więcej…
 
Otwarcie manewrowego placu rowerowego

W dniu 1 czerwca 2021 r. w Pawłosiowie odbyło się otwarcie rowerowego placu manewrowego, który powstał dzięki dofinansowaniu projektu „Strefa aktywności w Gminie Pawłosiów – Bezpiecznie i Zdrowo” ze środków Fundacji BGK w konkursie „Moja  Mała Ojczyzna”.

Najmłodsi mieszkańcy gminy otrzymali do dyspozycji bezpieczne miejsce do nauki jazdy na rowerze i poznawania zasad ruchu drogowego. Ustawione znaki drogowe i wyznaczone pasy ruchu są doskonałą symulacją zasad panujących na drodze. Będzie to również miejsce do przeprowadzania kursów i egzaminów na Kartę Rowerową.

Więcej…
 
komunikat o utrudnieniach w ruchu drogowym

Organizator biegu terenowego GALICYA TRAIL, Stowarzyszenie Jarosławska Grupa Biegowa Sokół informuje o niewielkich utrudnieniach w ruchu drogowym, które mogą wystąpić w okolicach miejsca biegu w dniu 6 czerwca 2021 r. (niedziela) na drodze gminnej:

111604R „Ścieżki” w następujących godzinach: 09.00 – 13.00

Za utrudnienia serdecznie przepraszamy i dziękujemy za wyrozumiałość oraz współpracę.

Jarosławska Grupa Biegowa Sokół

 
Dzień Dziecka

 
INFORMACJA

Uprzejmie informujemy, że z dniem 28 maja 2021 r. uległ zmianie numer telefonu do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Wierzbnej.

Nowy numer telefonu: 667 904 235

 
Wyniki konkursu ,,Laurka dla Strażaka”

25 maja 2021 r. w świetlicy przy Urzędzie Gminy Pawłosiów nastąpiło uroczyste rozstrzygnięcie ogłoszonego w kwietniu Gminnego Konkursu Plastycznego ,,Laurka dla Strażaka”.

Komisja konkursowa spośród 86 zgłoszonych prac, wyłoniła 11 laureatów w następujących kategoriach wiekowych:

Kategoria wiekowa 7-8 lat

I miejsce - Karol Nalepa

II miejsce - Maciej Mazur, Igor Potępa

III miejsce - Eliza Ali, Lena Flak

Kategoria wiekowa 9-10 lat

I miejsce - Julia Duda

II miejsce - Maja Łatka

III miejsce - Nikola Świerk, Aleksandra Wolf

Kategoria wiekowa 11-12 lat

I miejsce - Amelia Czereba

II miejsce - Nadia Hadrych

Więcej…
 
Nabór uzupełniający na rachmistrza spisowego

Gminny Komisarz Spisowy - Wójt Gminy Pawłosiów, Mariusz Reń ogłasza uzupełniający otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021.

Ogłoszenie o naborze

Formularz do pobrania

 
Ogłoszenie o naborze

Ogłoszenie o naborze kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert.

 
Zarządzenie Nr 0050.20.2021

ZARZĄDZENIE NR 0050.20.2021 WÓJTA GMINY PAWŁOSIÓW  z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2021 r.

Klauzula informacyjna

 
NSP 2021

 
KONDOLENCJE

 
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »

Strona 1 z 83
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
NSP 2021
Ulti Clocks content

Dzisiaj jest: 16 Czerwiec 2021        Imieniny obchodzą: Alina, Aneta, Justyna
Kontakt

Gmina Pawłosiów

37-500 Jarosław

Pawłosiów 88

powiat jarosławski

woj. podkarpackie

tel: (16) 622-03-80

fax: (16) 622-02-48

e-mail: ug_pawlosiow@pro.onet.pl

Godziny urzędowania:

poniedziałek - piątek:

w godz: 7.00 - 15.00

Nr rachunku bankowego

- opłaty komunalne:

80124017921111001099002009

- pozostałe opłaty:

20124025711111000033422789

Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Jarosławskiego w 2011 roku

 

Lp.

Nazwa i adres apteki

Godziny pracy

Telefon

Poniedziałek – piątek

Sobota

Niedziela
i święta

Miasto Jarosław

1.

Medex W-S” sp. z o.o.,
ul. Grunwaldzka 26, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16) 
621 35 11

2.

Medex W-S” sp. z o.o.,
ul. Słowackiego 26, 37-500 Jarosław

800-1800

800-1300

Nieczynne

(16) 
621 53 96

3.

PHU – J. Szarek i T. Śliwiński,
ul. 3-go Maja 43, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16) 
621 27 31

4.

Medex W-S” sp. z o.o.,
ul. Kościuszki 25, 37-500 Jarosław

800-1700

800-1300

Nieczynne

(16) 
621 36 58

5.

P.U.P.H. “Optical”,
ul.
Słowackiego 17, 37-500 Jarosław

Całodobowa

Całodobowa

Całodobowa

(16) 
621 84 84

6.

VADEMECUM”,
ul. Grunwaldzka 1, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1300

Nieczynne

(16) 
623 25 92

7.

FARMACJA”,
ul. 3-go Maja 64, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1300

Nieczynne

(16) 
624 32 70

8.

Remedium” sp. j.,
ul. Kraszewskiego 9, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1800

Nieczynne

(16) 
623 07 11

9.

ADAFARM” sp. z o.o.,
ul. Lisińskiego 10, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16) 
624 28 60

10.

MEDIQ”,
ul. Rynek 11, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1400

Nieczynne

(16) 
624 24 00

11.

MEDIQ”,
ul. Kraszewskiego 5, 37-500 Jarosław

800-2200

800-1400

Nieczynne

(16) 
624 24 10

12.

MEDIQ”,
os. Tysiąclecia 12, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1400

Nieczynne

(16)  
624 24 20

13.

MEDIQ”,
ul. Witosa 2, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1400

Nieczynne

(16)  
627 30 70

14.

ALONA” s. c.,
ul. Sikorskiego 2a, 37-500 Jarosław

800-1800

800-1400

Nieczynne

(16)  
621 59 19

15.

Medex” sp. z o.o.,
ul. Kościuszki 29a, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16)  
621 15 06

16.

Medex B”,
ul. Kraszewskiego 11, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1500

Nieczynne

(16)  
621 62 75

17.

NOVA” Tkaczyk i Wspólnicy sp. j.,
ul. 3-go Maja 65, 37-500 Jarosław

730-2000

800-1600

Nieczynne

(16)  
621 14 08

18.

SKAW-MAR” (PKP),
ul. Słowackiego 38, 37-500 Jarosław

700-1900

800-1500

Nieczynne

(16)  
621 37 37

19.

Pod Jesionem”,
ul. Poniatowskiego 53, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1300

Nieczynne

(16)  
621 76 46

20.

Farmacja 2”,
ul. Pruchnicka 6a, 37-500 Jarosław

700-2100

700-2100

Nieczynne

(16)  
623 10 05

21.

Aspirynka” sp. j.,

ul. Jana Pawła II 21, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16)  
621 14 45

22.

PHU – J.Szarek i T. Śliwiński,
os. Kombatantów 20, 37-500 Jarosław

800-1930

800-1500

Nieczynne

(16)  
621 79 31

23.

Medex-B”,

ul. Grodzka 3, 37-500 Jarosław

730-1900

730-1400

Nieczynne

(16)  
621 77 88

24.

Medex” sp. z o.o.,
ul. Kraszewskiego 24A, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1500

Nieczynne

(16)  
621 06 06

25.

SKAW-MAR”,
ul. Kościuszki 18, 37-500 Jarosław

730-1700

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
621 05 28

Miasto Radymno

1.

Vita” s. c.
ul. Rynek 23, 37-550 Radymno

730-2000

730-2000

800-2000

(16)  
628 10 34

2.

Apteka Leków Gotowych Beata Franus,

ul. Legionów 4a, 37-550 Radymno

800-1800

800-1300

Nieczynne

(16)  
628 13 75

Gmina Chłopice

1.

Apteka mgr farm. Zofia Gaweł,

Chłopice 190, 37-561 Chłopice

800-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
622 29 61

2.

Punkt Apteczny,

mgr Jakub Wawrzyszko

Łowce 99, 37-554 Łowce

Pn., Wt., Śr.

800-1500

Cz., Pt.

900-1600

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
624 00 73

Gmina Jarosław

1.

Punkt Apteczny Justan s.c.,

Wólka Pełkińska 282,
37-511 Wólka Pełkińska

Pn., Wt., Pt.

915-1800

Śr., Cz.

915-1615

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 03 65

Gmina Laszki

1.

Apteka leków gotowych”,
Laszki 35, 37-543 Laszki

Pn., Śr.

900-1800

Wt., Cz. , Pt.

800-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 50 20

Gmina Pruchnik

1.

Apteka prywatna” T. Reizer,
ul. Jana Pawła II 3, 37-560 Pruchnik

Pn., Śr.

800-1600

Wt., Cz. , Pt.

800-1800

800-1400

Nieczynne

(16)  
628 98 60

2.

Apteka „Eliksir”,
ul. B. Markiewicza 11a, 37-560 Pruchnik

800-1800

900-1300

Nieczynne

(16)  
628 81 75

Gmina Radymno

1.

Punkt Apteczny,

Sośnica 184,
37-555 Sośnica

800- 1430

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 30 43

Gmina Rokietnica

1.

Apteka prywatna mgr Janina Horbowy,

Rokietnica 645, 37-562 Rokietnica

800-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
622 13 81

Gmina Roźwienica

1.

Apteka „Lawenda”,
Roźwienica 201, 37- 565 Roźwienica

800-1600

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
622 58 69

2.

Punkt Apteczny (Remiza OSP),

Węgierka, 37- 565 Roźwienica

730-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 99 03

Gmina Wiązownica

1.

Apteka leków gotowych” mgr farm.
I. Podolec,

Wiązownica 378, 37-522 Wiązownica

Pn., Śr.

800-1800

Wt., Cz. , Pt.

800-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
622 36 66

2.

PUNKT APTECZNY, techn. farm. Jolanta Kolbuch - Wawrzoszek,

Zapałów 141, 37-544 Zapałów

Pn., Śr., Cz., Pt.

815-1500

Wt.

815-1800

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 62 49

3.

PUNKT APTECZNY, Teresa Kołakowska,

Szówsko ul. Kościelna 14,
37-522 Wiązownica

Pn. - Czw.,

730-1900

Pt.,

930-1900

800-1400

Nieczynne

(16)  
623 32 55

4.

PUNKT APTECZNY

Manasterz 139,
37-230 Manasterz

800-1500

900-1300

Nieczynne

(16)  
651 50 57

 

Całodobowy dostęp do aptek w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy w 2011 roku

 

Lp.

Nazwa i adres apteki

Godziny pracy

Telefon

Poniedziałek – piątek

Sobota

Niedziela
i święta

Miasto Jarosław

1.

P.U.P.H. “Optical”,
ul. Słowackiego 17a, 37-500 Jarosław

Całodobowa

Całodobowa

Całodobowa

(16)  
621 84 84

 

Pogotowie wod - kan

Tel: 666 860 312

Pogoda
Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 17 gości 

Joomla extensions by Siteground Hosting

Ta witryna używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możesz je w każdej chwili zmienić. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies lub je usunąć zobacz naszą politykę prywatności. Polityka cookie

Akceptuj cookies z tej strony.

EU Cookie Directive Module Information