Reklama
Życzenia

 
Konkurs Wielkanocny LGD

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie "Z Tradycją w Nowoczesność" zaprasza do udziału w konkursie wielkanocnym LGD, który odbędzie się w dniu 22 marca 2015 r. /niedziela/ o godz. 15:00 w Domu Kultury w Maleniskach (Gmina Pawłosiów) . Konkurs skierowany jest do KGW działających na terenie LGD. Zgodnie z regulaminem udział w konkursie może wziąć max. 2 KGW z danej gminy.

Termin nadsyłania zgłoszeń przez KGW mija 17.03.2015 r. o godz. 16:00.

Więcej…
 
W kwietniu wybory Sołtysów i Członków Rad Sołeckich

 

W związku ze zbliżającym się końcem kadencji Sołtysów i Członków Rad Sołeckich w  dniu 19 kwietnia 2015 r. na terenie gminy odbędą się wybory do tych organów na nową kadencję 2015-2019.

Zgłoszenia kandydatów dokonuje się w formie pisemnej z dołączeniem oświadczenia o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz listy z 20 podpisami wyborców popierającymi kandydata.

Więcej…
 
NOWE DOWODY

Od 1 marca 2015 r. zaczną obowiązywać nowe wzory dowodów osobistych. Dokument będzie można wyrobić w najbliższym, dowolnym urzędzie gminy na terenie kraju, niezależnie od meldunku. Odebrać w tym samym urzędzie, w którym złożyliśmy wniosek.

Dotychczasowe dowody osobiste zachowują ważność do upływu terminów w nich określonych( nie ma więc konieczności natychmiastowej  wymiany dokumentów).

Nowy dowód osobisty nie będzie już zawierał informacji o adresie zameldowania, kolorze oczu i wzroście. Nie będzie też zeskanowanego podpisu posiadacza dowodu. Natomiast w dowodzie znajdzie się informacja o polskim obywatelstwie.

Więcej…
 
V sesja Rady Gminy Pawłosiów

OGŁOSZENIE

Uprzejmie informuję mieszkańców Gminy Pawłosiów, iż  26 lutego 2015 r. o godzinie 12 00
w świetlicy wiejskiej w Pawłosiowie odbędzie się V sesja Rady Gminy Pawłosiów.

Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Prezentacja Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Pawłosiów na lata 2014-2029”.
 3. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1) uchwalenia założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Pawłosiów na lata 2014-2029,
  2) oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pawłosiów oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na obszarze Gminy Pawłosiów,
  3) przyjęcia „Planu rozwoju sieci dróg gminnych w Gminie Pawłosiów na lata 2015-2019”,
  4) nabycia nieruchomości (dz. Nr 346/1, 347/1, 348/1),
  5) zbycia nieruchomości (dz. Nr 5/7),
  6) zbycia nieruchomości (dz. Nr 5/10),
  7) przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pawłosiów w 2015 roku,
  8)
  przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków (opinia Komisji Planowania i Budżetu),
  9)
  udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Jarosławskiemu,
  10) zmian w budżecie gminy na 2015 rok (opinia Komisji Planowania i Budżetu),
  11) wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki,
  12) rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (opinia Komisji Rewizyjnej),
  13) przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pawłosiów na 2015 rok,
  14) przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Pawłosiów na 2015 rok.
 4. Sprawozdanie z:
  a) działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pawłosiowie za rok 2014,
  b) działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Pawłosiowie za rok 2014,
  c) działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Pawłosiowie za rok 2014,
  d) realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2015.
 5. Przyjęcie protokołu z sesji Nr IV/2014 Rady Gminy.
 6. Wolne wnioski i zapytania.
 7. Zakończenie obrad.
Jednocześnie informuję, iż posiedzenia Rady Gminy mają charakter otwarty, co oznacza, że każda osoba zainteresowana może uczestniczyć w obradach rady.

Przewodniczący Rady
Marta Szumińska

 
Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej dotyczące udziału w pracach Obwodowych Komisji Wyborczych.

 

Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej dotyczące udziału w pracach Obwodowych Komisji Wyborczych.

 
Zarządzenie Nr 7/2015

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY PAWŁOSIÓW z dnia 13 lutego 2015 r. w sprawie naboru wniosków na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Pawłosiów w 2015 roku.

 
Pawłosiów w gronie uczestników Listów dla Ziemi 2015

W styczniu wystartowała trzecia edycja Listów dla Ziemi. Tegoroczny temat to ograniczanie ilości odpadów opakowaniowych i ekokonsumpcja. W gronie pierwszych uczestników akcji znalazł się Pawłosiów.

Temat 2015: ograniczanie odpadów i ekokonsumpcja

Listy dla Ziemi to projekt Fundacji Ekologicznej Arka z Bielska-Białej. Jego głównym celem jest edukacja ekologiczna prowadzona w atrakcyjnej i angażującej formie oraz podejmowanie ważnych i aktualnych problemów dotyczących środowiska. Pierwsza edycja dotyczyła segregowania odpadów i recyklingu. Druga była poświęcona paleniu śmieci w piecach domowych i niskiej emisji. Tematem wiodącym Listów dla Ziemi 2015 jest ograniczenie ilości odpadów opakowaniowych i ekokonsumpcja.

Więcej…
 
Zawody o Puchar Wójta Gminy Pawłosiów w tenisie stołowym

W pierwszym tygodniu ferii, w sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Pawłosiowie, rozegrano kolejną edycję Otwartego Turnieju Tenisa Stołowego o puchar Wójta Gminy Pawłosiów.  Wpisuje się on w organizację Ferii Zimowych przygotowanych dla młodzieży szkolnej i ich rodziców przez Gminny Ośrodek Kultury w Pawłosiowie.

Więcej…
 
Komunikat dla płatników składek w KRUS

31 stycznia 2015 r. upływa ustawowy termin na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne rolników i ubezpieczenie zdrowotne.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje w związku z monitami od rolników o niedoręczeniu im imiennych przekazów z wysokością składek na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne rolników za I kwartał 2015 r., że składki na wymienione ubezpieczenia za rolników i domowników obowiązują w takiej samej kwocie jak w IV kw. 2014 r. i należy je opłacić za I kw. 2015 r. do 31 stycznia br.

Więcej…
 
KARTA DUŻEJ RODZINY

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych. Przysługuje rodzinomz przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z Karty dożywotnio, dzieci – do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby niepełnosprawne otrzymają Kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności.

Karta Dużej Rodziny oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze mają możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. Zniżki mogą oferować nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni. Przystępując do programu zyskują prawo do posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”.

Więcej…
 
Jednogłośnie uchwalono budżet gminy

20 stycznia odbyła się IV sesja Rady Gminy Pawłosiów. Było to jedno z kluczowych posiedzeń, ponieważ dotyczyło uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok, którego dochody ustalono w wysokości 24 466 593,00 zł., a wydatki na poziomie 24 216 593,00 zł.  Najważniejszym zadaniem inwestycyjnym budżetu jest kompleksowa modernizacja oczyszczalni ścieków, obsługująca 7 miejscowości gminy.

Projekt budżetu poparły stałe komisje Rady. Również Regionalna Izba Obrachunkowa wydała  pozytywną opinię oceniając jego poprawność pod kątem formalnym oraz rachunkowym. Budżet został przyjęty przez radnych jednogłośnie.

Na sesji podjęto także uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pawłosiów oraz plan pracy Rady Gminy na 2015 rok.

 
TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO O PUCHAR WÓJTA GMINY PAWŁOSIÓW

Zapraszamy do udziału w Gminnym Turnieju Tenisa Stołowego. Zawody odbędą się dnia 07 lutego 2015 roku,
w Zespole Szkół w Pawłosiowie o godzinie 13.00.

REGULAMIN GMINNEGO TURNIEJU TENISA STOŁOWEGO O PUCHAR WÓJTA GMINY PAWŁOSIÓW

 
Bezpłatny cykl warsztatów metodą decoupage

REGULAMIN NABORU

KARTA ZGŁOSZENIA

 
INFORMACJA

Informuje się mieszkańców, iż w styczniu br.

Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół w Pawłosiowie zmienił siedzibę.

Obecnie ww. jednostka mieści się w budynku Zespołu Szkół w Pawłosiowie (I piętro).

 
Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie wykonania prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pawłosiów w 2015 r.

W związku z możliwością uzyskania dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego pod nazwą „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne, Cześć II - usuwanie wyrobów zawierających azbest” z którego gmina Pawłosiów ma możliwość ubiegania się o środki finansowe na usuwanie wyrobów azbestowych, ogłasza się nabór wniosków o udzielenie dotacji na zadanie „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pawłosiów” Kosztami kwalifikowanymi zadania są prace związane z demontażem, transportem, zbieraniem i unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest.

Kwota dofinansowania przedsięwzięcia wynosi do 100% kwalifikowanych kosztów. Wydatki związane z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych nie podlegają dofinansowaniu, lecz leżą po stronie właściciela nieruchomości.

Termin naboru wniosków - 30.01.2015 r.

Więcej…
 
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »

Strona 1 z 26
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Dzisiaj jest: 2 Marzec 2015        Imieniny obchodzą: Halszka, Helena, Radosław
Ulti Clocks content
Kontakt

Gmina Pawłosiów

37-500 Jarosław

Pawłosiów 88

powiat jarosławski

woj. podkarpackie

tel: (16) 622-03-80

fax: (16) 622-02-48

e-mail: ug_pawlosiow@pro.onet.pl

Godziny urzędowania:

poniedziałek - piątek:

w godz: 7.00 - 15.00

Nr rachunku bankowego:

20124025711111000033422789

Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Jarosławskiego w 2011 roku

 

Lp.

Nazwa i adres apteki

Godziny pracy

Telefon

Poniedziałek – piątek

Sobota

Niedziela
i święta

Miasto Jarosław

1.

Medex W-S” sp. z o.o.,
ul. Grunwaldzka 26, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16) 
621 35 11

2.

Medex W-S” sp. z o.o.,
ul. Słowackiego 26, 37-500 Jarosław

800-1800

800-1300

Nieczynne

(16) 
621 53 96

3.

PHU – J. Szarek i T. Śliwiński,
ul. 3-go Maja 43, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16) 
621 27 31

4.

Medex W-S” sp. z o.o.,
ul. Kościuszki 25, 37-500 Jarosław

800-1700

800-1300

Nieczynne

(16) 
621 36 58

5.

P.U.P.H. “Optical”,
ul.
Słowackiego 17, 37-500 Jarosław

Całodobowa

Całodobowa

Całodobowa

(16) 
621 84 84

6.

VADEMECUM”,
ul. Grunwaldzka 1, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1300

Nieczynne

(16) 
623 25 92

7.

FARMACJA”,
ul. 3-go Maja 64, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1300

Nieczynne

(16) 
624 32 70

8.

Remedium” sp. j.,
ul. Kraszewskiego 9, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1800

Nieczynne

(16) 
623 07 11

9.

ADAFARM” sp. z o.o.,
ul. Lisińskiego 10, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16) 
624 28 60

10.

MEDIQ”,
ul. Rynek 11, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1400

Nieczynne

(16) 
624 24 00

11.

MEDIQ”,
ul. Kraszewskiego 5, 37-500 Jarosław

800-2200

800-1400

Nieczynne

(16) 
624 24 10

12.

MEDIQ”,
os. Tysiąclecia 12, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1400

Nieczynne

(16)  
624 24 20

13.

MEDIQ”,
ul. Witosa 2, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1400

Nieczynne

(16)  
627 30 70

14.

ALONA” s. c.,
ul. Sikorskiego 2a, 37-500 Jarosław

800-1800

800-1400

Nieczynne

(16)  
621 59 19

15.

Medex” sp. z o.o.,
ul. Kościuszki 29a, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16)  
621 15 06

16.

Medex B”,
ul. Kraszewskiego 11, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1500

Nieczynne

(16)  
621 62 75

17.

NOVA” Tkaczyk i Wspólnicy sp. j.,
ul. 3-go Maja 65, 37-500 Jarosław

730-2000

800-1600

Nieczynne

(16)  
621 14 08

18.

SKAW-MAR” (PKP),
ul. Słowackiego 38, 37-500 Jarosław

700-1900

800-1500

Nieczynne

(16)  
621 37 37

19.

Pod Jesionem”,
ul. Poniatowskiego 53, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1300

Nieczynne

(16)  
621 76 46

20.

Farmacja 2”,
ul. Pruchnicka 6a, 37-500 Jarosław

700-2100

700-2100

Nieczynne

(16)  
623 10 05

21.

Aspirynka” sp. j.,

ul. Jana Pawła II 21, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16)  
621 14 45

22.

PHU – J.Szarek i T. Śliwiński,
os. Kombatantów 20, 37-500 Jarosław

800-1930

800-1500

Nieczynne

(16)  
621 79 31

23.

Medex-B”,

ul. Grodzka 3, 37-500 Jarosław

730-1900

730-1400

Nieczynne

(16)  
621 77 88

24.

Medex” sp. z o.o.,
ul. Kraszewskiego 24A, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1500

Nieczynne

(16)  
621 06 06

25.

SKAW-MAR”,
ul. Kościuszki 18, 37-500 Jarosław

730-1700

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
621 05 28

Miasto Radymno

1.

Vita” s. c.
ul. Rynek 23, 37-550 Radymno

730-2000

730-2000

800-2000

(16)  
628 10 34

2.

Apteka Leków Gotowych Beata Franus,

ul. Legionów 4a, 37-550 Radymno

800-1800

800-1300

Nieczynne

(16)  
628 13 75

Gmina Chłopice

1.

Apteka mgr farm. Zofia Gaweł,

Chłopice 190, 37-561 Chłopice

800-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
622 29 61

2.

Punkt Apteczny,

mgr Jakub Wawrzyszko

Łowce 99, 37-554 Łowce

Pn., Wt., Śr.

800-1500

Cz., Pt.

900-1600

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
624 00 73

Gmina Jarosław

1.

Punkt Apteczny Justan s.c.,

Wólka Pełkińska 282,
37-511 Wólka Pełkińska

Pn., Wt., Pt.

915-1800

Śr., Cz.

915-1615

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 03 65

Gmina Laszki

1.

Apteka leków gotowych”,
Laszki 35, 37-543 Laszki

Pn., Śr.

900-1800

Wt., Cz. , Pt.

800-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 50 20

Gmina Pruchnik

1.

Apteka prywatna” T. Reizer,
ul. Jana Pawła II 3, 37-560 Pruchnik

Pn., Śr.

800-1600

Wt., Cz. , Pt.

800-1800

800-1400

Nieczynne

(16)  
628 98 60

2.

Apteka „Eliksir”,
ul. B. Markiewicza 11a, 37-560 Pruchnik

800-1800

900-1300

Nieczynne

(16)  
628 81 75

Gmina Radymno

1.

Punkt Apteczny,

Sośnica 184,
37-555 Sośnica

800- 1430

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 30 43

Gmina Rokietnica

1.

Apteka prywatna mgr Janina Horbowy,

Rokietnica 645, 37-562 Rokietnica

800-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
622 13 81

Gmina Roźwienica

1.

Apteka „Lawenda”,
Roźwienica 201, 37- 565 Roźwienica

800-1600

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
622 58 69

2.

Punkt Apteczny (Remiza OSP),

Węgierka, 37- 565 Roźwienica

730-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 99 03

Gmina Wiązownica

1.

Apteka leków gotowych” mgr farm.
I. Podolec,

Wiązownica 378, 37-522 Wiązownica

Pn., Śr.

800-1800

Wt., Cz. , Pt.

800-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
622 36 66

2.

PUNKT APTECZNY, techn. farm. Jolanta Kolbuch - Wawrzoszek,

Zapałów 141, 37-544 Zapałów

Pn., Śr., Cz., Pt.

815-1500

Wt.

815-1800

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 62 49

3.

PUNKT APTECZNY, Teresa Kołakowska,

Szówsko ul. Kościelna 14,
37-522 Wiązownica

Pn. - Czw.,

730-1900

Pt.,

930-1900

800-1400

Nieczynne

(16)  
623 32 55

4.

PUNKT APTECZNY

Manasterz 139,
37-230 Manasterz

800-1500

900-1300

Nieczynne

(16)  
651 50 57

 

Całodobowy dostęp do aptek w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy w 2011 roku

 

Lp.

Nazwa i adres apteki

Godziny pracy

Telefon

Poniedziałek – piątek

Sobota

Niedziela
i święta

Miasto Jarosław

1.

P.U.P.H. “Optical”,
ul. Słowackiego 17a, 37-500 Jarosław

Całodobowa

Całodobowa

Całodobowa

(16)  
621 84 84

 

Pogotowie wod - kan

Tel: 666 860 312

Pogoda
Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 6 gości 
Joomla extensions by Siteground Hosting

Ta witryna używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możesz je w każdej chwili zmienić. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies lub je usunąć zobacz naszą politykę prywatności. Polityka cookie

Akceptuj cookies z tej strony.

EU Cookie Directive Module Information