Reklama
zaproszenie

 
WOJEWÓDZKA KARTA DUŻEJ RODZINY

Informujemy, że w maju 2014 r. na terenie województwa podkarpackiego ruszyła Wojewódzka Karta Dużej Rodziny, Program adresowany dla rodzin wielodzietnych, wprowadzony przez Samorząd Województwa Podkarpackiego.

Celem wprowadzenia Wojewódzkiej Karty Dużej Rodziny jest promowanie dużej rodziny oraz działań na rzecz wzmocnienia jej kondycji, poprawa warunków życia dużych rodzin, wspieranie funkcji rodzicielskiej poprzez wyrównanie szans rozwoju dzieci wychowywanych w rodzinie, zachęcanie do wspólnego spędzania czasu w szczególności korzystając z dóbr kultury i innych na terenie województwa podkarpackiego, budowanie przychylnego klimatu lokalnego, sprzyjającemu podejmowaniu korzystnych demograficznie decyzji dla rozwoju dużej rodziny.

Wojewódzka Karta Dużej Rodziny to system ulg i zniżek wspierający rodziny wielodzietne i zastępcze, zamieszkujące i zameldowane na terenie Województwa Podkarpackiego wychowujące troje i więcej dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia lub 25 lat w przypadku kontynuacji nauki.

Wojewódzka Karta Dużej Rodziny jest adresowana do każdego członka rodziny, pozwala na ulgowe wstępy do instytucji kultury i oświaty prowadzone przez Samorząd Województwa Podkarpackiego.

Więcej…
 
ŚWIADCZENIA RODZINNE – NOWY OKRES ZASIŁKOWY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłosiowie informuje, że z dniem 1 listopada 2014 r. rozpoczyna się nowy okres zasiłkowy, trwający do 31 października 2015 r. W związku z tym od 1 września 2014 r. rozpoczyna się nabór wniosków o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego na okres zasiłkowy 2014/2015. Wszyscy zasiłkobiorcy pobierający świadczenia rodzinne w tutejszym ośrodku powinni złożyć wnioski wraz z wymaganą dokumentacją w Ośrodku Pomocy Społecznej (pokój 113). W przypadku gdy osoba ubiegającą o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad nastąpi do dnia 30 listopada. W przypadku gdy wniosek wraz z dokumentami zostanie złożony w okresie od dnia 1 października do dnia 30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad nastąpi do dnia 31 grudnia.

Druki wniosków i oświadczeń można wybierać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pawłosiowie (pokój 113) w godzinach pracy Urzędu. Na miejscu pracownicy GOPS służą informacją oraz pomocą w wypełnianiu druków.

Więcej…
 
ZOSTAŃ PARTNEREM „KARTY DUŻEJ RODZINY” !

W związku z wejściem w życie w dniu 16 czerwca 2014 r. uchwały Nr 85 Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (M.P. poz. 430) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz.U. poz. 755) Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie zachęca firmy, lokalnych przedsiębiorców oraz inne podmioty, które potencjalnie mogłyby zostać partnerami programu do włączenia się w ogólnopolski program „Karta Dużej Rodziny”. W załączeniu zaproszenie Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie do przystąpienia do programu.

 
Informacja

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o. informuje, że

od dnia 08.09.2014 r. od godziny 7:00 do 12.09.2014 r. do godziny 15:00

zostanie przeprowadzona dezynfekcja i płukanie sieci wodociągowej
miasta Jarosławia oraz miejscowości przyległych korzystających z wody miejskiej.
W związku z powyższym mogą nastąpić chwilowe zakłócenia w dostawie wody.
Nadmiar chloru można usunąć przez jej odstanie lub przegotowanie.

 
WYPRAWKA SZKOLNA 2014/2015

Termin składania wniosków o przyznanie dofinansowania na zakupu podręczników na rok szkolny 2014/2015 ustalono do dnia 05 września 2014 r.

Programem będą objęci uczniowie rozpoczynający edukację szkolną w klasach:

 • II i III lub VI szkoły podstawowej,
 • II i III lub VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia,
 • III szkoły ponadgimnazjalnej, tj.:
  • zasadniczej szkoły zawodowej,
  • liceum ogólnokształcącego
  • technikum,
 • klasie VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia,
 • klasie VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych,
 • klasie III liceum plastycznego,
 • klasie III lub IX ogólnokształcącej szkoły baletowej.
Więcej…
 
Nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

 
WYPRAWKA SZKOLNA 2014/2015

Informujemy, iż zgodnie z projektem Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników, książek pomocniczych i materiałów dydaktycznych wstępny termin składania wniosków o przyznanie dofinansowania na zakupu podręczników na rok szkolny 2014/2015 ustalony został do dnia  05 września 2014  r.

Projekt przewiduje dofinansowanie dla uczniów, którzy rozpoczną naukę w roku szkolnym 2014/2015 w klasach:

 • II i III lub VI szkoły podstawowej,
 • II i III lub VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia,
 • III szkoły ponadgimnazjalnej, tj.:
  • zasadniczej szkoły zawodowej,
  • liceum ogólnokształcącego
  • technikum,
 • klasie VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia,
 • klasie VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych,
 • klasie III liceum plastycznego,
 • klasie III lub IX ogólnokształcącej szkoły baletowej.

Dofinansowanie zostanie przekazane na zakup:

 • podręczników do kształcenia ogólnego lub kształcenia w zawodach dopuszczonych do użytku szkolnego dla wszystkich uczniów,
 • podręczników do kształcenia ogólnego i materiałów edukacyjnych dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, jeśli jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym.
Więcej…
 
XLIX SESJA RADY GMINY PAWŁOSIÓW

OGŁOSZENIE

Uprzejmie informuję mieszkańców Gminy Pawłosiów, iż  7 sierpnia 2014 r. o godzinie 14 00
w świetlicy wiejskiej w Pawłosiowie odbędzie się XLIX sesja Rady Gminy Pawłosiów.

Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1) zmian w budżecie gminy na 2014 rok (przed podjęciem uchwały opinia Komisji  Planowania i Budżetu),
  2) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Nr 1/2012” Pawłosiów - Maleniska,
  3) zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy Pawłosiów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji Nr XLVIII/2014 Rady Gminy.
 4. Wolne wnioski i zapytania.
 5. Zakończenie  obrad.
Jednocześnie informuję, iż posiedzenia Rady Gminy  mają  charakter otwarty, co oznacza, że każda osoba zainteresowana może uczestniczyć w obradach rady.

Przewodniczący Rady
Eugeniusz Piasecki


 
Informacja dla mieszkańców Gminy

W dniu 1 sierpnia br. mija 70 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, ważnego wydarzenia w dziejach narodu polskiego.

Wzorem lat ubiegłych, dla jego przypomnienia oraz oddania hołdu i uczczenia pamięci żołnierzom Polskiego Państwa Podziemnego i cywilnym ofiarom Powstania Warszawskiego, w dniu 1 sierpnia br. o godzinie 17:00 zostaną włączone syreny alarmowe. Syreny uruchomione będą na okres 1 minuty i emitowały dźwięk ciągły. Obchody rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, mają charakter ogólnokrajowy, a włączenie syren i wywieszenie flag narodowych, stanowi ich ważny akcent w przestrzeni publicznej.

 
BIULETYN NR 2/2014

Biuletyn Gminy Pawłosiów - Nr 2/2014
 
Maraton Benedyktyński

28 czerwca 2014 roku (sobota) organizowany jest „II  Maraton Benedyktyński”. Organizatorem Maratonu jest Ośrodek Kultury i Formacji Chrześcijańskiej im. Służebnicy Bożej Anny Jenke w Jarosławiu.  Celem imprezy jest popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej i promocja Jarosławskiego Opactwa i Ziemi Jarosławskiej oraz Opactwa Panien Benedyktynek w Przemyślu i Ziemi Przemyskiej.

Trasa biegu z Przemyśla do Jarosławia liczy 42 195 metrów.

Start  z klasztoru Benedyktynek z Przemyśla przez miejscowości: Lipowice, Ujkowice,  Maćkowice, Rokietnicę, Boratyn, Chłopice,  Jankowice,  Pawłosiów do Klasztoru Benedyktynek w Jarosławiu.

W związku z tym w miejscowości Pawłosiów od ronda Widna Góra do Skrzyżowania z ul. Pawłosiowską w godz. od 11:00 do 14:00    nastąpią utrudnienia w ruchu drogowym. Wszystkich użytkowników drogi prosi się o zachowanie bezpieczeństwa i dostosowanie się do poleceń służb porządkowych.

 
Półkolonie 2014

Wójt Gminy Pawłosiów wspólnie z  Krajową Radą Izb Rolniczych w czasie wakacji 2014 r. pragnie zorganizować 10-dniowe półkolonie dla dzieci i młodzieży szkolnej od 7 do 16 roku życia, których przynajmniej jedno z rodziców/prawnych opiekunów jest ubezpieczone w pełnym zakresie w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (jednocześnie na ubezpieczenie emerytalno-rentowe oraz chorobowe, wypadkowe i macierzyńskie) lub jedno z rodziców jest uprawnione do świadczeń z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w okresie, w którym organizowana jest półkolonia. Letni wypoczynek obejmuje dzieci i młodzież uczęszczającą do szkół na terenie Gminy Pawłosiów.

Gwarantujemy opiekę wykwalifikowanej kadry pedagogicznej i medycznej, ubezpieczenie NW oraz atrakcyjny program kulturalno – oświatowy, w tym: zajęcia sportowo – rekreacyjne, plastyczne, wycieczki krajoznawcze.

Miejsca półkolonii:

 1. Zespół Szkół w Pawłosiowie
 2. Zespół Szkół w Wierzbnej

Termin: 11-23.08.2014 r.

Nabór uczestników prowadzą Dyrektorzy Zespołów Szkół.

Więcej informacji pod nr tel.: 16 622 03 69.

 
Stypendia pomostowe – Dyplom z marzeń 2014/2015

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Z Tradycją w Nowoczesność” uczestniczy w Programie od 2007 roku i przyznała już 71 stypendiów.

W roku akademickim 2014/2015 nasza organizacja planuje przyznać 7 stypendiów w wysokości 500 zł. miesięcznie, które będą wypłacane przez 10 miesięcy maturzystom mieszkającym na obszarze działania LGD, tj. gmin: Chłopice, Kańczuga, Pawłosiów, Pruchnik, Roźwienica.

Aby ubiegać się o stypendium należy wypełnić wniosek ON-LINE na stronie www.stypendia-pomostowe.pl.  Formularze będą aktywne od 1 lipca 2014 r. do 18 sierpnia 2014 r. do godz. 16:00. Wydrukowany i podpisany wniosek wraz z kompletem załączników należy złożyć w siedzibie Biura LGD w nieprzekraczalnym terminie do 22 sierpnia 2014 r. do godz. 16:00.

Więcej…
 
Zaproszenie

 
Kapele w Pawłosiowie

15 czerwca br. w Pawłosiowie rozbrzmiewały piękne melodie w wykonaniu kapel ludowych regionu województwa podkarpackiego. Licznie zgromadzona publiczność miała okazję na żywo zobaczyć artystów ubranych w piękne stroje i posłuchać muzyki naszych korzeni wykonanej na tradycyjnych instrumentach. Na przegląd zaproszono 7 kapel. Koncert trwał ponad 2 godziny i miał charakter konkursu.

Jury podkreślając bardzo wysoki poziom, jaki zaprezentowali wykonawcy, przyznało dwie równorzędne I nagrody dla zespołu „HOP - SIUP” z Albigowej i kapeli „MŁODA HARTA” z Harty k/Dynowa. Drugie miejsce zdobyły kapela „SWOJAKI” z Pawłosiowa i „WIDELANIE” z Widełki k/Rzeszowa.

Wśród solistów wyróżniono młodego cymbalistę – Andrzeja Barana z Harty oraz dwoje klarnecistów – Izabelę Głąb i Ryszarda Hanejko z Gaci Przeworskiej.

Więcej…
 
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »

Strona 1 z 23
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Dzisiaj jest: 1 Wrzesień 2014        Imieniny obchodzą: Bronisława, Bronisz, Idzi - Witamy po wakacjach !!!
Ulti Clocks content
Kontakt

Gmina Pawłosiów

37-500 Jarosław

Pawłosiów 88

powiat jarosławski

woj. podkarpackie

tel: (16) 622-03-80

fax: (16) 622-02-48

e-mail: ug_pawlosiow@pro.onet.pl

Godziny urzędowania:

poniedziałek - piątek:

w godz: 7.00 - 15.00

Nr rachunku bankowego:

20124025711111000033422789

Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Jarosławskiego w 2011 roku

 

Lp.

Nazwa i adres apteki

Godziny pracy

Telefon

Poniedziałek – piątek

Sobota

Niedziela
i święta

Miasto Jarosław

1.

Medex W-S” sp. z o.o.,
ul. Grunwaldzka 26, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16) 
621 35 11

2.

Medex W-S” sp. z o.o.,
ul. Słowackiego 26, 37-500 Jarosław

800-1800

800-1300

Nieczynne

(16) 
621 53 96

3.

PHU – J. Szarek i T. Śliwiński,
ul. 3-go Maja 43, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16) 
621 27 31

4.

Medex W-S” sp. z o.o.,
ul. Kościuszki 25, 37-500 Jarosław

800-1700

800-1300

Nieczynne

(16) 
621 36 58

5.

P.U.P.H. “Optical”,
ul.
Słowackiego 17, 37-500 Jarosław

Całodobowa

Całodobowa

Całodobowa

(16) 
621 84 84

6.

VADEMECUM”,
ul. Grunwaldzka 1, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1300

Nieczynne

(16) 
623 25 92

7.

FARMACJA”,
ul. 3-go Maja 64, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1300

Nieczynne

(16) 
624 32 70

8.

Remedium” sp. j.,
ul. Kraszewskiego 9, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1800

Nieczynne

(16) 
623 07 11

9.

ADAFARM” sp. z o.o.,
ul. Lisińskiego 10, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16) 
624 28 60

10.

MEDIQ”,
ul. Rynek 11, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1400

Nieczynne

(16) 
624 24 00

11.

MEDIQ”,
ul. Kraszewskiego 5, 37-500 Jarosław

800-2200

800-1400

Nieczynne

(16) 
624 24 10

12.

MEDIQ”,
os. Tysiąclecia 12, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1400

Nieczynne

(16)  
624 24 20

13.

MEDIQ”,
ul. Witosa 2, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1400

Nieczynne

(16)  
627 30 70

14.

ALONA” s. c.,
ul. Sikorskiego 2a, 37-500 Jarosław

800-1800

800-1400

Nieczynne

(16)  
621 59 19

15.

Medex” sp. z o.o.,
ul. Kościuszki 29a, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16)  
621 15 06

16.

Medex B”,
ul. Kraszewskiego 11, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1500

Nieczynne

(16)  
621 62 75

17.

NOVA” Tkaczyk i Wspólnicy sp. j.,
ul. 3-go Maja 65, 37-500 Jarosław

730-2000

800-1600

Nieczynne

(16)  
621 14 08

18.

SKAW-MAR” (PKP),
ul. Słowackiego 38, 37-500 Jarosław

700-1900

800-1500

Nieczynne

(16)  
621 37 37

19.

Pod Jesionem”,
ul. Poniatowskiego 53, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1300

Nieczynne

(16)  
621 76 46

20.

Farmacja 2”,
ul. Pruchnicka 6a, 37-500 Jarosław

700-2100

700-2100

Nieczynne

(16)  
623 10 05

21.

Aspirynka” sp. j.,

ul. Jana Pawła II 21, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16)  
621 14 45

22.

PHU – J.Szarek i T. Śliwiński,
os. Kombatantów 20, 37-500 Jarosław

800-1930

800-1500

Nieczynne

(16)  
621 79 31

23.

Medex-B”,

ul. Grodzka 3, 37-500 Jarosław

730-1900

730-1400

Nieczynne

(16)  
621 77 88

24.

Medex” sp. z o.o.,
ul. Kraszewskiego 24A, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1500

Nieczynne

(16)  
621 06 06

25.

SKAW-MAR”,
ul. Kościuszki 18, 37-500 Jarosław

730-1700

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
621 05 28

Miasto Radymno

1.

Vita” s. c.
ul. Rynek 23, 37-550 Radymno

730-2000

730-2000

800-2000

(16)  
628 10 34

2.

Apteka Leków Gotowych Beata Franus,

ul. Legionów 4a, 37-550 Radymno

800-1800

800-1300

Nieczynne

(16)  
628 13 75

Gmina Chłopice

1.

Apteka mgr farm. Zofia Gaweł,

Chłopice 190, 37-561 Chłopice

800-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
622 29 61

2.

Punkt Apteczny,

mgr Jakub Wawrzyszko

Łowce 99, 37-554 Łowce

Pn., Wt., Śr.

800-1500

Cz., Pt.

900-1600

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
624 00 73

Gmina Jarosław

1.

Punkt Apteczny Justan s.c.,

Wólka Pełkińska 282,
37-511 Wólka Pełkińska

Pn., Wt., Pt.

915-1800

Śr., Cz.

915-1615

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 03 65

Gmina Laszki

1.

Apteka leków gotowych”,
Laszki 35, 37-543 Laszki

Pn., Śr.

900-1800

Wt., Cz. , Pt.

800-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 50 20

Gmina Pruchnik

1.

Apteka prywatna” T. Reizer,
ul. Jana Pawła II 3, 37-560 Pruchnik

Pn., Śr.

800-1600

Wt., Cz. , Pt.

800-1800

800-1400

Nieczynne

(16)  
628 98 60

2.

Apteka „Eliksir”,
ul. B. Markiewicza 11a, 37-560 Pruchnik

800-1800

900-1300

Nieczynne

(16)  
628 81 75

Gmina Radymno

1.

Punkt Apteczny,

Sośnica 184,
37-555 Sośnica

800- 1430

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 30 43

Gmina Rokietnica

1.

Apteka prywatna mgr Janina Horbowy,

Rokietnica 645, 37-562 Rokietnica

800-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
622 13 81

Gmina Roźwienica

1.

Apteka „Lawenda”,
Roźwienica 201, 37- 565 Roźwienica

800-1600

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
622 58 69

2.

Punkt Apteczny (Remiza OSP),

Węgierka, 37- 565 Roźwienica

730-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 99 03

Gmina Wiązownica

1.

Apteka leków gotowych” mgr farm.
I. Podolec,

Wiązownica 378, 37-522 Wiązownica

Pn., Śr.

800-1800

Wt., Cz. , Pt.

800-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
622 36 66

2.

PUNKT APTECZNY, techn. farm. Jolanta Kolbuch - Wawrzoszek,

Zapałów 141, 37-544 Zapałów

Pn., Śr., Cz., Pt.

815-1500

Wt.

815-1800

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 62 49

3.

PUNKT APTECZNY, Teresa Kołakowska,

Szówsko ul. Kościelna 14,
37-522 Wiązownica

Pn. - Czw.,

730-1900

Pt.,

930-1900

800-1400

Nieczynne

(16)  
623 32 55

4.

PUNKT APTECZNY

Manasterz 139,
37-230 Manasterz

800-1500

900-1300

Nieczynne

(16)  
651 50 57

 

Całodobowy dostęp do aptek w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy w 2011 roku

 

Lp.

Nazwa i adres apteki

Godziny pracy

Telefon

Poniedziałek – piątek

Sobota

Niedziela
i święta

Miasto Jarosław

1.

P.U.P.H. “Optical”,
ul. Słowackiego 17a, 37-500 Jarosław

Całodobowa

Całodobowa

Całodobowa

(16)  
621 84 84

 

Pogotowie wod - kan

Tel: 666 860 312

Pogoda
Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 1 gość 
Joomla extensions by Siteground Hosting

Ta witryna używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możesz je w każdej chwili zmienić. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies lub je usunąć zobacz naszą politykę prywatności. Polityka cookie

Akceptuj cookies z tej strony.

EU Cookie Directive Module Information