Reklama
Śpiewam dla Ciebie Mateczko

Pod hasłem „Dla Ciebie śpiewam Mateczko”, w niedzielę 26 maja 2019 roku, w kościele p.w. św. Piotra i Pawła w Pawłosiowie odbył się Przegląd Pieśni Maryjnej. W tegorocznej edycji wzięło udział 116 uczestników – w tym soliści, zespoły, schole parafialne i chór, wszyscy z terenu Gminy Pawłosiów. Zorganizowany w tym dniu koncert miał szczególny  wymiar z racji przypadającego Dnia Matki.

Więcej…
 
Spotkanie Wójta Gminy z nowo wybranymi sołtysami

W czwartek 23 maja 2019 r. w świetlicy wiejskiej w Pawłosiowie odbyło się spotkanie z sołtysami Gminy Pawłosiów, wybranymi na kadencję 2019 - 2023. W spotkaniu uczestniczyli: Wójt Gminy Mariusz Reń, Sekretarz Gminy Joanna Tomaszewska, Kierownik Referatu Organizacyjno/Administracyjnego Bożena Sierpińska oraz Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej Małgorzata Siry.

Wójt Gminy złożył gratulacje i życzenia nowo wybranym włodarzom wsi. Następnie zostały wręczone zaświadczenia o wyborze na sołtysa oraz listy gratulacyjne.

Pan Wójt przybliżył najważniejsze inwestycje gminne, które są i będą realizowane w 2019 r.

Była to również okazja do rozmów na temat zaangażowania i współpracy na rzecz własnego środowiska oraz gminy.

Więcej…
 
Ogłoszenie

W zawiązku z niekorzystnymi warunkami pogodowymi oraz złym stanem technicznym stadionu sportowego, informujemy że planowana na dzień 2 czerwca br. impreza pod nazwą „Święto Rodziny” zostaje odwołana.

Organizatorzy

 
VII Sesja Rady Gminy Pawłosiów

OGŁOSZENIE

Uprzejmie informuję mieszkańców Gminy Pawłosiów, iż 28 maja 2019 r. o godzinie 13:00
w świetlicy wiejskiej w Pawłosiowie odbędzie się VII sesja Rady Gminy Pawłosiów.

Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1) zmian w budżecie Gminy na 2019 rok (przed podjęciem uchwały opinia Komisji Planowania i Budżetu),
  2) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pawłosiów (przed podjęciem uchwały opinia Komisji Planowania i Budżetu),
  3) zasad przyznawania i wysokości diet radnych Rady Gminy Pawłosiów,
  4) nabycia nieruchomości - działki nr 25/656, 25/774) (przed podjęciem uchwały opinia Komisji Oświaty, Rolnictwa i Porządku Publicznego oraz Komisji Planowania i Budżetu),
  5) nabycia nieruchomości - działki nr 25/693, 25/692 (przed podjęciem uchwały opinia Komisji Oświaty, Rolnictwa i Porządku Publicznego oraz Komisji Planowania i Budżetu),
  6) nabycia nieruchomości - działki nr 27/840, 27/833 (przed podjęciem uchwały opinia Komisji Oświaty, Rolnictwa i Porządku Publicznego oraz Komisji  Planowania i Budżetu),
  7) obciążenia służebnością nieruchomości gminnej,
  8) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Gminnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Pawłosiów”.
 4. Informacja dotycząca „Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2018 dla Gminy Pawłosiów”.
 5. Przyjęcie protokołu z sesji Nr IV/2019 Rady Gminy.
 6. Przyjęcie protokołu z sesji Nr V/2019 Rady Gminy.
 7. Przyjęcie protokołu z sesji Nr VI/2019 Rady Gminy.
 8. Wolne wnioski, zapytania i interpelacje.
 9. Zakończenie obrad.

Jednocześnie informuję, iż posiedzenia Rady Gminy mają charakter otwarty, co oznacza, że każda osoba zainteresowana może uczestniczyć w obradach Rady.

Przewodniczący Rady
Marian Maciałek

przyjęcia programu osłonowego Gminy Pawłosiów w zakresie dożywiania „Posiłek dla dzieci i młodzieży” na lata 2019 - 2023, ek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023,
 
OGŁOSZENIE

Zawiadamia się, że od 18 maja 2019 roku wszelkie sprawy związane z utrzymaniem nagrobków a wymagające wjazdu na cmentarz komunalny w Maleniskach samochodami dostawczymi lub ciężarowymi należy uzgadniać telefonicznie pod numerem 721 106 863

 
II etap budowy oświetlenia na Widnej Górze zakończony !!!

Zakończono kolejny etap budowy oświetlenia ulicznego na Widnej Górze wzdłużdrogi wojewódzkiej Jarosław-Pruchnik. Był to drugi z trzech etapów całej inwestycji, której łączny koszt szacuje się na kwotę 1200 000,00 zł/brutto.

Koszt prac wykonanych w II etapie wyniósł 419 968,28zł/brutto. Na odcinku 1,5 km zainstalowano 45 aluminiowych wysięgników, na których zamontowano 48 opraw oświetleniowych. Do oświetlenia zastosowano nowoczesne oprawy LED, które pozwalają wielokrotnie zmniejszyć koszty zasilania energią elektryczną. Nowe oświetlenie zapewni komfort oraz znacząco wpłynie na poprawę bezpieczeństwa pieszych, jak i pozostałych uczestników ruchu drogowego.

Więcej…
 
ARiMR: składanie wniosków o dopłaty przedłużone do końca maja

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski podjął decyzję o przedłużeniu o dwa tygodnie terminu składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich oraz obszarowych z PROW 2014-2020 za rok 2019.  Decyzja ta oznacza, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski do 31 maja 2019 r.

Więcej…
 
Gminny Przegląd Pieśni Maryjnych

 
PRZERWA W DOSTAWIE ENERGII

Rejon Energetyczny w Jarosławiu informuje, że w związku z planowanymi pracami eksploatacyjnymi wystąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców zasilanych z następujących stacji transformatorowych:

23.05.2019 w godz. 06.30 - 08.30 - Wierzbna 7

23.05.2019 w godz. 07.00 - 09.00 - Wierzbna 8

23.05.2019 w godz. 07.30 - 13.00 - Wierzbna Oczyszczalnia

23.05.2019 w godz. 11.30 - 13.15 - Wierzbna 7

23.05.2019 w godz. 12.00 - 13.45 - Wierzbna 8

Informacje o planowanych przerwach w dostawie energii elektrycznej zamieszczane są na stronie PGE Dystrybucja oraz podawane na plakatach.

 
ZAPROSZENIE

Szanowni Rolnicy, właściciele gospodarstw

W dniu 14.05.2019r (wtorek) o godz. 12:00 w Sali Starostwa Powiatowego w Jarosławiu, Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Jarosławiu  przeprowadzi szkolenie z poddziałania 8.5 objętego PROW 2014-2020 „ Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska” oraz przekaże informacje o naborze działań premiowych 6.1 „Premie dla młodych rolników”, 6.2 „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej”, 6.3 „Restrukturyzacja małych gospodarstw”

Stanisław Kłopot
Kierownik BP ARiMR w Jarosławiu

 
INFORMACJA

31 maja 2019 r. upływa termin dokonania przez przedsiębiorców drugiej raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych za rok 2019.

Opłatę należy uiścić w terminie do 31 maja 2019 r. w kasie Urzędu Gminy (pok.114) lub na konto – Bank PEKAO S.A. I/o Jarosław 20124025711111000033422789 z dopiskiem – opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

 
INFORMACJA

Szkolenie dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych

Informuję, że 13 maja 2019 r. (poniedziałek) o godz. 12.00 w świetlicy wiejskiej w Pawłosiowie, odbędzie się pierwsze posiedzenie i szkolenie pełnych składów osobowych Obwodowych Komisji Wyborczych powołanych w Gminie Pawłosiów w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego, zarządzonymi na dzień 26 maja 2019 r.

Z up. Wójta
Joanna Tomaszewska
Sekretarz Gminy

 
PIELGRZYMKA STRAŻAKÓW DO KALWARII PACŁAWSKIEJ

Jak corocznie w pierwszą niedzielę maja do Sanktuarium Męki Pańskiej i Matki Bożej w Kalwarii Pacławskiej pielgrzymowali strażacy.

Była to Jubileuszowa XXV pielgrzymka w ramach Wojewódzkich Obchodów Dnia Strażaka.

Uroczystą koncelebrowaną Mszę św. w intencji strażaków z Podkarpacia odprawił J.E. ks. Arcybiskup Adam Szal w obecności licznie zebranych kapłanów i duszpasterza diecezjalnego kapelana strażaków ks. prałata Mieczysława Rusina.

Gminę Pawłosiów reprezentowały poczty sztandarowe z jednostek OSP oraz liczna grupa strażaków z druhem Mariuszem Reń Prezesem Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP i członkami Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Pawłosiowie.

 
Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”

25 kwietnia 2019  r. w Szkole Podstawowej  im. Ignacego Łukasiewicza w Cieszacinie Wielkim odbyły się Eliminacje Gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”.

Turniej Wiedzy Pożarniczej ma na celu popularyzację przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. W szczególności służy popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego.

Więcej…
 
Nagroda Wójta Gminy Pawłosiów za szczególne osiągnięcia sportowe

W poniedziałek 29 kwietnia br. Paulina Wywłoka, wszechstronna biegaczka naszej Gminy odebrała z rąk Wójta Gminy Mariusza Reń  list gratulacyjny wraz z przyznaną nagrodą pieniężną za dokonania sportowe w dziedzinie lekkoatletyki. Mieszkanka sołectwa Wierzbna, od kilku lat zafascynowana bieganiem, startuje w wielu maratonach zdobywając kolejne zaszczytne miejsca. Cieszymy się, że tak utalentowana zawodniczka realizuje swoje sportowe pasje, a zarazem jesteśmy dumni, że wśród naszych mieszkańców mamy tak utalentowaną osobę. Doceniając trud zdobytych zwycięstw Wójt Gminy pogratulował samozaparcia w dążeniu do sukcesu. Życzył wytrwałości i hartu ducha w pokonywaniu codziennych trudności oraz satysfakcji z osiągniętych wyników.

Więcej…
 
Gminne obchody święta konstytucji 3-go Maja

Dnia 3 maja 1791 r. w Polsce została uchwalona pierwsza w Europie, a druga na świecie konstytucja, która określała zasady, na jakich miała się opierać władza państwowa. Głównymi jej autorami byli król Stanisław August Poniatowski, Ignacy Potocki, Stanisław Małachowski i Hugo Kołłątaj. Konstytucja 3 Maja była wyrazem nadziei Polaków na wzmocnienie Polski osłabionej po I rozbiorze i nadzieją na silną władzę królewską. Była próbą ratowania Rzeczypospolitej.

Więcej…
 
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »

Strona 4 z 64
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Ulti Clocks content

Dzisiaj jest: 15 Wrzesień 2019        Imieniny obchodzą: Albin, Nikodem, Roland
Kontakt

Gmina Pawłosiów

37-500 Jarosław

Pawłosiów 88

powiat jarosławski

woj. podkarpackie

tel: (16) 622-03-80

fax: (16) 622-02-48

e-mail: ug_pawlosiow@pro.onet.pl

Godziny urzędowania:

poniedziałek - piątek:

w godz: 7.00 - 15.00

Nr rachunku bankowego:

20124025711111000033422789

Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Jarosławskiego w 2011 roku

 

Lp.

Nazwa i adres apteki

Godziny pracy

Telefon

Poniedziałek – piątek

Sobota

Niedziela
i święta

Miasto Jarosław

1.

Medex W-S” sp. z o.o.,
ul. Grunwaldzka 26, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16) 
621 35 11

2.

Medex W-S” sp. z o.o.,
ul. Słowackiego 26, 37-500 Jarosław

800-1800

800-1300

Nieczynne

(16) 
621 53 96

3.

PHU – J. Szarek i T. Śliwiński,
ul. 3-go Maja 43, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16) 
621 27 31

4.

Medex W-S” sp. z o.o.,
ul. Kościuszki 25, 37-500 Jarosław

800-1700

800-1300

Nieczynne

(16) 
621 36 58

5.

P.U.P.H. “Optical”,
ul.
Słowackiego 17, 37-500 Jarosław

Całodobowa

Całodobowa

Całodobowa

(16) 
621 84 84

6.

VADEMECUM”,
ul. Grunwaldzka 1, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1300

Nieczynne

(16) 
623 25 92

7.

FARMACJA”,
ul. 3-go Maja 64, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1300

Nieczynne

(16) 
624 32 70

8.

Remedium” sp. j.,
ul. Kraszewskiego 9, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1800

Nieczynne

(16) 
623 07 11

9.

ADAFARM” sp. z o.o.,
ul. Lisińskiego 10, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16) 
624 28 60

10.

MEDIQ”,
ul. Rynek 11, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1400

Nieczynne

(16) 
624 24 00

11.

MEDIQ”,
ul. Kraszewskiego 5, 37-500 Jarosław

800-2200

800-1400

Nieczynne

(16) 
624 24 10

12.

MEDIQ”,
os. Tysiąclecia 12, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1400

Nieczynne

(16)  
624 24 20

13.

MEDIQ”,
ul. Witosa 2, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1400

Nieczynne

(16)  
627 30 70

14.

ALONA” s. c.,
ul. Sikorskiego 2a, 37-500 Jarosław

800-1800

800-1400

Nieczynne

(16)  
621 59 19

15.

Medex” sp. z o.o.,
ul. Kościuszki 29a, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16)  
621 15 06

16.

Medex B”,
ul. Kraszewskiego 11, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1500

Nieczynne

(16)  
621 62 75

17.

NOVA” Tkaczyk i Wspólnicy sp. j.,
ul. 3-go Maja 65, 37-500 Jarosław

730-2000

800-1600

Nieczynne

(16)  
621 14 08

18.

SKAW-MAR” (PKP),
ul. Słowackiego 38, 37-500 Jarosław

700-1900

800-1500

Nieczynne

(16)  
621 37 37

19.

Pod Jesionem”,
ul. Poniatowskiego 53, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1300

Nieczynne

(16)  
621 76 46

20.

Farmacja 2”,
ul. Pruchnicka 6a, 37-500 Jarosław

700-2100

700-2100

Nieczynne

(16)  
623 10 05

21.

Aspirynka” sp. j.,

ul. Jana Pawła II 21, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16)  
621 14 45

22.

PHU – J.Szarek i T. Śliwiński,
os. Kombatantów 20, 37-500 Jarosław

800-1930

800-1500

Nieczynne

(16)  
621 79 31

23.

Medex-B”,

ul. Grodzka 3, 37-500 Jarosław

730-1900

730-1400

Nieczynne

(16)  
621 77 88

24.

Medex” sp. z o.o.,
ul. Kraszewskiego 24A, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1500

Nieczynne

(16)  
621 06 06

25.

SKAW-MAR”,
ul. Kościuszki 18, 37-500 Jarosław

730-1700

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
621 05 28

Miasto Radymno

1.

Vita” s. c.
ul. Rynek 23, 37-550 Radymno

730-2000

730-2000

800-2000

(16)  
628 10 34

2.

Apteka Leków Gotowych Beata Franus,

ul. Legionów 4a, 37-550 Radymno

800-1800

800-1300

Nieczynne

(16)  
628 13 75

Gmina Chłopice

1.

Apteka mgr farm. Zofia Gaweł,

Chłopice 190, 37-561 Chłopice

800-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
622 29 61

2.

Punkt Apteczny,

mgr Jakub Wawrzyszko

Łowce 99, 37-554 Łowce

Pn., Wt., Śr.

800-1500

Cz., Pt.

900-1600

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
624 00 73

Gmina Jarosław

1.

Punkt Apteczny Justan s.c.,

Wólka Pełkińska 282,
37-511 Wólka Pełkińska

Pn., Wt., Pt.

915-1800

Śr., Cz.

915-1615

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 03 65

Gmina Laszki

1.

Apteka leków gotowych”,
Laszki 35, 37-543 Laszki

Pn., Śr.

900-1800

Wt., Cz. , Pt.

800-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 50 20

Gmina Pruchnik

1.

Apteka prywatna” T. Reizer,
ul. Jana Pawła II 3, 37-560 Pruchnik

Pn., Śr.

800-1600

Wt., Cz. , Pt.

800-1800

800-1400

Nieczynne

(16)  
628 98 60

2.

Apteka „Eliksir”,
ul. B. Markiewicza 11a, 37-560 Pruchnik

800-1800

900-1300

Nieczynne

(16)  
628 81 75

Gmina Radymno

1.

Punkt Apteczny,

Sośnica 184,
37-555 Sośnica

800- 1430

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 30 43

Gmina Rokietnica

1.

Apteka prywatna mgr Janina Horbowy,

Rokietnica 645, 37-562 Rokietnica

800-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
622 13 81

Gmina Roźwienica

1.

Apteka „Lawenda”,
Roźwienica 201, 37- 565 Roźwienica

800-1600

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
622 58 69

2.

Punkt Apteczny (Remiza OSP),

Węgierka, 37- 565 Roźwienica

730-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 99 03

Gmina Wiązownica

1.

Apteka leków gotowych” mgr farm.
I. Podolec,

Wiązownica 378, 37-522 Wiązownica

Pn., Śr.

800-1800

Wt., Cz. , Pt.

800-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
622 36 66

2.

PUNKT APTECZNY, techn. farm. Jolanta Kolbuch - Wawrzoszek,

Zapałów 141, 37-544 Zapałów

Pn., Śr., Cz., Pt.

815-1500

Wt.

815-1800

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 62 49

3.

PUNKT APTECZNY, Teresa Kołakowska,

Szówsko ul. Kościelna 14,
37-522 Wiązownica

Pn. - Czw.,

730-1900

Pt.,

930-1900

800-1400

Nieczynne

(16)  
623 32 55

4.

PUNKT APTECZNY

Manasterz 139,
37-230 Manasterz

800-1500

900-1300

Nieczynne

(16)  
651 50 57

 

Całodobowy dostęp do aptek w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy w 2011 roku

 

Lp.

Nazwa i adres apteki

Godziny pracy

Telefon

Poniedziałek – piątek

Sobota

Niedziela
i święta

Miasto Jarosław

1.

P.U.P.H. “Optical”,
ul. Słowackiego 17a, 37-500 Jarosław

Całodobowa

Całodobowa

Całodobowa

(16)  
621 84 84

 

Pogotowie wod - kan

Tel: 666 860 312

Pogoda
Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 72 gości 

Joomla extensions by Siteground Hosting

Ta witryna używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możesz je w każdej chwili zmienić. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies lub je usunąć zobacz naszą politykę prywatności. Polityka cookie

Akceptuj cookies z tej strony.

EU Cookie Directive Module Information