Reklama
LI sesja Rady Gminy Pawłosiów

OGŁOSZENIE

Uprzejmie informuję mieszkańców Gminy Pawłosiów, iż 28 czerwca 2018 r. o godzinie 12:00
w świetlicy wiejskiej w Pawłosiowie odbędzie się LI sesja Rady Gminy Pawłosiów.

Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.
  a) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Wójta Gminy Pawłosiów sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 rok,
  b) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pawłosiów w sprawie wykonania budżetu Gminy Pawłosiów za 2017 rok oraz informacji o stanie  mienia komunalnego,
  c) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pawłosiów w sprawie sprawozdania finansowego za 2017 rok Gminy Pawłosiów,
  d) przedstawienie przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Pawłosiów wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Pawłosiów,
  e) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pawłosiów o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Pawłosiów za 2017 rok.
  f) dyskusja nad udzieleniem absolutorium dla Wójta Gminy Pawłosiów z wykonania budżetu za 2017 rok.
 3. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok,
  2) udzielenia Wójtowi Gminy Pawłosiów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok,
  3) udzielenia w 2018 roku pomocy finansowej Powiatowi Jarosławskiemu,
  4) zmian w budżecie gminy na 2018 rok - I (przed podjęciem  uchwały opinia Komisji Planowania i Budżetu),
  5) zmian w budżecie gminy na 2018 rok - II (przed podjęciem uchwały opinia Komisji Planowania i Budżetu),
  6) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pawłosiów (przed podjęciem uchwały opinia Komisji Planowania i Budżetu),
  7) ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Pawłosiów,
  8) obciążenia służebnością nieruchomości gminnej,
  9) aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Pawłosiów,
  10) określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, logopedów i doradców zawodowych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pawłosiów.
 4. Przyjęcie protokołu z sesji Nr L/2018 Rady Gminy.
 5. Wolne wnioski i zapytania.
 6. Zakończenie obrad.
Jednocześnie informuję, iż posiedzenia Rady Gminy mają charakter otwarty, co oznacza, że każda osoba zainteresowana może uczestniczyć w obradach Rady.

Przewodnicząca Rady
Marta Szumińska

a) dyskusja nad udzieleniem absolutorium dla Wójta Gminy Pawłosiów  z wykonania budżetu za 2017 rok.

 
Modernizacja gospodarstw rolnych

 
Premie dla młodych rolników

 
Zamknięcie drogi powiatowej (przez Pawłosiów)

Referat Bezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Jarosławiu na podstawie informacji uzyskanej od firmy STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10. 05-800 Pruszków, Generalnego Wykonawcy Robót pn. „Poprawa powiązań komunikacyjnych Powiatu Jarosławskiego poprzez przebudowę dróg powiatowych Nr 1725R Jarosław – Pawłosiów, Nr 1725R ul. Pawłosiowska pomiędzy autostradą A4, a miastem Jarosław” informuje, iż w związku z planowanym wykonaniem robót bitumicznych wystąpią lokalne zamknięcia drogi dla ruchu kołowego na drodze powiatowej Nr 1725R w km od 3+580 do km 4+825 w okresie od 12.06.2018 r. do 15.06.2018 r.

 
Gminny Dzień Dziecka w Pawłosiowie

W niedzielę 10 czerwca na starym stadionie sportowym odbyła się gminna impreza z okazji Dnia Dziecka, zorganizowana przez Wójta Gminy oraz Gminny Ośrodek Kultury w Pawłosiowie. Spotkanie rozpoczęło się od pokazu konnej musztry paradnej oraz władania szablą i lancą ułańską. Pokaz zaprezentował Oddział Kawalerii Ochotniczej 20 Pułku Ułanów im. Króla Jana III Sobieskiego, wraz ze Stowarzyszeniem Miłośników Koni "Arabian". W dalszej części, jeźdźcy rozegrali zawody o puchar Wójta Gminy Pawłosiów w skokach przez przeszkody. Konkurs odbył się w trzech kategoriach, a Wójt Gminy Mariusz Reń wręczył zwycięzcom nagrody. Dla dzieci przygotowano wiele atrakcji między innymi: prezentację najmniejszych kucyków świata argentyńskiej rasy Falabella, malowanie twarzy, bańki mydlane, dmuchane zjeżdżalnie oraz ciekawe animacje i zabawy z niespodziankami zapewniła firma BartFun. Dzieci mogły również skorzystać z przejażdżki na koniu arabskim oraz obejrzeć obóz ułański. Podczas imprezy miał miejsce pokaz Aikido, przygotowany przez małych zawodników AZCA z grupy Pawłosiowskiej. Największą atrakcją okazała się wycieczka Kolejką Turystyczną. Dzieci wraz z opiekunami podróżowali główną ulicą Pawłosiowa w kierunku Malenisk, podziwiając rodzime widoki oraz przygotowane dla najmłodszych atrakcje.

 

Więcej…
 
OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY DREWNA

Gmina Pawłosiów ogłasza sprzedaż drewna opałowego gat. topola/wierzba w ilości 14,85 m3 pozyskanego z zadrzewień na gruntach mienia komunalnego w miejscowości Pawłosiów. Drewno znajduje się na terenie działce nr 830/1 w Pawłosiowie (k/posesji nr 117).

Więcej…
 
Przekazanie sprzętu dla OSP z Funduszu Sprawiedliwości

11 czerwca 2018 r. w Pawłosiowie, odbyło się uroczyste przekazanie sprzętu ratowniczego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Pawłosiów, zakupionego w ramach programu Ministra Sprawiedliwości – Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Koordynatorem oraz ekspertem powyższego programu był Senator Mieczysław Golba. W imieniu strażaków OSP z terenu Gminy Pawłosiów składamy serdeczne podziękowania Panu Senatorowi Mieczysławowi Golbie za koordynację i pomoc w realizacji tego przedsięwzięcia.

Jednostkom Ochotniczym Straży Pożarnych przekazano 4 komplety zestawów ratownictwa medycznego OSP R-1 wraz z kompletem szyn Kramera oraz dwa defibrylatory. Łączna wartość sprzętu wyniosła 15 294,52 zł, z czego środki pochodzące z Funduszu Sprawiedliwości stanowiły kwotę 15 141,57 zł. Udział Gminy Pawłosiów w projekcie stanowił 1% wartości.

Więcej…
 
Dzień dziecka

 
Restrukturyzacja małych gospodarstw

 
Koncert Pieśni Patriotycznych i Maryjnych

W dniu 27 maja odbył się Koncert Pieśni Patriotycznych i Maryjnych w wykonaniu zespołów, chóru i  scholii parafialnych oraz młodzieży szkolnej z terenu gminy Pawłosiów.

Koncert poprzedzony nabożeństwem majowym, odbył się w kameralnym miejscu jakim jest molo na stawie w Pawłosiowie, wokół którego licznie zgromadzeni mieszkańcy z przyjemnością wysłuchali pięknych pieśni. Wydarzenie to rozpoczęło cykl gminnych uroczystości kulturalnych upamiętniających 100 – lecie odzyskania przez Polskę niepodległości.

Więcej…
 
Koncert Pieśni Maryjnych i Patriotycznych

 
ZMIANY W PROGRAMIE „RESTRUKTURYZACJA MAŁYCH GOSPODARSTW”.

Prezes ARiMR ogłosił 18 maja 2018 r. termin rozpoczęcia i warunki ubiegania się o przyznanie pomocy na "Restrukturyzację małych gospodarstw". Wnioski można składać od 18 czerwca do 17 lipca 2018 r. w oddziałach regionalnych ARiMR. Można to zrobić osobiście, za pośrednictwem upoważnionej osoby lub wysłać rejestrowaną przesyłką nadaną w placówce Poczty Polskiej. W tym ostatnim przypadku o dotrzymaniu terminu decyduje data nadania przesyłki. Wsparcie na "Restrukturyzacje małych gospodarstw" finansowane jest z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 i dotychczas przeprowadzone zostały dwa nabory wniosków o taką pomoc, w tym jeden dla rolników z trenów objętych afrykańskim pomorem świń.

Więcej…
 
Informacja dotycząca spotkań informacyjno-instruktażowych dot. projektu pn. Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu (PPWB).

Informacja dotycząca spotkań informacyjno-instruktażowych dot. projektu pn. Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu (PPWB).

 
Złoty Znak Związku OSP dla druha Stanisław Kałamarz

20 maja 2018 r. w Mielcu odbyły się Wojewódzkie Obchody Dnia Strażaka połączone z jubileuszem 150-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Mielcu. W programie obchodów odprawiona została koncelebrowana Msza święta, a dalsza część uroczystości odbyła się na stadionie sportowym. Podczas uroczystości druh Stanisław Kałamarz Wiceprezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Pawłosiowie, były Naczelnik OSP Pawłosiów został odznaczony Złotym Znakiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, za długoletnią aktywną działalność w straży. Odznaczenia dokonał Prezes Zarządu Głównego ZOSP RP Waldemar Pawlak.

 

Więcej…
 
Wójt Gminy – Mariusz Reń odznaczony za zasługi dla ochrony przeciwpożarowej.

Podczas powiatowych ćwiczeń systemu zarządzania kryzysowego i spraw obronnych, które odbywały się 12 maja 2018 r. w  Pruchnik, Wójt Gminy - Mariusz Reń został odznaczony Brązową Odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”. Odznaczenie zostało nadane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na wniosek Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej. Aktu wręczenia dokonał mł. bryg. Andrzej Marczenia – Zastępca Komendanta Wojewódzkiego PSP w Rzeszowie, Tadeusz Chrzan – Starosta Jarosławski, młodszy inspektor Henryk Moskwa Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie.

Więcej…
 
Gminne – Powiatowe ćwiczenie obronne pk. „MAJ 2018”

11 maja na terenie Gminy Pawłosiów przeprowadzone zostały gminne - powiatowe ćwiczenia obronne „Maj 2018”, połączone z prowadzeniem działań ratowniczych podczas wystąpienia zdarzeń o charakterze kryzysowym. W ćwiczeniu praktycznym udział wzięły wydzielone siły i środki drużyn pożarniczych. Epizod zakładał wzniecenie pożaru przez nieznaną uzbrojoną grupę w nieukończonym budynku przedszkola w pobliżu szkoły, oraz pozostawienie przedmiotu środka zapalającego w szkole. Po zakończeniu I etapu ćwiczeń - gaszenia pożaru, najbardziej widowiskową fazą była ewakuacja, utylizacja środka zapalającego, przeszukanie budynku szkoły, oraz udzielenie pomocy dla dwóch uczniów. Podczas akcji ratownicy medyczni z OSP Pawłosiów zaprezentowali uczniom pokaz umiejętności udzielania pomocy poszkodowanym z użyciem profesjonalnego sprzętu ratownictwa medycznego.

Więcej…
 
« pierwszapoprzednia11121314151617181920następnaostatnia »

Strona 11 z 63
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Ulti Clocks content

Dzisiaj jest: 24 Sierpień 2019        Imieniny obchodzą: Bartłomiej, Jerzy, Bartosz
Kontakt

Gmina Pawłosiów

37-500 Jarosław

Pawłosiów 88

powiat jarosławski

woj. podkarpackie

tel: (16) 622-03-80

fax: (16) 622-02-48

e-mail: ug_pawlosiow@pro.onet.pl

Godziny urzędowania:

poniedziałek - piątek:

w godz: 7.00 - 15.00

Nr rachunku bankowego:

20124025711111000033422789

Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Jarosławskiego w 2011 roku

 

Lp.

Nazwa i adres apteki

Godziny pracy

Telefon

Poniedziałek – piątek

Sobota

Niedziela
i święta

Miasto Jarosław

1.

Medex W-S” sp. z o.o.,
ul. Grunwaldzka 26, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16) 
621 35 11

2.

Medex W-S” sp. z o.o.,
ul. Słowackiego 26, 37-500 Jarosław

800-1800

800-1300

Nieczynne

(16) 
621 53 96

3.

PHU – J. Szarek i T. Śliwiński,
ul. 3-go Maja 43, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16) 
621 27 31

4.

Medex W-S” sp. z o.o.,
ul. Kościuszki 25, 37-500 Jarosław

800-1700

800-1300

Nieczynne

(16) 
621 36 58

5.

P.U.P.H. “Optical”,
ul.
Słowackiego 17, 37-500 Jarosław

Całodobowa

Całodobowa

Całodobowa

(16) 
621 84 84

6.

VADEMECUM”,
ul. Grunwaldzka 1, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1300

Nieczynne

(16) 
623 25 92

7.

FARMACJA”,
ul. 3-go Maja 64, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1300

Nieczynne

(16) 
624 32 70

8.

Remedium” sp. j.,
ul. Kraszewskiego 9, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1800

Nieczynne

(16) 
623 07 11

9.

ADAFARM” sp. z o.o.,
ul. Lisińskiego 10, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16) 
624 28 60

10.

MEDIQ”,
ul. Rynek 11, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1400

Nieczynne

(16) 
624 24 00

11.

MEDIQ”,
ul. Kraszewskiego 5, 37-500 Jarosław

800-2200

800-1400

Nieczynne

(16) 
624 24 10

12.

MEDIQ”,
os. Tysiąclecia 12, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1400

Nieczynne

(16)  
624 24 20

13.

MEDIQ”,
ul. Witosa 2, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1400

Nieczynne

(16)  
627 30 70

14.

ALONA” s. c.,
ul. Sikorskiego 2a, 37-500 Jarosław

800-1800

800-1400

Nieczynne

(16)  
621 59 19

15.

Medex” sp. z o.o.,
ul. Kościuszki 29a, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16)  
621 15 06

16.

Medex B”,
ul. Kraszewskiego 11, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1500

Nieczynne

(16)  
621 62 75

17.

NOVA” Tkaczyk i Wspólnicy sp. j.,
ul. 3-go Maja 65, 37-500 Jarosław

730-2000

800-1600

Nieczynne

(16)  
621 14 08

18.

SKAW-MAR” (PKP),
ul. Słowackiego 38, 37-500 Jarosław

700-1900

800-1500

Nieczynne

(16)  
621 37 37

19.

Pod Jesionem”,
ul. Poniatowskiego 53, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1300

Nieczynne

(16)  
621 76 46

20.

Farmacja 2”,
ul. Pruchnicka 6a, 37-500 Jarosław

700-2100

700-2100

Nieczynne

(16)  
623 10 05

21.

Aspirynka” sp. j.,

ul. Jana Pawła II 21, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16)  
621 14 45

22.

PHU – J.Szarek i T. Śliwiński,
os. Kombatantów 20, 37-500 Jarosław

800-1930

800-1500

Nieczynne

(16)  
621 79 31

23.

Medex-B”,

ul. Grodzka 3, 37-500 Jarosław

730-1900

730-1400

Nieczynne

(16)  
621 77 88

24.

Medex” sp. z o.o.,
ul. Kraszewskiego 24A, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1500

Nieczynne

(16)  
621 06 06

25.

SKAW-MAR”,
ul. Kościuszki 18, 37-500 Jarosław

730-1700

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
621 05 28

Miasto Radymno

1.

Vita” s. c.
ul. Rynek 23, 37-550 Radymno

730-2000

730-2000

800-2000

(16)  
628 10 34

2.

Apteka Leków Gotowych Beata Franus,

ul. Legionów 4a, 37-550 Radymno

800-1800

800-1300

Nieczynne

(16)  
628 13 75

Gmina Chłopice

1.

Apteka mgr farm. Zofia Gaweł,

Chłopice 190, 37-561 Chłopice

800-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
622 29 61

2.

Punkt Apteczny,

mgr Jakub Wawrzyszko

Łowce 99, 37-554 Łowce

Pn., Wt., Śr.

800-1500

Cz., Pt.

900-1600

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
624 00 73

Gmina Jarosław

1.

Punkt Apteczny Justan s.c.,

Wólka Pełkińska 282,
37-511 Wólka Pełkińska

Pn., Wt., Pt.

915-1800

Śr., Cz.

915-1615

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 03 65

Gmina Laszki

1.

Apteka leków gotowych”,
Laszki 35, 37-543 Laszki

Pn., Śr.

900-1800

Wt., Cz. , Pt.

800-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 50 20

Gmina Pruchnik

1.

Apteka prywatna” T. Reizer,
ul. Jana Pawła II 3, 37-560 Pruchnik

Pn., Śr.

800-1600

Wt., Cz. , Pt.

800-1800

800-1400

Nieczynne

(16)  
628 98 60

2.

Apteka „Eliksir”,
ul. B. Markiewicza 11a, 37-560 Pruchnik

800-1800

900-1300

Nieczynne

(16)  
628 81 75

Gmina Radymno

1.

Punkt Apteczny,

Sośnica 184,
37-555 Sośnica

800- 1430

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 30 43

Gmina Rokietnica

1.

Apteka prywatna mgr Janina Horbowy,

Rokietnica 645, 37-562 Rokietnica

800-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
622 13 81

Gmina Roźwienica

1.

Apteka „Lawenda”,
Roźwienica 201, 37- 565 Roźwienica

800-1600

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
622 58 69

2.

Punkt Apteczny (Remiza OSP),

Węgierka, 37- 565 Roźwienica

730-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 99 03

Gmina Wiązownica

1.

Apteka leków gotowych” mgr farm.
I. Podolec,

Wiązownica 378, 37-522 Wiązownica

Pn., Śr.

800-1800

Wt., Cz. , Pt.

800-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
622 36 66

2.

PUNKT APTECZNY, techn. farm. Jolanta Kolbuch - Wawrzoszek,

Zapałów 141, 37-544 Zapałów

Pn., Śr., Cz., Pt.

815-1500

Wt.

815-1800

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 62 49

3.

PUNKT APTECZNY, Teresa Kołakowska,

Szówsko ul. Kościelna 14,
37-522 Wiązownica

Pn. - Czw.,

730-1900

Pt.,

930-1900

800-1400

Nieczynne

(16)  
623 32 55

4.

PUNKT APTECZNY

Manasterz 139,
37-230 Manasterz

800-1500

900-1300

Nieczynne

(16)  
651 50 57

 

Całodobowy dostęp do aptek w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy w 2011 roku

 

Lp.

Nazwa i adres apteki

Godziny pracy

Telefon

Poniedziałek – piątek

Sobota

Niedziela
i święta

Miasto Jarosław

1.

P.U.P.H. “Optical”,
ul. Słowackiego 17a, 37-500 Jarosław

Całodobowa

Całodobowa

Całodobowa

(16)  
621 84 84

 

Pogotowie wod - kan

Tel: 666 860 312

Pogoda
Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 30 gości 

Joomla extensions by Siteground Hosting

Ta witryna używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możesz je w każdej chwili zmienić. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies lub je usunąć zobacz naszą politykę prywatności. Polityka cookie

Akceptuj cookies z tej strony.

EU Cookie Directive Module Information