Reklama
Nabór na warsztaty zdobienia metodą Decoupage

REGULAMIN NABORU

KARTA ZGŁOSZENIA

 
XXIX sesja Rady Gminy Pawłosiów

OGŁOSZENIE

Uprzejmie informuję mieszkańców Gminy Pawłosiów, iż  17 listopada 2016 r. o godzinie 12 30
w świetlicy wiejskiej w Pawłosiowie odbędzie się XXIX sesja Rady Gminy Pawłosiów.

Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1) zaciągnięcia zobowiązania przekraczającego granicę ustaloną przez Radę Gminy w budżecie na 2016 rok na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa powiązań komunikacyjnych Powiatu Jarosławskiego poprzez przebudowę dróg powiatowych Nr 1725R Jarosław - Pawłosiów, Nr 1725R ul. Pawłosiowska pomiędzy autostradą A4 a miastem Jarosław”,
  2) udzielenia w 2017 roku pomocy finansowej Powiatowi Jarosławskiemu na zadanie pn. „Poprawa powiązań komunikacyjnych Powiatu Jarosławskiego poprzez przebudowę dróg powiatowych Nr 1725R Jarosław - Pawłosiów, Nr 1725R  ul. Pawłosiowska pomiędzy autostradą A4 a miastem Jarosław”,
  3) zmian w budżecie gminy na 2016 rok (przed podjęciem uchwały opinia Komisji  Planowania i Budżetu),
  4) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pawłosiów na lata 2016 - 2024 (przed podjęciem uchwały opinia Komisji  Planowania i Budżetu),
  5) uchylenia uchwały własnej w sprawie zaciągnięcia zobowiązania przekraczającego granicę ustaloną przez Radę Gminy w budżecie na 2016 rok na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1770R Kidałowice - Rokietnica” planowanego do realizacji  w 2017 roku,
  6) uchylenia uchwały własnej w sprawie udzielenia w 2017 roku pomocy finansowej Powiatowi Jarosławskiemu na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1770R Kidałowice - Rokietnica” planowanego do realizacji w 2017 roku w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej  na lata 2016 - 2019”,
  7) podatku od nieruchomości (przed podjęciem uchwały opinia Komisji Planowania i Budżetu),
  8) podatku od środków transportowych (przed podjęciem uchwały opinia Komisji Planowania i Budżetu),
  9) przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Pawłosiów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017,
  10) zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Zespołu Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Szkół w Pawłosiowie,
  11) centrum usług wspólnych dla jednostek organizacyjnych Gminy Pawłosiów,
  12) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek  i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,
  13) obciążenia służebnością nieruchomości gminnej - działka 755/17,
  14) obciążenia służebnością nieruchomości gminnej - działka 830/1,
  15) ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.
 4. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy, kształtowania się wieloletniej  prognozy finansowej Gminy Pawłosiów oraz przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2016 r.
 5. Informacja  o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Pawłosiów za rok szkolny 2015/2016.
 6. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych za 2015 rok.
 7. Przyjęcie protokołu z  sesji Nr XXVII/2016 i XXVIII/2016 Rady Gminy Pawłosiów.
 8. Wolne wnioski i zapytania.
 9. Zakończenie obrad.
Jednocześnie informuję, iż posiedzenia Rady Gminy mają charakter otwarty, co oznacza, że każda osoba zainteresowana może uczestniczyć w obradach rady.

Przewodnicząca Rady
Marta Szumińska

 
„Najładniejsza ozdoba bożonarodzeniowa”

Gminny Ośrodek Kultury w Pawłosiowie serdecznie zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych mieszkańców Gminy Pawłosiów do wzięcia udziału w konkursie na najładniejszą ozdobę bożonarodzeniową.

Więcej…
 
PRZERWA W DOSTAWIE ENERGII

Rejon Energetyczny w Jarosławiu informuje, że w związku z planowanymi pracami eksploatacyjnymi i modernizacyjnymi na liniach SN, nn i nN wystąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców zasilanych z następujących stacji transformatorowych:

Maleniska 1, Pawłosiów 3 - 8.11.2016 w godz. 08.30 – 12:00

Pawłosiów 1, 2, 8, Widna Góra 3 - ul. Strzelecka, Grabowa, Brzozowa, Pańska, Modrzewiowa, Magnoliowa, Jodłowa, Bukowa, Sosnowa, Jesionowa, Wiązowa, Świerkowa, Klonowa, Kasztanowa - 10.11.2016 w godz. 08.00 – 11:00

Informacje o planowanych przerwach w dostawie energii elektrycznej zamieszczane są na stronie PGE Dystrybucja oraz podawane na plakatach.

 
Komunikat ARIMR

Komunikat ARiMR w Jarosławiu - Zmiana przepisów dotyczących identyfikacji i rejestracji zwierząt

 
Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii dotyczący materiałów informacyjnych dla hodowców trzody chlewnej

Główny Lekarz Weterynarii informuje, że w Głównym Inspektoracie Weterynarii zostały opracowane materiały informacyjne dla hodowców trzody chlewnej, w których zwarto podstawowe zasady dotyczące przemieszczania żywych świń w każdej ze stref wyznaczonych w związku z wystąpieniem wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASF) na terenie RP (niebieska, czerwona, żółta). Dodatkowo w ulotce zawarto infromacje o warunkach przemieszczania świń w obszarach zagrożonym i zapowietrzonym, tworzonych w związku ze stwierdzeniem ogniska ASF u świń.

Więcej…
 
Zaproszenie

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Z Tradycją w Nowoczesność” informuje, że w listopadzie br. odbędzie się cykl szkoleń dla społeczności lokalnej w każdej z gmin wchodzących w skład LGD. Szkolenia poświęcone będą omówieniu założeń i warunków, które należy spełniać, ubiegając się o przyznanie pomocy w ramach poszczególnych działań.

W Gminie Pawłosiów szkolenie odbędzie się w dniu 9 listopada 2016 r. o godz. 15.30 w Świetlicy Wiejskiej w Pawłosiowie. Więcej informacji w biurze LGD pod nr telefonu: 16 621 90 65 i na stronie internetowej: www.ztradycjawnowoczesnosc.pl

 
Zarządzenie Wójta Gminy Pawłosiów

Zarządzenie Nr 0050.82.2016 Wójta Gminy Pawłosiów z dnia 13 października 2016 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji Programu współpracy Gminy Pawłosiów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami o których mowa art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017.

Więcej…
 
BIULETYN NR 3/2016

Biuletyn Gminy Pawłosiów - Nr 3/2016
 
Służba Celna ostrzega

W związku z zaistniałymi przypadkami zatrucia i śmierci po spożyciu podrobionego alkoholu, jakie miały miejsce w ostatnich dniach na terytorium Ukrainy, Służba Celna przestrzega przed nabywaniem wszelkich wyrobów zawierających alkohol, pochodzących z niewiadomych źródeł, szczególnie oferowanych do sprzedaży na miejskich bazarach i targowiskach oraz w innych miejscach niż legalne placówki handlowe.

Więcej…
 
Zamknięcie drogi

Referat Bezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Jarosławiu na podstawie informacji uzyskanej od Powiatowego Zarządu Dróg w Jarosławiu w dniu 05.10.2016 r. informuje, iż w związku z „ Modernizacja linii kolejowej Nr 91 Kraków Główny Osobowy - Medyka i linii Nr 92 Przemyśl - Medyka, odcinek Rzeszów - granica państwa” zostanie zamknięta droga powiatowa Nr 1725R ulica Brzostków i Pawłosiowska w Jarosławiu pod wiaduktem kolejowym w dniach od 17.10.2016 r. do 30.11.2016 r. Objazd wprowadzony zostanie ulicą Szczytniańską i drogą powiatową Nr 1724R Tywonia - Jarosław.

 
Kontynuacja budowy drogi w Pawłosiowie

W dniu 29 września 2016 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego zakwalifikował do dofinansowania i realizacji projekt pn.:  „Poprawa powiązań komunikacyjnych Powiatu Jarosławskiego poprzez przebudowę dróg powiatowych Nr 1725 R Jarosław – Pawłosiów,  Nr 1725 R ul. Pawłosiowska pomiędzy autostradą A4 a miastem Jarosław”.

Więcej…
 
Komunikat ARR

Od piątku, 30 września br., w Oddziałach Terenowych Agencji Rynku Rolnego  będzie można złożyć powiadomienie w ramach mechanizmu „Dalsze wsparcie kryzysowe producentów owoców i warzyw (Wow)”. Organizacje producentów i producenci indywidualni, którzy chcą uczestniczyć w tym mechanizmie mogą składać od dnia 30 września br. powiadomienia na formularzu udostępnionym przez Agencję na stronie internetowej. Powiadomienia należy składać w Oddziale Terenowym Agencji Rynku Rolnego właściwym dla miejsca zamieszkania lub wysłać faxem albo e-mailem. W przypadku elektronicznego wysłania oryginał należy przesłać rejestrowaną przesyłką pocztową. Formularz powiadomienia oraz szczegółowe informacje znajdują się tutaj.

Więcej…
 
Komunikat ARR

ARR zakończyła obsługę wniosków na ograniczenie produkcji mleka. O pomoc ubiega się prawie 4 tys. producentów mleka krowiego. Deklaracja produkcji w okresie referencyjnym to 190 mln kg mleka. Zatem planowane przez nich ograniczenie to około 60 mln kg mleka. Stanowi to równowartość pomocy w wysokości około 34 mln zł.

Więcej…
 
wojewódzki trening systemu wykrywania i alarmowania

W dniu 27.09.2016 r. zostanie przeprowadzony wojewódzki trening systemu wykrywania i alarmowania. W ramach treningu na terenie Gminy zostanie przeprowadzona głośna próba uruchomienia systemów alarmowych.

1) o godz.13:00 – ogłoszenie alarmu (modulowany dźwięk syreny w okresie trzech minut),

2) o godz.13:15 – odwołanie  alarmu (ciągły dźwięk syreny w okresie trzech minut).

 
XXVII sesja Rady Gminy Pawłosiów.

OGŁOSZENIE

Uprzejmie informuję mieszkańców Gminy Pawłosiów, iż  26 września 2016 r. o godzinie 13 30
w świetlicy wiejskiej w Pawłosiowie odbędzie się XXVII sesja Rady Gminy Pawłosiów.

Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1) zmian w budżecie gminy na 2016 rok (przed podjęciem uchwały opinia Komisji  Planowania i Budżetu),
  2) przyjęcia „Gminnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Szkolnej z Terenu Gminy Pawłosiów”,
  3) uchwalenia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016 - 2020”,
  4) nabycia nieruchomości,
  5) obciążenia służebnością nieruchomości gminnej.
 4. Przyjęcie protokołu z  sesji Nr XXV/2016 i XXVI/2016 Rady Gminy Pawłosiów.
 5. Wolne wnioski i zapytania.
 6. Zakończenie obrad.
Jednocześnie informuję, iż posiedzenia Rady Gminy mają charakter otwarty, co oznacza, że każda osoba zainteresowana może uczestniczyć w obradach rady.

Przewodnicząca Rady
Marta Szumińska

 
« pierwszapoprzednia11121314151617181920następnaostatnia »

Strona 11 z 51
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Ulti Clocks content

Dzisiaj jest: 21 Luty 2018        Imieniny obchodzą: Eleonora, Feliks, Kiejstus
Kontakt

Gmina Pawłosiów

37-500 Jarosław

Pawłosiów 88

powiat jarosławski

woj. podkarpackie

tel: (16) 622-03-80

fax: (16) 622-02-48

e-mail: ug_pawlosiow@pro.onet.pl

Godziny urzędowania:

poniedziałek - piątek:

w godz: 7.00 - 15.00

Nr rachunku bankowego:

20124025711111000033422789

Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Jarosławskiego w 2011 roku

 

Lp.

Nazwa i adres apteki

Godziny pracy

Telefon

Poniedziałek – piątek

Sobota

Niedziela
i święta

Miasto Jarosław

1.

Medex W-S” sp. z o.o.,
ul. Grunwaldzka 26, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16) 
621 35 11

2.

Medex W-S” sp. z o.o.,
ul. Słowackiego 26, 37-500 Jarosław

800-1800

800-1300

Nieczynne

(16) 
621 53 96

3.

PHU – J. Szarek i T. Śliwiński,
ul. 3-go Maja 43, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16) 
621 27 31

4.

Medex W-S” sp. z o.o.,
ul. Kościuszki 25, 37-500 Jarosław

800-1700

800-1300

Nieczynne

(16) 
621 36 58

5.

P.U.P.H. “Optical”,
ul.
Słowackiego 17, 37-500 Jarosław

Całodobowa

Całodobowa

Całodobowa

(16) 
621 84 84

6.

VADEMECUM”,
ul. Grunwaldzka 1, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1300

Nieczynne

(16) 
623 25 92

7.

FARMACJA”,
ul. 3-go Maja 64, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1300

Nieczynne

(16) 
624 32 70

8.

Remedium” sp. j.,
ul. Kraszewskiego 9, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1800

Nieczynne

(16) 
623 07 11

9.

ADAFARM” sp. z o.o.,
ul. Lisińskiego 10, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16) 
624 28 60

10.

MEDIQ”,
ul. Rynek 11, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1400

Nieczynne

(16) 
624 24 00

11.

MEDIQ”,
ul. Kraszewskiego 5, 37-500 Jarosław

800-2200

800-1400

Nieczynne

(16) 
624 24 10

12.

MEDIQ”,
os. Tysiąclecia 12, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1400

Nieczynne

(16)  
624 24 20

13.

MEDIQ”,
ul. Witosa 2, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1400

Nieczynne

(16)  
627 30 70

14.

ALONA” s. c.,
ul. Sikorskiego 2a, 37-500 Jarosław

800-1800

800-1400

Nieczynne

(16)  
621 59 19

15.

Medex” sp. z o.o.,
ul. Kościuszki 29a, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16)  
621 15 06

16.

Medex B”,
ul. Kraszewskiego 11, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1500

Nieczynne

(16)  
621 62 75

17.

NOVA” Tkaczyk i Wspólnicy sp. j.,
ul. 3-go Maja 65, 37-500 Jarosław

730-2000

800-1600

Nieczynne

(16)  
621 14 08

18.

SKAW-MAR” (PKP),
ul. Słowackiego 38, 37-500 Jarosław

700-1900

800-1500

Nieczynne

(16)  
621 37 37

19.

Pod Jesionem”,
ul. Poniatowskiego 53, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1300

Nieczynne

(16)  
621 76 46

20.

Farmacja 2”,
ul. Pruchnicka 6a, 37-500 Jarosław

700-2100

700-2100

Nieczynne

(16)  
623 10 05

21.

Aspirynka” sp. j.,

ul. Jana Pawła II 21, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16)  
621 14 45

22.

PHU – J.Szarek i T. Śliwiński,
os. Kombatantów 20, 37-500 Jarosław

800-1930

800-1500

Nieczynne

(16)  
621 79 31

23.

Medex-B”,

ul. Grodzka 3, 37-500 Jarosław

730-1900

730-1400

Nieczynne

(16)  
621 77 88

24.

Medex” sp. z o.o.,
ul. Kraszewskiego 24A, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1500

Nieczynne

(16)  
621 06 06

25.

SKAW-MAR”,
ul. Kościuszki 18, 37-500 Jarosław

730-1700

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
621 05 28

Miasto Radymno

1.

Vita” s. c.
ul. Rynek 23, 37-550 Radymno

730-2000

730-2000

800-2000

(16)  
628 10 34

2.

Apteka Leków Gotowych Beata Franus,

ul. Legionów 4a, 37-550 Radymno

800-1800

800-1300

Nieczynne

(16)  
628 13 75

Gmina Chłopice

1.

Apteka mgr farm. Zofia Gaweł,

Chłopice 190, 37-561 Chłopice

800-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
622 29 61

2.

Punkt Apteczny,

mgr Jakub Wawrzyszko

Łowce 99, 37-554 Łowce

Pn., Wt., Śr.

800-1500

Cz., Pt.

900-1600

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
624 00 73

Gmina Jarosław

1.

Punkt Apteczny Justan s.c.,

Wólka Pełkińska 282,
37-511 Wólka Pełkińska

Pn., Wt., Pt.

915-1800

Śr., Cz.

915-1615

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 03 65

Gmina Laszki

1.

Apteka leków gotowych”,
Laszki 35, 37-543 Laszki

Pn., Śr.

900-1800

Wt., Cz. , Pt.

800-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 50 20

Gmina Pruchnik

1.

Apteka prywatna” T. Reizer,
ul. Jana Pawła II 3, 37-560 Pruchnik

Pn., Śr.

800-1600

Wt., Cz. , Pt.

800-1800

800-1400

Nieczynne

(16)  
628 98 60

2.

Apteka „Eliksir”,
ul. B. Markiewicza 11a, 37-560 Pruchnik

800-1800

900-1300

Nieczynne

(16)  
628 81 75

Gmina Radymno

1.

Punkt Apteczny,

Sośnica 184,
37-555 Sośnica

800- 1430

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 30 43

Gmina Rokietnica

1.

Apteka prywatna mgr Janina Horbowy,

Rokietnica 645, 37-562 Rokietnica

800-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
622 13 81

Gmina Roźwienica

1.

Apteka „Lawenda”,
Roźwienica 201, 37- 565 Roźwienica

800-1600

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
622 58 69

2.

Punkt Apteczny (Remiza OSP),

Węgierka, 37- 565 Roźwienica

730-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 99 03

Gmina Wiązownica

1.

Apteka leków gotowych” mgr farm.
I. Podolec,

Wiązownica 378, 37-522 Wiązownica

Pn., Śr.

800-1800

Wt., Cz. , Pt.

800-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
622 36 66

2.

PUNKT APTECZNY, techn. farm. Jolanta Kolbuch - Wawrzoszek,

Zapałów 141, 37-544 Zapałów

Pn., Śr., Cz., Pt.

815-1500

Wt.

815-1800

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 62 49

3.

PUNKT APTECZNY, Teresa Kołakowska,

Szówsko ul. Kościelna 14,
37-522 Wiązownica

Pn. - Czw.,

730-1900

Pt.,

930-1900

800-1400

Nieczynne

(16)  
623 32 55

4.

PUNKT APTECZNY

Manasterz 139,
37-230 Manasterz

800-1500

900-1300

Nieczynne

(16)  
651 50 57

 

Całodobowy dostęp do aptek w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy w 2011 roku

 

Lp.

Nazwa i adres apteki

Godziny pracy

Telefon

Poniedziałek – piątek

Sobota

Niedziela
i święta

Miasto Jarosław

1.

P.U.P.H. “Optical”,
ul. Słowackiego 17a, 37-500 Jarosław

Całodobowa

Całodobowa

Całodobowa

(16)  
621 84 84

 

Pogotowie wod - kan

Tel: 666 860 312

Pogoda
Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 90 gości 

Joomla extensions by Siteground Hosting

Ta witryna używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możesz je w każdej chwili zmienić. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies lub je usunąć zobacz naszą politykę prywatności. Polityka cookie

Akceptuj cookies z tej strony.

EU Cookie Directive Module Information