Reklama
KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZĄ PISANKĘ I PALMĘ WIELKANOCNĄ

REGULAMIN KONKURSU

 
Zaproszenie

 
NABÓR DO 3 PBOT

 
Szkolenie z zakresu płatności obszarowych

Szanowni Rolnicy, właściciele gospodarstw

W dniu 01.03.2017r (środa) o godz. 12:00 w świetlicy Urzędu Gminy w Pawłosiowie, Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Jarosławiu przy udziale pracowników Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Jarosławiu przeprowadzi szkolenie z zakresu: Płatności obszarowych na rok 2017 oraz programów PROW 2014-2020, których nabory odbędą się w 2017 roku.

Stanisław Kłopot
Kierownik BP ARiMR w Jarosławiu

 
Zawiadomienie o występowaniu wiosennych przełomów na drogach powiatowych

Na podstawie pisma Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Jarosławiu nr. T-III.4201.1.2017 z dnia 21.02.2017 r. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Jarosławiu - zawiadamia, że w związku z występowaniem wiosennych przełomów na drogach powiatowych od dnia 22.02 2017 r. - są sukcesywnie wprowadzane ograniczenia nośności dróg powiatowych oznakowane znakami B-18 - 6,0 t według załączonego wykazu. W związku z powyższym prosimy o przestrzeganie przez kierowców pojazdów ciężarowych tych ograniczeń.

Więcej…
 
Ogłoszenie naboru wniosków w ramach Poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich" finansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Od 13 marca do 11 kwietnia 2017 r. ARiMR będzie przyjmowała wnioski o przyznanie 100 tys. zł premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej. Należy je składać do dyrektora oddziału regionalnego ARiMR, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania ubiegającego się o pomoc. Ten rodzaj wsparcia jest dostępny w ramach poddziałania "Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich", które finansowane jest z  budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

Więcej…
 
XXXII sesja Rady Gminy Pawłosiów

OGŁOSZENIE

Uprzejmie informuję mieszkańców Gminy Pawłosiów, iż  23 lutego 2017 r. o godzinie 13 30
w świetlicy wiejskiej w Pawłosiowie odbędzie się XXXII sesja Rady Gminy Pawłosiów.

Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1) projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe,
  2) zmian w budżecie Gminy na 2017 rok (opinia Komisji Planowania i Budżetu),
  3) przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków (opinia Komisji Planowania  i Budżetu),
  4) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień  za osiągnięcia sportowe,
  5) upoważnienia do złożenia wniosku o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko i przyjęcie do realizacji określonego w Studium Wykonalności przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Pawłosiów na terenie aglomeracji Jarosław” oraz akceptacji założonych w nim planów taryfowych,
  6) nabycia nieruchomości,
  7) zbycia nieruchomości,
  8) zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej.
 3. ) Przyjęcie sprawozdania za 2016 r. z działalności Komisji
  - Rewizyjnej Rady Gminy Pawłosiów,
  - Planowania i Budżetu Rady Gminy Pawłosiów,
  - Oświaty, Rolnictwa i Porządku Publicznego Rady Gminy Pawłosiów,
  - Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 4. Przyjęcie protokołu z sesji Nr XXXI/2016  Rady Gminy.
 5. Wolne wnioski i zapytania.
 6. Zakończenie obrad.
Jednocześnie informuję, iż posiedzenia Rady Gminy mają charakter otwarty, co oznacza, że każda osoba zainteresowana może uczestniczyć w obradach rady.

Przewodnicząca Rady
Marta Szumińska

 
UWAGA ! – NABÓR DO 3 PBOT

Więcej…
 
Wysoce zjadliwa grypa ptaków (HPAI)

Rozporządzenie Nr 3/2017 Wojewody Podkarpackiego z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie określenia obszaru zapowietrzonego i zagrożonego wystąpieniem ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), sposobu oznakowania tych obszarów oraz zakazów i nakazów obowiązujących na tych obszarach.

Uwaga !!!

Inspekcja Sanitarna apeluje o ostrożność  w związku z wystąpieniem przypadków zakażeń wysoce patogennym wirusem grypy ptaków A(H5N8), u drobiu i ptaków dzikich w województwie podkarpackim.

Ptasia grypa to choroba zakaźna atakująca ptactwo dzikie i hodowlane. Należy pamiętać, że cząsteczki wirusa mogą zainfekować także inne gatunki zwierząt.

Wirus grypy ptaków A(H5N8) nie jest chrobotwórczych dla ludzi

Biorąc pod uwagę możliwość mutacji genetycznej wirusa oraz troskę o własne zdrowie przy pracy ze zwierzętami domowymi i podczas kontaktu ze zwierzętami dzikimi (w tym ptactwem) stosuj poniższe zasady:

 • Przestrzegaj podstawowych zasad higieny osobistej (po zakończeniu pracy umyj ręce, zmień odzież  roboczą i pozostaw ją poza pomieszczeniami mieszkalnymi lub służącymi do spożywania posiłków).
 • Stosuj środki ochrony osobistej (rękawice, okulary, maski p/p)
 • Dla zachowania dobrostanu zwierząt przestrzegaj zasad higieny weterynaryjnej
 
Marszałek Województwa Podkarpackiego przypomina

Marszałek Województwa Podkarpackiego
przypomina o obowiązku złożenia w terminie do dnia 15 marca 2017 roku

następujących sprawozdań za 2016 rok:

 • zbiorczych zestawień danych o odpadach na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. 2016.1987 z późn. zm.),
 • sprawozdań na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2013 roku o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2013.888 z późn. zm.),
 • sprawozdań na podstawie ustawy z dnia 20 stycznia 2005 roku o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. 2016.803 z późn. zm.)
 • sprawozdań na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 roku o bateriach i akumulatorach (Dz. U. 2016. 1803 z późn. zm.)

Nieprzedłożenie ww. sprawozdań lub wykonanie tego obowiązku nieterminowo lub niezgodnie ze stanem rzeczywistym podlega karze grzywny.

 
Program dla osób fizycznych "Przyjazny dom"

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zapowiada uruchomienie programu dotacji i pożyczek „Przyjazny dom”.

Jest to pierwsza oferta WFOŚiGW skierowana do osób fizycznych będących właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości, na których realizowane będą zadania inwestycyjne. Głównym celem Programu jest ograniczenie niskiej emisji oraz poprawa gospodarki ściekowej Podkarpacia.

Program ruszy początkiem kwietnia i potrwa do końca 2023 r.

Więcej…
 
Turniej tenisa stołowego o „Puchar Wójta Gminy Pawłosiów”

W sobotę, 28 stycznia br. w hali sportowej Zespołu Szkół w Pawłosiowie, rozegrany został Gminny Turniej Tenisa Stołowego o „Puchar Wójta Gminy Pawłosiów”. Zawody zorganizował Gminny Ośrodek Kultury w Pawłosiowie. Wzięło w nim udział 23  zawodników, którzy rywalizowali indywidualnie w trzech kategoriach wiekowych:

I - do 16 lat, II - 17 – 35 lat, III 36+.

Więcej…
 
Konkurs plastyczny „ZAPOBIEGAJMY POŻAROM”

16 stycznia 2017 r. na szczeblu gminnym odbyło się podsumowanie Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Zapobiegajmy Pożarom 2017”, adresowanego do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych naszej gminy. Konkurs miał na celu zainteresowanie dzieci i młodzieży  ochroną przeciwpożarową, tradycją i  życiem strażackich środowisk oraz rozwój uzdolnień plastycznych. Do  konkursu dostarczono prace wykonane przez uczniów Zespołu Szkół z Cieszacina Wielkiego i Wierzbnej. Rysunki wykonane zostały w dowolnej technice i wszystkie były bardzo interesujące. Komisja dokonała wyboru prac w grupach, a wyróżnione przekazała do rozstrzygnięcia przez komisję powiatową.

Więcej…
 
XVIII Przegląd Kolęd i Pastorałek w Pawłosiowie

15 stycznia br. w Kościele p.w. św. Piotra i Pawła w Pawłosiowie po raz osiemnasty rozbrzmiały piękne kolędy i pastorałki regionu nadsańskiego. Do Pawłosiowa przyjechało 15 Grup Śpiewaczych z powiatów: jarosławskiego, przeworskiego, lubaczowskiego i przemyskiego. Członkowie zespołów ubrani byli w kompletne, starannie dobrane i przygotowane stroje regionalne. Śpiewacy zaprezentowali piękne, w większości zapomniane kolędy i pastorałki. Niektóre z prezentowanych utworów datowane są na XV i XVI wiek. Nie zabrakło kolęd apokryficznych, świeckich oraz życzeniowych.

Więcej…
 
ARR przyjmuje wnioski o dopłatę do materiału siewnego

W Agencji Rynku Rolnego można składać wnioski o  przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w  rolnictwie. Wnioski będą przyjmowane do 25 czerwca 2017 roku.

Więcej…
 
Składanie wniosków o płatność w ARR

Agencja Rynku Rolnego przypomina, że do 14 lutego 2017 można składać wnioski o płatność za redukcję dostaw mleka za I okres ograniczenia – październik, listopad, grudzień 2016 r.

O przyznanie pomocy na redukcję dostaw mogli ubiegać się producenci, którzy w  lipcu 2016 r. dostarczali mleko do podmiotów skupujących oraz w jednym z  wyznaczonych trzymiesięcznych okresów, ograniczyli dostawy mleka w stosunku do analogicznego trzymiesięcznego okresu poprzedniego roku kalendarzowego, tzw. okresu referencyjnego.

Wnioski można składać osobiście do 14 lutego br. do Oddziału Terenowego ARR właściwego dla miejsca zamieszkania producenta mleka lub przesłać pocztą. W  przypadku wysyłki listownej decyduje data wpłynięcia wniosku do OT ARR.

 
« pierwszapoprzednia11121314151617181920następnaostatnia »

Strona 11 z 53
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Ulti Clocks content

Dzisiaj jest: 24 Maj 2018        Imieniny obchodzą: Joanna, Zuzanna, Milena
Kontakt

Gmina Pawłosiów

37-500 Jarosław

Pawłosiów 88

powiat jarosławski

woj. podkarpackie

tel: (16) 622-03-80

fax: (16) 622-02-48

e-mail: ug_pawlosiow@pro.onet.pl

Godziny urzędowania:

poniedziałek - piątek:

w godz: 7.00 - 15.00

Nr rachunku bankowego:

20124025711111000033422789

Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Jarosławskiego w 2011 roku

 

Lp.

Nazwa i adres apteki

Godziny pracy

Telefon

Poniedziałek – piątek

Sobota

Niedziela
i święta

Miasto Jarosław

1.

Medex W-S” sp. z o.o.,
ul. Grunwaldzka 26, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16) 
621 35 11

2.

Medex W-S” sp. z o.o.,
ul. Słowackiego 26, 37-500 Jarosław

800-1800

800-1300

Nieczynne

(16) 
621 53 96

3.

PHU – J. Szarek i T. Śliwiński,
ul. 3-go Maja 43, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16) 
621 27 31

4.

Medex W-S” sp. z o.o.,
ul. Kościuszki 25, 37-500 Jarosław

800-1700

800-1300

Nieczynne

(16) 
621 36 58

5.

P.U.P.H. “Optical”,
ul.
Słowackiego 17, 37-500 Jarosław

Całodobowa

Całodobowa

Całodobowa

(16) 
621 84 84

6.

VADEMECUM”,
ul. Grunwaldzka 1, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1300

Nieczynne

(16) 
623 25 92

7.

FARMACJA”,
ul. 3-go Maja 64, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1300

Nieczynne

(16) 
624 32 70

8.

Remedium” sp. j.,
ul. Kraszewskiego 9, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1800

Nieczynne

(16) 
623 07 11

9.

ADAFARM” sp. z o.o.,
ul. Lisińskiego 10, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16) 
624 28 60

10.

MEDIQ”,
ul. Rynek 11, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1400

Nieczynne

(16) 
624 24 00

11.

MEDIQ”,
ul. Kraszewskiego 5, 37-500 Jarosław

800-2200

800-1400

Nieczynne

(16) 
624 24 10

12.

MEDIQ”,
os. Tysiąclecia 12, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1400

Nieczynne

(16)  
624 24 20

13.

MEDIQ”,
ul. Witosa 2, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1400

Nieczynne

(16)  
627 30 70

14.

ALONA” s. c.,
ul. Sikorskiego 2a, 37-500 Jarosław

800-1800

800-1400

Nieczynne

(16)  
621 59 19

15.

Medex” sp. z o.o.,
ul. Kościuszki 29a, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16)  
621 15 06

16.

Medex B”,
ul. Kraszewskiego 11, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1500

Nieczynne

(16)  
621 62 75

17.

NOVA” Tkaczyk i Wspólnicy sp. j.,
ul. 3-go Maja 65, 37-500 Jarosław

730-2000

800-1600

Nieczynne

(16)  
621 14 08

18.

SKAW-MAR” (PKP),
ul. Słowackiego 38, 37-500 Jarosław

700-1900

800-1500

Nieczynne

(16)  
621 37 37

19.

Pod Jesionem”,
ul. Poniatowskiego 53, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1300

Nieczynne

(16)  
621 76 46

20.

Farmacja 2”,
ul. Pruchnicka 6a, 37-500 Jarosław

700-2100

700-2100

Nieczynne

(16)  
623 10 05

21.

Aspirynka” sp. j.,

ul. Jana Pawła II 21, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16)  
621 14 45

22.

PHU – J.Szarek i T. Śliwiński,
os. Kombatantów 20, 37-500 Jarosław

800-1930

800-1500

Nieczynne

(16)  
621 79 31

23.

Medex-B”,

ul. Grodzka 3, 37-500 Jarosław

730-1900

730-1400

Nieczynne

(16)  
621 77 88

24.

Medex” sp. z o.o.,
ul. Kraszewskiego 24A, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1500

Nieczynne

(16)  
621 06 06

25.

SKAW-MAR”,
ul. Kościuszki 18, 37-500 Jarosław

730-1700

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
621 05 28

Miasto Radymno

1.

Vita” s. c.
ul. Rynek 23, 37-550 Radymno

730-2000

730-2000

800-2000

(16)  
628 10 34

2.

Apteka Leków Gotowych Beata Franus,

ul. Legionów 4a, 37-550 Radymno

800-1800

800-1300

Nieczynne

(16)  
628 13 75

Gmina Chłopice

1.

Apteka mgr farm. Zofia Gaweł,

Chłopice 190, 37-561 Chłopice

800-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
622 29 61

2.

Punkt Apteczny,

mgr Jakub Wawrzyszko

Łowce 99, 37-554 Łowce

Pn., Wt., Śr.

800-1500

Cz., Pt.

900-1600

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
624 00 73

Gmina Jarosław

1.

Punkt Apteczny Justan s.c.,

Wólka Pełkińska 282,
37-511 Wólka Pełkińska

Pn., Wt., Pt.

915-1800

Śr., Cz.

915-1615

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 03 65

Gmina Laszki

1.

Apteka leków gotowych”,
Laszki 35, 37-543 Laszki

Pn., Śr.

900-1800

Wt., Cz. , Pt.

800-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 50 20

Gmina Pruchnik

1.

Apteka prywatna” T. Reizer,
ul. Jana Pawła II 3, 37-560 Pruchnik

Pn., Śr.

800-1600

Wt., Cz. , Pt.

800-1800

800-1400

Nieczynne

(16)  
628 98 60

2.

Apteka „Eliksir”,
ul. B. Markiewicza 11a, 37-560 Pruchnik

800-1800

900-1300

Nieczynne

(16)  
628 81 75

Gmina Radymno

1.

Punkt Apteczny,

Sośnica 184,
37-555 Sośnica

800- 1430

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 30 43

Gmina Rokietnica

1.

Apteka prywatna mgr Janina Horbowy,

Rokietnica 645, 37-562 Rokietnica

800-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
622 13 81

Gmina Roźwienica

1.

Apteka „Lawenda”,
Roźwienica 201, 37- 565 Roźwienica

800-1600

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
622 58 69

2.

Punkt Apteczny (Remiza OSP),

Węgierka, 37- 565 Roźwienica

730-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 99 03

Gmina Wiązownica

1.

Apteka leków gotowych” mgr farm.
I. Podolec,

Wiązownica 378, 37-522 Wiązownica

Pn., Śr.

800-1800

Wt., Cz. , Pt.

800-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
622 36 66

2.

PUNKT APTECZNY, techn. farm. Jolanta Kolbuch - Wawrzoszek,

Zapałów 141, 37-544 Zapałów

Pn., Śr., Cz., Pt.

815-1500

Wt.

815-1800

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 62 49

3.

PUNKT APTECZNY, Teresa Kołakowska,

Szówsko ul. Kościelna 14,
37-522 Wiązownica

Pn. - Czw.,

730-1900

Pt.,

930-1900

800-1400

Nieczynne

(16)  
623 32 55

4.

PUNKT APTECZNY

Manasterz 139,
37-230 Manasterz

800-1500

900-1300

Nieczynne

(16)  
651 50 57

 

Całodobowy dostęp do aptek w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy w 2011 roku

 

Lp.

Nazwa i adres apteki

Godziny pracy

Telefon

Poniedziałek – piątek

Sobota

Niedziela
i święta

Miasto Jarosław

1.

P.U.P.H. “Optical”,
ul. Słowackiego 17a, 37-500 Jarosław

Całodobowa

Całodobowa

Całodobowa

(16)  
621 84 84

 

Pogotowie wod - kan

Tel: 666 860 312

Pogoda
Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 70 gości 

Joomla extensions by Siteground Hosting

Ta witryna używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możesz je w każdej chwili zmienić. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies lub je usunąć zobacz naszą politykę prywatności. Polityka cookie

Akceptuj cookies z tej strony.

EU Cookie Directive Module Information