Reklama
Koronawirus

Menu główne
Gmina Pawłosiów
Reklama
Reklama
Reklama
Urząd Gminy
Jednostki organizacyjne
Biblioteka Publiczna
GOPS Pawłosiów
Straż pożarna
Sport
Oświata
Rolnictwo - Płatności bezpośrednie oraz płatności obszarowe
Ochrona Danych Osobowych
Dla przedsiębiorców

Zdrowa Gmina

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Absolutorium dla Wójta Gminy

W dniu 15 czerwca 2012 r. odbyła się XXI Sesja Rady Gminy Pawłosiów, której głównym punktem obrad było rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2011 r.
Przedstawiono pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej i Komisji Rewizyjnej RG z wykonania budżetu. Następnie radni w głosowaniu udzielili Wójtowi Gminy Pawłosiów absolutorium za 2011 rok.
Ponadto podjęto uchwały w sprawie wprowadzenia nazewnictwa ulic w miejscowości Widna Góra oraz wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Pawłosiowie.

 
Biuletyn Nr 3/2012

 

Biuletyn Gminy Pawłosiów - Nr 3/2012
 
Informacja dla osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się

W związku z wejściem w życie ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209 z 2011 r., poz. 1243), Wójt Gminy Pawłosiów informuje, że urząd gminy zapewnia osobom uprawnionym bezpłatny dostęp do świadczenia usług w zakresie języka migowego. Świadczenie realizowane jest przez pracownika urzędu gminy posługującego się językiem migowym.

Osoba uprawniona chcąca skorzystać ze świadczenia powinna zgłosić taką potrzebę w dowolnej formie (np. pisemnie, za pomocą e-maila, za pomocą faksu) co najmniej 3 dni robocze przed przewidzianym terminem kontaktu i jednocześnie wskazać wybraną metodę komunikowania się.

 
FESTYN RODZINNY W PAWŁOSIOWIE

Atrakcje dla dzieci i dorosłych, zwiedzanie bojowego wozu straży pożarnej, pokaz walk samurajów i wojowników ninja, konkursy z nagrodami i dużo dobrej zabawy - tak w skrócie można opisać wspólne rodzinne świętowanie podczas festynu, który odbył się w niedzielę 3 czerwca br. w Pawłosiowie.

Impreza była przygotowana wspólnie przez Wójta Gminy Pawłosiów, Dyrekcję i Grono Pedagogiczne Zespołu Szkół w Pawłosiowie, Radę Rodziców oraz Stowarzyszenie Rozwoju Inicjatyw Lokalnych.

Uczestników gorąco powitała dyrektor Zespołu Szkół w Pawłosiowie Beata Puchalska. Następnie Wójt Gminy Mariusz Reń skierował ciepłe słowa do dzieci z okazji Dnia Dziecka, nie zapomniał również o mamach i tatach z okazji ich święta. Wójt wyraził radość, że tak sympatyczna tradycja organizacji festynu utrwaliła się w naszej gminie. To doskonała okazja do oderwania się od codziennych zajęć na rzecz czynnego spędzania czasu z całą rodziną.

Więcej…
 
Gminne święto strażaków

W niedzielę 20 maja br. w Pawłosiowie obchodzono Gminne Święto Strażaków.

Uroczystości poprzedziła msza św. w intencji wszystkich strażaków, ich rodzin oraz zmarłych strażaków, którą odprawił ks. dziekan Jan Jagustyn w Kościele parafialnym w Pawłosiowie. Po mszy św. wszyscy strażacy i zaproszeni goście przeszli na plac przed remizę. Poczty sztandarowe strażackich jednostek prowadziła Orkiestra Dęta ”Laudate Dominum” z Jarosławia, co nadało imprezie wyjątkowo podniosły charakter. Przy pomniku św. Floriana, ks. dziekan odprawił modlitwę a delegacje złożyły kwiaty: Wójt Gminy w asyście druhów strażaków Wojciecha Trubasa, Władysława Górskiego i Stanisława Górskiego prezesa ZP ZOSP RP w Jarosławiu, senator Andrzej Matusiewicz i dyrektor biura poselskiego Mieczysława Golby - Mariusz Trojak.

Dalsza część odbyła się na placu przed budynkiem urzędu gminy. Zgodnie z ceremoniałem OSP wysłuchano raportu o gotowości jednostek do apelu, odegrano hymn strażacki „Rycerze Floriana”.

Więcej…
 
XXI SESJA RADY GMINY PAWŁOSIÓW

Uprzejmie informuję mieszkańców Gminy Pawłosiów, iż 15 czerwca 2012 roku  o godzinie  13 00 w świetlicy wiejskiej  w Pawłosiowie, odbędzie się XXI Sesja Rady Gminy Pawłosiów.

Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok.
  a. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Wójta Gminy Pawłosiów sprawozdaniu z realizacji budżetu za 2011 rok,
  b. przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pawłosiów w sprawie wykonania budżetu Gminy Pawłosiów za 2011 rok oraz informacji o stanie  mienia,
  c. przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pawłosiów w sprawie sprawozdania finansowego za 2011 rok Gminy Pawłosiów,
  d. przedstawienie przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Pawłosiów wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Pawłosiów,
  e. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pawłosiów o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Pawłosiów za 2011 r.,
  f. dyskusja nad udzieleniem absolutorium dla Wójta Gminy Pawłosiów z realizacji budżetu  za 2011rok.
 3. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok,
  2) udzielenia Wójtowi  absolutorium z tytułu wykonania budżetu za  2011 rok,
  3) wprowadzenia nazewnictwa ulic w miejscowości Widna Góra,
  4) wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie  bezprzetargowym nieruchomości położonej w Pawłosiowie,
  5) zmian w budżecie gminy na 2012 rok (przed podjęciem uchwały opinia Komisji Planowania i Budżetu).
 4. Przyjęcie protokołu z  sesji Rady Gminy Nr XVIII/2012 i Nr XIX/2012
 5. Wolne wnioski i zapytania.
 6. Zakończenie  obrad.
Jednocześnie informuję, iż posiedzenia Rady Gminy  mają  charakter otwarty, co oznacza że każda osoba zainteresowana może uczestniczyć w obradach rady.
Przewodniczący Rady Gminy
Eugeniusz Piasecki
 
Statystyczne badania rolnicze

Statystyczne Badania Rolnicze

Główny Urząd Statystyczny corocznie przeprowadza na terenie całego kraju REPREZENTACYJNE BADANIA GOSPODARSTW ROLNYCH.

Badania realizowane są przez pracowników urzędów statystycznych - ankieterów oraz rzeczoznawców gminnych w wylosowanych gospodarstwach rolnych metoda wywiadu bezpośredniego lub telefonicznego.

 

 
Wyróżnienie dla KGW z Wierzbnej

W dniu 27 maja 2012 r. podczas Zielonego Pikniku z LGD Koło Gospodyń Wiejskich z Wierzbnej zdobyło wyróżnienie za Najlepszą prezentację żywnościowych dań regionalnych z terenu objętego funkcjonowaniem LGD. 
Piknik odbywał się na rzeszowskim rynku. 

KGW z Wierzbnej reprezentowła Lokalną Grupę Działania w kategorii B - Najlepsza prezentacja żywnościowych dań regionalnych z terenu objętego funkcjonowaniem LGD - Koło Gospodyń Wiejskich z Wierzbnej. 

Zwycięzcy otrzymali cenne nagrody rzeczowe oraz pamiątkowe dyplomy.

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Z Tradycją w Nowoczesność” składa szczególne podziękowania dla KGW z Wierzbnej dzięki którym nasze stoisko cieszyło się dużą popularnością. Życzymy dalszych sukcesów.

Więcej…
 
Przerwa w dostawie energii

Rejonowy Zakład Energetyczny w Jarosławiu informuje, że w związku z planowanymi pracami eksploatacyjnymi i remontowymi na liniach SN i nn wystąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców zasilanych z następujących stacji transformatorowych:

30.05.2012 w godz. 13-14 - Strzelecka od Pruchnickiej do Krótkiej, Widna Góra od Strzeleckiej.

Informacje o planowanych przerwach w dostawie energii elektrycznej zamieszczane są na stronie internetowej PGE Dystrybucja oraz podawane na plakatach.

 
Światowy Dzień Bez Tytoniu 2012

Światowy Dzień Bez Tytoniu 31 maja 2012 przebiegać będzie pod hasłem

„Działania marketingowe przemysłu tytoniowego”.

Tegoroczne hasło ma zwrócić szczególną uwagę na szkodliwe efekty marketingu przemysłu tytoniowego oraz na potrzebę zakazania wszelkich reklam, promocji i sponsoringu dotyczącego palenia tytoniu, w świetle art. 8 ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, a także zgodnie z art. 5.3. Ramowej Konwencji WHO o Ograniczeniu Użycia Tytoniu (FCTC) mówiącym, iż przy określaniu i wdrażaniu polityk zdrowia publicznego w odniesieniu do ograniczania użycia tytoniu, należy działać na rzecz ochrony takich polityk przed wpływem interesów handlowych i innych żywotnych interesów przemysłu tytoniowego oraz art. 13 dotyczącym zakazu reklamy, promocji i sponsorowania wyrobów tytoniowych.

Więcej…
 
Zaproszenie

 
XI MIĘDZYNARODOWY MOTOCYKLOWY RAJD KATYŃSKI

W dniu 11 maja 2012 roku, uczestnicy XI międzynarodowego Rajdu Katyńskiego odwiedzili miejsca upamiętniające śmierć  bohaterów II wojny światowej w gminie Pawłosiów.

Uroczyste apele odbyły się przy grobie Lotników w Maleniskach oraz przy tablicy upamiętniającej rodzinę Czerwonków  - rozstrzelanych przez hitlerowców.

Więcej…
 
Opracowanie, wdrożenie i świadczenie usług budowania scenariuszy technologicznych dla podniesienia innowacyjności przedsiębiorstw z sektora MŚP

Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie - realizator projektu

„Opracowanie, wdrożenie i świadczenie usług budowania scenariuszy technologicznych dla podniesienia innowacyjności przedsiębiorstw z sektora MŚP”, w ramach działania 5.2, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

 

CEL PROJEKTU:

podniesienie poziomu innowacyjności  przedsiębiorstw poprzez  zapewnienie  im  kompleksowego wsparcia przy wyborze optymalnego rozwiązania innowacyjnego.

Oferowane wsparcie może  przyczynić się do widocznego ulepszenia  funkcjonowania firmy,  podniesienia jej wydajności i efektywności, a także  poprawy jej konkurencyjności i pozycji  na rynku.

Więcej…
 
Informacja

Informacja dla organizacji pozarządowych w związku z wyborami na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Jarosławiu.

W Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Jarosławiu ukazało się  ogłoszenie o przystąpieniu do procedury wyłaniania kandydatów organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234 poz.1536 z późn. zm.) na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Jarosławiu.

Więcej…
 
"Poznajemy bibliotekę"

Dzieci ze Szkoły Filialnej w Kidałowicach wraz z opiekunkami odwiedziły Gminną Bibliotekę Publiczną oraz wzięły udział w lekcji bibliotecznej pt. "Poznajemy bibliotekę".

Więcej…
 
Czego oczekujesz od szpitala?

Wypełnij ankietę na stronie www.zdroweszpitale.pl/ankieta i pomóż poprawić standardy zarządzania szpitalem w Twoim regionie.

 
« pierwszapoprzednia71727374757677787980następnaostatnia »

Strona 78 z 81
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Ulti Clocks content

Dzisiaj jest: 13 Kwiecień 2021        Imieniny obchodzą: Ida, Hermenegilda, Przemysław
Kontakt

Gmina Pawłosiów

37-500 Jarosław

Pawłosiów 88

powiat jarosławski

woj. podkarpackie

tel: (16) 622-03-80

fax: (16) 622-02-48

e-mail: ug_pawlosiow@pro.onet.pl

Godziny urzędowania:

poniedziałek - piątek:

w godz: 7.00 - 15.00

Nr rachunku bankowego

- opłaty komunalne:

80124017921111001099002009

- pozostałe opłaty:

20124025711111000033422789

Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Jarosławskiego w 2011 roku

 

Lp.

Nazwa i adres apteki

Godziny pracy

Telefon

Poniedziałek – piątek

Sobota

Niedziela
i święta

Miasto Jarosław

1.

Medex W-S” sp. z o.o.,
ul. Grunwaldzka 26, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16) 
621 35 11

2.

Medex W-S” sp. z o.o.,
ul. Słowackiego 26, 37-500 Jarosław

800-1800

800-1300

Nieczynne

(16) 
621 53 96

3.

PHU – J. Szarek i T. Śliwiński,
ul. 3-go Maja 43, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16) 
621 27 31

4.

Medex W-S” sp. z o.o.,
ul. Kościuszki 25, 37-500 Jarosław

800-1700

800-1300

Nieczynne

(16) 
621 36 58

5.

P.U.P.H. “Optical”,
ul.
Słowackiego 17, 37-500 Jarosław

Całodobowa

Całodobowa

Całodobowa

(16) 
621 84 84

6.

VADEMECUM”,
ul. Grunwaldzka 1, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1300

Nieczynne

(16) 
623 25 92

7.

FARMACJA”,
ul. 3-go Maja 64, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1300

Nieczynne

(16) 
624 32 70

8.

Remedium” sp. j.,
ul. Kraszewskiego 9, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1800

Nieczynne

(16) 
623 07 11

9.

ADAFARM” sp. z o.o.,
ul. Lisińskiego 10, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16) 
624 28 60

10.

MEDIQ”,
ul. Rynek 11, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1400

Nieczynne

(16) 
624 24 00

11.

MEDIQ”,
ul. Kraszewskiego 5, 37-500 Jarosław

800-2200

800-1400

Nieczynne

(16) 
624 24 10

12.

MEDIQ”,
os. Tysiąclecia 12, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1400

Nieczynne

(16)  
624 24 20

13.

MEDIQ”,
ul. Witosa 2, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1400

Nieczynne

(16)  
627 30 70

14.

ALONA” s. c.,
ul. Sikorskiego 2a, 37-500 Jarosław

800-1800

800-1400

Nieczynne

(16)  
621 59 19

15.

Medex” sp. z o.o.,
ul. Kościuszki 29a, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16)  
621 15 06

16.

Medex B”,
ul. Kraszewskiego 11, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1500

Nieczynne

(16)  
621 62 75

17.

NOVA” Tkaczyk i Wspólnicy sp. j.,
ul. 3-go Maja 65, 37-500 Jarosław

730-2000

800-1600

Nieczynne

(16)  
621 14 08

18.

SKAW-MAR” (PKP),
ul. Słowackiego 38, 37-500 Jarosław

700-1900

800-1500

Nieczynne

(16)  
621 37 37

19.

Pod Jesionem”,
ul. Poniatowskiego 53, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1300

Nieczynne

(16)  
621 76 46

20.

Farmacja 2”,
ul. Pruchnicka 6a, 37-500 Jarosław

700-2100

700-2100

Nieczynne

(16)  
623 10 05

21.

Aspirynka” sp. j.,

ul. Jana Pawła II 21, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16)  
621 14 45

22.

PHU – J.Szarek i T. Śliwiński,
os. Kombatantów 20, 37-500 Jarosław

800-1930

800-1500

Nieczynne

(16)  
621 79 31

23.

Medex-B”,

ul. Grodzka 3, 37-500 Jarosław

730-1900

730-1400

Nieczynne

(16)  
621 77 88

24.

Medex” sp. z o.o.,
ul. Kraszewskiego 24A, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1500

Nieczynne

(16)  
621 06 06

25.

SKAW-MAR”,
ul. Kościuszki 18, 37-500 Jarosław

730-1700

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
621 05 28

Miasto Radymno

1.

Vita” s. c.
ul. Rynek 23, 37-550 Radymno

730-2000

730-2000

800-2000

(16)  
628 10 34

2.

Apteka Leków Gotowych Beata Franus,

ul. Legionów 4a, 37-550 Radymno

800-1800

800-1300

Nieczynne

(16)  
628 13 75

Gmina Chłopice

1.

Apteka mgr farm. Zofia Gaweł,

Chłopice 190, 37-561 Chłopice

800-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
622 29 61

2.

Punkt Apteczny,

mgr Jakub Wawrzyszko

Łowce 99, 37-554 Łowce

Pn., Wt., Śr.

800-1500

Cz., Pt.

900-1600

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
624 00 73

Gmina Jarosław

1.

Punkt Apteczny Justan s.c.,

Wólka Pełkińska 282,
37-511 Wólka Pełkińska

Pn., Wt., Pt.

915-1800

Śr., Cz.

915-1615

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 03 65

Gmina Laszki

1.

Apteka leków gotowych”,
Laszki 35, 37-543 Laszki

Pn., Śr.

900-1800

Wt., Cz. , Pt.

800-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 50 20

Gmina Pruchnik

1.

Apteka prywatna” T. Reizer,
ul. Jana Pawła II 3, 37-560 Pruchnik

Pn., Śr.

800-1600

Wt., Cz. , Pt.

800-1800

800-1400

Nieczynne

(16)  
628 98 60

2.

Apteka „Eliksir”,
ul. B. Markiewicza 11a, 37-560 Pruchnik

800-1800

900-1300

Nieczynne

(16)  
628 81 75

Gmina Radymno

1.

Punkt Apteczny,

Sośnica 184,
37-555 Sośnica

800- 1430

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 30 43

Gmina Rokietnica

1.

Apteka prywatna mgr Janina Horbowy,

Rokietnica 645, 37-562 Rokietnica

800-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
622 13 81

Gmina Roźwienica

1.

Apteka „Lawenda”,
Roźwienica 201, 37- 565 Roźwienica

800-1600

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
622 58 69

2.

Punkt Apteczny (Remiza OSP),

Węgierka, 37- 565 Roźwienica

730-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 99 03

Gmina Wiązownica

1.

Apteka leków gotowych” mgr farm.
I. Podolec,

Wiązownica 378, 37-522 Wiązownica

Pn., Śr.

800-1800

Wt., Cz. , Pt.

800-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
622 36 66

2.

PUNKT APTECZNY, techn. farm. Jolanta Kolbuch - Wawrzoszek,

Zapałów 141, 37-544 Zapałów

Pn., Śr., Cz., Pt.

815-1500

Wt.

815-1800

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 62 49

3.

PUNKT APTECZNY, Teresa Kołakowska,

Szówsko ul. Kościelna 14,
37-522 Wiązownica

Pn. - Czw.,

730-1900

Pt.,

930-1900

800-1400

Nieczynne

(16)  
623 32 55

4.

PUNKT APTECZNY

Manasterz 139,
37-230 Manasterz

800-1500

900-1300

Nieczynne

(16)  
651 50 57

 

Całodobowy dostęp do aptek w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy w 2011 roku

 

Lp.

Nazwa i adres apteki

Godziny pracy

Telefon

Poniedziałek – piątek

Sobota

Niedziela
i święta

Miasto Jarosław

1.

P.U.P.H. “Optical”,
ul. Słowackiego 17a, 37-500 Jarosław

Całodobowa

Całodobowa

Całodobowa

(16)  
621 84 84

 

Pogotowie wod - kan

Tel: 666 860 312

Pogoda
Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 32 gości 

Joomla extensions by Siteground Hosting

Ta witryna używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możesz je w każdej chwili zmienić. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies lub je usunąć zobacz naszą politykę prywatności. Polityka cookie

Akceptuj cookies z tej strony.

EU Cookie Directive Module Information