Reklama
Koronawirus

Menu główne
Gmina Pawłosiów
Reklama
Reklama
Reklama
Urząd Gminy
Jednostki organizacyjne
Biblioteka Publiczna
GOPS Pawłosiów
Straż pożarna
Sport
Oświata
Rolnictwo - Płatności bezpośrednie oraz płatności obszarowe
Ochrona Danych Osobowych
Dla przedsiębiorców

Zdrowa Gmina

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Bezpłatne szkolenia informacyjne

Lokalna  Grupa  Działania  Stowarzyszenie „ Z Tradycją w Nowoczesność”  serdecznie zaprasza do udziału w cyklu szkoleń informacyjnych dla społeczności lokalnej.

 

Szkolenia obejmować będą tematykę założeń i warunków, które należy spełniać, aby została przyznana pomoc w ramach poszczególnych działań osi 4, a mianowicie:

 • Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej,
 • Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw,
 • Odnowa i rozwój wsi,
 • Małe projekty.
Więcej…
 
Informacja Lokalnej Grupy Działania

 
Zaproszenie

 
Informacja

INFORMACJA

W dniu 31.12.2012r. Urząd Gminy

będzie czynny do godz. 13.00

Kasa Urzędu Gminy czynna do godz. 10.30

 
Rozporządzenie Porządkowe Wojewody Podkarpackiego

W celu ochrony życia, zdrowia i mienia osób oraz zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego z dniem 13 grudnia 2012 r. zgodnie z Rozporządzeniem Porządkowym Nr 33/12 Wojewody Podkarpackiego wprowadza się ograniczenie używania wyrobów pirotechnicznych na terenie województwa podkarpackiego.

ROZPORZĄDZENIE PORZĄDKOWE 33/12 WOJEWODY PODKARPACKIEGO Z DNIA 13 GRUDNIA 2012 R. 
W SPRAWIE OGRANICZENIA UŻYWANIA WYROBÓW PIROTECHNICZNYCH
NA TERENIE WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

 
BIULETYN NR 6/2012

 

Biuletyn Gminy Pawłosiów - Nr 6/2012
 
Życzenia

 
XXX SESJA RADY GMINY PAWŁOSIÓW

OGŁOSZENIE

Uprzejmie informuję mieszkańców Gminy Pawłosiów, iż 28 grudnia 2012 roku o godzinie 12.00 w świetlicy wiejskiej w Pawłosiowie, odbędzie się XXX Sesja Rady Gminy Pawłosiów.

Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1) zmian w budżecie gminy Pawłosiów na 2012 rok (przed podjęciem uchwały opinia Komisji Planowania i Budżetu),
  2) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pawłosiów (przed podjęciem uchwały opinia Komisji Planowania i Budżetu),
  3)
  ustalenia wydatków budżetu gminy, które w 2012 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego (przed podjęciem uchwały opinia Komisji Planowania i Budżetu),
  4) wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Wierzbnej,
  5) przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego  „Nr 1/2012”,
  6) przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Pawłosiów na lata 2013 - 2016,
  7) nadania Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Pawłosiowie,
  8) zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu systemowego „Czas na aktywność w Gminie Pawłosiów” w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 3. Przyjęcie protokołu  Nr XXIX z sesji Rady Gminy.
 4. Wolne wnioski i zapytania.
 5. Zakończenie obrad.

Jednocześnie informuję, iż posiedzenia Rady Gminy  mają  charakter otwarty, co oznacza, że każda osoba zainteresowana może uczestniczyć w obradach rady.

Przewodniczący Rady
Eugeniusz Piasecki

 
Informacja

INFORMACJA

W dniu 24.12.2012r. Urząd Gminy

będzie czynny do godz. 13.00

Kasa Urzędu Gminy czynna do godz. 10.30

 
PRZERWA W DOSTAWIE ENERGII

Rejon Energetyczny w Jarosławiu informuje, że w związku z planowanymi pracami eksploatacyjnymi i remontowymi liniach SN, nn i stacji trafo wystąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców zasilanych z następujących stacji transformatorowych:

20.12.2012 w godz. 07:30 – 16:00 Maleniska 1,2,3, Pawłosiów 3,7, Szczytna - Chłodnia

21.12.2012 w godz. 07:30 – 16:00  Cieszacin Wielki 1,2,3,4,5, Cieszacin Mały 1,2

3.01.2013 w godz. 07:30 – 16:00  Szczytna, Tywonia 1,2,5,6,7,10

Informacje o planowanych przerwach w dostawie energii elektrycznej zamieszczane są na stronie PGE Dystrybucja oraz podawane na plakatach.

 
Rozstrzygnięcie Gminnego Konkursu Ozdób Bożonarodzeniowych Pawłosiów 2012

Kolorowe stroiki, choinki, bombki, zapach żywicy i wyjątkowy, świąteczny klimat - to wszystko było można znaleźć na konkursie bożonarodzeniowym zorganizowanym przez  Gminny Ośrodek Kultury w Pawłosiowie pod patronatem Wójta Gminy Pawłosiów Mariusza Reń. Organizatorom przyświecał cel kultywowania regionalnych tradycji i zwyczajów bożonarodzeniowych oraz integracja międzypokoleniowa mieszkańców Gminy.

Twórcy i tym razem nie zawiedli. Zgłosiło się 55 uczestników, którzy wykonali nawet po kilka eksponatów. Były żywe choinki przystrojone ręcznie wykonanymi ozdobami, stroiki, szopki, kolorowe pająki i wiele różnych ozdób zrobionych z najróżniejszych materiałów.

Więcej…
 
„Becikowe” uzależnione od dochodu !

Od 1 stycznia 2013 r. prawo do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowego), będzie uzależnione od kryterium dochodowego, które będzie wynosić 1 922,00 zł miesięcznie w przeliczeniu na osobę w rodzinie. Powyższe zmiany wynikają z ustawy z dnia 12 października 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych, która w dniu 15 listopada 2012 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw (poz. 1255).

Osoby, których dziecko urodzi się jeszcze w tym roku, otrzymają jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka bez względu na dochód, nawet jeśli wniosek o ustalenie prawa do „becikowego” złożą po 1 stycznia 2013 r. Wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka.

 
„BEZPIECZNY UCZEŃ – WIDOCZNY NA DRODZE”

W dniach 6 i 7 grudnia br. we wszystkich szkołach na terenie Gminy Pawłosiów została  zainaugurowana akcja profilaktyczna „Bezpieczny uczeń - widoczny na drodze”. Zorganizowane przedsięwzięcie było działaniem edukacyjnym, mającym na celu podniesienie świadomości wśród dzieci  i młodzieży na temat odpowiednich zachowań na drodze.

Inicjatorem akcji był Wójt Gminy Mariusz Reń, gościem funkcjonariusz Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu aspirant Tomasz Pigan - nasz dzielnicowy.

Temat bezpieczeństwa nie jest nam obojętny – mówił Wójt Mariusz Reń. Bezpieczeństwo uczniów jest zadaniem priorytetowym. Odblaski ratują życie, dlatego należy je nosić zwłaszcza wieczorem i o zmierzchu. Jesień i zima to pora roku, kiedy szybko zapada zmrok, częściej pada deszcz i śnieg, robi się szaro i ponuro. To powoduje, że piesi są w tym okresie mniej widoczni na drodze, a co za tym idzie - bardziej narażeni na potrącenia przez samochód. Aby tych zdarzeń uniknąć organizatorzy kampanii apelowali o noszenie odblasków. Przekonywali uczniów, że tym dają dowód swojej dojrzałości. Wójt zaproponował uczniom, aby zapanowała „moda” na noszenie odblasków. Uczniowie z ciekawością przysłuchiwali się informacjom, chętnie dzielili się własnymi przeżyciami i doświadczeniami.

Miłym akcentem było wręczenie całej społeczności szkolnej opasek odblaskowych i odblasków. W tym dniu wszyscy uczniowie zostali też obdarowani słodkimi upominkami.

Więcej…
 
XXIX Sesja Rady Gminy Pawłosiów

OGŁOSZENIE

Uprzejmie informuję mieszkańców Gminy Pawłosiów, iż 14 grudnia 2012 roku o godzinie 13.30 w świetlicy wiejskiej w Pawłosiowie, odbędzie się XXIX Sesja Rady Gminy Pawłosiów.

Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1) przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pawłosiów,
  2) określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  3) odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,
  4) określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,
  5) określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości,
  6) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty,
  7) zmian w budżecie gminy na 2012 rok (przed podjęciem uchwały opinia Komisji Planowania i Budżetu).
 3. Przyjęcie protokołu Nr XXVIII/2012 z sesji Rady Gminy.
 4. Wolne wnioski i zapytania.
 5. Zakończenie obrad.

Jednocześnie informuję, iż posiedzenia Rady Gminy mają charakter otwarty, co oznacza, że każda osoba zainteresowana może uczestniczyć w obradach rady.

Przewodniczący Rady
Eugeniusz Piasecki


 
Wyróżnienie dla sołtysa

Samorząd Województwa Podkarpackiego przy udziale Stowarzyszenia Sołtysów zorganizował konkurs pod nazwą „Sołtys Roku Województwa Podkarpackiego – Edycja 2012”, do którego zgłoszony został przez członków OSP w Ożańsku, Pan Jan Słoma wieloletni sołtys tego sołectwa.
Konkurs, w którym wzięło udział 21 sołtysów, miał na celu promowanie aktywności osób, które na co dzień pracują na rzecz rozwoju lokalnej  społeczności.
Z wielką satysfakcją informujemy, że w dziewięcio osobowym gronie wyróżnionych sołtysów znalazł się  przedstawiciel naszej gminy sołtys Jan Słoma.
To już drugie wyróżnienie dla obecnego sołtysa Ożańska, gdyż już 2004 roku kapituła konkursu Gazety Sołeckiej w konkursie „Sołtys Roku 2004” uhonorowała go podobnym wyróżnieniem.
Panu Sołtysowi dziękujemy za dotychczasową współpracę dla wspólnego dobra jednocześnie życząc wielu dalszych sukcesów.

 
PRZERWA W DOSTAWIE ENERGII

Rejon Energetyczny w Jarosławiu informuje, że w związku z planowanymi na dzień 05.12.2012 w godz. 7.00 - 15.00 pracami eksploatacyjnymi i modernizacyjnymi na stacji transformatorowej 15/0.4 kV Wierzbna wystąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców zasilanych z w/w stacji.

Informacje o planowanych przerwach w dostawie energii elektrycznej zamieszczane są na stronie PGE Dystrybucja oraz podawane na plakatach.

 
« pierwszapoprzednia71727374757677787980następnaostatnia »

Strona 73 z 81
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Ulti Clocks content

Dzisiaj jest: 13 Kwiecień 2021        Imieniny obchodzą: Ida, Hermenegilda, Przemysław
Kontakt

Gmina Pawłosiów

37-500 Jarosław

Pawłosiów 88

powiat jarosławski

woj. podkarpackie

tel: (16) 622-03-80

fax: (16) 622-02-48

e-mail: ug_pawlosiow@pro.onet.pl

Godziny urzędowania:

poniedziałek - piątek:

w godz: 7.00 - 15.00

Nr rachunku bankowego

- opłaty komunalne:

80124017921111001099002009

- pozostałe opłaty:

20124025711111000033422789

Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Jarosławskiego w 2011 roku

 

Lp.

Nazwa i adres apteki

Godziny pracy

Telefon

Poniedziałek – piątek

Sobota

Niedziela
i święta

Miasto Jarosław

1.

Medex W-S” sp. z o.o.,
ul. Grunwaldzka 26, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16) 
621 35 11

2.

Medex W-S” sp. z o.o.,
ul. Słowackiego 26, 37-500 Jarosław

800-1800

800-1300

Nieczynne

(16) 
621 53 96

3.

PHU – J. Szarek i T. Śliwiński,
ul. 3-go Maja 43, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16) 
621 27 31

4.

Medex W-S” sp. z o.o.,
ul. Kościuszki 25, 37-500 Jarosław

800-1700

800-1300

Nieczynne

(16) 
621 36 58

5.

P.U.P.H. “Optical”,
ul.
Słowackiego 17, 37-500 Jarosław

Całodobowa

Całodobowa

Całodobowa

(16) 
621 84 84

6.

VADEMECUM”,
ul. Grunwaldzka 1, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1300

Nieczynne

(16) 
623 25 92

7.

FARMACJA”,
ul. 3-go Maja 64, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1300

Nieczynne

(16) 
624 32 70

8.

Remedium” sp. j.,
ul. Kraszewskiego 9, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1800

Nieczynne

(16) 
623 07 11

9.

ADAFARM” sp. z o.o.,
ul. Lisińskiego 10, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16) 
624 28 60

10.

MEDIQ”,
ul. Rynek 11, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1400

Nieczynne

(16) 
624 24 00

11.

MEDIQ”,
ul. Kraszewskiego 5, 37-500 Jarosław

800-2200

800-1400

Nieczynne

(16) 
624 24 10

12.

MEDIQ”,
os. Tysiąclecia 12, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1400

Nieczynne

(16)  
624 24 20

13.

MEDIQ”,
ul. Witosa 2, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1400

Nieczynne

(16)  
627 30 70

14.

ALONA” s. c.,
ul. Sikorskiego 2a, 37-500 Jarosław

800-1800

800-1400

Nieczynne

(16)  
621 59 19

15.

Medex” sp. z o.o.,
ul. Kościuszki 29a, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16)  
621 15 06

16.

Medex B”,
ul. Kraszewskiego 11, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1500

Nieczynne

(16)  
621 62 75

17.

NOVA” Tkaczyk i Wspólnicy sp. j.,
ul. 3-go Maja 65, 37-500 Jarosław

730-2000

800-1600

Nieczynne

(16)  
621 14 08

18.

SKAW-MAR” (PKP),
ul. Słowackiego 38, 37-500 Jarosław

700-1900

800-1500

Nieczynne

(16)  
621 37 37

19.

Pod Jesionem”,
ul. Poniatowskiego 53, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1300

Nieczynne

(16)  
621 76 46

20.

Farmacja 2”,
ul. Pruchnicka 6a, 37-500 Jarosław

700-2100

700-2100

Nieczynne

(16)  
623 10 05

21.

Aspirynka” sp. j.,

ul. Jana Pawła II 21, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16)  
621 14 45

22.

PHU – J.Szarek i T. Śliwiński,
os. Kombatantów 20, 37-500 Jarosław

800-1930

800-1500

Nieczynne

(16)  
621 79 31

23.

Medex-B”,

ul. Grodzka 3, 37-500 Jarosław

730-1900

730-1400

Nieczynne

(16)  
621 77 88

24.

Medex” sp. z o.o.,
ul. Kraszewskiego 24A, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1500

Nieczynne

(16)  
621 06 06

25.

SKAW-MAR”,
ul. Kościuszki 18, 37-500 Jarosław

730-1700

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
621 05 28

Miasto Radymno

1.

Vita” s. c.
ul. Rynek 23, 37-550 Radymno

730-2000

730-2000

800-2000

(16)  
628 10 34

2.

Apteka Leków Gotowych Beata Franus,

ul. Legionów 4a, 37-550 Radymno

800-1800

800-1300

Nieczynne

(16)  
628 13 75

Gmina Chłopice

1.

Apteka mgr farm. Zofia Gaweł,

Chłopice 190, 37-561 Chłopice

800-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
622 29 61

2.

Punkt Apteczny,

mgr Jakub Wawrzyszko

Łowce 99, 37-554 Łowce

Pn., Wt., Śr.

800-1500

Cz., Pt.

900-1600

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
624 00 73

Gmina Jarosław

1.

Punkt Apteczny Justan s.c.,

Wólka Pełkińska 282,
37-511 Wólka Pełkińska

Pn., Wt., Pt.

915-1800

Śr., Cz.

915-1615

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 03 65

Gmina Laszki

1.

Apteka leków gotowych”,
Laszki 35, 37-543 Laszki

Pn., Śr.

900-1800

Wt., Cz. , Pt.

800-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 50 20

Gmina Pruchnik

1.

Apteka prywatna” T. Reizer,
ul. Jana Pawła II 3, 37-560 Pruchnik

Pn., Śr.

800-1600

Wt., Cz. , Pt.

800-1800

800-1400

Nieczynne

(16)  
628 98 60

2.

Apteka „Eliksir”,
ul. B. Markiewicza 11a, 37-560 Pruchnik

800-1800

900-1300

Nieczynne

(16)  
628 81 75

Gmina Radymno

1.

Punkt Apteczny,

Sośnica 184,
37-555 Sośnica

800- 1430

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 30 43

Gmina Rokietnica

1.

Apteka prywatna mgr Janina Horbowy,

Rokietnica 645, 37-562 Rokietnica

800-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
622 13 81

Gmina Roźwienica

1.

Apteka „Lawenda”,
Roźwienica 201, 37- 565 Roźwienica

800-1600

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
622 58 69

2.

Punkt Apteczny (Remiza OSP),

Węgierka, 37- 565 Roźwienica

730-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 99 03

Gmina Wiązownica

1.

Apteka leków gotowych” mgr farm.
I. Podolec,

Wiązownica 378, 37-522 Wiązownica

Pn., Śr.

800-1800

Wt., Cz. , Pt.

800-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
622 36 66

2.

PUNKT APTECZNY, techn. farm. Jolanta Kolbuch - Wawrzoszek,

Zapałów 141, 37-544 Zapałów

Pn., Śr., Cz., Pt.

815-1500

Wt.

815-1800

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 62 49

3.

PUNKT APTECZNY, Teresa Kołakowska,

Szówsko ul. Kościelna 14,
37-522 Wiązownica

Pn. - Czw.,

730-1900

Pt.,

930-1900

800-1400

Nieczynne

(16)  
623 32 55

4.

PUNKT APTECZNY

Manasterz 139,
37-230 Manasterz

800-1500

900-1300

Nieczynne

(16)  
651 50 57

 

Całodobowy dostęp do aptek w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy w 2011 roku

 

Lp.

Nazwa i adres apteki

Godziny pracy

Telefon

Poniedziałek – piątek

Sobota

Niedziela
i święta

Miasto Jarosław

1.

P.U.P.H. “Optical”,
ul. Słowackiego 17a, 37-500 Jarosław

Całodobowa

Całodobowa

Całodobowa

(16)  
621 84 84

 

Pogotowie wod - kan

Tel: 666 860 312

Pogoda
Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 48 gości 

Joomla extensions by Siteground Hosting

Ta witryna używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możesz je w każdej chwili zmienić. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies lub je usunąć zobacz naszą politykę prywatności. Polityka cookie

Akceptuj cookies z tej strony.

EU Cookie Directive Module Information