Reklama
Koronawirus

Menu główne
Gmina Pawłosiów
Reklama
Reklama
Reklama
Urząd Gminy
Jednostki organizacyjne
Biblioteka Publiczna
GOPS Pawłosiów
Straż pożarna
Sport
Oświata
Rolnictwo - Płatności bezpośrednie oraz płatności obszarowe
Ochrona Danych Osobowych
Dla przedsiębiorców

Zdrowa Gmina

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Informacja

INFORMACJA

W dniu 29.03.2013r. Urząd Gminy

będzie czynny do godz. 12.00

Kasa Urzędu Gminy czynna do godz. 10.00

 
Gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Pawłosiów

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach od 01 lipca 2013 r. wchodzi w życie nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi. Znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadziła obowiązek dla właścicieli nieruchomości wypełnienia i złożenia w Urzędzie Gminy Pawłosiów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Poniżej wzór wypełnionej deklaracji.

Wzór wypełnionej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi


 
OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE

Zjawisko: Intensywne opady śniegu

Stopień zagrożenia: 2

Biuro: Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW –PIB Oddział Kraków

Obszar: Województwo podkarpackie

Ważność: od godz. 18:00 dnia 21.03.2013 do godz. 18:00 dnia 22.03.2013

Przebieg: Przewiduje się miejscami wystąpienie opadów śniegu powodujących przyrost pokrywy śnieżnej od 15 do 25 cm

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska:  90%

Więcej…
 
Zwycięzcy z Gminy Pawłosiów w Konkursie Wielkanocnym LGD

W dniu 17 marca 2013 roku odbył się finał II edycji Konkursu Wielkanocnego Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Z Tradycją w Nowoczesność”.

Finał konkursu miał miejsce w  Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Pruchniku, gdzie swoje stoły zaprezentowało 8 zgłoszonych do konkursu Kół Gospodyń Wiejskich z obszaru LGD.

Więcej…
 
INFORMACJA dotycząca uprawy maku w 2013 r.

Wójt Gminy Pawłosiów informuje, o możliwości uzyskania zezwolenia na uprawę maku niskomorfinowego.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2012 r. poz. 124 z późn. zm.),
 • Uchwała Nr XXX/563/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku  lub konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2013 w województwie podkarpackim,
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 267).

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o wydanie zezwolenia,
 • potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej,
 • umowa kontraktacyjna zawarta z podmiotem uprawnionym do prowadzenia działalności w zakresie skupu maku niskomorfinowego na terenie województwa podkarpackiego.

Opłaty:

Zezwolenie podlega opłacie skarbowej w wysokości 30 złotych.

Rolników zainteresowanych uprawą maku niskomorfinowego prosi się o składanie wniosków w Urzędzie Gminy w Pawłosiowie  do dnia 03.04.2013 r., pok. nr 212.

Do obsiewu zakontraktowanej plantacji producent ma obowiązek użycia wyłącznie nasion kwalifikowanych zakupionych u kontraktującego. Uprawa może być prowadzona wyłącznie w czystym siewie. Ponadto informuje się, że będą przeprowadzane kontrole dotyczące prawidłowości zasiewu maku.

Wójt Gminy
Mariusz Reń

 
Ograniczenia nośności na drogach powiatowych

Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu

zawiadamia, że w związku z występowaniem wiosennych przełomów na drogach  powiatowych,
na terenie powiatu jarosławskiego z dniem 21 lutego 2013 r.
sukcesywnie wprowadzone będą ograniczenia nośności.
W/w ograniczenia nie dotyczą pojazdów regularnej komunikacji autobusowej oraz przewozów dzieci do szkół i pracowników do zakładów pracy przy zachowaniu nominalnej liczby pasażerów.
Ograniczenia  obowiązywać  będą do odwołania
Bliższe informacje można uzyskać w PZD Jarosław , ul. Jana Pawła II Nr 17
Tel. (0-16)  621-64-49 wew. 25 w godz. 7:00 – 15:00.

Podstawa prawna: art. 20 pkt 12 i 14 ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 r. nr 19 poz. 115)

 
OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE

Zjawisko: Zawieje/zamiecie śnieżne/3 silny wiatr/1

Stopień zagrożenia: Zawieje/zamiecie śnieżne/3 silny wiatr/1

Biuro: Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW –PIB Oddział Kraków

Obszar: Województwo podkarpackie

Ważność: od 2013-03-14 godz. 20:00 do 2013-03-15 godz. 21:00

Przebieg: Przewiduje się wystąpienie dość silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 45 km/h oraz porywów wiatru od 70 km/h do 80 km/h. Wiatr z kierunków północnych. 
Powodować będzie zawieje i zamiecie śnieżne.

Prawdopodobieństwo: 90%

Więcej…
 
PRZERWA W DOSTAWIE ENERGII

Rejon Energetyczny w Jarosławiu informuje, że w związku z planowanymi pracami eksploatacyjnymi i remontowymi liniach SN, nn i stacji trafo wystąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców zasilanych z następujących stacji transformatorowych:

18.03.2013 w godz. 14:00 – 16:00 Wierzbna 3,

18.03.2013 w godz. 07:00 – 17:30 Pawłosiów SPO,

19.03.2013 w godz. 07:00 – 15:00 Ożańsk 2-obwód 2,3,

19.03.2013 w godz. 08:00 – 18:30 Pawłosiów 4,5  Widna Góra 4, Konstantynówka 1,2

19.03.2013 w godz. 08:00 – 15:00 Widna Góra 2 - obwód 1,

20.03.2013 w godz. 08:00 – 14:30 Tywonia 7 - obwód 2,

20.03.2013 w godz. 07:00 – 15:00 Wierzbna 1 - obwód 3 kier. Kościół,

21.03.2013 w godz. 07:00 – 15:00 Ożańsk 4 - obwód 1,2.

Informacje o planowanych przerwach w dostawie energii elektrycznej zamieszczane są na stronie PGE Dystrybucja oraz podawane na plakatach.

 
OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE

Zjawisko: Intensywne opady śniegu

Stopień zagrożenia: 2

Biuro: Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW –PIB Oddział Kraków

Obszar: Województwo podkarpackie

Ważność: od 2013-03-13 godz. 22:00 do 2013-03-15 godz. 20:00

Przebieg: prognozuje się wystąpienie opadów śniegu o natężeniu umiarkowanym i silnym powodujących przyrost pokrywy śnieżnej

Od godziny 22:00 13.03.2013 do godziny 20:00 14.03.2013   - od 15 cm do 20 cm

Od godziny 20:00 14.03.2013 do godziny 20:00  15.03.2013  - od 20 cm do 30 cm

Prawdopodobieństwo: 90%

Więcej…
 
XXXIII SESJA RADY GMINY PAWŁOSIÓW

OGŁOSZENIE

Uprzejmie informuję mieszkańców Gminy Pawłosiów, iż 22 marca 2013 roku o godzinie 13.00 w sali narad 
Urzędu Gminy w Pawłosiowie,
(II piętro, pok. 202) odbędzie się XXXIII sesja Rady Gminy Pawłosiów.

Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1) przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Pawłosiów w 2013 roku,
  2) zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,
  3) wyodrębnienia w budżecie gminy funduszu sołeckiego w 2014 roku,
  4) zmian  w budżecie gminy na 2013 rok (przed podjęciem uchwały opinia Komisji Planowania i Budżetu),
  5) przystąpienia do „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011- 2016”,
  6) wystąpienia z wnioskiem o dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Wyposażenie  w trybuny boiska sportowego w Pawłosiowie”,
  7) wystąpienia z wnioskiem o dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Zagospodarowanie terenu przy budynku świetlicy wiejskiej w Pawłosiowie”,
  8) wystąpienia z wnioskiem o dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Chodnik, ogrodzenie  i parking przy Cmentarzu Komunalnym  w Maleniskach”,
  9) wystąpienia z wnioskiem o dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Plac zabaw z ogrodzeniem przy Domu Kultury w miejscowości Maleniska”,
  10) wystąpienia z wnioskiem o dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Plac manewrowy”.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji Nr XXXII/2012 Rady Gminy.
 4. Wolne wnioski i zapytania.
 5. Zakończenie  obrad.

Jednocześnie informuję, iż posiedzenia Rady Gminy  mają  charakter otwarty, co oznacza, że każda osoba zainteresowana może uczestniczyć w obradach rady.

Przewodniczący Rady
Eugeniusz Piasecki

 
Życzenia

 
Eliminacje Gminnego Turnieju Wiedzy Pożarniczej

6 marca 2013 roku w Zespole Szkół w Wierzbnej odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”.

OTWP ma na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. W szczególności służy popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych , zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego.

Organizatorem OTWP na szczeblu gminy był Wójt Gminy Mariusz Reń, wraz z Zarządem Oddziału Gminnego ZOSP RP w Pawłosiowie.

Więcej…
 
BIULETYN NR 1/2013

 

Biuletyn Gminy Pawłosiów - Nr 1/2013
 
Nadano Honorowe Obywatelstwo Gminy Pawłosiów

Podczas sesji w dniu 26 lutego 2013 r., na wniosek Wójta Gminy Pawłosiów  Mariusza Reń, Rada Gminy w drodze uchwały nadała

HONOROWE OBYWATELSTWO GMINY PAWŁOSIÓW.

To zaszczytne wyróżnienie otrzymał śp. Ksiądz Andrzej Chęć, proboszcz parafii  w Pawłosiowie.

Więcej…
 
Zaproszenie

 
PRZERWA W DOSTAWIE ENERGII

Rejon Energetyczny w Jarosławiu informuje, że w związku z planowanymi pracami eksploatacyjnymi i remontowymi liniach SN, nn i stacji trafo wystąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców zasilanych z następujących stacji transformatorowych:

4.03.2013 w godz. 07:30 – 17:30 Pawłosiów 6, Pawłosiów SPO

5 i 6.03.2013 w godz. 07:30 – 17:30 Pawłosiów 4,5, Widna Góra 4, Konstantynówka 1,2

Informacje o planowanych przerwach w dostawie energii elektrycznej zamieszczane są na stronie PGE Dystrybucja oraz podawane na plakatach.

 
« pierwszapoprzednia71727374757677787980następnaostatnia »

Strona 71 z 81
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Ulti Clocks content

Dzisiaj jest: 13 Kwiecień 2021        Imieniny obchodzą: Ida, Hermenegilda, Przemysław
Kontakt

Gmina Pawłosiów

37-500 Jarosław

Pawłosiów 88

powiat jarosławski

woj. podkarpackie

tel: (16) 622-03-80

fax: (16) 622-02-48

e-mail: ug_pawlosiow@pro.onet.pl

Godziny urzędowania:

poniedziałek - piątek:

w godz: 7.00 - 15.00

Nr rachunku bankowego

- opłaty komunalne:

80124017921111001099002009

- pozostałe opłaty:

20124025711111000033422789

Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Jarosławskiego w 2011 roku

 

Lp.

Nazwa i adres apteki

Godziny pracy

Telefon

Poniedziałek – piątek

Sobota

Niedziela
i święta

Miasto Jarosław

1.

Medex W-S” sp. z o.o.,
ul. Grunwaldzka 26, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16) 
621 35 11

2.

Medex W-S” sp. z o.o.,
ul. Słowackiego 26, 37-500 Jarosław

800-1800

800-1300

Nieczynne

(16) 
621 53 96

3.

PHU – J. Szarek i T. Śliwiński,
ul. 3-go Maja 43, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16) 
621 27 31

4.

Medex W-S” sp. z o.o.,
ul. Kościuszki 25, 37-500 Jarosław

800-1700

800-1300

Nieczynne

(16) 
621 36 58

5.

P.U.P.H. “Optical”,
ul.
Słowackiego 17, 37-500 Jarosław

Całodobowa

Całodobowa

Całodobowa

(16) 
621 84 84

6.

VADEMECUM”,
ul. Grunwaldzka 1, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1300

Nieczynne

(16) 
623 25 92

7.

FARMACJA”,
ul. 3-go Maja 64, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1300

Nieczynne

(16) 
624 32 70

8.

Remedium” sp. j.,
ul. Kraszewskiego 9, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1800

Nieczynne

(16) 
623 07 11

9.

ADAFARM” sp. z o.o.,
ul. Lisińskiego 10, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16) 
624 28 60

10.

MEDIQ”,
ul. Rynek 11, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1400

Nieczynne

(16) 
624 24 00

11.

MEDIQ”,
ul. Kraszewskiego 5, 37-500 Jarosław

800-2200

800-1400

Nieczynne

(16) 
624 24 10

12.

MEDIQ”,
os. Tysiąclecia 12, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1400

Nieczynne

(16)  
624 24 20

13.

MEDIQ”,
ul. Witosa 2, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1400

Nieczynne

(16)  
627 30 70

14.

ALONA” s. c.,
ul. Sikorskiego 2a, 37-500 Jarosław

800-1800

800-1400

Nieczynne

(16)  
621 59 19

15.

Medex” sp. z o.o.,
ul. Kościuszki 29a, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16)  
621 15 06

16.

Medex B”,
ul. Kraszewskiego 11, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1500

Nieczynne

(16)  
621 62 75

17.

NOVA” Tkaczyk i Wspólnicy sp. j.,
ul. 3-go Maja 65, 37-500 Jarosław

730-2000

800-1600

Nieczynne

(16)  
621 14 08

18.

SKAW-MAR” (PKP),
ul. Słowackiego 38, 37-500 Jarosław

700-1900

800-1500

Nieczynne

(16)  
621 37 37

19.

Pod Jesionem”,
ul. Poniatowskiego 53, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1300

Nieczynne

(16)  
621 76 46

20.

Farmacja 2”,
ul. Pruchnicka 6a, 37-500 Jarosław

700-2100

700-2100

Nieczynne

(16)  
623 10 05

21.

Aspirynka” sp. j.,

ul. Jana Pawła II 21, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16)  
621 14 45

22.

PHU – J.Szarek i T. Śliwiński,
os. Kombatantów 20, 37-500 Jarosław

800-1930

800-1500

Nieczynne

(16)  
621 79 31

23.

Medex-B”,

ul. Grodzka 3, 37-500 Jarosław

730-1900

730-1400

Nieczynne

(16)  
621 77 88

24.

Medex” sp. z o.o.,
ul. Kraszewskiego 24A, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1500

Nieczynne

(16)  
621 06 06

25.

SKAW-MAR”,
ul. Kościuszki 18, 37-500 Jarosław

730-1700

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
621 05 28

Miasto Radymno

1.

Vita” s. c.
ul. Rynek 23, 37-550 Radymno

730-2000

730-2000

800-2000

(16)  
628 10 34

2.

Apteka Leków Gotowych Beata Franus,

ul. Legionów 4a, 37-550 Radymno

800-1800

800-1300

Nieczynne

(16)  
628 13 75

Gmina Chłopice

1.

Apteka mgr farm. Zofia Gaweł,

Chłopice 190, 37-561 Chłopice

800-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
622 29 61

2.

Punkt Apteczny,

mgr Jakub Wawrzyszko

Łowce 99, 37-554 Łowce

Pn., Wt., Śr.

800-1500

Cz., Pt.

900-1600

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
624 00 73

Gmina Jarosław

1.

Punkt Apteczny Justan s.c.,

Wólka Pełkińska 282,
37-511 Wólka Pełkińska

Pn., Wt., Pt.

915-1800

Śr., Cz.

915-1615

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 03 65

Gmina Laszki

1.

Apteka leków gotowych”,
Laszki 35, 37-543 Laszki

Pn., Śr.

900-1800

Wt., Cz. , Pt.

800-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 50 20

Gmina Pruchnik

1.

Apteka prywatna” T. Reizer,
ul. Jana Pawła II 3, 37-560 Pruchnik

Pn., Śr.

800-1600

Wt., Cz. , Pt.

800-1800

800-1400

Nieczynne

(16)  
628 98 60

2.

Apteka „Eliksir”,
ul. B. Markiewicza 11a, 37-560 Pruchnik

800-1800

900-1300

Nieczynne

(16)  
628 81 75

Gmina Radymno

1.

Punkt Apteczny,

Sośnica 184,
37-555 Sośnica

800- 1430

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 30 43

Gmina Rokietnica

1.

Apteka prywatna mgr Janina Horbowy,

Rokietnica 645, 37-562 Rokietnica

800-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
622 13 81

Gmina Roźwienica

1.

Apteka „Lawenda”,
Roźwienica 201, 37- 565 Roźwienica

800-1600

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
622 58 69

2.

Punkt Apteczny (Remiza OSP),

Węgierka, 37- 565 Roźwienica

730-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 99 03

Gmina Wiązownica

1.

Apteka leków gotowych” mgr farm.
I. Podolec,

Wiązownica 378, 37-522 Wiązownica

Pn., Śr.

800-1800

Wt., Cz. , Pt.

800-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
622 36 66

2.

PUNKT APTECZNY, techn. farm. Jolanta Kolbuch - Wawrzoszek,

Zapałów 141, 37-544 Zapałów

Pn., Śr., Cz., Pt.

815-1500

Wt.

815-1800

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 62 49

3.

PUNKT APTECZNY, Teresa Kołakowska,

Szówsko ul. Kościelna 14,
37-522 Wiązownica

Pn. - Czw.,

730-1900

Pt.,

930-1900

800-1400

Nieczynne

(16)  
623 32 55

4.

PUNKT APTECZNY

Manasterz 139,
37-230 Manasterz

800-1500

900-1300

Nieczynne

(16)  
651 50 57

 

Całodobowy dostęp do aptek w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy w 2011 roku

 

Lp.

Nazwa i adres apteki

Godziny pracy

Telefon

Poniedziałek – piątek

Sobota

Niedziela
i święta

Miasto Jarosław

1.

P.U.P.H. “Optical”,
ul. Słowackiego 17a, 37-500 Jarosław

Całodobowa

Całodobowa

Całodobowa

(16)  
621 84 84

 

Pogotowie wod - kan

Tel: 666 860 312

Pogoda
Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 36 gości 

Joomla extensions by Siteground Hosting

Ta witryna używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możesz je w każdej chwili zmienić. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies lub je usunąć zobacz naszą politykę prywatności. Polityka cookie

Akceptuj cookies z tej strony.

EU Cookie Directive Module Information