Reklama
Koronawirus

Menu główne
Gmina Pawłosiów
Reklama
Reklama
Reklama
Urząd Gminy
Jednostki organizacyjne
Biblioteka Publiczna
GOPS Pawłosiów
Straż pożarna
Sport
Oświata
Rolnictwo - Płatności bezpośrednie oraz płatności obszarowe
Ochrona Danych Osobowych
Dla przedsiębiorców

Zdrowa Gmina

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Zdrowa Gmina

Gmina Pawłosiów przystąpiła do Konkursu ZDROWA GMINA, który powstał z myślą o profilaktyce nowotworowej. Jego nadrzędnym zadaniem jest zachęcanie ludzi do zgłaszania się na badania profilaktyczne mające na celu wczesne wykrywanie chorób nowotworowych, organizowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) i Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych (NPZChN). Ponadto, Konkurs ma na celu pogłębienie świadomości Polaków co do istoty odpowiednio wczesnego wykrycia choroby, które w wielu przypadkach pozwala na całkowite wyleczenie.

Wierzymy, że prowadzone przez nas działania edukacyjne przyczynią się znacząco do wzrostu świadomości na temat profilaktyki nowotworów i realnie wpłyną na jeszcze większe zainteresowanie badaniami a tym samym pomogą chronić zdrowie i życie mieszkańców naszej Gminy.

Do dalszej części konkursu zostaną zakwalifikowane gminy, w których odnotowano największy wzrost procentowy osób zgłaszających się na cytologię, mammografię i kolonoskopię.

Wspólnie z Przychodnią MED-JAR w Pawłosiowie zapraszamy Państwa na badania cytologiczne.

Bezpłatne badania prowadzone są od 1 września 2012 r. w Przychodnii MED-JAR w Pawłosiowie w dniach:

Środa – czwartek 1200 – 1500

Piątek 900 – 1300

Po wcześniejszej rejestracji telefonicznej pod nr tel.: 16 6220040
 
INFORMACJA O OBOWIĄZKU WYMIANY DOWODÓW OSOBISTYCH DLA MIESZKAŃCÓW MIEJSCOWOŚCI WIDNA GÓRA

Uchwałą Nr XXI/111/2012 Rady Gminy Pawłosiów z dnia 15 czerwca 2012 roku wprowadzono nazewnictwo ulic w miejscowości Widna Góra. Jednocześnie uregulowano numerację porządkową nieruchomości.

W związku  z powyższym, w przypadku zmiany danych zawartych  w dowodzie osobistym posiadacz dowodu osobistego ma obowiązek dokonać jego  wymiany.

Złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego wymaga osobistego stawiennictwa w Urzędzie Gminy Pawłosiów p.107 w godz.7°° - 15°°.

Wniosek o wydanie dowodu osobistego - plik do pobrania

Więcej…
 
Stypendia szkolne

INFORMACJE DOTYCZĄCE STYPENDIUM SZKOLNEGO

Zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Dz. U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 ze zm.)

Pomoc materialna o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego przysługuje:

 1. Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży
  i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych (...) - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
 2. Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom
  i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
 3. Uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży
  i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
Więcej…
 
DOŻYNKI GMINNE W OŻAŃSKU

W niedzielę 2 września na pięknie udekorowanym placu przy Centrum Kultury w Ożańsku odbyły się dożynki gminne. Uroczystość rozpoczęła polowa msza św., którą odprawił ks. dziekan Zenon Ruchlewicz w asyście ks. dziekana Jana Jagustyn oraz ks. proboszcza Wiesława Dziwik.
Po uroczystej mszy przystąpiono do staropolskiej ceremonii przekazania przez starostów dożynek Ludmiłę Kwaśniak i Stanisława Nowosiad wspaniałego bochna chleba upieczonego z tegorocznego ziarna, gospodarzowi dożynek – wójtowi Mariuszowi Reń. W swoim przemówieniu wójt serdecznie przywitał wszystkich zebranych mieszkańców gminy oraz gości i gorąco podziękował rolnikom za ich ciężką, mozolną pracę na roli, która nadal jest podstawą ludzkiej egzystencji. Głos zabrali także: Poseł na Sejm RP - Tomasz Kulesza,  Poseł na Sejm RP – Mieczysław Golba, Przewodniczący Rady Powiatu – Leszek Szczybyło, Sekretarz Powiatu Jarosławskiego – Stanisław Sopel, Radny Powiatu – Jacek Kmiecik, Kierownik  ODR – Franciszek Matusz, Przewodniczący Powiatowej Rady Izb Rolniczych – Marek Szczepański oraz Anna Majcher dyrektor HR Smolice Sp. z o.o. Grupa IHAR - Oddział Ożańsk.

Więcej…
 
Zaproszenie

Drodzy mieszkańcy

W dniu 16 września obchodzimy 73 rocznicę powietrznej bitwy nad Pawłosiowem. Uroczystości związane z tymi tragicznymi wydarzeniami rozpocznie Msza św. odprawiona w intencji poległych lotników w Kościele pw. Św. Piotra i Pawła w Pawłosiowie o godz. 1030 .

Dalsza część uroczystości będzie kontynuowana na cmentarzu w Maleniskach.

Główne niedzielne uroczystości zostaną poprzedzone sobotnim wieczorem wspomnień, który odbędzie się na placu obok Urzędu Gminy o godz. 1800.

Na te piękne patriotyczne uroczystości poświęcone naszym bohaterskim lotnikom oraz osobom represjonowanym w łagrach Syberii – serdecznie zapraszam.

Wójt Gminy Pawłosiów
Mariusz Reń

 
Przerwa w dostawie energii

Rejon Energetyczny w Jarosławiu informuje, że w związku z planowanymi pracami eksploatacyjnymi i remontowymi liniach SN, nn i stacji trafo wystąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców zasilanych z następujących stacji transformatorowych:

3.09.2012 w godz. 10:00-15:00 Widna Góra 3-obwód 1,

3.09.2012 w godz. 9:00-13:00 Szczytna,

4.09.2012 w godz. 8:00-17:00 Cieszacin Mały 2-obwód 1-modernizacja,

5-6.09.2012 w godz. 8:00-17:00 Cieszacin Mały 2-obwód 2-modernizacja,

6.09.2012 w godz. 7-8:30 i 14-15:30 Pawłosiów4,5, Konstantynówka 2, Widna Góra 4,

6.09.2012 w godz. 7:00 - 15:00 Konstantynówka 1, Mokra 4,

10.09.2012 w godz. 8:00 – 17:00 Cieszacin Mały 1-obwód 1-modernizacja,

11-14.09.2012 w godz. 8:00 – 17:00 Cieszacin Mały 1,2 - modernizacja,

18-19.09.2012 w godz. 8:00 – 17:00 Cieszacin Mały 1-obwód 2 - modernizacja,

18-19.09.2012 w godz. 8:00 – 17:00 Cieszacin Mały 1-obwód 1 – modernizacja.

Informacje o planowanych przerwach w dostawie energii elektrycznej zamieszczane są na stronie PGE Dystrybucja oraz podawane na plakatach.

 
Zaproszenie

 
UWAGA PRZEDSIĘBIORCY!!!

Przypominamy, że wszelkie czynności związane z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) – prowadzonej przez Ministra Gospodarki są BEZPŁATNE.

Chcemy przestrzec przed firmami komercyjnymi przesyłającymi osobom, które założyły działalność gospodarczą, oferty dokonania wpisu w prowadzonych przez siebie rejestrach (katalogach firm). Wpis do tych rejestrów nie upoważnia do wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Polski i nie jest wymagany przez przepisy prawa. Rozsyłane pisma, sugerujące konieczność uiszczenia opłaty za wpis do "rejestru przedsiębiorców", są w istocie ofertami handlowymi, o czym świadczą informacje zamieszczone drobnym drukiem. Uiszczona w odpowiedzi na takie pismo opłata za wpis stanowi przychód firmy, która wysyłając pismo wprowadza adresatów w błąd, sugerując publicznoprawny i obligatoryjny charakter tej opłaty.

Ewidencje tworzone przez tego typu firmy stanowią próbę powielenia ogólnodostępnych bezpłatnych informacji o przedsiębiorcach, zawartych w publicznych rejestrach CEIDG https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/ceidg.public.ui/Search.aspx czy też REGON  http://www.stat.gov.pl/regon/), w których rejestracja jest całkowicie bezpłatna, o czym przypomina również zamieszczony na stronie http://www.mg.gov.pl/node/16665 komunikat Ministra Gospodarki.

Do wszystkich przypadków oferowania wpisu do rejestru przedsiębiorców za opłatą należy podchodzić ze szczególną ostrożnością.

 

Zespół CEIDG
Ministerstwo Gospodarki

 
STRAŻACY NA MEDAL

Od dziś tj. 28.08.2012 r. można głosować na naszą jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej z Pawłosiowa, która bierze udział w konkursie organizowanym przez Gazetę Codzienną Nowiny. Zachęcamy mieszkańców do oddawania głosów poprzez wysyłanie smsów o treści osp.29 na numer 72466.

W wydaniu dziennika nowiny z dnia 28.08.2012 r. pojawił się krótki artykuł o naszej jednostce, a więcej  można przeczytać na internetowych stronach gazety, do których linki podajemy poniżej.

Pokażmy wszystkim, a w szczególności naszym Strażakom jak są dla nas ważni i jak doceniamy to, co dla nas robią.

Wybieramy Strażaka i Jednostkę OSP Roku 2012

Głosowanie na Jednostkę OSP Roku 2012 Czytelników Nowin

 
Mieszkańcy Szczytnej wybrali Sołtysa

W dniu 26 sierpnia br. w świetlicy wiejskiej w Szczytnej odbyły się wybory uzupełniające na Sołtysa sołectwa Szczytna.

W wyniku głosownia sołtysem został wybrany Mariusz Pajda, który otrzymał 58 głosów wyborców popierających jego kandydaturę.

 
Święto Plonów w Pawłosiowie

W niedzielę 19 sierpnia w Pawłosiowie, jak co roku odbyły się dożynki wiejskie. Uroczystość rozpoczęła dziękczynna msza św. z poświęceniem wieńców dożynkowych w kościele parafialnym pw. św. Piotra i Pawła, którą odprawił ks. dziekan Jan Jagustyn.

Po uroczystościach religijnych odbyła się część oficjalna oraz kulturalno-rozrywkowa. W korowodzie dożynkowym szli starostowie dożynkowi: Maria Pióro i Jacek Morawski. Wśród gości byli m.in.: Poseł na Sejm RP Mieczysław Golba, Wójt Gminy Pawłosiów Mariusz Reń, Honorowy Wójt Gminy Tadeusz Wojtuń, Przewodniczący Rady Gminy Eugeniusz Piasecki, Sekretarz Powiatu Jarosławskiego Stanisław Sopel, Radny Powiatu Jarosławskiego Jacek Kmiecik, Radni RG Pawłosiów, dyrektorzy szkół oraz pracownicy urzędu gminy.

Więcej…
 
Informacja

W związku z realizacją kontraktu „Zaprojektowanie i wykonanie autostrady A4 Rzeszów – Korczowa na odcinku Jarosław „Węzeł Wierzbna” (bez węzła) – „Radymno” (z węzłem) – długości 25 km Budimex SA uprzejmie informujemy, że w dniu 21.08.2012 od godziny 8:00 zostanie zamknięty wlot ronda z drogi powiatowej 1725R na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 880 w miejscowości Widna Góra, celem wykonania warstwy ścieralnej na w/w wlocie i części ronda. Ruch zostanie przywrócony w dniu 22.08.2012 r. o godzinie 7:00.

 
„Najlepszy sołtys roku 2012”
Więcej…
 
Biuletyn Nr 4/2012

 

Biuletyn Gminy Pawłosiów - Nr 4/2012
 
Na wakacjach fajnie jest...

Dobiegły końca zorganizowane już po raz drugi w naszej gminie półkolonie dla uczniów Zespołów Szkół, których przynajmniej jedno z rodziców jest płatnikiem składki w KRUS. Trwający od 23 lipca do 2 sierpnia wypoczynek zorganizowano w dwóch miejscowościach, w Pawłosiowie i Wierzbnej. Organizatorami tej formy spędzenia czasu wolnego była Krajowa Rada Izb Rolniczych z Warszawy i Wójt Gminy Pawłosiów Mariusz Reń.

Więcej…
 
XXIV SESJA RADY GMINY PAWŁOSIÓW

Uprzejmie informuję mieszkańców Gminy Pawłosiów, iż 14 sierpnia 2012 roku o godzinie 13.30 w świetlicy wiejskiej w Pawłosiowie, odbędzie się XXIV Sesja Rady Gminy Pawłosiów.

Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1) zmian w budżecie gminy na 2012 rok (przed podjęciem uchwały opinia Komisji  Planowania i Budżetu),
  2) zaciągnięcia zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2012,
  3) wystąpienia z wnioskiem o dofinansowanie  zadania inwestycyjnego pn: „Termomodernizacja Zespołu Szkół w Pawłosiowie”,
  4) ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Pawłosiów,
  5) zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia nazewnictwa ulic w miejscowości Widna Góra,
  6) podziału gminy Pawłosiów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy Nr XXIII/2012.
 4. Wolne wnioski i zapytania.
 5. Zakończenie obrad.

Jednocześnie informuję, iż posiedzenia Rady Gminy  mają  charakter otwarty, co oznacza, że każda osoba zainteresowana może uczestniczyć w obradach rady.

Przewodniczący Rady
Eugeniusz Piasecki

 
« pierwszapoprzednia71727374757677787980następnaostatnia »

Strona 76 z 81
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Ulti Clocks content

Dzisiaj jest: 13 Kwiecień 2021        Imieniny obchodzą: Ida, Hermenegilda, Przemysław
Kontakt

Gmina Pawłosiów

37-500 Jarosław

Pawłosiów 88

powiat jarosławski

woj. podkarpackie

tel: (16) 622-03-80

fax: (16) 622-02-48

e-mail: ug_pawlosiow@pro.onet.pl

Godziny urzędowania:

poniedziałek - piątek:

w godz: 7.00 - 15.00

Nr rachunku bankowego

- opłaty komunalne:

80124017921111001099002009

- pozostałe opłaty:

20124025711111000033422789

Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Jarosławskiego w 2011 roku

 

Lp.

Nazwa i adres apteki

Godziny pracy

Telefon

Poniedziałek – piątek

Sobota

Niedziela
i święta

Miasto Jarosław

1.

Medex W-S” sp. z o.o.,
ul. Grunwaldzka 26, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16) 
621 35 11

2.

Medex W-S” sp. z o.o.,
ul. Słowackiego 26, 37-500 Jarosław

800-1800

800-1300

Nieczynne

(16) 
621 53 96

3.

PHU – J. Szarek i T. Śliwiński,
ul. 3-go Maja 43, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16) 
621 27 31

4.

Medex W-S” sp. z o.o.,
ul. Kościuszki 25, 37-500 Jarosław

800-1700

800-1300

Nieczynne

(16) 
621 36 58

5.

P.U.P.H. “Optical”,
ul.
Słowackiego 17, 37-500 Jarosław

Całodobowa

Całodobowa

Całodobowa

(16) 
621 84 84

6.

VADEMECUM”,
ul. Grunwaldzka 1, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1300

Nieczynne

(16) 
623 25 92

7.

FARMACJA”,
ul. 3-go Maja 64, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1300

Nieczynne

(16) 
624 32 70

8.

Remedium” sp. j.,
ul. Kraszewskiego 9, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1800

Nieczynne

(16) 
623 07 11

9.

ADAFARM” sp. z o.o.,
ul. Lisińskiego 10, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16) 
624 28 60

10.

MEDIQ”,
ul. Rynek 11, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1400

Nieczynne

(16) 
624 24 00

11.

MEDIQ”,
ul. Kraszewskiego 5, 37-500 Jarosław

800-2200

800-1400

Nieczynne

(16) 
624 24 10

12.

MEDIQ”,
os. Tysiąclecia 12, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1400

Nieczynne

(16)  
624 24 20

13.

MEDIQ”,
ul. Witosa 2, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1400

Nieczynne

(16)  
627 30 70

14.

ALONA” s. c.,
ul. Sikorskiego 2a, 37-500 Jarosław

800-1800

800-1400

Nieczynne

(16)  
621 59 19

15.

Medex” sp. z o.o.,
ul. Kościuszki 29a, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16)  
621 15 06

16.

Medex B”,
ul. Kraszewskiego 11, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1500

Nieczynne

(16)  
621 62 75

17.

NOVA” Tkaczyk i Wspólnicy sp. j.,
ul. 3-go Maja 65, 37-500 Jarosław

730-2000

800-1600

Nieczynne

(16)  
621 14 08

18.

SKAW-MAR” (PKP),
ul. Słowackiego 38, 37-500 Jarosław

700-1900

800-1500

Nieczynne

(16)  
621 37 37

19.

Pod Jesionem”,
ul. Poniatowskiego 53, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1300

Nieczynne

(16)  
621 76 46

20.

Farmacja 2”,
ul. Pruchnicka 6a, 37-500 Jarosław

700-2100

700-2100

Nieczynne

(16)  
623 10 05

21.

Aspirynka” sp. j.,

ul. Jana Pawła II 21, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16)  
621 14 45

22.

PHU – J.Szarek i T. Śliwiński,
os. Kombatantów 20, 37-500 Jarosław

800-1930

800-1500

Nieczynne

(16)  
621 79 31

23.

Medex-B”,

ul. Grodzka 3, 37-500 Jarosław

730-1900

730-1400

Nieczynne

(16)  
621 77 88

24.

Medex” sp. z o.o.,
ul. Kraszewskiego 24A, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1500

Nieczynne

(16)  
621 06 06

25.

SKAW-MAR”,
ul. Kościuszki 18, 37-500 Jarosław

730-1700

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
621 05 28

Miasto Radymno

1.

Vita” s. c.
ul. Rynek 23, 37-550 Radymno

730-2000

730-2000

800-2000

(16)  
628 10 34

2.

Apteka Leków Gotowych Beata Franus,

ul. Legionów 4a, 37-550 Radymno

800-1800

800-1300

Nieczynne

(16)  
628 13 75

Gmina Chłopice

1.

Apteka mgr farm. Zofia Gaweł,

Chłopice 190, 37-561 Chłopice

800-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
622 29 61

2.

Punkt Apteczny,

mgr Jakub Wawrzyszko

Łowce 99, 37-554 Łowce

Pn., Wt., Śr.

800-1500

Cz., Pt.

900-1600

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
624 00 73

Gmina Jarosław

1.

Punkt Apteczny Justan s.c.,

Wólka Pełkińska 282,
37-511 Wólka Pełkińska

Pn., Wt., Pt.

915-1800

Śr., Cz.

915-1615

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 03 65

Gmina Laszki

1.

Apteka leków gotowych”,
Laszki 35, 37-543 Laszki

Pn., Śr.

900-1800

Wt., Cz. , Pt.

800-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 50 20

Gmina Pruchnik

1.

Apteka prywatna” T. Reizer,
ul. Jana Pawła II 3, 37-560 Pruchnik

Pn., Śr.

800-1600

Wt., Cz. , Pt.

800-1800

800-1400

Nieczynne

(16)  
628 98 60

2.

Apteka „Eliksir”,
ul. B. Markiewicza 11a, 37-560 Pruchnik

800-1800

900-1300

Nieczynne

(16)  
628 81 75

Gmina Radymno

1.

Punkt Apteczny,

Sośnica 184,
37-555 Sośnica

800- 1430

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 30 43

Gmina Rokietnica

1.

Apteka prywatna mgr Janina Horbowy,

Rokietnica 645, 37-562 Rokietnica

800-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
622 13 81

Gmina Roźwienica

1.

Apteka „Lawenda”,
Roźwienica 201, 37- 565 Roźwienica

800-1600

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
622 58 69

2.

Punkt Apteczny (Remiza OSP),

Węgierka, 37- 565 Roźwienica

730-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 99 03

Gmina Wiązownica

1.

Apteka leków gotowych” mgr farm.
I. Podolec,

Wiązownica 378, 37-522 Wiązownica

Pn., Śr.

800-1800

Wt., Cz. , Pt.

800-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
622 36 66

2.

PUNKT APTECZNY, techn. farm. Jolanta Kolbuch - Wawrzoszek,

Zapałów 141, 37-544 Zapałów

Pn., Śr., Cz., Pt.

815-1500

Wt.

815-1800

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 62 49

3.

PUNKT APTECZNY, Teresa Kołakowska,

Szówsko ul. Kościelna 14,
37-522 Wiązownica

Pn. - Czw.,

730-1900

Pt.,

930-1900

800-1400

Nieczynne

(16)  
623 32 55

4.

PUNKT APTECZNY

Manasterz 139,
37-230 Manasterz

800-1500

900-1300

Nieczynne

(16)  
651 50 57

 

Całodobowy dostęp do aptek w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy w 2011 roku

 

Lp.

Nazwa i adres apteki

Godziny pracy

Telefon

Poniedziałek – piątek

Sobota

Niedziela
i święta

Miasto Jarosław

1.

P.U.P.H. “Optical”,
ul. Słowackiego 17a, 37-500 Jarosław

Całodobowa

Całodobowa

Całodobowa

(16)  
621 84 84

 

Pogotowie wod - kan

Tel: 666 860 312

Pogoda
Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 42 gości 

Joomla extensions by Siteground Hosting

Ta witryna używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możesz je w każdej chwili zmienić. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies lub je usunąć zobacz naszą politykę prywatności. Polityka cookie

Akceptuj cookies z tej strony.

EU Cookie Directive Module Information