Reklama
XXXVIII SESJA RADY GMINY PAWŁOSIÓW

OGŁOSZENIE

Uprzejmie informuję mieszkańców Gminy Pawłosiów, iż 17 lipca  2013 r. o godzinie 13 30 w świetlicy wiejskiej
w Pawłosiowie odbędzie się XXXVIII sesja Rady Gminy Pawłosiów.

Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1) zbycia nieruchomości - w Pawłosiowie działka nr 831/9,
  2) zbycia nieruchomości - w Pawłosiowie działka nr  370/4,
  3) zbycia nieruchomości - w Maleniskach, obręb Pawłosiów, działka nr 61/17,
  4) wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Pawłosiowie,
  5) zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Tywonia,
  6) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pawłosiów (przed podjęciem uchwały opinia Komisji Planowania i Budżetu),
  7) zmian  w budżecie gminy na 2013 rok (przed podjęciem uchwały opinia Komisji Planowania i Budżetu),
  8) określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania  i transportu nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych.
 3. Przyjęcie protokołu z  sesji Nr XXXVII/2013 Rady Gminy.
 4. Wolne wnioski i zapytania.
 5. Zakończenie obrad.

Jednocześnie informuję, iż posiedzenia Rady Gminy  mają  charakter otwarty, co oznacza, że każda osoba zainteresowana może uczestniczyć w obradach rady.

Przewodniczący Rady
Eugeniusz Piasecki

 
Informacja - Zintegrowany Informator Pacjenta

W dniu 1 lipca 2013 r. został uruchomiony Zintegrowany Informator Pacjenta (ZIP). Jest to ogólnopolski serwis, dzięki któremu pacjent otrzymuje dostęp do informacji o udzielonych mu świadczeniach zdrowotnych od 2008 roku oraz kwocie środków publicznych wydanej na sfinansowanie jego leczenia.

Więcej…
 
OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE

Nazwa biura: Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB o/Kraków

Zjawisko: Burze z gradem

Stopień zagrożenia: 1

Obszar: Województwo podkarpackie

Ważność: od 05.07.2013 godz. 14:00 do 06.07.2013 godz. 02:00

Przebieg: Przewiduje się wystąpienie burz, lokalnie z opadami gradu, podczas których opady deszczu wyniosą od 20 mm do 30 mm, a wiatr osiągnie w porywach do 75 km/h

Prawdopodobieństwo : 80 %

Więcej…
 
Ogłoszenie - PUP Jarosław

Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu poszukuje osób bezrobotnych, które mają na utrzymaniu co najmniej jedno dziecko w wieku nieprzekraczającym 6 roku życia, które są zainteresowane udziałem w szkoleniu: Posadzkarz, Ocieplanie budynków, Monter zabudowy i robót wykończeniowych.

Przewidziano zwrot kosztów dojazdu na szkolenie oraz wypłatę stypendiów szkoleniowych.

Bezpośrednio po szkoleniu dla osób w nich uczestniczących zostanie zorganizowany 3‑miesięczny staż.

Dla osób w nim uczestniczących przewidziano bon dojazdowy (w sumie 240 zł) oraz rekompensatę kosztów opieki nad dzieckiem (1050,00 zł).

Szczegółowe informacje można uzyskać w pok. nr 1 lub pod numerem telefonu (0-16) 621 21 88 wew. 141.

 
ORLIK w Gminie Pawłosiów OTWARTY !!!

W minioną niedzielę 30 czerwca 2013 r. w miejscowości Wierzbna nastąpiło uroczyste otwarcie i poświęcenie kompleksu boisk sportowych ORLIK 2012. Jest to pierwszy obiekt w gminie Pawłosiów, wybudowanych w ramach rządowego programu „Moje boisko -  Orlik 2012”. W skład kompleksu wchodzi boisko ze sztuczną nawierzchnią do gry w piłkę nożną, boisko wielofunkcyjne do koszykówki, tenisa i siatkówki oraz budynek socjalno-sanitarny. Całkowity koszt inwestycji to ponad 1,15 mln zł. Otrzymane na ten cel dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki wyniosło 490 tyś. zł, 333 tyś.  przeznaczył Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego. Pozostałą kwotę zabezpieczono  w budżecie gminy Pawłosiów.

Więcej…
 
Giełda pracy

 
Zaproszenie

 
Komunikat dla rolników dotkniętych klęskami żywiołowymi

 
Stypendia pomostowe LGD "Z Tradycją w Nowoczesność"

W roku akademickim 2013/2014 LGD planuje przyznać 7 stypendiów w wysokości 500 zł miesięcznie, które będą wypłacane przez 10 miesięcy maturzystom mieszkających na terenie działania naszej LGD, tj. teren obejmujący obszar 5 Gmin: Chłopice, Kańczuga, Pawłosiów, Pruchnik, Roźwienica.

Aby ubiegać się o stypendium należy wypełnić wniosek ON-LINE na stronie www.stypendia-pomostowe.pl

Formularze będą aktywne od 1 lipca 2013 r. do 14 sierpnia 2013 r. do godz. 16:00.

Wydrukowany i podpisany wniosek wraz z kompletem załączników należy złożyć w siedzibie Biura LGD w nieprzekraczalnym terminie do 23 sierpnia 2013 r.

Więcej…
 
Gospodarka odpadami

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Pawłosiów przyjętą na posiedzeniu Rady w dniu 7 grudnia 2018 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi informuje się mieszkańców, że z dniem 01 stycznia 2019 roku zmianie ulega stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Nowe stawki opłat za odpady komunalne obowiązujące od 01 stycznia 2019 roku:

1. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy wynosi 11,00 zł za jedną osobę miesięcznie.

2. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób nieselektywny od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy wynosi 20,00 zł za jedną osobę miesięcznie.

Informuje się, że miesięczną opłatę za wywóz odpadów należy wpłacać w kasie Urzędu Gminy Pawłosiów lub przelewem na rachunek bankowy Bank PEKAO S.A. I/o Jarosław nr 20124025711111000033422789 tytułem „Odpady komunalne”.

Kasa urzędu czynna jest codziennie w godz.: od 7.00 do 13.00.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi powinna być wnoszona bez wezwania do zapłaty w nieprzekraczalnych terminach z góry do 15 dnia każdego miesiąca tj. (opłata za miesiąc styczeń do 15 stycznia, opłata za miesiąc luty do 15 lutego, opłata za miesiąc marzec do 15 marca itd…).

Zmiana stawki opłaty nie rodzi konieczności składania nowej deklaracji przez właściciela nieruchomości, ponieważ każdy właściciel otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty, wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji.

Ponadto informuje się, że właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Pawłosiów deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi np. zgonu, narodzin dziecka, zmiany miejsca zamieszkania itp.

Wzrost kosztów odbioru odpadów komunalnych związany jest ze wzrostem cen usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu, które zostało wyłonione w drodze przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Pawłosiów. Złożona przez wykonawcę oferta na 2019 rok opiewa na kwotę 951 000,00 zł, czyli o 301 000,00 zł więcej niż w bieżącym roku. Obecnie koszty z tego tytułu wynoszą 650 000,00 zł.

Dodatkowych informacji można uzyskać pod nr tel. (16) 622-03-74 lub w Urzędzie Gminy I piętro, pokój nr 110.

Więcej…
 
Kondolencje

Wstrząśnięci wiadomością o nagłej śmierci

śp.

mgr Agaty Baran

Dyrektor Zespołu Szkół im. ks. Jana Radochońskiego w Wierzbnej


Rodzinie i bliskim najszczersze wyrazy współczucia i żalu

składają

w imieniu Rady Gminy i pracowników Urzędu Gminy w Pawłosiowie

------------Przewodniczący Rady Gminy                                          Wójt Gminy Pawłosiów

------------------Eugeniusz Piasecki                                                              Mariusz Reń

--

--Pogrzeb odbędzie się 25 czerwca 2013 r. o godz. 16.00 na Starym Cmentarzu w Jarosławiu.--

 
Ostrzeżenie meteorologiczne

Nazwa biura: Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB o/Kraków

Zjawisko: Burze z gradem

Stopień zagrożenia: 1

Obszar: Województwo podkarpackie

Ważność: (cz. urz.) od 25.06.2013 godz. 11:00 do 25.06.2013 godz. 20:00

Przebieg: Przewiduje się wystąpienie burz, lokalnie z opadami gradu, podczas których opady deszczu wyniosą od 20 mm do 30 mm, a wiatr osiągnie w porywach do 70 km/h

Prawdopodobieństwo : 70 %

Więcej…
 
Jednogłośnie absolutorium dla wójta Gminy Pawłosiów

Sesja absolutoryjna  Rady Gminy Pawłosiów odbyła się 19 czerwca br. Głosowanie nad absolutorium dla wójta poprzedzone było odczytaniem pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z realizacji budżetu Gminy Pawłosiów za 2012 rok, a także pozytywnej opinii Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w sprawie wykonania budżetu, informacji o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdania finansowego za 2012 rok.

Po wysłuchaniu opinii i przeprowadzonej dyskusji dotyczącej wykonania ubiegłorocznego budżetu gminy Radni jednogłośnie udzielili absolutorium za 2012 rok wójtowi gminy Pawłosiów Mariuszowi Reń.

Wójt podziękował wszystkim obecnym na sesji Radnym za współpracę i troskę o rozwój gminy Pawłosiów. „Budujący jest dla mnie fakt, iż Wysoka Rada tak zgodnie i pozytywnie oceniła moją pracę. Cieszę się bardzo, że dobro naszej gminy jest nam wszystkim bardzo bliskie. W atmosferze zgody, kompromisu i wzajemnego szacunku łatwiej jest realizować potrzeby naszych mieszkańców” – powiedział wójt gminy, który na zakończenie podziękował za wykonanie budżetu 2012 wszystkim swoim współpracownikom.

Więcej…
 
OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE

Nazwa biura: Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB o/Kraków

Zjawisko: Burze z gradem

Stopień zagrożenia: 1

Obszar: Województwo podkarpackie

Ważność: (cz. urz.) od 24.06.2013 godz. 12:00 do 24.06.2013 godz. 22:00

Przebieg: Przewiduje się wystąpienie burz, lokalnie z opadami gradu, podczas których opady deszczu wyniosą od 20 mm do 30 mm, a wiatr osiągnie w porywach do 70 km/h

Prawdopodobieństwo : 80 %

Więcej…
 
OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE

Nazwa biura: Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB o/Kraków

Zjawisko: Burze z gradem

Stopień zagrożenia: 1

Obszar: Województwo podkarpackie

Ważność: Od godz. 15:00 dnia 21.06.2013 do godz.6:00  dnia 22.06.2013 r.

Przebieg: Przewiduje się wystąpienie burz, lokalnie z opadami gradu, podczas których opady deszczu wyniosą od 20 mm do 30 mm, a wiatr osiągnie w porywach do 90 km/h

Prawdopodobieństwo : 80 %

Więcej…
 
« pierwszapoprzednia41424344454647484950następnaostatnia »

Strona 46 z 59
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Ulti Clocks content

Dzisiaj jest: 19 Luty 2019        Imieniny obchodzą: Arnold, Konrad, Marceli
Kontakt

Gmina Pawłosiów

37-500 Jarosław

Pawłosiów 88

powiat jarosławski

woj. podkarpackie

tel: (16) 622-03-80

fax: (16) 622-02-48

e-mail: ug_pawlosiow@pro.onet.pl

Godziny urzędowania:

poniedziałek - piątek:

w godz: 7.00 - 15.00

Nr rachunku bankowego:

20124025711111000033422789

Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Jarosławskiego w 2011 roku

 

Lp.

Nazwa i adres apteki

Godziny pracy

Telefon

Poniedziałek – piątek

Sobota

Niedziela
i święta

Miasto Jarosław

1.

Medex W-S” sp. z o.o.,
ul. Grunwaldzka 26, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16) 
621 35 11

2.

Medex W-S” sp. z o.o.,
ul. Słowackiego 26, 37-500 Jarosław

800-1800

800-1300

Nieczynne

(16) 
621 53 96

3.

PHU – J. Szarek i T. Śliwiński,
ul. 3-go Maja 43, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16) 
621 27 31

4.

Medex W-S” sp. z o.o.,
ul. Kościuszki 25, 37-500 Jarosław

800-1700

800-1300

Nieczynne

(16) 
621 36 58

5.

P.U.P.H. “Optical”,
ul.
Słowackiego 17, 37-500 Jarosław

Całodobowa

Całodobowa

Całodobowa

(16) 
621 84 84

6.

VADEMECUM”,
ul. Grunwaldzka 1, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1300

Nieczynne

(16) 
623 25 92

7.

FARMACJA”,
ul. 3-go Maja 64, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1300

Nieczynne

(16) 
624 32 70

8.

Remedium” sp. j.,
ul. Kraszewskiego 9, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1800

Nieczynne

(16) 
623 07 11

9.

ADAFARM” sp. z o.o.,
ul. Lisińskiego 10, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16) 
624 28 60

10.

MEDIQ”,
ul. Rynek 11, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1400

Nieczynne

(16) 
624 24 00

11.

MEDIQ”,
ul. Kraszewskiego 5, 37-500 Jarosław

800-2200

800-1400

Nieczynne

(16) 
624 24 10

12.

MEDIQ”,
os. Tysiąclecia 12, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1400

Nieczynne

(16)  
624 24 20

13.

MEDIQ”,
ul. Witosa 2, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1400

Nieczynne

(16)  
627 30 70

14.

ALONA” s. c.,
ul. Sikorskiego 2a, 37-500 Jarosław

800-1800

800-1400

Nieczynne

(16)  
621 59 19

15.

Medex” sp. z o.o.,
ul. Kościuszki 29a, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16)  
621 15 06

16.

Medex B”,
ul. Kraszewskiego 11, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1500

Nieczynne

(16)  
621 62 75

17.

NOVA” Tkaczyk i Wspólnicy sp. j.,
ul. 3-go Maja 65, 37-500 Jarosław

730-2000

800-1600

Nieczynne

(16)  
621 14 08

18.

SKAW-MAR” (PKP),
ul. Słowackiego 38, 37-500 Jarosław

700-1900

800-1500

Nieczynne

(16)  
621 37 37

19.

Pod Jesionem”,
ul. Poniatowskiego 53, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1300

Nieczynne

(16)  
621 76 46

20.

Farmacja 2”,
ul. Pruchnicka 6a, 37-500 Jarosław

700-2100

700-2100

Nieczynne

(16)  
623 10 05

21.

Aspirynka” sp. j.,

ul. Jana Pawła II 21, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16)  
621 14 45

22.

PHU – J.Szarek i T. Śliwiński,
os. Kombatantów 20, 37-500 Jarosław

800-1930

800-1500

Nieczynne

(16)  
621 79 31

23.

Medex-B”,

ul. Grodzka 3, 37-500 Jarosław

730-1900

730-1400

Nieczynne

(16)  
621 77 88

24.

Medex” sp. z o.o.,
ul. Kraszewskiego 24A, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1500

Nieczynne

(16)  
621 06 06

25.

SKAW-MAR”,
ul. Kościuszki 18, 37-500 Jarosław

730-1700

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
621 05 28

Miasto Radymno

1.

Vita” s. c.
ul. Rynek 23, 37-550 Radymno

730-2000

730-2000

800-2000

(16)  
628 10 34

2.

Apteka Leków Gotowych Beata Franus,

ul. Legionów 4a, 37-550 Radymno

800-1800

800-1300

Nieczynne

(16)  
628 13 75

Gmina Chłopice

1.

Apteka mgr farm. Zofia Gaweł,

Chłopice 190, 37-561 Chłopice

800-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
622 29 61

2.

Punkt Apteczny,

mgr Jakub Wawrzyszko

Łowce 99, 37-554 Łowce

Pn., Wt., Śr.

800-1500

Cz., Pt.

900-1600

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
624 00 73

Gmina Jarosław

1.

Punkt Apteczny Justan s.c.,

Wólka Pełkińska 282,
37-511 Wólka Pełkińska

Pn., Wt., Pt.

915-1800

Śr., Cz.

915-1615

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 03 65

Gmina Laszki

1.

Apteka leków gotowych”,
Laszki 35, 37-543 Laszki

Pn., Śr.

900-1800

Wt., Cz. , Pt.

800-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 50 20

Gmina Pruchnik

1.

Apteka prywatna” T. Reizer,
ul. Jana Pawła II 3, 37-560 Pruchnik

Pn., Śr.

800-1600

Wt., Cz. , Pt.

800-1800

800-1400

Nieczynne

(16)  
628 98 60

2.

Apteka „Eliksir”,
ul. B. Markiewicza 11a, 37-560 Pruchnik

800-1800

900-1300

Nieczynne

(16)  
628 81 75

Gmina Radymno

1.

Punkt Apteczny,

Sośnica 184,
37-555 Sośnica

800- 1430

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 30 43

Gmina Rokietnica

1.

Apteka prywatna mgr Janina Horbowy,

Rokietnica 645, 37-562 Rokietnica

800-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
622 13 81

Gmina Roźwienica

1.

Apteka „Lawenda”,
Roźwienica 201, 37- 565 Roźwienica

800-1600

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
622 58 69

2.

Punkt Apteczny (Remiza OSP),

Węgierka, 37- 565 Roźwienica

730-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 99 03

Gmina Wiązownica

1.

Apteka leków gotowych” mgr farm.
I. Podolec,

Wiązownica 378, 37-522 Wiązownica

Pn., Śr.

800-1800

Wt., Cz. , Pt.

800-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
622 36 66

2.

PUNKT APTECZNY, techn. farm. Jolanta Kolbuch - Wawrzoszek,

Zapałów 141, 37-544 Zapałów

Pn., Śr., Cz., Pt.

815-1500

Wt.

815-1800

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 62 49

3.

PUNKT APTECZNY, Teresa Kołakowska,

Szówsko ul. Kościelna 14,
37-522 Wiązownica

Pn. - Czw.,

730-1900

Pt.,

930-1900

800-1400

Nieczynne

(16)  
623 32 55

4.

PUNKT APTECZNY

Manasterz 139,
37-230 Manasterz

800-1500

900-1300

Nieczynne

(16)  
651 50 57

 

Całodobowy dostęp do aptek w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy w 2011 roku

 

Lp.

Nazwa i adres apteki

Godziny pracy

Telefon

Poniedziałek – piątek

Sobota

Niedziela
i święta

Miasto Jarosław

1.

P.U.P.H. “Optical”,
ul. Słowackiego 17a, 37-500 Jarosław

Całodobowa

Całodobowa

Całodobowa

(16)  
621 84 84

 

Pogotowie wod - kan

Tel: 666 860 312

Pogoda
Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 54 gości 

Joomla extensions by Siteground Hosting

Ta witryna używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możesz je w każdej chwili zmienić. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies lub je usunąć zobacz naszą politykę prywatności. Polityka cookie

Akceptuj cookies z tej strony.

EU Cookie Directive Module Information