Reklama
Gospodarka odpadami

Zgodnie z uchwałą nr XV/69/15 Rady Gminy Pawłosiów z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty, a także uchwałą nr XV/70/15 Rady Gminy Pawłosiów z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi informuje się mieszkańców, że z dniem 1 stycznia 2016 r. zmianie ulega stawka opłaty oraz terminy płatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

Jeśli właściciel nieruchomości prowadzi selektywną zbiórkę odpadów komunalnych – ponosi opłatę w wysokości:

1) od gospodarstw domowych 1 osobowych 8 zł;

2) od gospodarstw domowych 2 osobowych 16 zł;

3) od gospodarstw domowych 3 osobowych 24 ;

4) od gospodarstw domowych 4 osobowych i powyżej 32 zł;

 

Jeśli właściciel nieruchomości nie prowadzi selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – ponosi wyższą opłatę w wysokości:

1) od gospodarstw domowych 1 osobowych 13 zł;

2) od gospodarstw domowych 2 osobowych 26 zł;

3) od gospodarstw domowych 3 osobowych 39 zł;

4) od gospodarstw domowych 4 osobowych i powyżej  52 zł;

Informuje się, że miesięczną opłatę za wywóz odpadów należy wpłacać w kasie Urzędu Gminy Pawłosiów

lub przelewem na rachunek bankowy Bank PEKAO S.A. I/o Jarosław nr 20124025711111000033422789 tytułem „Odpady komunalne”.

Kasa urzędu czynna jest codziennie w godz.: od 700 do 1300.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi powinna być wnoszona bez wezwania do zapłaty w nieprzekraczalnych terminach z góry do 15 dnia każdego miesiąca. Zmiana stawki opłaty nie rodzi konieczności składania nowej deklaracji przez właściciela nieruchomości, ponieważ każdy właściciel otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty, wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji.

Ponadto informuje się, że właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć do Wójta Gminy Pawłosiów deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi np. zgonu, narodzin dziecka, zmiany miejsca zamieszkania itp.

Wzrost kosztów odbioru odpadów komunalnych związany jest ze wzrostem cen usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu, które zostało wyłonione w drodze przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Pawłosiów.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (16) 622 03 74 lub w Urzędzie Gminy I piętro, pokój nr 110.

Więcej…
 
Kondolencje

Wstrząśnięci wiadomością o nagłej śmierci

śp.

mgr Agaty Baran

Dyrektor Zespołu Szkół im. ks. Jana Radochońskiego w Wierzbnej


Rodzinie i bliskim najszczersze wyrazy współczucia i żalu

składają

w imieniu Rady Gminy i pracowników Urzędu Gminy w Pawłosiowie

------------Przewodniczący Rady Gminy                                          Wójt Gminy Pawłosiów

------------------Eugeniusz Piasecki                                                              Mariusz Reń

--

--Pogrzeb odbędzie się 25 czerwca 2013 r. o godz. 16.00 na Starym Cmentarzu w Jarosławiu.--

 
Ostrzeżenie meteorologiczne

Nazwa biura: Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB o/Kraków

Zjawisko: Burze z gradem

Stopień zagrożenia: 1

Obszar: Województwo podkarpackie

Ważność: (cz. urz.) od 25.06.2013 godz. 11:00 do 25.06.2013 godz. 20:00

Przebieg: Przewiduje się wystąpienie burz, lokalnie z opadami gradu, podczas których opady deszczu wyniosą od 20 mm do 30 mm, a wiatr osiągnie w porywach do 70 km/h

Prawdopodobieństwo : 70 %

Więcej…
 
Jednogłośnie absolutorium dla wójta Gminy Pawłosiów

Sesja absolutoryjna  Rady Gminy Pawłosiów odbyła się 19 czerwca br. Głosowanie nad absolutorium dla wójta poprzedzone było odczytaniem pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z realizacji budżetu Gminy Pawłosiów za 2012 rok, a także pozytywnej opinii Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w sprawie wykonania budżetu, informacji o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdania finansowego za 2012 rok.

Po wysłuchaniu opinii i przeprowadzonej dyskusji dotyczącej wykonania ubiegłorocznego budżetu gminy Radni jednogłośnie udzielili absolutorium za 2012 rok wójtowi gminy Pawłosiów Mariuszowi Reń.

Wójt podziękował wszystkim obecnym na sesji Radnym za współpracę i troskę o rozwój gminy Pawłosiów. „Budujący jest dla mnie fakt, iż Wysoka Rada tak zgodnie i pozytywnie oceniła moją pracę. Cieszę się bardzo, że dobro naszej gminy jest nam wszystkim bardzo bliskie. W atmosferze zgody, kompromisu i wzajemnego szacunku łatwiej jest realizować potrzeby naszych mieszkańców” – powiedział wójt gminy, który na zakończenie podziękował za wykonanie budżetu 2012 wszystkim swoim współpracownikom.

Więcej…
 
OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE

Nazwa biura: Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB o/Kraków

Zjawisko: Burze z gradem

Stopień zagrożenia: 1

Obszar: Województwo podkarpackie

Ważność: (cz. urz.) od 24.06.2013 godz. 12:00 do 24.06.2013 godz. 22:00

Przebieg: Przewiduje się wystąpienie burz, lokalnie z opadami gradu, podczas których opady deszczu wyniosą od 20 mm do 30 mm, a wiatr osiągnie w porywach do 70 km/h

Prawdopodobieństwo : 80 %

Więcej…
 
OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE

Nazwa biura: Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB o/Kraków

Zjawisko: Burze z gradem

Stopień zagrożenia: 1

Obszar: Województwo podkarpackie

Ważność: Od godz. 15:00 dnia 21.06.2013 do godz.6:00  dnia 22.06.2013 r.

Przebieg: Przewiduje się wystąpienie burz, lokalnie z opadami gradu, podczas których opady deszczu wyniosą od 20 mm do 30 mm, a wiatr osiągnie w porywach do 90 km/h

Prawdopodobieństwo : 80 %

Więcej…
 
Półkolonie 2013

Wójt Gminy Pawłosiów wspólnie z  Krajową Radą Izb Rolniczych w czasie wakacji 2013 r. pragnie zorganizować 10-dniowe półkolonie dla dzieci i młodzieży szkolnej od 7 do 16 roku życia, których przynajmniej jedno z rodziców/prawnych opiekunów jest ubezpieczone w pełnym zakresie w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (jednocześnie na ubezpieczenie emerytalno-rentowe oraz chorobowe, wypadkowe i macierzyńskie) lub jedno z rodziców jest uprawnione do świadczeń z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w okresie, w którym organizowana jest półkolonia. Letni wypoczynek obejmuje dzieci i młodzież uczęszczającą do szkół na terenie Gminy Pawłosiów.

Gwarantujemy opiekę wykwalifikowanej kadry pedagogicznej i medycznej, ubezpieczenie NW oraz atrakcyjny program kulturalno – oświatowy, w tym: zajęcia sportowo – rekreacyjne, plastyczne, wycieczki krajoznawcze.

Miejsca półkolonii:

  1. Zespół Szkół w Pawłosiowie
  2. Zespoł Szkół w Cieszcinie Wielkim

Termin: 01-14.08.2013 r.

Nabór uczestników prowadzą Dyrektorzy w/w Zespołów Szkół.

Więcej informacji pod nr tel.: 16 622 03 69.

 
Na ludowo w Pawłosiowie

W niedzielą 16 czerwca, Pawłosiów po raz kolejny był miejscem, gdzie  rozbrzmiewały piękne ludowe melodie w wykonaniu Kapel Ludowych z regionu Podkarpacia.

Tegoroczny III Regionalny Przegląd Kapel Ludowych miał jeszcze większy wymiar, bowiem połączony został z Powiatowym Świętem Ludowym. Świętowanie rozpoczęła uroczysta Msza św.  w kościele pw. św Piotra i Pawła w Pawłosiowie,  którą w intencji rolników sprawował      ks. dziekan Jan Jagustyn. Barwny korowód, prowadzony z kościoła przez orkiestrę dętą i poczty sztandarowe,  przemaszerował pod świetlicę, gdzie Wójt Gminy Pawłosiów Mariusz Reń otworzył część oficjalną uroczystości, gorąco witając licznie przybyłych na święto.

Organizatorów zaszczycili obecnością m.in.: Premier Waldemar Pawlak, Poseł na Sejm RP Mieczysław Kasprzak, Wiceminister Sprawiedliwości Wojciech Węgrzyn, Wicewojewoda podkarpacki Alicja Wosik, Starosta jarosławski Jerzy Batycki, Starosta lubaczowski Józef Michalik, Starosta przemyski Jan Pączek, Dyrektor Centrum Kulturalnego w Przemyślu Adam Halwa Burmistrzowie i Wójtowie oraz wielu znakomitych gości.

Więcej…
 
„Łukacijewska CUP 2013” - III miejsce w Finale Turnieju Piłkarskiego dla ZS Cieszacin Wielki

Po trwających ponad dwa miesiące rozgrywkach eliminacyjnych,  w piątek 31 maja br. na Stadionie Resovia Rzeszów o tytuł mistrza województwa podkarpackiego walczyło  16 zespołów chłopców oraz 8 drużyn dziewcząt. Turniej organizowany jest dla uczniów szkół podstawowych z roczników 2000 i młodszych, którzy są uczniami danej szkoły podstawowej. Dla każdego finalisty Poseł Elżbieta Łukacijewska przygotowała nagrody niespodzianki. Były atrakcje również dla kibiców dopingujących młodych piłkarzy. Nagrodą główną w turnieju był wyjazd na mecz ligowy Legii Warszawa połączony z zwiedzaniem stolicy. Organizatorem turnieju jest  Poseł do Parlamentu Europejskiego Elżbieta Łukacijewska.

W kategorii dziewcząt III miejsce zajęła drużyna z Zespołu Szkół  im. I. Łukasiewicza w Cieszacinie Wielkim.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Więcej…
 
Zaproszenie

 
GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

WAŻNA INFORMACJA ! – ULGA dla gospodarstw domowych, w których zamieszkuje więcej niż 4 osoby.

Informuje się właścicieli nieruchomości, którzy złożyli deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, iż na wniosek Wójta, w dniu 7 maja 2013 r.  Rada Gminy Pawłosiów podjęła uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty. W związku z tym uległy zmianie stawki miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami. Zmiana dotyczy tylko tych nieruchomości, w których zgodnie ze złożoną wcześniej deklaracją, wykazano fakt zamieszkiwania więcej niż 4 osób. Stawka w tym przypadku została obniżona i wynosi:

- od gospodarstw domowych 4 osobowych i powyżej 24 zł – za odpady zbierane w sposób selektywny;

- od gospodarstw domowych 4 osobowych i powyżej 36 zł – za odpady zbierane w sposób nie selektywny.

W związku z powyższym prosi się właścicieli nieruchomości o niezwłoczne zgłoszenie się do Urzędu Gminy Pawłosiów, w celu dokonania korekty deklaracji.

 

Dodatkowych informacji w zakresie powyższych zmian można uzyskać w Urzędzie Gminy Pawłosiów, pokój 110 tel. 16 622 03 74.

 
BIULETYN NR 2/2013

 

Biuletyn Gminy Pawłosiów - Nr 2/2013
 
Warsztaty z Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011 – 2016

W dniach 10-11.06.2013 r. w Świetlicy Wiejskiej w Pawłosiowie odbywały się warsztaty dla sołeckich grup odnowy z terenu 4 gmin tj. Pawłosiów, Przeworsk, Stubno, Zarzecze.

Gmina Pawłosiów przystąpiła do realizacji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011 – 2016  z sołectwem Tywonia.

W warsztatach uczestniczyła sołecka grupa odnowy powołana uchwałą Zebrania Wiejskiego wsi Tywonia z dnia 07.03.2013 r. W wyniku przeprowadzonych warsztatów powstanie Sołecka Strategia Rozwoju Wsi, która jest niezbędnym załącznikiem do wniosku w aplikowaniu o środki finansowe na zaplanowane przez sołectwo zadania.

Więcej…
 
VI etap cyfryzacji Sygnału Telewizji Naziemnej - 17 czerwca 2013 r.

Treść pisma Wicewojewody Podkarpackiego:

"Szanowni Państwo

W dniu 17 czerwca br., w ramach kontynuacji procesu cyfryzacji sygnału telewizji naziemnej, dokonane zostaną kolejne przełączenia urządzeń emisyjnych na obszarze województwa podkarpackiego. Stworzy to mieszkańcom naszego regionu możliwość korzystania z cyfrowej jakości dźwięku i obrazu telewizyjnego oraz telewizji hybrydowej, łączącej w sobie zalety telewizji i Internetu.

Zostanie włączona cyfrowa emisja programów w ramach multipleksu 3 z nadajników głównych w Przemyślu, Zamościu i Kielcach, a okolice Ustrzyk Dolnych i Pruchnika doświetlone zostaną dodatkowymi przekaźnikami. Zakończy się emisja starego, analogowego sygnału telewizyjnego z nadajnika w Przemyślu (TVP1, TVP2, TVP Info, TVN, Polsat), nadajnika w Jaworze k. Soliny (TVP1, TVP2, Polsat), oraz w Kielcach (TVP1, TVP2, TVP Info) i Zamościu (TVP1, TVP2, Polsat), których sygnał sięga terenów naszego województwa.

Więcej…
 
PROGRAM STYPENDIALNY DLA UZDOLNIONEJ MŁODZIEŻY

„Nie zgubić talentu” to program wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży, zamieszkałej na terenie województwa podkarpackiego i uczącej się w szkołach gimnazjalnych lub ponadgimnazjalnych obejmujący stypendia dla uczniów uzdolnionych w jednej dziedzinie sztuki, nagrody pieniężne dla laureatów olimpiad, konkursów i turniejów o zasięgu wojewódzkim, ogólnopolskim bądź międzynarodowym oraz stypendia dla uczniów posiadających szczególne osiągnięcia w nauce.

Więcej…
 
WYPRAWKA SZKOLNA 2013/2014

UWAGA RODZICE

Informujemy, iż zgodnie z §4 ust. 3 projektu Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników, książek pomocniczych i materiałów dydaktycznych wstępny termin składania wniosków o przyznanie dofinansowania na zakupu podręczników na rok szkolny 2013/2014 ustalony został do dnia 06 września 2013  r.

Więcej…
 
« pierwszapoprzednia41424344454647484950następnaostatnia »

Strona 45 z 57
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Ulti Clocks content

Dzisiaj jest: 13 Grudzień 2018        Imieniny obchodzą: Łucja, Otylia, Eugeniusz
Kontakt

Gmina Pawłosiów

37-500 Jarosław

Pawłosiów 88

powiat jarosławski

woj. podkarpackie

tel: (16) 622-03-80

fax: (16) 622-02-48

e-mail: ug_pawlosiow@pro.onet.pl

Godziny urzędowania:

poniedziałek - piątek:

w godz: 7.00 - 15.00

Nr rachunku bankowego:

20124025711111000033422789

Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Jarosławskiego w 2011 roku

 

Lp.

Nazwa i adres apteki

Godziny pracy

Telefon

Poniedziałek – piątek

Sobota

Niedziela
i święta

Miasto Jarosław

1.

Medex W-S” sp. z o.o.,
ul. Grunwaldzka 26, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16) 
621 35 11

2.

Medex W-S” sp. z o.o.,
ul. Słowackiego 26, 37-500 Jarosław

800-1800

800-1300

Nieczynne

(16) 
621 53 96

3.

PHU – J. Szarek i T. Śliwiński,
ul. 3-go Maja 43, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16) 
621 27 31

4.

Medex W-S” sp. z o.o.,
ul. Kościuszki 25, 37-500 Jarosław

800-1700

800-1300

Nieczynne

(16) 
621 36 58

5.

P.U.P.H. “Optical”,
ul.
Słowackiego 17, 37-500 Jarosław

Całodobowa

Całodobowa

Całodobowa

(16) 
621 84 84

6.

VADEMECUM”,
ul. Grunwaldzka 1, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1300

Nieczynne

(16) 
623 25 92

7.

FARMACJA”,
ul. 3-go Maja 64, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1300

Nieczynne

(16) 
624 32 70

8.

Remedium” sp. j.,
ul. Kraszewskiego 9, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1800

Nieczynne

(16) 
623 07 11

9.

ADAFARM” sp. z o.o.,
ul. Lisińskiego 10, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16) 
624 28 60

10.

MEDIQ”,
ul. Rynek 11, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1400

Nieczynne

(16) 
624 24 00

11.

MEDIQ”,
ul. Kraszewskiego 5, 37-500 Jarosław

800-2200

800-1400

Nieczynne

(16) 
624 24 10

12.

MEDIQ”,
os. Tysiąclecia 12, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1400

Nieczynne

(16)  
624 24 20

13.

MEDIQ”,
ul. Witosa 2, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1400

Nieczynne

(16)  
627 30 70

14.

ALONA” s. c.,
ul. Sikorskiego 2a, 37-500 Jarosław

800-1800

800-1400

Nieczynne

(16)  
621 59 19

15.

Medex” sp. z o.o.,
ul. Kościuszki 29a, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16)  
621 15 06

16.

Medex B”,
ul. Kraszewskiego 11, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1500

Nieczynne

(16)  
621 62 75

17.

NOVA” Tkaczyk i Wspólnicy sp. j.,
ul. 3-go Maja 65, 37-500 Jarosław

730-2000

800-1600

Nieczynne

(16)  
621 14 08

18.

SKAW-MAR” (PKP),
ul. Słowackiego 38, 37-500 Jarosław

700-1900

800-1500

Nieczynne

(16)  
621 37 37

19.

Pod Jesionem”,
ul. Poniatowskiego 53, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1300

Nieczynne

(16)  
621 76 46

20.

Farmacja 2”,
ul. Pruchnicka 6a, 37-500 Jarosław

700-2100

700-2100

Nieczynne

(16)  
623 10 05

21.

Aspirynka” sp. j.,

ul. Jana Pawła II 21, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16)  
621 14 45

22.

PHU – J.Szarek i T. Śliwiński,
os. Kombatantów 20, 37-500 Jarosław

800-1930

800-1500

Nieczynne

(16)  
621 79 31

23.

Medex-B”,

ul. Grodzka 3, 37-500 Jarosław

730-1900

730-1400

Nieczynne

(16)  
621 77 88

24.

Medex” sp. z o.o.,
ul. Kraszewskiego 24A, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1500

Nieczynne

(16)  
621 06 06

25.

SKAW-MAR”,
ul. Kościuszki 18, 37-500 Jarosław

730-1700

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
621 05 28

Miasto Radymno

1.

Vita” s. c.
ul. Rynek 23, 37-550 Radymno

730-2000

730-2000

800-2000

(16)  
628 10 34

2.

Apteka Leków Gotowych Beata Franus,

ul. Legionów 4a, 37-550 Radymno

800-1800

800-1300

Nieczynne

(16)  
628 13 75

Gmina Chłopice

1.

Apteka mgr farm. Zofia Gaweł,

Chłopice 190, 37-561 Chłopice

800-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
622 29 61

2.

Punkt Apteczny,

mgr Jakub Wawrzyszko

Łowce 99, 37-554 Łowce

Pn., Wt., Śr.

800-1500

Cz., Pt.

900-1600

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
624 00 73

Gmina Jarosław

1.

Punkt Apteczny Justan s.c.,

Wólka Pełkińska 282,
37-511 Wólka Pełkińska

Pn., Wt., Pt.

915-1800

Śr., Cz.

915-1615

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 03 65

Gmina Laszki

1.

Apteka leków gotowych”,
Laszki 35, 37-543 Laszki

Pn., Śr.

900-1800

Wt., Cz. , Pt.

800-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 50 20

Gmina Pruchnik

1.

Apteka prywatna” T. Reizer,
ul. Jana Pawła II 3, 37-560 Pruchnik

Pn., Śr.

800-1600

Wt., Cz. , Pt.

800-1800

800-1400

Nieczynne

(16)  
628 98 60

2.

Apteka „Eliksir”,
ul. B. Markiewicza 11a, 37-560 Pruchnik

800-1800

900-1300

Nieczynne

(16)  
628 81 75

Gmina Radymno

1.

Punkt Apteczny,

Sośnica 184,
37-555 Sośnica

800- 1430

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 30 43

Gmina Rokietnica

1.

Apteka prywatna mgr Janina Horbowy,

Rokietnica 645, 37-562 Rokietnica

800-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
622 13 81

Gmina Roźwienica

1.

Apteka „Lawenda”,
Roźwienica 201, 37- 565 Roźwienica

800-1600

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
622 58 69

2.

Punkt Apteczny (Remiza OSP),

Węgierka, 37- 565 Roźwienica

730-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 99 03

Gmina Wiązownica

1.

Apteka leków gotowych” mgr farm.
I. Podolec,

Wiązownica 378, 37-522 Wiązownica

Pn., Śr.

800-1800

Wt., Cz. , Pt.

800-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
622 36 66

2.

PUNKT APTECZNY, techn. farm. Jolanta Kolbuch - Wawrzoszek,

Zapałów 141, 37-544 Zapałów

Pn., Śr., Cz., Pt.

815-1500

Wt.

815-1800

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 62 49

3.

PUNKT APTECZNY, Teresa Kołakowska,

Szówsko ul. Kościelna 14,
37-522 Wiązownica

Pn. - Czw.,

730-1900

Pt.,

930-1900

800-1400

Nieczynne

(16)  
623 32 55

4.

PUNKT APTECZNY

Manasterz 139,
37-230 Manasterz

800-1500

900-1300

Nieczynne

(16)  
651 50 57

 

Całodobowy dostęp do aptek w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy w 2011 roku

 

Lp.

Nazwa i adres apteki

Godziny pracy

Telefon

Poniedziałek – piątek

Sobota

Niedziela
i święta

Miasto Jarosław

1.

P.U.P.H. “Optical”,
ul. Słowackiego 17a, 37-500 Jarosław

Całodobowa

Całodobowa

Całodobowa

(16)  
621 84 84

 

Pogotowie wod - kan

Tel: 666 860 312

Pogoda
Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 60 gości 

Joomla extensions by Siteground Hosting

Ta witryna używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możesz je w każdej chwili zmienić. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies lub je usunąć zobacz naszą politykę prywatności. Polityka cookie

Akceptuj cookies z tej strony.

EU Cookie Directive Module Information