Reklama
Konkurs na „Tradycyjne ozdoby bożonarodzeniowe” dla mieszkańców Gminy Pawłosiów

Konkurs na „Tradycyjne ozdoby bożonarodzeniowe”
dla mieszkańców Gminy Pawłosiów

W ludowych zwyczajach okres poprzedzający Boże Narodzenie wiązał się z wykonywaniem ozdób choinkowych w domach, czym niejednokrotnie zajmowały się całe rodziny.
Ozdoby wykonywane były z bibułki, słomy, kolorowego papieru, wydmuszek jaj, orzechów, szyszek, pestek owoców i ziaren zbóż, świadczyło to o ogromnej fantazji i pomysłowości twórców.
Sądzimy, że warto kontynuować tę piękną tradycję, pielęgnując dzieło naszych przodków. W związku z powyższym zapraszamy serdecznie do udziału w konkursie.

Regulamin

 
Możliwość udziału w projekcie UE dla osób zwolnionych z pracy lub będących na wypowiedzeniu

Zostałeś zwolniony z pracy? Jesteś na wypowiedzeniu?

W projekcie „PERSPEKTYWY na (samo)zatrudnienie w programie outplacement"

masz szansę zdobyć nowy zawód i założyć własny biznes


Do udziału w projekcie zapraszamy osoby spełniające następujące kryteria:

KRYTERIA KWALIFIKACYJNE DOTYCZĄCE STATUSU KANDYDATA (kandydat powinien należeć do 1 z 2 grup wskazanych poniżej):

I GRUPA

Osoby zwolnione z pracy i pozostające bez zatrudnienia do 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu, które dotychczas były zatrudnione u pracodawców przechodzących procesy restrukturyzacyjne, posiadających jednostkę organizacyjną na terenie województwa podkarpackiego.

II GRUPA

Osoby przewidziane do zwolnienia (będące na wypowiedzeniu), u pracodawców przechodzących procesy restrukturyzacyjne, posiadających jednostkę organizacyjną na terenie województwa podkarpackiego.

Więcej…
 
Informacja

Informuję, że w dniu 26.10.2012 br. (piątek) Urząd Gminy Pawłosiów

będzie czynny do godz. 13:30.

Wójt Gminy
Mariusz Reń

 
Uwaga - trening systemu wykrywania i alarmowania

Informuję mieszkańców Gminy Pawłosiów, że w dniu 26 października 2012 r. zostanie przeprowadzony wojewódzki trening systemu wykrywania i alarmowania z głośnym użyciem syren alarmowych.

Uruchomienie syren alarmowych nastąpi:

- godz. 17.30 - odwołanie alarmu (dźwięk ciągły trwający 3 minuty).

Wójt Gminy
Mariusz Reń

 
Manewry gminnych jednostek OSP Pawłosiów

Na terenie Zespołu Szkół w Cieszacinie Wielkim odbyły się manewry gminnych jednostek OSP.

PRZEBIEG ĆWICZEŃ

Zgodnie z założeniem, w dniu 16.10.2012 r. o godz. 13-tej w Zespole Szkół w Cieszacinie Wielkim dochodzi do zaprószenia ognia w kotłowni szkoły, na skutek którego powstaje pożar, bardzo szybko rozprzestrzeniający się po korytarzach. Dyrekcja Szkoły podejmuje decyzję o ewakuacji uczniów  i osób będących na terenie placówki, równocześnie informuje o zaistniałym zdarzeniu straż pożarną. Do działań ratowniczych zostają skierowane wszystkie jednostki z terenu gminy. Pierwsza na miejsce zdarzenia przyjeżdża miejscowa jednostka z Cieszacina Wielkiego. Dyrektor szkoły przekazuje dowódcy informację o przeprowadzeniu ewakuacji uczniów na boisko sportowe i plac zabaw. Według informacji dyrektora, wszyscy uczniowie opuścili budynek szkolny. Na miejsce działania dojeżdżają pozostałe jednostki, budując  prądy wodne. Jeden prąd wodny podawany z hydrantu buduje jednostka z Kidałowic, a drugi  podawany  z samochodu  buduje jednostka z Ożańska i Tywoni. Ratownicy wchodzą do kotłowni w celu ugaszenia pożaru. W czasie wejścia do pomieszczenia ratownik potyka się o wystający kosz, upadając doznaje urazu ręki. W tej sytuacji zostaje powiadomiona jednostka z Pawłosiowa, gdzie medycy udzielają poszkodowanemu ratownikowi pomocy i wynoszą ze strefy zagrożenia, przekazując do punktu medycznego. Po ugaszeniu pożaru przewietrzono pomieszczenie.

Więcej…
 
XXVII SESJA RADY GMINY PAWŁOSIÓW

OGŁOSZENIE

Uprzejmie informuję mieszkańców Gminy Pawłosiów, iż 30 października 2012 roku o godzinie 13:30 w świetlicy wiejskiej w Pawłosiowie, odbędzie się XXVII Sesja Rady Gminy Pawłosiów.

 

Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1) nadania statutu dla Gminnego Ośrodka Kultury w Pawłosiowie,
  2) nadania nazwy ulicy w miejscowości Widna Góra,
  3) zamiany nieruchomości,
  4) przyjęcia Programu współpracy Gminy Pawłosiów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013.
 3. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych.
 4. Przyjęcie protokołu Nr XXV i XXVI/2012 z sesji Rady Gminy.
 5. Wolne wnioski i zapytania.
 6. Zakończenie  obrad.

 

Jednocześnie informuję, iż posiedzenia Rady Gminy  mają  charakter otwarty, co oznacza, że każda osoba zainteresowana może uczestniczyć w obradach rady

Przewodniczący Rady
Eugeniusz Piasecki

 
DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANEGO PRACOWNIKA

Prawo do otrzymania dofinansowania mają ci pracodawcy, którzy podpisali z młodocianym pracownikiem umowę po 31 grudnia 2003 r. oraz ci, którzy zawarli umowy przed dniem 1 stycznia 2004 r., ale kształcenie rozpoczęto w roku szkolnym 2004/2005 – art. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty.

Więcej…
 
Informacja dla mieszkańców Gminy

Na podstawie otrzymanego pisma ZKO.5532.8.2012 z dnia 17.10.2012 r. od Wydziału Zarządzania Kryzysowego Ochrony Ludności i Spraw Obronnych Starostwa Powiatowego w Jarosławiu, informuję mieszkańców o zamknięciu dróg na terenie miasta Jarosławia, z powodu, prowadzonych robót drogowych:

1. W dniu 18.10.2012 r. w godzinach od 12.00 do 22.00 nastąpi zamknięcie dla ruchu drogi Nr 1724R Tywonia-Jarosław, ul Strzelecka w Jarosławiu na odcinku od Szkoły Ogrodniczej do skrzyżowania z ul. Pruchnicką z powodu prowadzonych robót drogowych.

2. W dniu 19.10.2012 r. w godzinach od 12.00 do 22.00 nastąpi zamknięcie dla ruchu drogi Nr 1766R ul. Morawska w Jarosławiu w rejonie wiaduktu kolejowego z powodu prowadzonych robót drogowych.

Wójt Gminy
Mariusz Reń

 
Informacja dla mieszkańców gminy

W związku z otrzymaną informacja ze Starostwa Powiatowego w Jarosławiu, informuję mieszkańców Gminy Pawłosiów, że w dniu 13.10.2012 roku (sobota) w godz. od 6.00 - 12.00 od Szkoły Ogrodniczej do ul. Siemieńskiego zostanie zamknięta droga powiatowa. Utrudnienia spowodowane są pracami przy nowej nawierzchni drogi.

Wójt Gminy
Mariusz Reń

 
Mapa z nazwami ulic w miejscowości Widna Góra

Kliknij w miniaturę aby powiększyć mapę

 
OGŁOSZENIE URZĘDU GMINY PAWŁOSIÓW

INFORMACJA O WYDŁUŻENIU CZASU PRACY

REFERATU SPRAW OBYWATELSKICH


W związku z wprowadzeniem nazewnictwa ulic w miejscowości Widna Góra,

na okres od 02.10.2012 do 31.10.2012r. wydłuża  się czas pracy Referatu Spraw

Obywatelskich w sprawach związanych z obsługą dowodów osobistych.


W okresie od 02.10 – 31.10.2012 r. Referat Spraw Obywatelskich

pracuje  w godz. od 7:00 - 17:00.


Wójt Gminy Mariusz Reń

 
Informacja

Informuję, że od 1.10.2012 na terenie gminy Pawłosiów rozpoczną się zajęcia edukacyjne dla rodziców oraz dzieci w wieku 1-4 lat, pn. „Klub Żuczki”.

Wszystkich chętnych zapraszamy na spotkanie organizacyjne, które odbędzie się w poszczególnych miejscowościach:

01.10.2012- Zespół Szkół w Pawłosiowie, godz 15:00

02.10.2012 -Szkoła Podstawowa w Ożańsku, godz 15:00

03.10.2012 – Zespół Szkół w Wierzbnej, godz 15:00

04.10.2012 – Szkoła Podstawowa w Kidałowicach, godz 15:00

05.10.2012 – Zespół Szkół w Cieszacinie Wielkim, godz 15:00

 

Zajęcia prowadzić będzie Pani Agata Sroka.

Koordynatorem zadania jest Gminna Biblioteka Publiczna w Pawłosiowie.

Kontakt:  kierownik Małgorzata Kiljańska,  tel 16 621 90 68

Wójt Gminy Mariusz Reń

 
ZAKOŃCZENIE LATA I ŚWIĘTO ZIEMNIAKA

W niedzielne popołudnie 23 września w Cieszacinie Małym, pod patronatem  Wójta Gminy Pawłosiów odbyła się „Wielka Impreza Zakończenia Lata i Święto Ziemniaka’, którą zorganizowało „Stowarzyszenie Miłośników Cieszacina Małego”.

Przybyłych gości serdecznie powitał prezes stowarzyszenia – Karol Górski. Wśród nich byli m.in.: Poseł na Sejm RP Mieczysław Golba, Wójt Gminy Pawłosiów Mariusz Reń, Przewodniczący Rady Gminy Eugeniusz Piasecki, Radny Powiatu Jarosławskiego Jacek Kmiecik.

Więcej…
 
„KATYŃ … ocalić od zapomnienia”

W sobotę 22 września, w ramach Ogólnopolskiego Programu „Katyń  … ocalić od zapomnienia” posadzono w Pawłosiowie „Dąb Pamięci”. Ma on przypominać postać zamordowanego w Twerze w 1940 roku Podkomisarza Policji Państwowej – Franciszka Piątkiewicza.

Uroczystość upamiętniająca pochodzącego z Pawłosiowa funkcjonariusza Policji Państwowej rozpoczęła msza święta w kościele pw. św. Piotra i Pawła w Pawłosiowie, którą odprawił ks. dziekan Jan Jagustyn.

Więcej…
 
Zielona Linia dla poszukujących pracy i pracodawców

Zielona Linia jest pierwszym w kraju Centrum Kontaktowym dla Klientów urzędów pracy z całej Polski. Jej celem jest stworzenie nowej jakości w relacjach osób bezrobotnych z pracodawcami. Pod numerem tel. 19524 specjaliści udzielają pomocy osobom poszukującym pracy w zakresie przygotowania profesjonalnego cv i listu motywacyjnego, a także wyszukiwania ofert pracy. Współpracując z pracodawcami „Zielona Linia” pośredniczy m. in. w rekrutacji pracowników.

 
UWAGA BEZPŁATNE DORADZTWO !!

Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Przemyślu działający przy FRDL Małopolskim Instytucie Samorządu Terytorialnego i Administracji w dniu 27 września 2012 serdecznie zaprasza potencjalnych projektodawców z terenu powiatu jarosławskiego na bezpłatne doradztwo projektowe w ramach organizowanego mobilnego punktu doradczego.

Więcej…
 
« pierwszapoprzednia51525354555657585960następnaostatnia »

Strona 55 z 61
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Ulti Clocks content

Dzisiaj jest: 26 Maj 2019        Imieniny obchodzą: Filip, Paulina, Marianna
Kontakt

Gmina Pawłosiów

37-500 Jarosław

Pawłosiów 88

powiat jarosławski

woj. podkarpackie

tel: (16) 622-03-80

fax: (16) 622-02-48

e-mail: ug_pawlosiow@pro.onet.pl

Godziny urzędowania:

poniedziałek - piątek:

w godz: 7.00 - 15.00

Nr rachunku bankowego:

20124025711111000033422789

Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Jarosławskiego w 2011 roku

 

Lp.

Nazwa i adres apteki

Godziny pracy

Telefon

Poniedziałek – piątek

Sobota

Niedziela
i święta

Miasto Jarosław

1.

Medex W-S” sp. z o.o.,
ul. Grunwaldzka 26, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16) 
621 35 11

2.

Medex W-S” sp. z o.o.,
ul. Słowackiego 26, 37-500 Jarosław

800-1800

800-1300

Nieczynne

(16) 
621 53 96

3.

PHU – J. Szarek i T. Śliwiński,
ul. 3-go Maja 43, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16) 
621 27 31

4.

Medex W-S” sp. z o.o.,
ul. Kościuszki 25, 37-500 Jarosław

800-1700

800-1300

Nieczynne

(16) 
621 36 58

5.

P.U.P.H. “Optical”,
ul.
Słowackiego 17, 37-500 Jarosław

Całodobowa

Całodobowa

Całodobowa

(16) 
621 84 84

6.

VADEMECUM”,
ul. Grunwaldzka 1, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1300

Nieczynne

(16) 
623 25 92

7.

FARMACJA”,
ul. 3-go Maja 64, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1300

Nieczynne

(16) 
624 32 70

8.

Remedium” sp. j.,
ul. Kraszewskiego 9, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1800

Nieczynne

(16) 
623 07 11

9.

ADAFARM” sp. z o.o.,
ul. Lisińskiego 10, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16) 
624 28 60

10.

MEDIQ”,
ul. Rynek 11, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1400

Nieczynne

(16) 
624 24 00

11.

MEDIQ”,
ul. Kraszewskiego 5, 37-500 Jarosław

800-2200

800-1400

Nieczynne

(16) 
624 24 10

12.

MEDIQ”,
os. Tysiąclecia 12, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1400

Nieczynne

(16)  
624 24 20

13.

MEDIQ”,
ul. Witosa 2, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1400

Nieczynne

(16)  
627 30 70

14.

ALONA” s. c.,
ul. Sikorskiego 2a, 37-500 Jarosław

800-1800

800-1400

Nieczynne

(16)  
621 59 19

15.

Medex” sp. z o.o.,
ul. Kościuszki 29a, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16)  
621 15 06

16.

Medex B”,
ul. Kraszewskiego 11, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1500

Nieczynne

(16)  
621 62 75

17.

NOVA” Tkaczyk i Wspólnicy sp. j.,
ul. 3-go Maja 65, 37-500 Jarosław

730-2000

800-1600

Nieczynne

(16)  
621 14 08

18.

SKAW-MAR” (PKP),
ul. Słowackiego 38, 37-500 Jarosław

700-1900

800-1500

Nieczynne

(16)  
621 37 37

19.

Pod Jesionem”,
ul. Poniatowskiego 53, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1300

Nieczynne

(16)  
621 76 46

20.

Farmacja 2”,
ul. Pruchnicka 6a, 37-500 Jarosław

700-2100

700-2100

Nieczynne

(16)  
623 10 05

21.

Aspirynka” sp. j.,

ul. Jana Pawła II 21, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16)  
621 14 45

22.

PHU – J.Szarek i T. Śliwiński,
os. Kombatantów 20, 37-500 Jarosław

800-1930

800-1500

Nieczynne

(16)  
621 79 31

23.

Medex-B”,

ul. Grodzka 3, 37-500 Jarosław

730-1900

730-1400

Nieczynne

(16)  
621 77 88

24.

Medex” sp. z o.o.,
ul. Kraszewskiego 24A, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1500

Nieczynne

(16)  
621 06 06

25.

SKAW-MAR”,
ul. Kościuszki 18, 37-500 Jarosław

730-1700

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
621 05 28

Miasto Radymno

1.

Vita” s. c.
ul. Rynek 23, 37-550 Radymno

730-2000

730-2000

800-2000

(16)  
628 10 34

2.

Apteka Leków Gotowych Beata Franus,

ul. Legionów 4a, 37-550 Radymno

800-1800

800-1300

Nieczynne

(16)  
628 13 75

Gmina Chłopice

1.

Apteka mgr farm. Zofia Gaweł,

Chłopice 190, 37-561 Chłopice

800-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
622 29 61

2.

Punkt Apteczny,

mgr Jakub Wawrzyszko

Łowce 99, 37-554 Łowce

Pn., Wt., Śr.

800-1500

Cz., Pt.

900-1600

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
624 00 73

Gmina Jarosław

1.

Punkt Apteczny Justan s.c.,

Wólka Pełkińska 282,
37-511 Wólka Pełkińska

Pn., Wt., Pt.

915-1800

Śr., Cz.

915-1615

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 03 65

Gmina Laszki

1.

Apteka leków gotowych”,
Laszki 35, 37-543 Laszki

Pn., Śr.

900-1800

Wt., Cz. , Pt.

800-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 50 20

Gmina Pruchnik

1.

Apteka prywatna” T. Reizer,
ul. Jana Pawła II 3, 37-560 Pruchnik

Pn., Śr.

800-1600

Wt., Cz. , Pt.

800-1800

800-1400

Nieczynne

(16)  
628 98 60

2.

Apteka „Eliksir”,
ul. B. Markiewicza 11a, 37-560 Pruchnik

800-1800

900-1300

Nieczynne

(16)  
628 81 75

Gmina Radymno

1.

Punkt Apteczny,

Sośnica 184,
37-555 Sośnica

800- 1430

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 30 43

Gmina Rokietnica

1.

Apteka prywatna mgr Janina Horbowy,

Rokietnica 645, 37-562 Rokietnica

800-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
622 13 81

Gmina Roźwienica

1.

Apteka „Lawenda”,
Roźwienica 201, 37- 565 Roźwienica

800-1600

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
622 58 69

2.

Punkt Apteczny (Remiza OSP),

Węgierka, 37- 565 Roźwienica

730-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 99 03

Gmina Wiązownica

1.

Apteka leków gotowych” mgr farm.
I. Podolec,

Wiązownica 378, 37-522 Wiązownica

Pn., Śr.

800-1800

Wt., Cz. , Pt.

800-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
622 36 66

2.

PUNKT APTECZNY, techn. farm. Jolanta Kolbuch - Wawrzoszek,

Zapałów 141, 37-544 Zapałów

Pn., Śr., Cz., Pt.

815-1500

Wt.

815-1800

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 62 49

3.

PUNKT APTECZNY, Teresa Kołakowska,

Szówsko ul. Kościelna 14,
37-522 Wiązownica

Pn. - Czw.,

730-1900

Pt.,

930-1900

800-1400

Nieczynne

(16)  
623 32 55

4.

PUNKT APTECZNY

Manasterz 139,
37-230 Manasterz

800-1500

900-1300

Nieczynne

(16)  
651 50 57

 

Całodobowy dostęp do aptek w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy w 2011 roku

 

Lp.

Nazwa i adres apteki

Godziny pracy

Telefon

Poniedziałek – piątek

Sobota

Niedziela
i święta

Miasto Jarosław

1.

P.U.P.H. “Optical”,
ul. Słowackiego 17a, 37-500 Jarosław

Całodobowa

Całodobowa

Całodobowa

(16)  
621 84 84

 

Pogotowie wod - kan

Tel: 666 860 312

Pogoda
Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 48 gości 

Joomla extensions by Siteground Hosting

Ta witryna używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możesz je w każdej chwili zmienić. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies lub je usunąć zobacz naszą politykę prywatności. Polityka cookie

Akceptuj cookies z tej strony.

EU Cookie Directive Module Information