Reklama
PRZERWA W DOSTAWIE ENERGII

Rejon Energetyczny w Jarosławiu informuje, że w związku z planowanymi pracami eksploatacyjnymi i remontowymi liniach SN, nn i stacji trafo wystąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców zasilanych z następujących stacji transformatorowych:

13.02.2013 w godz. 07:00 – 10:00 Pawłosiów 1,2,8  Widna Góra 3

Informacje o planowanych przerwach w dostawie energii elektrycznej zamieszczane są na stronie PGE Dystrybucja oraz podawane na plakatach.

 
OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE

Zjawisko: Intensywne opady śniegu

Stopień zagrożenia: 1

Biuro: Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych Kraków

Obszar: Województwo podkarpackie

Ważność: 2013-02-06 godz.21:00 do 2013-02-07 godz. 20:00

Przebieg: Przewiduje się (zwłaszcza w zachodnich i południowych powiatach województwa)  
Wystąpienie opadów śniegu powodujących przyrost pokrywy śnieżnej od 5 cm do 15 cm.

Prawdopodobieństwo: 80%

Uwagi: Brak

Czas wydania 2013-02-06 godz.14:19

Źródło informacji: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – PIB

 

O zaistniałych zdarzeniach  proszę na bieżąco informować:

1) Urząd Gminy Pawłosiów tel. 16 622 03 80 czynny w godzinach pracy urzędu

2) Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego tel.16 624 62 31 czynny w godz. pracy

3) po godz. 15.00 do 7.00 dnia następnego tel. 16 621 56 85, fax 16 624 11 12

 

Sporządzono na podstawie ostrzeżenia meteorologicznego otrzymanego ze Starostwa Powiatowego w Jarosławiu.

 
OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE

Zjawisko: Roztopy

Stopień zagrożenia: 1

Biuro: Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych Kraków

Obszar: Województwo podkarpackie

Ważność: od 2013-01-30 godz. 08:00 do 2013-02-01 godz. 18:00

Przebieg: Przewiduje się temperaturę powietrza od 1ºCdo 4ºC powodującą topnienie pokrywy śnieżnej i roztopy. W ciągu pierwszej doby wystąpią opady deszczu o sumie do 10 mm. Wiatr od 20km/h do 35 km/h, okresami porywisty, w porywach do 60 km/h, południowo-zachodni skręcający na zachodni.

Prawdopodobieństwo: 90%

Uwagi: brak

Czas wydania 2013-01-29 godz.14:50

Źródło informacji: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – PIB

 

O zaistniałych zdarzeniach  proszę na bieżąco informować:

1) Urząd Gminy Pawłosiów tel. 16 622 03 80 czynny w godzinach pracy urzędu

2) Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego tel.16 624 62 31 czynny w godz. pracy

3) po godz. 15.00 do 7.00 dnia następnego tel. 16 621 56 85, fax 16 624 11 12

 

Sporządzono na podstawie ostrzeżenia meteorologicznego otrzymanego ze Starostwa Powiatowego w Jarosławiu.

 
Dostarczanie nadwyżek żywności najuboższej ludności UE

Agencja Rynku Rolnego, od dziesięciu lat,  skutecznie realizuje w Polsce

program Dostarczanie nadwyżek żywności najuboższej ludności UE

W ramach programu realizowanego w 2013 roku, Agencja Rynku Rolnego rozstrzygnęła przetarg na dostarczanie artykułów spożywczych do organizacji charytatywnych. Przetarg został ogłoszony przez ARR w listopadzie 2012 roku i dotyczył dostawy artykułów spożywczych o łącznej wartości ok. 75,4 mln Euro tj.: ok. 309,5 mln PLN. Do ARR wpłynęły 42 oferty przetargowe, w tym 4 oferty złożone przez przedsiębiorców z innych krajów UE. Z przedsiębiorcami, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty przetargowe ARR podpisze umowy na dostawy artykułów spożywczych do magazynów organizacji charytatywnych (16 przedsiębiorców, w tym 2 z innych krajów członkowskich UE).

Więcej…
 
"Równać Szanse 2013"

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza Ogólnopolski Konkurs Grantowy w ramach Programu "Równać Szanse 2013" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Celem Programu jest wyrównywanie szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży z miejscowości do 20 000 mieszkańców.

W Ogólnopolskim Konkursie Grantowym o dotacje do 40 000 zł na projekty trwające 15 miesięcy (pomiędzy 1 lipca 2013 roku a 30 listopada 2014 r.) mogą ubiegać się organizacje pozarządowe (zarejestrowane w formie stowarzyszeń i fundacji) z terenów wiejskich i miast do 20 000 mieszkańców.

Termin składania wniosków upływa 8 marca 2013 roku.

Informacje o konkursie i dostęp do formularza aplikacyjnego znajdują się na stronie internetowej: www.rownacszanse.pl

 
TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO O PUCHAR WÓJTA GMINY PAWŁOSIÓW

Zapraszamy do udziału w gminnym turnieju tenisa stołowego, który odbędzie się w miesiącu lutym br. Szczegóły turnieju u sołtysów w poszczególnych sołectwach. W załączeniu regulamin konkursu.

REGULAMIN KONKURSU

 
XIV REGIONALNY PRZEGLĄD GRUP ŚPIEWACZYCH „KOLĘDY I PASTORAŁKI”

W niedzielę 13 stycznia, Pawłosiów był gospodarzem XIV przeglądu Grup Śpiewaczych z terenu powiatów: jarosławskiego, przeworskiego, lubaczowskiego i przemyskiego. Coroczny przegląd ma na celu ukazanie pięknych tradycji kolędniczych, sięgających do dawnych regionalnych tekstów kolęd, pastorałek i kantyczek, jak i prezentację kolęd świeckich. To właśnie one są pomostem pomiędzy teraźniejszością a przeszłością, ukazującym bogactwo i fenomen polskich kolęd.

Tegoroczny Przegląd odbył się pod patronatem honorowym Starosty Powiatu Jarosławskiego i Wójta Gminy Pawłosiów. Organizatorami byli: Stowarzyszenie Folklorystyczne „Pawłosiowianie”, Parafia Rzymsko – Katolicka w Pawłosiowie, Centrum Kulturalne w Przemyślu oraz Gminny Ośrodek Kultury w Pawłosiowie.

Więcej…
 
Obowiązek składania oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych

Przypomina się, że przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych mają  obowiązek złożenia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za rok 2012 oraz uiszczenia pierwszej raty opłaty za korzystanie z zezwoleń, w terminie do dnia 31 stycznia 2013 r.

Opłatę należy wpłacać w trzech równych ratach, w nieprzekraczalnych terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września roku, którego zezwolenie dotyczy, w kasie Urzędu Gminy (pok. 101) lub na konto Bank PEKAO S.A. I/o Jarosław 20124025711111000033422789 z dopiskiem – opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.

Niedokonanie w terminie opłaty spowoduje wygaśniecie zezwolenia zgodnie z art. 18 ust. 12  pkt 5 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 t.j.).

 
XXXI SESJA RADY GMINY PAWŁOSIÓW

OGŁOSZENIE

Uprzejmie informuję mieszkańców Gminy Pawłosiów, iż 18 stycznia 2013 roku o godzinie 13.00 w świetlicy wiejskiej w Pawłosiowie, odbędzie się XXXI Sesja Rady Gminy Pawłosiów.

Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Jarosławskiemu,
  2) zawarcia porozumienia międzygminnego,
  3) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pawłosiów na lata 2013 - 2022
  a) przedstawienie ostatecznej opinii Komisji Planowania i Budżetu w sprawie  projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pawłosiów,
  b) odczytanie opinii  Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pawłosiów.
  4) uchwalenia budżetu gminy Pawłosiów na rok 2013
  a) przedstawienie ostatecznej opinii Komisji Planowania i Budżetu w sprawie projektu budżetu Gminy Pawłosiów,
  b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały  budżetowej  Gminy Pawłosiów.
  5) zmian  w budżecie gminy na 2013 rok (przed podjęciem uchwały opinia Komisji Planowania i Budżetu),
  6) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pawłosiów na lata 2013 - 2022 (przed podjęciem uchwały opinia Komisji Planowania i Budżetu),
  7) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pawłosiów na 2013 rok,
  8) przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Pawłosiów na 2013 rok,
  9) uchwalenia planu pracy Rady Gminy Pawłosiów na 2013 rok.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji Nr XXX/2012 Rady Gminy.
 4. Wolne wnioski i zapytania.
 5. Zakończenie  obrad.

Jednocześnie informuję, iż posiedzenia Rady Gminy  mają  charakter otwarty, co oznacza, że każda osoba zainteresowana może uczestniczyć w obradach rady.

Przewodniczący Rady
Eugeniusz Piasecki

 
Bezpłatne szkolenia informacyjne

Lokalna  Grupa  Działania  Stowarzyszenie „ Z Tradycją w Nowoczesność”  serdecznie zaprasza do udziału w cyklu szkoleń informacyjnych dla społeczności lokalnej.

 

Szkolenia obejmować będą tematykę założeń i warunków, które należy spełniać, aby została przyznana pomoc w ramach poszczególnych działań osi 4, a mianowicie:

 • Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej,
 • Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw,
 • Odnowa i rozwój wsi,
 • Małe projekty.
Więcej…
 
Informacja Lokalnej Grupy Działania

 
Zaproszenie

 
Informacja

INFORMACJA

W dniu 31.12.2012r. Urząd Gminy

będzie czynny do godz. 13.00

Kasa Urzędu Gminy czynna do godz. 10.30

 
Rozporządzenie Porządkowe Wojewody Podkarpackiego

W celu ochrony życia, zdrowia i mienia osób oraz zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego z dniem 13 grudnia 2012 r. zgodnie z Rozporządzeniem Porządkowym Nr 33/12 Wojewody Podkarpackiego wprowadza się ograniczenie używania wyrobów pirotechnicznych na terenie województwa podkarpackiego.

ROZPORZĄDZENIE PORZĄDKOWE 33/12 WOJEWODY PODKARPACKIEGO Z DNIA 13 GRUDNIA 2012 R. 
W SPRAWIE OGRANICZENIA UŻYWANIA WYROBÓW PIROTECHNICZNYCH
NA TERENIE WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

 
BIULETYN NR 6/2012

 

Biuletyn Gminy Pawłosiów - Nr 6/2012
 
Życzenia

 
« pierwszapoprzednia51525354555657585960następnaostatnia »

Strona 55 z 63
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Ulti Clocks content

Dzisiaj jest: 22 Lipiec 2019        Imieniny obchodzą: Maria, Magdalena, Wawrzyniec
Kontakt

Gmina Pawłosiów

37-500 Jarosław

Pawłosiów 88

powiat jarosławski

woj. podkarpackie

tel: (16) 622-03-80

fax: (16) 622-02-48

e-mail: ug_pawlosiow@pro.onet.pl

Godziny urzędowania:

poniedziałek - piątek:

w godz: 7.00 - 15.00

Nr rachunku bankowego:

20124025711111000033422789

Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Jarosławskiego w 2011 roku

 

Lp.

Nazwa i adres apteki

Godziny pracy

Telefon

Poniedziałek – piątek

Sobota

Niedziela
i święta

Miasto Jarosław

1.

Medex W-S” sp. z o.o.,
ul. Grunwaldzka 26, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16) 
621 35 11

2.

Medex W-S” sp. z o.o.,
ul. Słowackiego 26, 37-500 Jarosław

800-1800

800-1300

Nieczynne

(16) 
621 53 96

3.

PHU – J. Szarek i T. Śliwiński,
ul. 3-go Maja 43, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16) 
621 27 31

4.

Medex W-S” sp. z o.o.,
ul. Kościuszki 25, 37-500 Jarosław

800-1700

800-1300

Nieczynne

(16) 
621 36 58

5.

P.U.P.H. “Optical”,
ul.
Słowackiego 17, 37-500 Jarosław

Całodobowa

Całodobowa

Całodobowa

(16) 
621 84 84

6.

VADEMECUM”,
ul. Grunwaldzka 1, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1300

Nieczynne

(16) 
623 25 92

7.

FARMACJA”,
ul. 3-go Maja 64, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1300

Nieczynne

(16) 
624 32 70

8.

Remedium” sp. j.,
ul. Kraszewskiego 9, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1800

Nieczynne

(16) 
623 07 11

9.

ADAFARM” sp. z o.o.,
ul. Lisińskiego 10, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16) 
624 28 60

10.

MEDIQ”,
ul. Rynek 11, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1400

Nieczynne

(16) 
624 24 00

11.

MEDIQ”,
ul. Kraszewskiego 5, 37-500 Jarosław

800-2200

800-1400

Nieczynne

(16) 
624 24 10

12.

MEDIQ”,
os. Tysiąclecia 12, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1400

Nieczynne

(16)  
624 24 20

13.

MEDIQ”,
ul. Witosa 2, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1400

Nieczynne

(16)  
627 30 70

14.

ALONA” s. c.,
ul. Sikorskiego 2a, 37-500 Jarosław

800-1800

800-1400

Nieczynne

(16)  
621 59 19

15.

Medex” sp. z o.o.,
ul. Kościuszki 29a, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16)  
621 15 06

16.

Medex B”,
ul. Kraszewskiego 11, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1500

Nieczynne

(16)  
621 62 75

17.

NOVA” Tkaczyk i Wspólnicy sp. j.,
ul. 3-go Maja 65, 37-500 Jarosław

730-2000

800-1600

Nieczynne

(16)  
621 14 08

18.

SKAW-MAR” (PKP),
ul. Słowackiego 38, 37-500 Jarosław

700-1900

800-1500

Nieczynne

(16)  
621 37 37

19.

Pod Jesionem”,
ul. Poniatowskiego 53, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1300

Nieczynne

(16)  
621 76 46

20.

Farmacja 2”,
ul. Pruchnicka 6a, 37-500 Jarosław

700-2100

700-2100

Nieczynne

(16)  
623 10 05

21.

Aspirynka” sp. j.,

ul. Jana Pawła II 21, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16)  
621 14 45

22.

PHU – J.Szarek i T. Śliwiński,
os. Kombatantów 20, 37-500 Jarosław

800-1930

800-1500

Nieczynne

(16)  
621 79 31

23.

Medex-B”,

ul. Grodzka 3, 37-500 Jarosław

730-1900

730-1400

Nieczynne

(16)  
621 77 88

24.

Medex” sp. z o.o.,
ul. Kraszewskiego 24A, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1500

Nieczynne

(16)  
621 06 06

25.

SKAW-MAR”,
ul. Kościuszki 18, 37-500 Jarosław

730-1700

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
621 05 28

Miasto Radymno

1.

Vita” s. c.
ul. Rynek 23, 37-550 Radymno

730-2000

730-2000

800-2000

(16)  
628 10 34

2.

Apteka Leków Gotowych Beata Franus,

ul. Legionów 4a, 37-550 Radymno

800-1800

800-1300

Nieczynne

(16)  
628 13 75

Gmina Chłopice

1.

Apteka mgr farm. Zofia Gaweł,

Chłopice 190, 37-561 Chłopice

800-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
622 29 61

2.

Punkt Apteczny,

mgr Jakub Wawrzyszko

Łowce 99, 37-554 Łowce

Pn., Wt., Śr.

800-1500

Cz., Pt.

900-1600

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
624 00 73

Gmina Jarosław

1.

Punkt Apteczny Justan s.c.,

Wólka Pełkińska 282,
37-511 Wólka Pełkińska

Pn., Wt., Pt.

915-1800

Śr., Cz.

915-1615

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 03 65

Gmina Laszki

1.

Apteka leków gotowych”,
Laszki 35, 37-543 Laszki

Pn., Śr.

900-1800

Wt., Cz. , Pt.

800-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 50 20

Gmina Pruchnik

1.

Apteka prywatna” T. Reizer,
ul. Jana Pawła II 3, 37-560 Pruchnik

Pn., Śr.

800-1600

Wt., Cz. , Pt.

800-1800

800-1400

Nieczynne

(16)  
628 98 60

2.

Apteka „Eliksir”,
ul. B. Markiewicza 11a, 37-560 Pruchnik

800-1800

900-1300

Nieczynne

(16)  
628 81 75

Gmina Radymno

1.

Punkt Apteczny,

Sośnica 184,
37-555 Sośnica

800- 1430

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 30 43

Gmina Rokietnica

1.

Apteka prywatna mgr Janina Horbowy,

Rokietnica 645, 37-562 Rokietnica

800-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
622 13 81

Gmina Roźwienica

1.

Apteka „Lawenda”,
Roźwienica 201, 37- 565 Roźwienica

800-1600

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
622 58 69

2.

Punkt Apteczny (Remiza OSP),

Węgierka, 37- 565 Roźwienica

730-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 99 03

Gmina Wiązownica

1.

Apteka leków gotowych” mgr farm.
I. Podolec,

Wiązownica 378, 37-522 Wiązownica

Pn., Śr.

800-1800

Wt., Cz. , Pt.

800-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
622 36 66

2.

PUNKT APTECZNY, techn. farm. Jolanta Kolbuch - Wawrzoszek,

Zapałów 141, 37-544 Zapałów

Pn., Śr., Cz., Pt.

815-1500

Wt.

815-1800

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 62 49

3.

PUNKT APTECZNY, Teresa Kołakowska,

Szówsko ul. Kościelna 14,
37-522 Wiązownica

Pn. - Czw.,

730-1900

Pt.,

930-1900

800-1400

Nieczynne

(16)  
623 32 55

4.

PUNKT APTECZNY

Manasterz 139,
37-230 Manasterz

800-1500

900-1300

Nieczynne

(16)  
651 50 57

 

Całodobowy dostęp do aptek w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy w 2011 roku

 

Lp.

Nazwa i adres apteki

Godziny pracy

Telefon

Poniedziałek – piątek

Sobota

Niedziela
i święta

Miasto Jarosław

1.

P.U.P.H. “Optical”,
ul. Słowackiego 17a, 37-500 Jarosław

Całodobowa

Całodobowa

Całodobowa

(16)  
621 84 84

 

Pogotowie wod - kan

Tel: 666 860 312

Pogoda
Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 64 gości 

Joomla extensions by Siteground Hosting

Ta witryna używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możesz je w każdej chwili zmienić. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies lub je usunąć zobacz naszą politykę prywatności. Polityka cookie

Akceptuj cookies z tej strony.

EU Cookie Directive Module Information