Reklama
Koronawirus
Menu główne
Gmina Pawłosiów
Reklama
Urząd Gminy
Jednostki organizacyjne
GOPS Pawłosiów
Straż pożarna
Sport
Oświata
Biblioteka Publiczna
Płatności bezpośrednie oraz płatności obszarowe
Ochrona Danych Osobowych
Dla przedsiębiorców

Zdrowa Gmina

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
XV REGIONALNY PRZEGLĄD GRUP ŚPIEWACZYCH KOLĘDY I PASTORAŁKI – 2014

W niedzielę 12 stycznia, Pawłosiów po raz piętnasty gościł grupy śpiewacze z czterech sąsiadujących powiatów.  Przegląd ma na celu pokazanie pięknych tradycji kolędniczych, sięgających do dawnych tekstów kolęd i pastorałek śpiewanych w naszym regionie.

Organizatorem tegorocznego przeglądu byli: Wójt Gminy Pawłosiów, Parafia Rzymsko – Katolicka w Pawłosiowie, Centrum Kulturalne w Przemyślu, Stowarzyszenie Folklorystyczne „Pawłosiowianie”  oraz Gminny Ośrodek Kultury w Pawłosiowie.

Miejscem przeglądu był kościół pw. św. Piotra i Pawła w Pawłosiowie, gdzie ks. dziekan Jan Jagustyn odprawił w intencji zespołów uroczystą msze świętą. Gości powitał Wójt Gminy Mariusz Reń, życząc  wszystkim uczestnikom wspaniałych występów oraz sukcesów w nowym 2014 roku.

Więcej…
 
OBOWIĄZEK SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ O WARTOŚCI SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Przypomina się, że 31 stycznia 2014 r. upływa termin składania oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za rok 2013 oraz uiszczenia przez przedsiębiorców pierwszej raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Opłatę należy wpłacać w trzech równych ratach w nieprzekraczalnych terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września 2014 r. w kasie Urzędu Gminy (pok.101) lub na konto – Bank PEKAO S.A. I/o Jarosław 20124025711111000033422789 z dopiskiem – opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.

Zgodnie z art. 18 ust. 12 pkt 5 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U.2012.1356.j.t.ze zm.), „niezłożenie oświadczenia, o którym mowa w art. 111 ust 4 lub niedokonanie opłaty w wysokości określonej w art. 111 ust. 2 i 5 w terminach, o których mowa w art. 111 ust. 7” – powoduje wygaśnięcie zezwolenia.

Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych

 
Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie wykonania prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pawłosiów w 2014 r.

W związku z możliwością uzyskania dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Gmina Pawłosiów ogłasza się nabór wniosków o udzielenie dotacji na zadanie „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pawłosiów”

Kosztami kwalifikowanymi zadania są prace związane z demontażem, transportem, zbieraniem i unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest.

Kwota dofinansowania przedsięwzięcia wynosi do 100% kwalifikowanych kosztów. Wydatki związane z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych nie podlegają dofinansowaniu, lecz leżą po stronie właściciela nieruchomości.

Wnioski należy składać w terminie od 18.11.2013 do 15.01.2014 r. w sekretariacie Urzędu Gminy w Pawłosiowie, Pawłosiów 88, 37-500 Jarosław, pok. nr 212 na formularzu wniosku, który można pobrać na stronie internetowej urzędu lub bezpośrednio w pokoju nr 110 (I piętro). Do wniosku należy dołączyć aktualny dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości związanej z w/w inwestycją (kopia aktu notarialnego, kopia odpisu z księgi wieczystej), a w przypadku gdy do nieruchomości prawo własności posiada kilka osób pisemną zgodę poszczególnych współwłaścicieli.

Więcej…
 
Dodatkowe wsparcie finansowe dla opiekunów osób niepełnosprawnych – „Rządowy program wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego” na okres od stycznia do marca 2014 r.

Od stycznia do marca 2014 roku osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne otrzymają dodatkowe wsparcie finansowe.

W dniu 24 grudnia 2013 r. Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego oraz rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego (Dz.U.2013.1741).

Umożliwi to kontynuowanie pomocy finansowej dla opiekunów osób niepełnosprawnych w ramach rządowego programu. Zgodnie z wcześniej obowiązującymi regulacjami wsparcie przysługiwało w okresie od listopada 2011 r. do grudnia 2012 r. w wysokości 100,00 zł miesięcznie, a od kwietnia 2013 r. do grudnia 2013 r. w wysokości 200,00 zł miesięcznie.

Więcej…
 
XLIV SESJA RADY GMINY PAWŁOSIÓW

OGŁOSZENIE

Uprzejmie informuję mieszkańców Gminy Pawłosiów, iż 17 stycznia 2014 r. o godzinie 12 00 
w świetlicy wiejskiej w Pawłosiowie odbędzie się XLIV sesja Rady Gminy Pawłosiów.

Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Jarosławskiemu,
  2) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pawłosiów
  a) przedstawienie ostatecznej opinii Komisji Planowania i Budżetu w sprawie  projektu uchwały  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pawłosiów,
  b) odczytanie opinii  Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pawłosiów na lata 2014 – 2024,
  3) uchwalenia budżetu gminy  na  rok 2014
  a) przedstawienie ostatecznej opinii Komisji Planowania i Budżetu w sprawie projektu budżetu Gminy Pawłosiów,
  b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej Gminy Pawłosiów na 2014 rok,
  4) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim programem wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata  2014 – 2020,
  5) uchwalenia planu pracy Rady Gminy Pawłosiów na 2014 rok,
  6) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pawłosiów na 2014 rok,
  7) przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Pawłosiów na 2014 rok.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji Nr XLIII/2013 Rady Gminy.
 4. Wolne wnioski i zapytania.
 5. Zakończenie obrad.

Jednocześnie informuję, iż posiedzenia Rady Gminy  mają  charakter otwarty, co oznacza, że każda osoba zainteresowana może uczestniczyć w obradach rady.

Przewodniczący Rady
Eugeniusz Piasecki


 
WSPÓŁPRCA Z SZWAJCARSKIM PARTNEREM

Gmina Pawłosiów od 1 stycznia do 31 maja 2014 r. realizuje projekt „Adaptacja szwajcarskich rozwiązań w zakresie gospodarki odpadami do warunków pawłosiowskich” w ramach Funduszu Study Tour, współfinansowanego ze środków  Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy. W ramach projektu odbędzie się wizyta studyjna u partnera szwajcarskiego oraz konferencja promująca projekt. Celem projektu jest nawiązanie współpracy dla wzmocnienia rozwoju społeczno-gospodarczego samorządu pawłosiowskiego.

Zakres projektu obejmuje tworzenie partnerstw poprzez realizację wspólnych działań oraz wymianą najlepszych praktyk w celu rozwoju gospodarczego naszej gminy w zakresie gospodarki odpadami. Podjęcie właściwej decyzji w gospodarce odpadami wymaga posiadania wiedzy na temat czynników wpływających na obecne i prognozowane wytwarzanie i selektywne przetwarzanie odpadów. Rozwiązania jakie muszą być wprowadzone w Polsce, już od dawna są realizowane i innych krajach UE a także w Szwajcarii, od której można czerpać doświadczenia z tego zakresu.

Projekt skierowany jest do przedstawicieli sektora gospodarczego - przedsiębiorców, organizacji pozarządowych oraz sektora publicznego – JST.

Partnerstwo ma na celu przekazywania wiedzy i dobrych praktyk dotyczących efektywnych metod budowania akceptacji i wsparcia społecznego dla wprowadzania trudnych przedsięwzięć, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki odpadami komunalnymi stosowanych przez samorządy lokalne w Szwajcarii.

Wysokość dofinansowania wynosi 18 831,08 CHF

 
Zaproszenie

 
Orszak Trzech Króli

 
Informacja

W dniu 31.12.2013 r. (Sylwester)

Urząd Gminy będzie czynny do godz. 13 00

kasa do godz. 9 30

 
Życzenia

 
BIULETYN NR 4/2013

 

Biuletyn Gminy Pawłosiów - Nr 4/2013
 
Rozporządzenie porządkowe Wojewody Podkarpackiego

ROZPORZĄDZENIE PORZĄDKOWE NR 53/13 WOJEWODY PODKARPACKIEGO
z dnia 9 grudnia 2013 r.
w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych na terenie województwa podkarpackiego.

 
Przerwa w dostawie energii

Rejon Energetyczny w Jarosławiu informuje, że w związku z planowanymi pracami eksploatacyjnymi i remontowymi liniach nn i stacji trafo wystąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców zasilanych z następujących stacji transformatorowych:

17.12.2013 w godz. 06:30 – 08:00 Maleniska 1, Pawłosiów 6

17.12.2013 w godz. 15:30 – 16:30 Maleniska 1, Pawłosiów 6

Informacje o planowanych przerwach w dostawie energii elektrycznej zamieszczane są na stronie PGE Dystrybucja oraz podawane na plakatach.

 
GMINNY KONKURS OZDÓB BOŻONARODZENIOWYCH

W środę 11 grudnia 2013 r. w świetlicy w Pawłosiowie odbyło się wręczenie nagród dla uczestników gminnego konkursu na najpiękniejszą ozdobę bożonarodzeniową. Konkurs pod patronatem Wójta Gminy Pawłosiów organizował Gminny Ośrodek Kultury w Pawłosiowie.

Inicjatywa spotkała się z dużym zainteresowaniem zarówno wśród dzieci I młodzieży, jak również osób dorosłych. Kierujemy słowa uznania za zaangażowanie i wspaniałe pomysły, które towarzyszyły konkursowi. Nauczycielom szkół z terenu Gminy Pawłosiów, dziękujemy za przekazywanie swym wychowankom pięknych tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia.

Nagrodzone prace zostaną wystawione w konkursie międzygminnym  organizowanym przez Lokalną grupę Działania „Z Tradycją w Nowoczesność”, który odbędzie się  15 grudnia br. w Pawłosiowie

Więcej…
 
Przerwa w dostawie energii

Rejon Energetyczny w Jarosławiu informuje, że w związku z planowanymi pracami eksploatacyjnymi i remontowymi liniach nn i stacji trafo wystąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców zasilanych z następujących stacji transformatorowych:

11-12.12.2013 w godz. 07:00 – 16:00 Kidałowice 4

16.12.2013 w godz. 06:00 – 16:30 Wierzbna 4

Informacje o planowanych przerwach w dostawie energii elektrycznej zamieszczane są na stronie PGE Dystrybucja oraz podawane na plakatach.

 
Informacja

W dniu 24.12.2013 r. (Wigilia)

Urząd Gminy będzie czynny do godz. 13 00

kasa do godz. 30

 
« pierwszapoprzednia51525354555657585960następnaostatnia »

Strona 54 z 72
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Ulti Clocks content

Dzisiaj jest: 29 Maj 2020        Imieniny obchodzą: Magdalena, Teodozja, Maria
Kontakt

Gmina Pawłosiów

37-500 Jarosław

Pawłosiów 88

powiat jarosławski

woj. podkarpackie

tel: (16) 622-03-80

fax: (16) 622-02-48

e-mail: ug_pawlosiow@pro.onet.pl

Godziny urzędowania:

poniedziałek - piątek:

w godz: 7.00 - 14.00

Nr rachunku bankowego:

20124025711111000033422789

Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Jarosławskiego w 2011 roku

 

Lp.

Nazwa i adres apteki

Godziny pracy

Telefon

Poniedziałek – piątek

Sobota

Niedziela
i święta

Miasto Jarosław

1.

Medex W-S” sp. z o.o.,
ul. Grunwaldzka 26, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16) 
621 35 11

2.

Medex W-S” sp. z o.o.,
ul. Słowackiego 26, 37-500 Jarosław

800-1800

800-1300

Nieczynne

(16) 
621 53 96

3.

PHU – J. Szarek i T. Śliwiński,
ul. 3-go Maja 43, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16) 
621 27 31

4.

Medex W-S” sp. z o.o.,
ul. Kościuszki 25, 37-500 Jarosław

800-1700

800-1300

Nieczynne

(16) 
621 36 58

5.

P.U.P.H. “Optical”,
ul.
Słowackiego 17, 37-500 Jarosław

Całodobowa

Całodobowa

Całodobowa

(16) 
621 84 84

6.

VADEMECUM”,
ul. Grunwaldzka 1, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1300

Nieczynne

(16) 
623 25 92

7.

FARMACJA”,
ul. 3-go Maja 64, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1300

Nieczynne

(16) 
624 32 70

8.

Remedium” sp. j.,
ul. Kraszewskiego 9, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1800

Nieczynne

(16) 
623 07 11

9.

ADAFARM” sp. z o.o.,
ul. Lisińskiego 10, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16) 
624 28 60

10.

MEDIQ”,
ul. Rynek 11, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1400

Nieczynne

(16) 
624 24 00

11.

MEDIQ”,
ul. Kraszewskiego 5, 37-500 Jarosław

800-2200

800-1400

Nieczynne

(16) 
624 24 10

12.

MEDIQ”,
os. Tysiąclecia 12, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1400

Nieczynne

(16)  
624 24 20

13.

MEDIQ”,
ul. Witosa 2, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1400

Nieczynne

(16)  
627 30 70

14.

ALONA” s. c.,
ul. Sikorskiego 2a, 37-500 Jarosław

800-1800

800-1400

Nieczynne

(16)  
621 59 19

15.

Medex” sp. z o.o.,
ul. Kościuszki 29a, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16)  
621 15 06

16.

Medex B”,
ul. Kraszewskiego 11, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1500

Nieczynne

(16)  
621 62 75

17.

NOVA” Tkaczyk i Wspólnicy sp. j.,
ul. 3-go Maja 65, 37-500 Jarosław

730-2000

800-1600

Nieczynne

(16)  
621 14 08

18.

SKAW-MAR” (PKP),
ul. Słowackiego 38, 37-500 Jarosław

700-1900

800-1500

Nieczynne

(16)  
621 37 37

19.

Pod Jesionem”,
ul. Poniatowskiego 53, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1300

Nieczynne

(16)  
621 76 46

20.

Farmacja 2”,
ul. Pruchnicka 6a, 37-500 Jarosław

700-2100

700-2100

Nieczynne

(16)  
623 10 05

21.

Aspirynka” sp. j.,

ul. Jana Pawła II 21, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16)  
621 14 45

22.

PHU – J.Szarek i T. Śliwiński,
os. Kombatantów 20, 37-500 Jarosław

800-1930

800-1500

Nieczynne

(16)  
621 79 31

23.

Medex-B”,

ul. Grodzka 3, 37-500 Jarosław

730-1900

730-1400

Nieczynne

(16)  
621 77 88

24.

Medex” sp. z o.o.,
ul. Kraszewskiego 24A, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1500

Nieczynne

(16)  
621 06 06

25.

SKAW-MAR”,
ul. Kościuszki 18, 37-500 Jarosław

730-1700

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
621 05 28

Miasto Radymno

1.

Vita” s. c.
ul. Rynek 23, 37-550 Radymno

730-2000

730-2000

800-2000

(16)  
628 10 34

2.

Apteka Leków Gotowych Beata Franus,

ul. Legionów 4a, 37-550 Radymno

800-1800

800-1300

Nieczynne

(16)  
628 13 75

Gmina Chłopice

1.

Apteka mgr farm. Zofia Gaweł,

Chłopice 190, 37-561 Chłopice

800-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
622 29 61

2.

Punkt Apteczny,

mgr Jakub Wawrzyszko

Łowce 99, 37-554 Łowce

Pn., Wt., Śr.

800-1500

Cz., Pt.

900-1600

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
624 00 73

Gmina Jarosław

1.

Punkt Apteczny Justan s.c.,

Wólka Pełkińska 282,
37-511 Wólka Pełkińska

Pn., Wt., Pt.

915-1800

Śr., Cz.

915-1615

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 03 65

Gmina Laszki

1.

Apteka leków gotowych”,
Laszki 35, 37-543 Laszki

Pn., Śr.

900-1800

Wt., Cz. , Pt.

800-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 50 20

Gmina Pruchnik

1.

Apteka prywatna” T. Reizer,
ul. Jana Pawła II 3, 37-560 Pruchnik

Pn., Śr.

800-1600

Wt., Cz. , Pt.

800-1800

800-1400

Nieczynne

(16)  
628 98 60

2.

Apteka „Eliksir”,
ul. B. Markiewicza 11a, 37-560 Pruchnik

800-1800

900-1300

Nieczynne

(16)  
628 81 75

Gmina Radymno

1.

Punkt Apteczny,

Sośnica 184,
37-555 Sośnica

800- 1430

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 30 43

Gmina Rokietnica

1.

Apteka prywatna mgr Janina Horbowy,

Rokietnica 645, 37-562 Rokietnica

800-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
622 13 81

Gmina Roźwienica

1.

Apteka „Lawenda”,
Roźwienica 201, 37- 565 Roźwienica

800-1600

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
622 58 69

2.

Punkt Apteczny (Remiza OSP),

Węgierka, 37- 565 Roźwienica

730-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 99 03

Gmina Wiązownica

1.

Apteka leków gotowych” mgr farm.
I. Podolec,

Wiązownica 378, 37-522 Wiązownica

Pn., Śr.

800-1800

Wt., Cz. , Pt.

800-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
622 36 66

2.

PUNKT APTECZNY, techn. farm. Jolanta Kolbuch - Wawrzoszek,

Zapałów 141, 37-544 Zapałów

Pn., Śr., Cz., Pt.

815-1500

Wt.

815-1800

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 62 49

3.

PUNKT APTECZNY, Teresa Kołakowska,

Szówsko ul. Kościelna 14,
37-522 Wiązownica

Pn. - Czw.,

730-1900

Pt.,

930-1900

800-1400

Nieczynne

(16)  
623 32 55

4.

PUNKT APTECZNY

Manasterz 139,
37-230 Manasterz

800-1500

900-1300

Nieczynne

(16)  
651 50 57

 

Całodobowy dostęp do aptek w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy w 2011 roku

 

Lp.

Nazwa i adres apteki

Godziny pracy

Telefon

Poniedziałek – piątek

Sobota

Niedziela
i święta

Miasto Jarosław

1.

P.U.P.H. “Optical”,
ul. Słowackiego 17a, 37-500 Jarosław

Całodobowa

Całodobowa

Całodobowa

(16)  
621 84 84

 

Pogotowie wod - kan

Tel: 666 860 312

Pogoda
Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 27 gości 

Joomla extensions by Siteground Hosting

Ta witryna używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możesz je w każdej chwili zmienić. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies lub je usunąć zobacz naszą politykę prywatności. Polityka cookie

Akceptuj cookies z tej strony.

EU Cookie Directive Module Information