Reklama
„Tajemnica zaginionych liter”

14 marca z inicjatywy Gminnej Biblioteki Publicznej w Pawłosiowie gościliśmy aktorów z Teatru Edukacji i Profilaktyki „Maska” w Krakowie. Artyści przedstawili dzieciom spektakl pt. „ Tajemnica zaginionych liter”.  Aktorzy stworzyli i przedstawili pełen humoru spektakl edukacyjny, w odpowiedzi na rosnącą potrzebę zachęcania najmłodszych do czytania. Starali się także uwrażliwić dzieci na potrzebę czytania i wiedzy, która za tym idzie. Bajka w pewien sposób przybliżyła widzom funkcjonowanie biblioteki oraz pokazała, że książki mają duszę. Dzieci bardzo żywo reagowały na to, co dzieje się na scenie, starały się pomóc w rozwikłaniu zagadki zaginionych liter. Przedstawienie zostało nagrodzone gromkimi brawami a całe widowisko przebiegło w miłej atmosferze, pełnej zaangażowania bohaterów oraz widowni.

 
INFORMACJA dotycząca uprawy maku niskomorfinowego i konopi włóknistych na terenie Gminy Pawłosiów w 2014 r.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U.2012.124 j.t. ze zm.),
 • Uchwała Nr XLIII/873/14 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku  lub konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2014 w województwie podkarpackim,
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2013.267 j.t.).

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o wydanie zezwolenia,
 • potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej,
 • umowa kontraktacyjna zawarta z podmiotem uprawnionym do prowadzenia działalności w zakresie skupu maku niskomorfinowego na terenie województwa podkarpackiego.

Opłaty:

Wydanie zezwolenie podlega opłacie skarbowej w wysokości 30 złotych.

Miejsce złożenia dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć w Urzędzie Gminy w Pawłosiowie do dnia 02.04.2014 r., pok. nr 106.
 • Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem 16 622 03 77

Do obsiewu zakontraktowanej plantacji producent ma obowiązek użycia wyłącznie nasion kwalifikowanych zakupionych u kontraktującego. Uprawa może być prowadzona wyłącznie w czystym siewie.

 

 
Pismo Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowo - Wychowawczych w Jarosławiu

„Jarosławskie Potyczki Ortograficzne"

 
Organizacja dowozu dzieci i uczniów niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki jeżeli dowożenie i opiekę zapewniają rodzice, opiekunowie lub opiekunowie praw

Zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego oraz jego opiekuna  przysługuje za dowóz:

1) do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub ośrodka umożliwiającego spełnianie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – dzieci niepełnosprawnych realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego.

2) do najbliższej szkoły podstawowej lub gimnazjum – uczniów niepełnosprawnych, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy,

3) do najbliższej szkoły ponadgimnazjalnej – uczniów z niepełnosprawnością ruchową, upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym  lub znacznym, nie dłużej niż do ukończenia 21-go roku życia,

4) do ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, które biorą udział w zajęciach rewalidacyjno – wychowawczych, organizowanych zgodnie z odrębnymi przepisami oraz dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełno sprawnościami sprzężonymi, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25-go roku życia.

 

Więcej…
 
Rekrutacja na rok szkolny 2014/2015 do przedszkoli i szkół prowadzonych przez Gminę Pawłosiów

Dnia 3 stycznia 2014 roku ogłoszona została nowelizacja ustawy o systemie oświaty w zakresie zasad i kryteriów rekrutacji do przedszkoli, szkół i placówek oświatowych (Dz. U. 2014, poz. 7). Ustawa weszła w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, tj. 18 stycznia 2014 roku.

W związku z powyższym informujemy:

Dzieci kontynuujące edukację przedszkolną w dotychczasowym  przedszkolu, punkcie przedszkolnym, oddziale przedszkolnym w szkole nie biorą udziału w rekrutacji.

Rodzice dzieci kontynuujących edukację przedszkolną w danym przedszkolu składają jedynie deklarację dot. dalszego uczęszczania dziecka do danego przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole. Wzór deklaracji jest dostępny w każdym przedszkolu/punkcie przedszkolnym.

Rekrutacja do placówek wychowania przedszkolnego, odbędzie się w marcu, w terminach ustalonych przez dyrektorów poszczególnych szkół.

Nowe prawo oświatowe zobowiązuje dyrektorów do ustalenia szczegółowych zasad rekrutacji, m.in. dodatkowych kryteriów przyjęć na rok szkolny 2014/2015. Szczegóły rekrutacji (w tym terminarz i kryteria rekrutacyjne) określają regulaminy rekrutacji dostępne w poszczególnych zespołach szkół.

Więcej…
 
Konkurs

REGULAMIN KONKURSU

 
Informacja Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Pawłosiowie

ZOG ZOSP RP w Pawłosiowie organizuje wyjazd na II Pielgrzymkę

"Droga Krzyżowa - Tarnica 2014"

1. Termin i miejsce: Wielki Piątek, 18 kwietnia 2014 r. Przejazd do miejscowości Muczne. Przejście szlakiem z Mucznego przez Bukowe Berdo na Tarnicę i zejście do Wołosatego.

2. Wyjazd z Pawłosiowa ok godz. 5.00. Uczestnicy pokrywają koszt przejazdu oraz biletu wejścia do BPN.

3. Ubiór uzależniony od pory roku i warunków atmosferycznych panujących w górach.

4. Zgłoszenia uczestnictwa do 31 marca 2014 r. Informacji udziela Kazimierz Mirek. Tel: 501 020 891,
16 621 9707.

5. Szczegółowe informacje dla uczestników zostaną podane indywidualnie w terminie późniejszym.

Zapraszamy do uczestnictwa

 
Zaproszenie

 
Życzenia

 
Warsztaty scrapbookingu

KARTA ZGŁOSZENIA

REGULAMIN NABORU

 
XLV SESJA RADY GMINY PAWŁOSIÓW

OGŁOSZENIE

Uprzejmie informuję mieszkańców Gminy Pawłosiów, iż 5 marca 2014 r. o godzinie 13 00 
w świetlicy wiejskiej w Pawłosiowie odbędzie się XLV sesja Rady Gminy Pawłosiów.

Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1) udzielenia pomocy finansowej dla Podkarpackiej Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie,
  2) zmian w budżecie gminy  na  2014 rok (przed podjęciem uchwały opinia Komisji Planowania i Budżetu),
  3) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pawłosiów (przed podjęciem uchwały opinia Komisji Planowania i Budżetu),
  4)
  zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków (przed podjęciem uchwały opinia Komisji Planowania i Budżetu),
  5) wyodrębnienia z budżetu gminy funduszu sołeckiego w 2015 roku,
  6) przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pawłosiów w 2014 roku,
 3. Sprawozdanie z:
  a) działalności stałych komisji Rady Gminy Pawłosiów za rok 2013,
  b)
  działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pawłosiowie za rok  2013,
  c) działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Pawłosiowie za rok 2013,
  d) realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2015.
 4. Przyjęcie protokołu z sesji Nr XLIV/2014 Rady Gminy.
 5. Wolne wnioski i zapytania.
 6. Zakończenie obrad.

Jednocześnie informuję, iż posiedzenia Rady Gminy  mają  charakter otwarty, co oznacza, że każda osoba zainteresowana może uczestniczyć w obradach rady.

Przewodniczący Rady
Eugeniusz Piasecki

 
INFORMACJA DLA ROLNIKÓW

Od 17 marca , codziennie w godzinach od 8.00 do 14.00 pracownicy Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Urzędzie Gminy w Pawłosiowie (pok. 114) będą odpłatnie wypełniać wnioski o płatności obszarowe i rolnośrodowiskowe.

Wzorem lat ubiegłych wnioski obszarowe wypełniane będą również w poszczególnych miejscowościach w godzinach od 13.00 do 16.00

 • 23 kwietnia (środa) w Domu Kultury w Wierzbnej
 • 24 kwietnia (czwartek) w Domu Kultury w Ożańsku
 • 25 kwietnia (piątek) w Remizo-świetlicy w Cieszacinie Małym
 • 28 kwietnia (poniedziałek) w Świetlicy Wiejskiej w Cieszacinie Wielkim
 • 29 kwietnia (wtorek) w Domu Kultury w Kidałowicach
 • 30 kwietnia (środa) w Remizie OSP w Tywoni

Zapraszamy serdecznie

 
Warsztaty Decoupage

REGULAMIN NABORU

KARTA ZGŁOSZENIA

 
Gminny Turniej Tenisa Stołowego

W sobotę 15 lutego br., w Zespole Szkół w Pawłosiowie zorganizowano Gminny Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy Pawłosiów. Nad prawidłowym przebiegiem zawodów czuwali: sędzia główny Arkadiusz Zawalski i sekretarz zawodów Paweł Drabik. Rozgrywki odbyły się systemem pucharowym w czterech kategoriach wiekowych. Do turnieju przystąpiły reprezentacje poszczególnych miejscowości, po dwie osoby w danej kategorii.

W kategorii wiekowej do 15 lat zwyciężył Bartłomiej Trojnar z Pawłosiowa, II miejsce wywalczył Hubert Szepelak z Pawłosiowa, natomiast  III miejsce Maciej Trojnar z Cieszacina Wielkiego.

W kategorii wiekowej 16 – 25 lat zwycięzcą został Mateusz Bała z Pawłosiowa, II miejsce zajął Grzegorz Porczak z Pawłosiowa, natomiast III miejsce wywalczył Maciej Tomaszewski z Widnej Góry.

W kategorii wiekowej 26 – 40 lat zwyciężył Miłosz Lubera z Wierzbnej,  II miejsce zajął Piotr Hajduk Cieszacina Małego,  III miejsce Mariusz Cząstka – również z Cieszacina Małego.

W kategorii wiekowej 41+ już drugi rok z rzędu tryumfował Mieczysław Krakowiak z Widnej Góry. II miejsce wywalczył Mariusz Pajda z Malenisk, a na III pozycji ulokował się  Marek Sierpiński również z Malenisk.

Więcej…
 
Rekrutacja do projektu PARR S.A. - „Pierwszy biznes” - działanie 6.2 POKL

Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.  informuje, iż w dniach 24.02.2014 r. do 07.03.2014 r. przyjmowane będą formularze zgłoszeniowe do udziału w projekcie „Pierwszy biznes”.

Projekt jest skierowany do osób zainteresowanych założeniem działalności gospodarczej, spełniających łącznie następujące kryteria:

1) osoba bezrobotna (zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy w Przemyślu, Jarosławiu lub Lubaczowie),

2) osoba do 30 roku życia lub osoba powyżej 50 roku życia,

3) osoba zamieszkująca na terenie powiatów: Miasto Przemyśl, przemyski, jarosławski i lubaczowski,

4) osoba zamierzająca rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej na terenie województwa podkarpackiego,

5) osoba, która w okresie od 01.01.2008 r. do momentu przystąpienia do projektu nie otrzymała bezzwrotnych środków na podjęcie działalności gospodarczej,

6) osoba nie posiadająca wpisu do rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowego Rejestru Sądowego lub nie prowadząca działalności na podstawie odrębnych przepisów w okresie ostatnich 12 m-cy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.

Więcej…
 
Informacja

Informacja o utrudnieniach na drogach powiatowych stan na godz. 08:00  dnia 31.01.2014 r.

Występują utrudnienia w przejeździe drogami powiatowymi

Gmina Rokietnica

- droga Nr 1770R Kidałowice – Rokietnica (przejazd jednym pasem ruchu przez m. Boratyn na długości 4 km)

- droga Nr 1784R Dobkowice – Tapin nieprzejezdna (od drogi wojewódzkiej do kościoła w m.Tapin na długości 3 km)

- droga Nr 1782R Czelatyce – Tuligłowy nieprzejezdna (od m. Czelatyce do skrzyżowania z drogą wojewódzką na długości 4 km)

- droga Nr 1786R Rokietnica-Radymno nieprzejezdna od drogi wojewódzkiej do kościoła w m. Tapin na długości 3 km, przejazd od strony Dobkowic.

Gmina Chłopice

- droga Nr 1785R  Boratyn – Lubeja - Zanmiechów – droga nieprzejezdna na odcinku 2 km

Na pozostałych odcinkach dróg powiatowych występują utrudnienia, miejscami przejazd jednym pasem ruchu spowodowane zawiejami, zamieciami śnieżnymi.

Sporządzono na podstawie otrzymanej informacji Starostwa Powiatowego w Jarosławiu, Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych w dniu 31.01.2014 r.

 
« pierwszapoprzednia31323334353637383940następnaostatnia »

Strona 40 z 59
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Ulti Clocks content

Dzisiaj jest: 19 Marzec 2019        Imieniny obchodzą: Józef, Bogdan, Marek
Kontakt

Gmina Pawłosiów

37-500 Jarosław

Pawłosiów 88

powiat jarosławski

woj. podkarpackie

tel: (16) 622-03-80

fax: (16) 622-02-48

e-mail: ug_pawlosiow@pro.onet.pl

Godziny urzędowania:

poniedziałek - piątek:

w godz: 7.00 - 15.00

Nr rachunku bankowego:

20124025711111000033422789

Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Jarosławskiego w 2011 roku

 

Lp.

Nazwa i adres apteki

Godziny pracy

Telefon

Poniedziałek – piątek

Sobota

Niedziela
i święta

Miasto Jarosław

1.

Medex W-S” sp. z o.o.,
ul. Grunwaldzka 26, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16) 
621 35 11

2.

Medex W-S” sp. z o.o.,
ul. Słowackiego 26, 37-500 Jarosław

800-1800

800-1300

Nieczynne

(16) 
621 53 96

3.

PHU – J. Szarek i T. Śliwiński,
ul. 3-go Maja 43, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16) 
621 27 31

4.

Medex W-S” sp. z o.o.,
ul. Kościuszki 25, 37-500 Jarosław

800-1700

800-1300

Nieczynne

(16) 
621 36 58

5.

P.U.P.H. “Optical”,
ul.
Słowackiego 17, 37-500 Jarosław

Całodobowa

Całodobowa

Całodobowa

(16) 
621 84 84

6.

VADEMECUM”,
ul. Grunwaldzka 1, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1300

Nieczynne

(16) 
623 25 92

7.

FARMACJA”,
ul. 3-go Maja 64, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1300

Nieczynne

(16) 
624 32 70

8.

Remedium” sp. j.,
ul. Kraszewskiego 9, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1800

Nieczynne

(16) 
623 07 11

9.

ADAFARM” sp. z o.o.,
ul. Lisińskiego 10, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16) 
624 28 60

10.

MEDIQ”,
ul. Rynek 11, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1400

Nieczynne

(16) 
624 24 00

11.

MEDIQ”,
ul. Kraszewskiego 5, 37-500 Jarosław

800-2200

800-1400

Nieczynne

(16) 
624 24 10

12.

MEDIQ”,
os. Tysiąclecia 12, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1400

Nieczynne

(16)  
624 24 20

13.

MEDIQ”,
ul. Witosa 2, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1400

Nieczynne

(16)  
627 30 70

14.

ALONA” s. c.,
ul. Sikorskiego 2a, 37-500 Jarosław

800-1800

800-1400

Nieczynne

(16)  
621 59 19

15.

Medex” sp. z o.o.,
ul. Kościuszki 29a, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16)  
621 15 06

16.

Medex B”,
ul. Kraszewskiego 11, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1500

Nieczynne

(16)  
621 62 75

17.

NOVA” Tkaczyk i Wspólnicy sp. j.,
ul. 3-go Maja 65, 37-500 Jarosław

730-2000

800-1600

Nieczynne

(16)  
621 14 08

18.

SKAW-MAR” (PKP),
ul. Słowackiego 38, 37-500 Jarosław

700-1900

800-1500

Nieczynne

(16)  
621 37 37

19.

Pod Jesionem”,
ul. Poniatowskiego 53, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1300

Nieczynne

(16)  
621 76 46

20.

Farmacja 2”,
ul. Pruchnicka 6a, 37-500 Jarosław

700-2100

700-2100

Nieczynne

(16)  
623 10 05

21.

Aspirynka” sp. j.,

ul. Jana Pawła II 21, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16)  
621 14 45

22.

PHU – J.Szarek i T. Śliwiński,
os. Kombatantów 20, 37-500 Jarosław

800-1930

800-1500

Nieczynne

(16)  
621 79 31

23.

Medex-B”,

ul. Grodzka 3, 37-500 Jarosław

730-1900

730-1400

Nieczynne

(16)  
621 77 88

24.

Medex” sp. z o.o.,
ul. Kraszewskiego 24A, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1500

Nieczynne

(16)  
621 06 06

25.

SKAW-MAR”,
ul. Kościuszki 18, 37-500 Jarosław

730-1700

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
621 05 28

Miasto Radymno

1.

Vita” s. c.
ul. Rynek 23, 37-550 Radymno

730-2000

730-2000

800-2000

(16)  
628 10 34

2.

Apteka Leków Gotowych Beata Franus,

ul. Legionów 4a, 37-550 Radymno

800-1800

800-1300

Nieczynne

(16)  
628 13 75

Gmina Chłopice

1.

Apteka mgr farm. Zofia Gaweł,

Chłopice 190, 37-561 Chłopice

800-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
622 29 61

2.

Punkt Apteczny,

mgr Jakub Wawrzyszko

Łowce 99, 37-554 Łowce

Pn., Wt., Śr.

800-1500

Cz., Pt.

900-1600

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
624 00 73

Gmina Jarosław

1.

Punkt Apteczny Justan s.c.,

Wólka Pełkińska 282,
37-511 Wólka Pełkińska

Pn., Wt., Pt.

915-1800

Śr., Cz.

915-1615

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 03 65

Gmina Laszki

1.

Apteka leków gotowych”,
Laszki 35, 37-543 Laszki

Pn., Śr.

900-1800

Wt., Cz. , Pt.

800-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 50 20

Gmina Pruchnik

1.

Apteka prywatna” T. Reizer,
ul. Jana Pawła II 3, 37-560 Pruchnik

Pn., Śr.

800-1600

Wt., Cz. , Pt.

800-1800

800-1400

Nieczynne

(16)  
628 98 60

2.

Apteka „Eliksir”,
ul. B. Markiewicza 11a, 37-560 Pruchnik

800-1800

900-1300

Nieczynne

(16)  
628 81 75

Gmina Radymno

1.

Punkt Apteczny,

Sośnica 184,
37-555 Sośnica

800- 1430

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 30 43

Gmina Rokietnica

1.

Apteka prywatna mgr Janina Horbowy,

Rokietnica 645, 37-562 Rokietnica

800-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
622 13 81

Gmina Roźwienica

1.

Apteka „Lawenda”,
Roźwienica 201, 37- 565 Roźwienica

800-1600

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
622 58 69

2.

Punkt Apteczny (Remiza OSP),

Węgierka, 37- 565 Roźwienica

730-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 99 03

Gmina Wiązownica

1.

Apteka leków gotowych” mgr farm.
I. Podolec,

Wiązownica 378, 37-522 Wiązownica

Pn., Śr.

800-1800

Wt., Cz. , Pt.

800-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
622 36 66

2.

PUNKT APTECZNY, techn. farm. Jolanta Kolbuch - Wawrzoszek,

Zapałów 141, 37-544 Zapałów

Pn., Śr., Cz., Pt.

815-1500

Wt.

815-1800

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 62 49

3.

PUNKT APTECZNY, Teresa Kołakowska,

Szówsko ul. Kościelna 14,
37-522 Wiązownica

Pn. - Czw.,

730-1900

Pt.,

930-1900

800-1400

Nieczynne

(16)  
623 32 55

4.

PUNKT APTECZNY

Manasterz 139,
37-230 Manasterz

800-1500

900-1300

Nieczynne

(16)  
651 50 57

 

Całodobowy dostęp do aptek w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy w 2011 roku

 

Lp.

Nazwa i adres apteki

Godziny pracy

Telefon

Poniedziałek – piątek

Sobota

Niedziela
i święta

Miasto Jarosław

1.

P.U.P.H. “Optical”,
ul. Słowackiego 17a, 37-500 Jarosław

Całodobowa

Całodobowa

Całodobowa

(16)  
621 84 84

 

Pogotowie wod - kan

Tel: 666 860 312

Pogoda
Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 49 gości 

Joomla extensions by Siteground Hosting

Ta witryna używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możesz je w każdej chwili zmienić. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies lub je usunąć zobacz naszą politykę prywatności. Polityka cookie

Akceptuj cookies z tej strony.

EU Cookie Directive Module Information