Reklama
Zaproszenie

 
Kapele w Pawłosiowie

15 czerwca br. w Pawłosiowie rozbrzmiewały piękne melodie w wykonaniu kapel ludowych regionu województwa podkarpackiego. Licznie zgromadzona publiczność miała okazję na żywo zobaczyć artystów ubranych w piękne stroje i posłuchać muzyki naszych korzeni wykonanej na tradycyjnych instrumentach. Na przegląd zaproszono 7 kapel. Koncert trwał ponad 2 godziny i miał charakter konkursu.

Jury podkreślając bardzo wysoki poziom, jaki zaprezentowali wykonawcy, przyznało dwie równorzędne I nagrody dla zespołu „HOP - SIUP” z Albigowej i kapeli „MŁODA HARTA” z Harty k/Dynowa. Drugie miejsce zdobyły kapela „SWOJAKI” z Pawłosiowa i „WIDELANIE” z Widełki k/Rzeszowa.

Wśród solistów wyróżniono młodego cymbalistę – Andrzeja Barana z Harty oraz dwoje klarnecistów – Izabelę Głąb i Ryszarda Hanejko z Gaci Przeworskiej.

Więcej…
 
GMINNY DZIEŃ DZIECKA

Jak wiadomo Dzień Dziecka obchodzony jest 1 czerwca. W tym dniu pogoda spłatała jednak niemiłego psikusa, co zmusiło organizatorów do przeniesienia imprezy na inny termin. Gminne Święto Dzieci odbyło się 6 czerwca na stadionie sportowym w Pawłosiowie.

Impreza zorganizowana przez Wójta Gminy Pawłosiów oraz Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Pawłosiowie zgromadziła kilkaset osób.

Uczestników przywitał serdecznie Wójt Gminy Pawłosiów Mariusz Reń zapraszając wszystkich do wspólnej zabawy.

Humory uczestnikom dopisywały, bo atrakcji nie brakowało. Słodycze, muzyka, gry i zabawy, upominki z loterii fantowej, gdzie dodatkowo trzech szczęśliwców, którzy wylosowali numery 1, 6, 14 otrzymało nagrody specjalne, sympatyczne misie przytulanki.

Dzieci korzystały do woli z nadmuchiwanych zjeżdżalni, trampoliny oraz próbowały sił na ścianie wspinaczkowej. Dużym zainteresowaniem zwłaszcza wśród najmłodszych cieszyło się malowanie twarzy. Dzieci ochoczo rywalizowały w konkurencjach sportowych oraz konkursie plastycznym przygotowanym dla każdej z grup wiekowych. Podsumowaniem konkursów było wręczenie przez Wójta Gminy nagród i dyplomów zwycięzcom poszczególnych konkurencji.

Więcej…
 
Poszukiwany kandydat na opiekuna prawnego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłosiowie poszukuje kandydata na opiekuna prawnego 

Wymagania stawiane kandydatom:
Obywatelstwo polskie
Stałe zameldowanie na terenie Gminy Pawłosiów
Pełna zdolność do czynności prawnych
Pełnia praw publicznych
Nieposzlakowana opinia
Stan zdrowia pozwalający na pełnienie funkcji określonych w ogłoszeniu
Znajomość tematyki związanej ze sprawowaniem opieki prawnej/kurateli
Znajomość problematyki niepełnosprawności
Umiejętność poruszania się w obszarze instytucji wspierających
Kreatywność, samodzielność, zaangażowanie w realizację zadań
Preferowane wykształcenie wyższe, kierunki: praca socjalna, pedagogika, psychologia lub pokrewne.

Do najistotniejszych zadań opiekuna prawnego należy:
Sprawowanie opieki zgodnie z interesem podopiecznego i interesem społecznym
Zarządzanie majątkiem podopiecznego - zgodnie z art.155 §1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego
Reprezentowanie interesów podopiecznego przed sądem, organami administracji publicznej oraz innymi instytucjami
Sporządzanie sprawozdań do sądu z wykonanych działań w terminach określonych przez sąd (zwykle jeden, dwa razy w roku).

Więcej…
 
KARTA DUŻEJ RODZINY

Informujemy, że w dniu 5 czerwca 2014 r. opublikowana została uchwała nr 85 Rady Ministrów w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (M.P. poz. 430), oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz. U. poz.755 ). Oba akty weszły w życie z dniem 16 czerwca 2014 r.

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest rodzinie, która utrzymuje przynajmniej trójkę dzieci. Dotyczy to także rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka. Karta przyznawana jest każdemu członkowi rodziny, a dochód rodziny nie jest kryterium przyznania karty. Karta Dużej Rodziny przyznawana jest dzieciom do ukończenia 18. lub 25. roku życia, jeśli uczą się jeszcze w szkole lub studiują. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, a osobom niepełnosprawnym karta wydawana jest na czas obowiązywania orzeczenia o niepełnosprawności.

Więcej…
 
XLVII SESJA RADY GMINY PAWŁOSIÓW

OGŁOSZENIE

Uprzejmie informuję mieszkańców Gminy Pawłosiów, iż  24 czerwca 2014 r. o godzinie 13 30
w świetlicy wiejskiej w Pawłosiowie odbędzie się XLVII sesja Rady Gminy Pawłosiów.

Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2013 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.
  a) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Wójta Gminy Pawłosiów sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2013 rok,
  b) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pawłosiów w sprawie  wykonania budżetu Gminy Pawłosiów za 2013 rok  oraz informacji o stanie  mienia komunalnego,
  c) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pawłosiów w sprawie sprawozdania finansowego za 2013 rok Gminy Pawłosiów,
  d) przedstawienie przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Pawłosiów wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Pawłosiów,
  e) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie  zaopiniowania wniosku  Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pawłosiów o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy  Pawłosiów za 2013 r.,
  f) dyskusja nad udzieleniem absolutorium dla Wójta Gminy Pawłosiów z wykonania  budżetu  za 2013 rok.
 3. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem  z wykonania budżetu za 2013 r.;
  2) udzielenia Wójtowi Gminy Pawłosiów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok;
  3) zmian w budżecie gminy  na  2014 rok  (przed podjęciem uchwały opinia Komisji  Planowania  i Budżetu).
 4. Przyjęcie protokołu z  sesji Nr XLVI/2014 Rady Gminy.
 5. Wolne wnioski i zapytania.
 6. Zakończenie  obrad.
Jednocześnie informuję, iż posiedzenia Rady Gminy  mają  charakter otwarty, co oznacza, że każda osoba zainteresowana może uczestniczyć w obradach rady.

Przewodniczący Rady
Eugeniusz Piasecki


 
Wójt Gminy Pawłosiów – Zwycięzca Plebiscytu!

W dniu 4 czerwca 2014 roku,  Urząd Gminy Pawłosiów odwiedziła delegacja Gazety Jarosławskiej na czele z Redaktor Naczelny Agnieszką Sosna. Przedstawiciele GJ przybyli z gratulacjami oraz tortem, który był nagrodą dla zwycięzcy plebiscytu pt. „Oceń władze swojej gminy”. Do życzeń dołączyli się również pracownicy urzędu i jednostek organizacyjnych.

Wielką niespodziankę sprawili mieszkańcy biorący udział w konkursie, oddając 731 pozytywnych głosów na swojego gospodarza.

Wójt  Mariusz Reń dziękuje wszystkim, którzy oddali głos na jego osobę. Jest to miłe wyróżnienie motywujące do dalszej efektywnej pracy.

Więcej…
 
IV Regionalny Przegląd Kapel Ludowych - Pawłosiów 2014

 
INFORMACJA DLA OSÓB, KTÓRYM W OKRESIE OD 31 GRUDNIA 2012 r. DO 30 CZERWCA 2013 r. WYGASŁY DECYZJE PRZYZNAJĄCE PRAWO DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO Z POWODU UPŁYWU TERMINU WAŻNOŚCI ORZECZENIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI LUB O ZNACZNYM STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

W dniu 15 maja 2014 roku weszła w życie ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz.U.2014.567).

Zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 4 kwietnia o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz.U.2014.567), w przypadku gdy o specjalny zasiłek opiekuńczy ubiegają się osoby, którym w okresie od dnia 31 grudnia 2012 roku do dnia 30 czerwca 2013 roku wygasły decyzje przyznające prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem 1 stycznia 2013 roku, z powodu upływu terminu ważności orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego przysługuje tym osobom w okresie od dnia wejścia w życie ustawy do dnia 31 grudnia 2014 roku, na warunkach dotyczących specjalnego zasiłku opiekuńczego określonych w ustawie o świadczeniach rodzinnych, również jeżeli osoby te nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.

Informujemy zatem wszystkich świadczeniobiorców, którym w okresie od dnia 31 grudnia 2012 roku do dnia 30 czerwca 2013 roku wygasły decyzje przyznające prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, z powodu upływu terminu ważności orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności, że obecnie osoby te mają możliwość ubiegania się o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego, jeżeli nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej na podstawie obowiązujących przepisów.

Więcej…
 
INFORMACJA DLA OSÓB, KTÓRYM PRAWO DO ŚWIADCZENIA PIELEGNACYJNEGO USTALONO NA OKRES ZAMKNIĘTY, tj. do dnia 2013-06-30

W dniu 15 maja 2014 roku weszła w życie ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz.U.2014.567). Ustawa określa warunki nabywania oraz zasady ustalania i wypłacania zasiłków dla opiekunów osobom, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013 r., w związku z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji przyznającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego.

Zgodnie z art. 2 ust.1 ustawy z dnia 4 kwietnia o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz.U.2014.567), zasiłek dla opiekuna przysługuje osobie, jeżeli decyzja o przyznaniu jej prawa do świadczenia pielęgnacyjnego wygasła z mocy prawa na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2012.1548 oraz Dz.U.2013.1557)
z dniem 1 lipca 2013 r.

Informujemy wszystkich świadczeniobiorców, którym prawo do świadczenia pielęgnacyjnego ustalone ostateczną decyzją, przyznano na okres zamknięty, tj. do dnia 2013-06-30, iż nie spełniają przesłanek zawartych w art. 2 ust.1 ustawy z dnia 4 kwietnia o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz.U.2014.567), gdyż decyzje te nie wygasły z mocy prawa z dniem 2013-07-01.

Więcej…
 
INFORMACJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW NABYWANIA PRAWA DO ZASIŁKU DLA OPIEKUNA

W dniu 15 maja 2014 roku weszła w życie ustawa z dnia 24 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz.U.2014.567). Ustawa określa warunki nabywania oraz zasady ustalania wypłacania zasiłków dla opiekunów osobom, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013 r., w związku z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji przyznającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego.

W świetle przepisów ustanowionych na mocy ww. ustawy, zasiłek dla opiekuna przysługuje osobie, jeżeli decyzja o przyznaniu jej prawa do świadczenia pielęgnacyjnego wygasła z mocy prawa z dniem 1 lipca 2013 r.

Ponadto, ustalenie prawa do zasiłku dla opiekuna następuje na wniosek osoby ubiegającej się, który należy złożyć nie później niż w terminie 4 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy – tj. do dnia 15 września 2014 r. Natomiast, jeżeli w tym okresie toczy się postepowanie o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności osobie, nad którą jest sprawowana opieka, wniosek może być złożony nie później niż w terminie 4 miesięcy od dnia wydania tego orzeczenia.

Więcej…
 
XLVI SESJA RADY GMINY PAWŁOSIÓW

OGŁOSZENIE

Uprzejmie informuję mieszkańców Gminy Pawłosiów, iż  30 maja 2014 r. o godzinie 13 30
w świetlicy wiejskiej w Pawłosiowie odbędzie się XLVI sesja Rady Gminy Pawłosiów.

Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1) ustalenia tygodniowego pensum dla nauczycieli prowadzących zajęcia o różnym obowiązkowym wymiarze godzin w ramach jednego etatu,
  2) określenia wysokości opłat za świadczenia przekraczające podstawę programową wychowania przedszkolnego w Publicznym Przedszkolu  w Pawłosiowie,
  3) zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze  socjalnym dla uczniów zamieszkałych w Gminie Pawłosiów,
  4) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o współpracy na rzecz rozwoju społeczno gospodarczego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego  Jarosław – Przeworsk,
  5) zbycia nieruchomości,
  6) zmian w budżecie gminy  na  2014 rok (przed podjęciem uchwały opinia Komisji  Planowania i Budżetu).
 3. Informacja dotycząca „Oceny zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla Gminy Pawłosiów”.
 4. Przyjęcie protokołu z sesji Nr XLV/2014 Rady Gminy.
 5. Wolne wnioski i zapytania.
 6. Zakończenie obrad.

Jednocześnie informuję, iż posiedzenia Rady Gminy  mają  charakter otwarty, co oznacza, że każda osoba zainteresowana może uczestniczyć w obradach rady.

Przewodniczący Rady
Eugeniusz Piasecki


 
Festiwal Smaków Pawłosiowa

 

W niedzielę, 18 maja na placu przy Urzędzie Gminy odbył się „Festiwal Smaków Pawłosiowa”. Członkinie Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Pawłosiów zaprezentowały swoje potrawy i smakołyki. Organizatorem imprezy był wójt Gminy Pawłosiów, Mariusz Reń.

Podczas festiwalu, każdy miał możliwość skosztowania przygotowanych przez Panie z Kół Gospodyń Wiejskich smakołyków. Wśród nich znalazły się przepyszne pierogi, pasztety, różnego rodzaju galarety, mięsa, cieszące się sporym zainteresowaniem nalewki oraz wszelkiego rodzaju słodkości.

Odbył się też konkurs na najładniejsze stoisko. Pierwsze miejsce wśród dziewięciu KGW zajęły Panie z Pawłosiowa, drugie z Wierzbnej, trzecie miejsce przypadło paniom z Ożańska.

Na uznanie zasługują również stoiska i pyszności przygotowane przez pozostałe Koła Gospodyń: z Cieszacina Małego, Cieszacina Wielkiego, Tywoni, Szczytnej, Malenisk oraz Kidałowic.

Uroczystość uświetnili swoim występem: Zespół "Pawłosiowianie", Zespół Pieśni Biesiadnej „Wierzbianie” oraz Zespół „Pieśni i Tańca Pawłosiów”.

Więcej…
 
PROGNOZA POGODY DLA WOJ. PODKARPACKIEGO

PROGNOZA POGODY DLA WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

ważność od godz. 07:30 dnia 16.05.2014 do godz. 07:30 dnia 18.05.2014

 
Informacja na temat II Jarosławskich Targów Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu serdecznie zaprasza do uczestnictwa w II Jarosławskich Targach Pracy, które odbędą się 23 maja 2014r. w godzinach od 10.00-14.00 w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Jarosławiu przy ulicy Jana Pawła II 30.

Przedsięwzięcie  ma na celu pomoc osobom bezrobotnym, poszukującym pracy i wszystkim zainteresowanym w znalezieniu zatrudnienia oraz stworzenie możliwości rozwoju ścieżki zawodowej na europejskim i krajowym rynku pracy.

Tego dnia doradcy EURES, agencje zatrudnienia oraz pracodawcy krajowi zaprezentują zagraniczne  i krajowe oferty pracy. Ponadto doradcy EURES poprowadzą seminarium nt. bezpiecznego poszukiwania i podejmowania pracy za granicą oraz poruszania się po europejskim rynku pracy.

Więcej…
 
OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE

Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów alarmowych

Stopień zagrożenia: 3

Biura:  biuro prognoz hydrologicznych: BPH O/Kraków  IMGW PIB

Obszar: województwo podkarpackie

Ważność: od 2014-05-14 godz. 20:00 do 2014-05-16 godz. 20:00

Przebieg: W związku z prognozowanymi intensywnymi opadami deszczu, w okresie obowiązywania ostrzeżenia, w zlewniach: Wisłoki, Wisłoka, Sanu oraz na mniejszych bezpośrednich dopływach Wisły na terenie województwa, prognozowany jest wzrost poziomu wody do strefy stanów wysokich z przekroczeniem stanów ostrzegawczych, a w dalszej kolejności stanów alarmowych. Na Wiśle prognozowany jest wzrost poziomu wody do strefy stanów wysokich z możliwością przekroczenia stanów ostrzegawczych.

Prawdopodobieństwo: 90 %

Uwagi:   W sytuacji wystąpienia istotnych zmian w czasie lub przebiegu zjawiska ostrzeżenie może ulec zmianie.

Więcej…
 
« pierwszapoprzednia31323334353637383940następnaostatnia »

Strona 40 z 61
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Ulti Clocks content

Dzisiaj jest: 25 Maj 2019        Imieniny obchodzą: Grzegorz, Urban, Magda
Kontakt

Gmina Pawłosiów

37-500 Jarosław

Pawłosiów 88

powiat jarosławski

woj. podkarpackie

tel: (16) 622-03-80

fax: (16) 622-02-48

e-mail: ug_pawlosiow@pro.onet.pl

Godziny urzędowania:

poniedziałek - piątek:

w godz: 7.00 - 15.00

Nr rachunku bankowego:

20124025711111000033422789

Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Jarosławskiego w 2011 roku

 

Lp.

Nazwa i adres apteki

Godziny pracy

Telefon

Poniedziałek – piątek

Sobota

Niedziela
i święta

Miasto Jarosław

1.

Medex W-S” sp. z o.o.,
ul. Grunwaldzka 26, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16) 
621 35 11

2.

Medex W-S” sp. z o.o.,
ul. Słowackiego 26, 37-500 Jarosław

800-1800

800-1300

Nieczynne

(16) 
621 53 96

3.

PHU – J. Szarek i T. Śliwiński,
ul. 3-go Maja 43, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16) 
621 27 31

4.

Medex W-S” sp. z o.o.,
ul. Kościuszki 25, 37-500 Jarosław

800-1700

800-1300

Nieczynne

(16) 
621 36 58

5.

P.U.P.H. “Optical”,
ul.
Słowackiego 17, 37-500 Jarosław

Całodobowa

Całodobowa

Całodobowa

(16) 
621 84 84

6.

VADEMECUM”,
ul. Grunwaldzka 1, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1300

Nieczynne

(16) 
623 25 92

7.

FARMACJA”,
ul. 3-go Maja 64, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1300

Nieczynne

(16) 
624 32 70

8.

Remedium” sp. j.,
ul. Kraszewskiego 9, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1800

Nieczynne

(16) 
623 07 11

9.

ADAFARM” sp. z o.o.,
ul. Lisińskiego 10, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16) 
624 28 60

10.

MEDIQ”,
ul. Rynek 11, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1400

Nieczynne

(16) 
624 24 00

11.

MEDIQ”,
ul. Kraszewskiego 5, 37-500 Jarosław

800-2200

800-1400

Nieczynne

(16) 
624 24 10

12.

MEDIQ”,
os. Tysiąclecia 12, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1400

Nieczynne

(16)  
624 24 20

13.

MEDIQ”,
ul. Witosa 2, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1400

Nieczynne

(16)  
627 30 70

14.

ALONA” s. c.,
ul. Sikorskiego 2a, 37-500 Jarosław

800-1800

800-1400

Nieczynne

(16)  
621 59 19

15.

Medex” sp. z o.o.,
ul. Kościuszki 29a, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16)  
621 15 06

16.

Medex B”,
ul. Kraszewskiego 11, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1500

Nieczynne

(16)  
621 62 75

17.

NOVA” Tkaczyk i Wspólnicy sp. j.,
ul. 3-go Maja 65, 37-500 Jarosław

730-2000

800-1600

Nieczynne

(16)  
621 14 08

18.

SKAW-MAR” (PKP),
ul. Słowackiego 38, 37-500 Jarosław

700-1900

800-1500

Nieczynne

(16)  
621 37 37

19.

Pod Jesionem”,
ul. Poniatowskiego 53, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1300

Nieczynne

(16)  
621 76 46

20.

Farmacja 2”,
ul. Pruchnicka 6a, 37-500 Jarosław

700-2100

700-2100

Nieczynne

(16)  
623 10 05

21.

Aspirynka” sp. j.,

ul. Jana Pawła II 21, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16)  
621 14 45

22.

PHU – J.Szarek i T. Śliwiński,
os. Kombatantów 20, 37-500 Jarosław

800-1930

800-1500

Nieczynne

(16)  
621 79 31

23.

Medex-B”,

ul. Grodzka 3, 37-500 Jarosław

730-1900

730-1400

Nieczynne

(16)  
621 77 88

24.

Medex” sp. z o.o.,
ul. Kraszewskiego 24A, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1500

Nieczynne

(16)  
621 06 06

25.

SKAW-MAR”,
ul. Kościuszki 18, 37-500 Jarosław

730-1700

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
621 05 28

Miasto Radymno

1.

Vita” s. c.
ul. Rynek 23, 37-550 Radymno

730-2000

730-2000

800-2000

(16)  
628 10 34

2.

Apteka Leków Gotowych Beata Franus,

ul. Legionów 4a, 37-550 Radymno

800-1800

800-1300

Nieczynne

(16)  
628 13 75

Gmina Chłopice

1.

Apteka mgr farm. Zofia Gaweł,

Chłopice 190, 37-561 Chłopice

800-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
622 29 61

2.

Punkt Apteczny,

mgr Jakub Wawrzyszko

Łowce 99, 37-554 Łowce

Pn., Wt., Śr.

800-1500

Cz., Pt.

900-1600

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
624 00 73

Gmina Jarosław

1.

Punkt Apteczny Justan s.c.,

Wólka Pełkińska 282,
37-511 Wólka Pełkińska

Pn., Wt., Pt.

915-1800

Śr., Cz.

915-1615

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 03 65

Gmina Laszki

1.

Apteka leków gotowych”,
Laszki 35, 37-543 Laszki

Pn., Śr.

900-1800

Wt., Cz. , Pt.

800-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 50 20

Gmina Pruchnik

1.

Apteka prywatna” T. Reizer,
ul. Jana Pawła II 3, 37-560 Pruchnik

Pn., Śr.

800-1600

Wt., Cz. , Pt.

800-1800

800-1400

Nieczynne

(16)  
628 98 60

2.

Apteka „Eliksir”,
ul. B. Markiewicza 11a, 37-560 Pruchnik

800-1800

900-1300

Nieczynne

(16)  
628 81 75

Gmina Radymno

1.

Punkt Apteczny,

Sośnica 184,
37-555 Sośnica

800- 1430

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 30 43

Gmina Rokietnica

1.

Apteka prywatna mgr Janina Horbowy,

Rokietnica 645, 37-562 Rokietnica

800-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
622 13 81

Gmina Roźwienica

1.

Apteka „Lawenda”,
Roźwienica 201, 37- 565 Roźwienica

800-1600

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
622 58 69

2.

Punkt Apteczny (Remiza OSP),

Węgierka, 37- 565 Roźwienica

730-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 99 03

Gmina Wiązownica

1.

Apteka leków gotowych” mgr farm.
I. Podolec,

Wiązownica 378, 37-522 Wiązownica

Pn., Śr.

800-1800

Wt., Cz. , Pt.

800-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
622 36 66

2.

PUNKT APTECZNY, techn. farm. Jolanta Kolbuch - Wawrzoszek,

Zapałów 141, 37-544 Zapałów

Pn., Śr., Cz., Pt.

815-1500

Wt.

815-1800

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 62 49

3.

PUNKT APTECZNY, Teresa Kołakowska,

Szówsko ul. Kościelna 14,
37-522 Wiązownica

Pn. - Czw.,

730-1900

Pt.,

930-1900

800-1400

Nieczynne

(16)  
623 32 55

4.

PUNKT APTECZNY

Manasterz 139,
37-230 Manasterz

800-1500

900-1300

Nieczynne

(16)  
651 50 57

 

Całodobowy dostęp do aptek w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy w 2011 roku

 

Lp.

Nazwa i adres apteki

Godziny pracy

Telefon

Poniedziałek – piątek

Sobota

Niedziela
i święta

Miasto Jarosław

1.

P.U.P.H. “Optical”,
ul. Słowackiego 17a, 37-500 Jarosław

Całodobowa

Całodobowa

Całodobowa

(16)  
621 84 84

 

Pogotowie wod - kan

Tel: 666 860 312

Pogoda
Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 44 gości 

Joomla extensions by Siteground Hosting

Ta witryna używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możesz je w każdej chwili zmienić. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies lub je usunąć zobacz naszą politykę prywatności. Polityka cookie

Akceptuj cookies z tej strony.

EU Cookie Directive Module Information