Reklama
Konsultacje społeczne
Koronawirus

Menu główne
Wybory
Gmina Pawłosiów
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Urząd Gminy
Jednostki organizacyjne
Biblioteka Publiczna
GOPS Pawłosiów
Straż pożarna
Sport
Oświata
Rolnictwo - Płatności bezpośrednie oraz płatności obszarowe
Ochrona Danych Osobowych
Dla przedsiębiorców
Organizacje Pożytku Publicznego
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
PROGRAM REWITALIZACJI GMINY PAWŁOSIÓW 2016-2022
Raport z monitoringu i ewaluacji Programu Rewitalizacji Gminy Pawłosiów na lata 2016-2022

Raport z monitoringu i ewaluacji Programu Rewitalizacji Gminy Pawłosiów na lata 2016-2022

 
PROGRAM REWITALIZACJI GMINY PAWŁOSIÓW NA LATA 2016 - 2022 - AKTUALIZACJA

Program Rewitalizacji Gminy Pawłosiów na lata 2016 - 2022 - aktualizacja (25.07.2019 r.)

 
Obwieszczenie Wójta Gminy Pawłosiów z dnia 22.08.2019 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Pawłosiów z dnia 22.08.2019 r. o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla aktualizacji dokumentu pn. „Program Rewitalizacji Gminy Pawłosiów na lata 2016-2022

 
Informacja podsumowująca konsultacje społeczne projektu aktualizacji Programu Rewitalizacji Gminy Pawłosiów na lata 2016 – 2022.

W dniach 16.07.2019 r. do 22.07.2019 r. były prowadzone konsultacje społeczne Programu  Rewitalizacji Gminy Pawłosiów.

Celem konsultacji było włączenie mieszkańców Gminy Pawłosiów, instytucji pozarządowych, parterów społeczno – gospodarczych w proces aktualizacji Program Rewitalizacji Gminy Pawłosiów na lata 2016-2022.

Konsultacje społeczne były prowadzone w formie pisemnej poprzez wypełnienie formularza konsultacyjnego i przekazanie do Urzędu Gminy Pawłosiów osobiście, pocztą elektroniczną lub korespondencją tradycyjną.

Ogłoszenie o konsultacjach zostało opublikowane na stronie internetowej www.gminapawlosiow.pl  w menu: Gmina Pawłosiów, zakładka ,,PROGRAM REWITALIZACJI GMINY PAWŁOSIÓW 2016-2022”, tablicy ogłoszeń. Treść Programu została również  udostępniona w formie papierowej w siedzibie Urzędu Gminy Pawłosiów.

W ramach konsultacji pisemnych nie wpłynęły żadne uwagi.

 
Aktualizacja Programu Rewitalizacji Gminy Pawłosiów na lata 2016 – 2022 - Konsultacje społeczne

Wójt Gminy Pawłosiów zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu aktualizacji Programu Rewitalizacji Gminy Pawłosiów na lata 2016 – 2022.

Program Rewitalizacji Gminy Pawłosiów na lata 2016-2022 jest dokumentem zawierającym diagnozę społeczno-gospodarczą Gminy Pawłosiów, na podstawie której wyznaczono tzw. obszary zdegradowane i obszary rewitalizacji. W dokumencie umieszczono również projekty, których realizacja ma się przyczynić do rewitalizacji wyznaczonych obszarów.

Celem konsultacji jest włączenie mieszkańców Gminy, instytucji pozarządowych, partnerów społeczno – gospodarczych w proces aktualizacji „Programu Rewitalizacji Gminy Pawłosiów na lata 2016-2022”.

Projekt „Programu Rewitalizacji Gminy Pawłosiów na lata 2016-2022”  jest dostępny:

- na stronie internetowej www.gminapawlosiow.pl w menu: Gmina Pawłosiów, zakładka ,,PROGRAM REWITALIZACJI GMINY PAWŁOSIÓW 2016-2022”,

- do wglądu - w wersji papierowej w siedzibie Urzędu Gminy Pawłosiów, Pawłosiów 88, 37-500 Jarosław, pokój 203 (II piętro).

 

W dniach od 16.07.2019 r. do 22.07.2019 r. wszyscy zainteresowani mogą zgłaszać opinie, uwagi i wnioski do projektu „Programu Rewitalizacji Gminy Pawłosiów na lata 2016-2022” wypełniając zamieszczony formularz konsultacyjny. Formularz będzie również dostępny w Urzędzie Gminy Pawłosiów, pokój 203 (II piętro).

 

Opinie, uwagi i wnioski można przekazywać do Urzędu Gminy Pawłosiów:

- pocztą elektroniczną na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

-osobiście pod adresem Urzędu Gminy Pawłosiów, Pawłosiów 88, 37-500 Jarosław, pokój 203 (II piętro),

- w formie korespondencji kierowanej pod wcześniej wskazany adres z dopiskiem „Konsultacje Programu Rewitalizacji Gminy Pawłosiów”.

 

Załączniki:

- Projekt Programu Rewitalizacji Gminy Pawłosiów na lata 2016-2022

- Formularz zgłaszania uwag do Projektu Aktualizacji Programu Rewitalizacji Gminy Pawłosiów na lata 2016-2022

 
PROGRAM REWITALIZACJI GMINY PAWŁOSIÓW NA LATA 2016 - 2022 - Aktualizacja

Program Rewitalizacji Gminy Pawłosiów na lata 2016 - 2022 - aktualizacja (14.11.2017 r.)

 
Program Rewitalizacji Gminy Pawłosiów na lata 2016 - 2022 - projekt

Zapraszamy mieszkańców Gminy Pawłosiów do wyrażenia swojej opinii i uwag dotyczących treści projektu Program Rewitalizacji Gminy Pawłosiów na lata 2016-2022.

Opinie i uwagi do projektu można zgłaszać na formularzu zgłaszania uwag do dnia 15.03.2017 r.

Wypełniony formularz prosimy przesłać na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , wpisując w tytule „Program Rewitalizacji" lub przesłać na adres Urząd Gminy Pawłosiów, Pawłosiów 88, 37-500 Jarosław. Dodatkowo projekt Programu Rewitalizacji Gminy Pawłosiów na lata 2016 - 2022 oraz formularz zgłaszania uwag w wersji papierowej wyłożono do wglądu w pok. 203 Urzędu Gminy Pawłosiów, w godzinach pracy urzędu.

Program Rewitalizacji Gminy Pawłosiów na lata 2016 - 2022 - projekt

Formularz wnoszenia uwag do projektu Programu Rewitalizacji Gminy Pawłosiów na lata 2016 - 2022

 
INFORMACJA ZE SPOTKAŃ KONSULTACYJNYCH

Gmina Pawłosiów zakończyła cykl spotkań konsultacyjnych dla przedstawicieli poszczególnych sektorów w ramach opracowywania Programu Rewitalizacji dla Gminy Pawłosiów na lata 2016 – 2022.

Pierwsze spotkanie odbyło się w dniu 11.01.2017 r. w Świetlicy Wiejskiej w Pawłosiowie. Uczestniczyli w nim przedstawiciele sektora publicznego, w tym Wójt Gminy Pawłosiów Mariusz Reń, Sekretarz Gminy Joanna Tomaszewska, Koordynator Programu Rewitalizacji Jolanta Kędzior, Radni Gminy Pawłosiów na czele z Przewodniczącą Rady Martą Szumińską, pracownicy urzędu oraz jednostek organizacyjnych.

Kolejne spotkanie odbyło się 23.01.2017 r. i skierowane było do przedstawicieli sektora społecznego. Wzięli w nim udział mieszkańcy gminy, sołtysi, przedstawiciele organizacji pozarządowych, tj. stowarzyszeń, ochotniczych straż pożarnych oraz klubów sportowych.

Na trzecim spotkaniu dniu 26.01.2017 r. w Świetlicy Wiejskiej w Pawłosiowie spotkali się przedstawiciele sektora gospodarczego z terenu gminy.

Spotkania dotyczyły idei rewitalizacji, podkreślany był również znaczący udział społeczności lokalnej w opracowaniu Programu Rewitalizacji, poprzez wypełnienie ankiety służącej do określenia obszarów zdegradowanych oraz uczestnictwo w spotkaniach. Omówione zostały najważniejsze aspekty prawne, instytucjonalne, merytoryczne procesu rewitalizacji oraz diagnoza społeczna opisująca sytuację społeczno - gospodarczą Gminy Pawłosiów.

Podczas spotkań uczestnicy podjęli dyskusję na temat mocnych i słabych stron gminy, obszarów problemowych oraz wizji rozwoju gminy w najbliższych latach.

Przygotowanie programu rewitalizacji pozwoli Gminie Pawłosiów na długofalowe działania zmierzające do poprawy warunków i jakości życia jej mieszkańców, jak również umożliwi ubieganie się o środki finansowe z Unii Europejskiej w ramach RPO WP 2014-2020 oraz innych programów.

Spotkania prowadzone były przez przedstawicieli firmy Centrum Doradztwa Energetycznego Sp. z o.o.

Więcej…
 
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY ZADANIA REWITALIZACYJNEGO DO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY PAWŁOSIÓW NA LATA 2016-2022

Szanowni Państwo, trwają pracę nad opracowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Pawłosiów na lata 2016-2022. Rewitalizacja to szeroki proces przemian społecznych, przestrzennych i ekonomicznych na obszarze, który znajduje się w kryzysie. Jej celem jest ponowne przywrócenie do życia zdegradowanych części gminy i uzupełnienie ich o nowe funkcje.

Kolejnym etapem jest określenie kompletnego katalogu działań, które będą przeciwdziałały sytuacji kryzysowej. Ważne, aby w programie ująć działania realizowane zarówno ze środków unijnych (EFRR, EFS, FS), jak i publicznych oraz prywatnych.
Szczególnie zachęcamy przedstawicieli sektora publicznego, społecznego i gospodarczego zainteresowanych uwzględnieniem swoich zadań w opracowywanym Programie Rewitalizacji do wypełniania formularza zgłoszeniowego.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 
Zaproszenie na konsultacje

Wójt Gminy Pawłosiów zaprasza przedstawicieli sektorów publicznego, społecznego i gospodarczego na spotkania konsultacyjne, które odbędą się w Świetlicy Wiejskiej w Pawłosiowie w dniach:
- 11.01.2017 r. - sektor publiczny 
- 23.01.2017 r. - sektor społeczny
- 26.01.2017 r. - sektor gospodarczy.

 
Ankieta

Gmina Pawłosiów przystąpiła do opracowywania Programu Rewitalizacji dla Gminy Pawłosiów współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz z budżetu państwa.

Przygotowanie programu rewitalizacji pozwoli Gminie Pawłosiów na długofalowe działania zmierzające do poprawy warunków i jakości życia jej mieszkańców, zapobieganie dalszej degradacji obszarów, w których stwierdzono stany kryzysowe, jak również umożliwi gminie ubieganie się o środki finansowe z Unii Europejskiej w ramach RPO WP 2014-2020 oraz uzyskanie dotacji.

Celem niniejszego badania jest poznanie Państwa opinii na temat aktualnych potrzeb w zakresie rewitalizacji problemowych obszarów gminy oraz oczekiwanych działań mających na celu ich ożywienie społeczno-gospodarcze.

Rewitalizacja jest złożonym, kompleksowym procesem wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez działania całościowe, integrujące interwencję na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki oraz skoncentrowane terytorialnie. Działania te realizowane są w sposób zaplanowany oraz zintegrowany poprzez programy rewitalizacji. Rewitalizacja jest przeprowadzana przez osoby zaangażowane w życie i rozwój gminy, przy znaczącym udziale lokalnej społeczności, czyli mieszkańców Gminy Pawłosiów.

Stanem kryzysowym określa się koncentrację negatywnych zjawisk społecznych wraz z towarzyszącymi im negatywnymi zjawiskami w jednej lub kilku z następujących sfer: gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej.

Dzięki przeprowadzanej diagnozie stanu Gminy Pawłosiów możliwe będzie wskazanie obszarów zdegradowanych, czyli takich, na których zidentyfikowano stan kryzysowy. Po tym nastąpi wyznaczenie obszaru rewitalizacji, obejmującego całość lub część obszaru zdegradowanego. Na obszarze rewitalizacji prowadzone będą przedsięwzięcia rewitalizacyjne.

Ankieta jest anonimowa. Podawane przez Państwa informacje służyć będą wyłącznie diagnozie sytuacji w gminie Pawłosiów, koniecznej do opracowania Programu Rewitalizacji dla Gminy Pawłosiów.

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Wykonawcą dokumentu – Centrum Doradztwa Energetycznego Sp. z o.o., telefon 32 326 78 17, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub z Urzędem Gminy Pawłosiów – osoba koordynująca dokument: Pani Jolanta Kędzior, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Serdecznie dziękujemy za wypełnienie ankiety!

 

ANKIETA ELEKTRONICZNA

ANKIETA DO POBRANIA

 
Program Rewitalizacji Gminy Pawłosiów 2016-2022

 

Gmina Pawłosiów realizuje projekt pn. "Programu Rewitalizacji Gminy Pawłosiów 2016-2022" w ramach konkursu dotacji na działania wspierające gminy w zakresie przygotowania programów rewitalizacji na terenie województwa podkarpackiego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Gmina na to działanie otrzymała wsparcie w wysokości 61 800 zł.

Pierwszy etap prac nad opracowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Pawłosiów na lata 2016-2022 będzie polegał na wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Kolejnym etapem prowadzenia prac jest przygotowanie dokumentu obrazującego podejmowane inicjatywy inwestycyjne, jak i społeczne w celu prowadzenia procesu przemian przestrzennych, technicznych, społecznych i ekonomicznych w Gminie Pawłosiów.

Program Rewitalizacji Gminy Pawłosiów to z jednej strony to niezbędny dokument, który pozwoli gminie sięgnąć po środki na ważne projekty z zakresu szeroko pojętej infrastruktury, z drugiej - jest okazją do przemyśleń, co jest pilnego w gminie do zrealizowania, co może pomóc w budowaniu naszej wspólnej, lokalnej tożsamości, oraz w znajdowaniu rozwiązań dla sytuacji i zjawisk trudnych w naszych małych społecznościach.

Opracowywaniu dokumentu towarzyszyć będzie proces konsultacji - będzie on przeprowadzany wielostopniowo i ma na celu zorientowanie się w potrzebach i oczekiwaniach lokalnych wspólnot.

Spotkania przeprowadzone będą z przedstawicielami sektora publicznego, społecznego i gospodarczego.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do włączenia się do prac nad programem rewitalizacji i aktywne uczestnictwo w jego przygotowywaniu.

 


Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Dzisiaj jest: 19 Czerwiec 2024        Imieniny obchodzą: Gerwazy, Protazy, Julianna
Kontakt

Gmina Pawłosiów

37-500 Jarosław

Pawłosiów 88

powiat jarosławski

woj. podkarpackie

tel: (16) 622-03-80

fax: (16) 622-02-48

e-mail: ug_pawlosiow@pro.onet.pl

Godziny urzędowania:

poniedziałek - piątek:

w godz: 7.00 - 15.00

Kasa: 7.00 - 13.00

Nr rachunku bankowego

- opłaty komunalne:

80124017921111001099002009

- pozostałe opłaty:

20124025711111000033422789

Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Jarosławskiego w 2011 roku

 

Lp.

Nazwa i adres apteki

Godziny pracy

Telefon

Poniedziałek – piątek

Sobota

Niedziela
i święta

Miasto Jarosław

1.

Medex W-S” sp. z o.o.,
ul. Grunwaldzka 26, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16) 
621 35 11

2.

Medex W-S” sp. z o.o.,
ul. Słowackiego 26, 37-500 Jarosław

800-1800

800-1300

Nieczynne

(16) 
621 53 96

3.

PHU – J. Szarek i T. Śliwiński,
ul. 3-go Maja 43, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16) 
621 27 31

4.

Medex W-S” sp. z o.o.,
ul. Kościuszki 25, 37-500 Jarosław

800-1700

800-1300

Nieczynne

(16) 
621 36 58

5.

P.U.P.H. “Optical”,
ul.
Słowackiego 17, 37-500 Jarosław

Całodobowa

Całodobowa

Całodobowa

(16) 
621 84 84

6.

VADEMECUM”,
ul. Grunwaldzka 1, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1300

Nieczynne

(16) 
623 25 92

7.

FARMACJA”,
ul. 3-go Maja 64, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1300

Nieczynne

(16) 
624 32 70

8.

Remedium” sp. j.,
ul. Kraszewskiego 9, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1800

Nieczynne

(16) 
623 07 11

9.

ADAFARM” sp. z o.o.,
ul. Lisińskiego 10, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16) 
624 28 60

10.

MEDIQ”,
ul. Rynek 11, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1400

Nieczynne

(16) 
624 24 00

11.

MEDIQ”,
ul. Kraszewskiego 5, 37-500 Jarosław

800-2200

800-1400

Nieczynne

(16) 
624 24 10

12.

MEDIQ”,
os. Tysiąclecia 12, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1400

Nieczynne

(16)  
624 24 20

13.

MEDIQ”,
ul. Witosa 2, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1400

Nieczynne

(16)  
627 30 70

14.

ALONA” s. c.,
ul. Sikorskiego 2a, 37-500 Jarosław

800-1800

800-1400

Nieczynne

(16)  
621 59 19

15.

Medex” sp. z o.o.,
ul. Kościuszki 29a, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16)  
621 15 06

16.

Medex B”,
ul. Kraszewskiego 11, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1500

Nieczynne

(16)  
621 62 75

17.

NOVA” Tkaczyk i Wspólnicy sp. j.,
ul. 3-go Maja 65, 37-500 Jarosław

730-2000

800-1600

Nieczynne

(16)  
621 14 08

18.

SKAW-MAR” (PKP),
ul. Słowackiego 38, 37-500 Jarosław

700-1900

800-1500

Nieczynne

(16)  
621 37 37

19.

Pod Jesionem”,
ul. Poniatowskiego 53, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1300

Nieczynne

(16)  
621 76 46

20.

Farmacja 2”,
ul. Pruchnicka 6a, 37-500 Jarosław

700-2100

700-2100

Nieczynne

(16)  
623 10 05

21.

Aspirynka” sp. j.,

ul. Jana Pawła II 21, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16)  
621 14 45

22.

PHU – J.Szarek i T. Śliwiński,
os. Kombatantów 20, 37-500 Jarosław

800-1930

800-1500

Nieczynne

(16)  
621 79 31

23.

Medex-B”,

ul. Grodzka 3, 37-500 Jarosław

730-1900

730-1400

Nieczynne

(16)  
621 77 88

24.

Medex” sp. z o.o.,
ul. Kraszewskiego 24A, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1500

Nieczynne

(16)  
621 06 06

25.

SKAW-MAR”,
ul. Kościuszki 18, 37-500 Jarosław

730-1700

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
621 05 28

Miasto Radymno

1.

Vita” s. c.
ul. Rynek 23, 37-550 Radymno

730-2000

730-2000

800-2000

(16)  
628 10 34

2.

Apteka Leków Gotowych Beata Franus,

ul. Legionów 4a, 37-550 Radymno

800-1800

800-1300

Nieczynne

(16)  
628 13 75

Gmina Chłopice

1.

Apteka mgr farm. Zofia Gaweł,

Chłopice 190, 37-561 Chłopice

800-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
622 29 61

2.

Punkt Apteczny,

mgr Jakub Wawrzyszko

Łowce 99, 37-554 Łowce

Pn., Wt., Śr.

800-1500

Cz., Pt.

900-1600

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
624 00 73

Gmina Jarosław

1.

Punkt Apteczny Justan s.c.,

Wólka Pełkińska 282,
37-511 Wólka Pełkińska

Pn., Wt., Pt.

915-1800

Śr., Cz.

915-1615

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 03 65

Gmina Laszki

1.

Apteka leków gotowych”,
Laszki 35, 37-543 Laszki

Pn., Śr.

900-1800

Wt., Cz. , Pt.

800-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 50 20

Gmina Pruchnik

1.

Apteka prywatna” T. Reizer,
ul. Jana Pawła II 3, 37-560 Pruchnik

Pn., Śr.

800-1600

Wt., Cz. , Pt.

800-1800

800-1400

Nieczynne

(16)  
628 98 60

2.

Apteka „Eliksir”,
ul. B. Markiewicza 11a, 37-560 Pruchnik

800-1800

900-1300

Nieczynne

(16)  
628 81 75

Gmina Radymno

1.

Punkt Apteczny,

Sośnica 184,
37-555 Sośnica

800- 1430

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 30 43

Gmina Rokietnica

1.

Apteka prywatna mgr Janina Horbowy,

Rokietnica 645, 37-562 Rokietnica

800-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
622 13 81

Gmina Roźwienica

1.

Apteka „Lawenda”,
Roźwienica 201, 37- 565 Roźwienica

800-1600

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
622 58 69

2.

Punkt Apteczny (Remiza OSP),

Węgierka, 37- 565 Roźwienica

730-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 99 03

Gmina Wiązownica

1.

Apteka leków gotowych” mgr farm.
I. Podolec,

Wiązownica 378, 37-522 Wiązownica

Pn., Śr.

800-1800

Wt., Cz. , Pt.

800-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
622 36 66

2.

PUNKT APTECZNY, techn. farm. Jolanta Kolbuch - Wawrzoszek,

Zapałów 141, 37-544 Zapałów

Pn., Śr., Cz., Pt.

815-1500

Wt.

815-1800

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 62 49

3.

PUNKT APTECZNY, Teresa Kołakowska,

Szówsko ul. Kościelna 14,
37-522 Wiązownica

Pn. - Czw.,

730-1900

Pt.,

930-1900

800-1400

Nieczynne

(16)  
623 32 55

4.

PUNKT APTECZNY

Manasterz 139,
37-230 Manasterz

800-1500

900-1300

Nieczynne

(16)  
651 50 57

 

Całodobowy dostęp do aptek w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy w 2011 roku

 

Lp.

Nazwa i adres apteki

Godziny pracy

Telefon

Poniedziałek – piątek

Sobota

Niedziela
i święta

Miasto Jarosław

1.

P.U.P.H. “Optical”,
ul. Słowackiego 17a, 37-500 Jarosław

Całodobowa

Całodobowa

Całodobowa

(16)  
621 84 84

 

Pogotowie wod - kan

Tel: 666 860 312

Zimowe utrzymanie dróg

Tel: 725 671 410

Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 74 gości 

Ta witryna używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możesz je w każdej chwili zmienić. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies lub je usunąć zobacz naszą politykę prywatności. Polityka cookie

Akceptuj cookies z tej strony.

EU Cookie Directive Module Information