Reklama
Koronawirus
Menu główne
Gmina Pawłosiów
Reklama
Urząd Gminy
Jednostki organizacyjne
GOPS Pawłosiów
Straż pożarna
Sport
Oświata
Biblioteka Publiczna
Płatności bezpośrednie oraz płatności obszarowe
Ochrona Danych Osobowych
Dla przedsiębiorców

Zdrowa Gmina

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
OSP Pawłosiów

Ochotnicza Straż Pożarna w Pawłosiowie powstała w 1923 roku. Jej założycielem był prawdopodobnie p. Jan Madziarek, który pełnił funkcję pierwszego jej komendanta. Początkowo straż liczyła ok. 15 osób podzielona była na 5-osobowe sekcje. W czasie wojny przynależność do straży pożarnej była pewnego rodzaju ucieczką przed przymusowym wyjazdem do Niemiec na roboty. Każdy kto się zapisał do straży musiał pozostać w miejscu swojego zamieszkania. W czasie okupacji działalność straży wyglądała nieco inaczej. Stan przygotowania naszej jednostki był często kontrolowany. Dwa razy w tygodniu odbywały się obowiązkowe ćwiczenia sprawdzające sprawność fizyczną strażaków, a co jakiś czas przeglądy organizowane przez Niemców. Drużyna pawłosiowska zawsze wypadała dobrze p.Maziarek był kolegą komendanta powiatowego, który zawsze ostrzegał przed kontrolą. Każdej nocy trzymane były warty przez 5-cio osobowe grupy. W czasie wojny strażacy nie zawsze mogli śpieszyć z pomocą, np. podczas pacyfikacji w Kidałowicach, gdy płonęły 4 budynki, jednostka pawłosiowska jechała na ratunek, lecz niestety została zawrócona przez straż ukraińską współpracującą z Niemcami. Zdarzyły się również sytuacje odwrotne, gdzie byli wręcz zmuszeni do interwencji np. podczas pożaru baraków niemieckich na ul. Kościuszki w Jarosławiu.

W pierwszych latach działalności OSP dysponowała konnym wozem z beczką i sikawką.

Sprzęt ten znajdował się w budce drewnianej, która pełniła funkcję remizy. Po jakimś czasie zakupiono pierwszą motopompę, którą nazwano "SYRENA". W latach 60-tych z inicjatywy Wojciecha Maziarka komendanta jednostki OSP w Pawłosiowie i finansową pomocą Gromadzkiej Rady przystąpiono do budowy remizy strażackiej. Przy jej budowie w czynie społecznym pracowali strażacy. Czynnymi druhami którzy wspierali swojego komendanta przy budowie i tworzeniu jednostki byli: Józef Trubas, Kazimierz Frużyński, Jan Maziarek, Marian Kochman, Władysław Goń, Kazimierz Kalemba, Bronisław Wlazło, Józef Fugiel, Franciszek Cisek który za czasów okupacji pełnił funkcję komendanta, a Karol Kaltenberg i Stanisław Kiełb byli pierwszymi mechanikami obsługującymi motopompę.

Stoją od lewej: Julian Kasperski, Karol Kaltenberg, Kazimierz Kalema, Kazimierz Frużyński- komendant OSP, Adolf Pajda, Michał Gdula.

Nie należy pomijać kultywowanej od 1987 roku tradycji pełnienia wart honorowych przy Bożym Grobie. Współinicjatorem tych poczynań był nieżyjący proboszcz parafii ks. Andrzej Chęć, który w roku 1994 zmarł pozostając w pamięci jako dobry pasterz duchowy i niejednokrotnie doradca.


W 1991 roku Rejonowa Komenda przekazała pawłosiowskiej Straży nowy wóz Star 244- jest to 4 z kolei. Druh Mieczysław Maciąga i Dominik Śliwa byli pierwszymi kierowcami tego samochodu, a od 2000 r. samochodem dysponuje dh Stanisław Kałamarz będący komendantem, a Wojciech Trubas był Prezesem jednostki i pełnił funkcję przez okres 25 lat.Samochód ten wyposażony jest w podstawowy sprzęt do działań ratowniczych. Remiza nasza jako jedyna w gminie posiada radiowy system alarmowania ze stanowiskiem kierowania Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Jarosławiu. System ten umożliwia szybką zbiórkę strażaków, a tym samym wyjazd do zdarzenia.

Pomimo, że remiza nie jest obiektem nowym, staramy się utrzymać ją w należytym stanie technicznym.


W ostatnich latach wykonany został kapitalny remont remizy, dobudowana część socjalna, doprowadzenie centralnego ogrzewania, wody i kanalizacji. Odnowiona została elewacja budynku. Prace wykonywali strażacy.Działacze zadbali o doposażenie osobiste strażaków kupując mundury wyjściowe i ćwiczebne, hełmy, pasy, toporki strażackie i inny sprzęt. W roku 1998 jednostka obchodziła swoje 75 lecie istnienia, z tej to okazji Koło Gospodyń Wiejskich w Pawłosiowie ufundowało Sztandar jednostce, który został przekazany i poświęcony w czasie Mszy św. przez ks. Stanisława Słowika kapelana strażaków. W uroczystości udział wzięli przedstawiciele Zarządu Głównego ZOSP RP druh Stanisław Zając, Wójt Gminy Pawłosiów Tadeusz Wojtuń, przedstawiciele Komendy Powiatowej PSP, radni, przedstawiciele samorządu wiejskiego, sołtys wsi, zaproszeni księża, sponsorzy. Od roku 2000 jednostka zaczęła starania o włączenie do KSRG, gdyż zauważono, że są organizacją prężną oraz mają do dyspozycji sprzęt, i zaplecze drużyny młodzieżowej która chętnie garnie się do działalności społecznej. Przed zawodami sportowo-pożarniczymi w miejscowości Cieszacin Wielki dniu 29.07.2001 r. odbyło się uroczyste włączenie jednostki do KSRG, którego dokonał Komendant Powiatowy PSP brygadier Marek Kondracki, odczytując decyzję Nr IX /18/ KSRG z dnia 18 stycznia 2001 r. Komendanta Głównego PSP w Warszawie podpisaną przez gen. brygadiera Zbigniewa Meresa.

Od tego momentu zwiększyły się wyjazdy jednostki do różnych działań ratowniczych.

W dniach 5-6 sierpnia 2001 roku jednostka brała udział w akcji powodziowej w miejscowości Sokolniki Gmina Gorzyce. Co roku uczestniczy w manewrach powiatowych organizowanych przez PSP Jarosław, oraz gminnych zawodach sportowo – pożarniczych, uroczystościach religijnych i patriotycznych.

Dzięki miejscowym działaczom jednostka z Pawłosiowa w 2007 r. zakupiła samochód bojowy Magirus. Samochód wyposażony jest w silnik autopompy, 4 odcinki węży ssawnych, 2 szybkie natarcia (dł.60 m), maszt oświetleniowy 7 m. agregat prądotwórczy 2,2 KW, radiotelefon samochodowy. Posiada zbiornik z wodą w ilości 2400 l. W kabinie łącznie z kierowcą może mieścić się co najmniej 9 osób.

27.06.2009 r. - Jednostka z OSP Pawłosiów wspólnie z OSP Roźwienica, Duńkowice oraz Jednostka Ratowniczo-Gaśnicz z PSP wraz z dowódcą wyjechały samochodami na pomoc powodzianom do powiatu ropczyckiego. Pracowali przy wypompowywaniu wody z piwnic, terenu i studni w miejscowości Ropczyce i Witkowie, a następnie w Okoninie przy wyczyszczaniu stodół z siana, słomy ze względu na niebezpieczeństwo samozapalenia.

W pracach tych brali udział Naczelnik OSP Pawłosiów – Stanisław Kałamarz oraz Prezes OSP Grzegorz Świst. Powrót do jednostki nastąpił w dniu 28.06.2009 roku.

Na ręce Pani Wójt Gminy Pawłosiów Haliny Węgrzynowskiej, Starosta Ropczycki skierował słowa podziękowania dla druhów strażaków, którzy brali udział w akcji ratunkowej na terenie powiatu ropczycko-sędziszowskiego.


W dniach 03 - 04. 06. 2010 w godzinach popołudniowych na terenie naszego powiatu
i gminy zaczął padać intensywny deszcz, w wyniku czego nastąpiły liczne podtopienia

Woda zaczęła bardzo szybko przybierać w rowach i wylewać się na prywatne posesje, boiska sportowe, użytki rolne dokonując podtopień budynków mieszkalnych i komunalnych. W bardzo szybkim czasie do działań przeciwpowodziowych przystąpiły jednostki straży pożarnej gminy, które zmagały się z żywiołem do późnych godzin wieczornych.Do działań ratowniczych włączyli się prywatni przedsiębiorcy i mieszkańcy, dowożąc worki z piaskiem do zagrożonych budynków, użyto sprzętu specjalistycznego w celu udrożnienia rowu we wsi Wierzbna. Największe zagrożenie było we wsi Pawłosiów, Wierzbna, Cieszacin Wielki, Cieszacin Mały i Tywonia. Stan wody monitorowany był przez cały czas. W działaniach ratowniczych w walce z żywiołem wzięło udział 84 strażaków ochotników z jednostek OSP.

Jak widać strażacy ochotnicy-ludzie wywodzący się z naszych rodzin i na ich pomoc można zawsze liczyć są naprawdę godni szacunku. Dlatego na strażackich sztandarach widnieje napis „Bogu na chwałę – ludziom na pożytek".

Początek roku 2010 nawiedza nasze województwo powódź, której jak oceniają statystyki była to powódź z roku 1874. Takiej powodzi jeszcze nie było.

Jednostka OSP z KSRG z Pawłosiowa wspólnie ze strażakami z Cieszacina Wielkiego od 18.05.2010 roku bierze udział w działaniach ratowniczych na terenie powiatu ropczyckiego, mieleckiego, sandomierskiego i tarnobrzeskiego w umacnianiu wałów przeciwpowodziowych, pracach porządkowych, wypompowywaniu wody oraz innych pilnych pracach.

To już 9 wyjazd strażaków. Pomimo zmęczenia, swoich obowiązków zawodowych, rodzinnych nie odmawiają pomocy, chętnie wyjeżdżają. Duże zasługi i poświęcenia wykazuje druh Stanisław Kałamarz, który na polecenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jarosławiu każdorazowo organizuje wyjazd strażaków.

za ich trud, wysiłek i poświęcenie jaki włożyli w usuwaniu skutków powodzi i znaleźli cenny czas dla ludzi dotkniętych tym żywiołem i klęską, Komendant Wojewódzki PSP postanowił przyznać wszystkim strażakom nagrody pieniężne, a Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Jerzy MILLER nadał druhowi Stanisławowi Kałamarzowi z jednostki włączonej do KSRG z Pawłosiowa ZŁOTĄ ODZNAKĘ” ZASŁUŻONY DLA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ”

Uroczyste odznaczenie odbyło się 8 listopada 2010 roku w Hali na Podpromiu w Rzeszowie a wręczył je WICEMINISTER WALDEMAR PAWLAK.

Odznaczenie przyznane zostało strażakom ratownikom biorącym udział w tegorocznej powodzi.

Manewry Powiatowe

W dniu 1 października br. w miejscowości Pawłosiów odbyły się manewry powiatowe dla jednostek OSP włączonych do krajowego systemu ratowniczo gaśniczego. Tematem manewrów było: „Gaszenie pożarów obiektów zamieszkania zbiorowego z elementami ewakuacji”.

Manewry prowadzone były w dwóch grupach, tj. ewakuacji młodzieży szkolnej w Zespole Szkół w Pawłosiowie, oraz gaszenie obiektu przyszkolnego. W manewrach brały udział jednostki z Radymna, Sośnicy, Duńkowic, Chłopic, Laszek, Pruchnika, Roźwienicy, Szówska i Pawłosiowa. Całością manewrów dowodzili przedstawiciele Komendy Powiatowej PSP w Jarosławiu.
W dniach od 23.10.2010 – 06.11.2010 roku Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Jarosławiu przeprowadziła w Domu Strażaka w Pruchniku szkolenie dowódców, oraz szkolenie abonentów sieci radiowych zgodnie Instrukcją w sprawie organizacji łaczności radiowych UKF Państwowej Straży Pożarnej stanowiącą załącznik do Rozkazu Nr 4 Komendanta Głównego PSP z dnia 09.czerwca 2009 roku. W szkoleniu udział wzięli członkowie naszej jednostki:


Kałamarz Bogdan – OSP Pawłosiów

Kałamarz Marcin - OSP Pawłosiów

Wojciechowski Paweł – OSP Pawłosiów

Kasperski Grzegorz - OSP Pawłosiów


W dniu 25 października 2010 roku zespół inspekcyjny Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie przeprowadził inspekcję gotowości operacyjnej Ochotniczej Straży Pożarnej w Pawłosiowie włączonej w struktury krajowego systemu ratowniczo gaśniczego.

Inspekcja ta miała na celu określenie stanu przygotowania jednostki do podjęcia działań ratowniczo-gaśniczych poprzez ocenę niżej wymienionych elementów:

  1. czasu dysponowania do działań;

  2. stanu wyposażenia w pojazdy i sprzęt ratowniczy;

  3. sprawności pojazdów i sprzętu ratowniczego;

  4. stanu wyszkolenia członków i ich wyposażenia w środki ochrony indywidualnej.


W wyniku inspekcji jednostka otrzymała 26 pkt. Uzyskując ogólną ocenę: Bardzo dobry


Dzień 7 listopada 2010 roku na długo pozostanie w pamięci członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Pawłosiowie. Tego dnia nastąpiło uroczyste poświęcenie i przekazanie dla OSP Pawłosiów nowego średniego samochodu ratowniczo gaśniczego z napędem 4x4 na podwoziu MAN TGM.13.290, odpowiadający najnowszym standardom techniczno-użytkowym przewidzianym dla nowoczesnych pojazdów pożarniczych.

Samochód wyposażony jest w silnik wysokoprężny z turbodoładowaniem o mocy 290 KM, spełniający najostrzejsze normy czystości spalin EURO 5. Kabina jednomodułowa, 6 osobowa, 4 drzwiowa. Zabudowa pożarnicza wykonana jest z materiałów odpornych na korozję.

Zakup pojazdu możliwy był dzięki środkom finansowym pozyskanych w ramach złożonego do Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie Projektu na działanie 4.4 „Zwalczanie i zapobieganie zagrożeniom” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa podkarpackiego na lata 2007-2013.

Całkowita wartość projektu związana z zakupem samochodu wynosi 658 105,00 zł, z czego 85% wartości samochodu sfinansowane zostało ze środków Unii Europejskiej, a pozostałe 15 % pokryte zostało ze środków budżetowych Gminy Pawłosiów.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą Św. w Kościele Parafialnym w Pawłosiowie w intencji wszystkich strażaków z terenu gminy i ich rodzin, oraz za zmarłych strażaków.

Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył Ks. Dziekan Proboszcz Parafii Jan Jagustyn w obecności Ks. Mieczysława Rusina Kapelana strażaków ZW ZOSP RP Proboszcza Katedry w Przemyślu, który wygłosił homilię, oraz Ks. Mariana Nabrzyskiego Prałata Proboszcza Parafii Miłosierdzia Bożego w Jarosławiu.

Uroczyste poświęcenie samochodów nastąpiło po Mszy św, przez koncelebrujących księży. W ceremonii poświęcenia brały udział :

Nowo zakupiony samochód MAN

Star 244, który zostaje przekazany z Pawłosiowa do Tywonii.

Pozyskany nieodpłatnie samochód z Policji Lublinek dla jednostki z Kidałowic, oraz obecny w jednostce Pawłosiowa Magirus.

Po uroczystym poświęceniu samochodów, wszyscy przemieścili się pod budynek Urzędu Gminy, gdzie odbył się uroczysty apel przekazania samochodów.

Uczestniczyli w nim znamienici goście, których serdecznie powitała Wójt Gminy Pani Halina Węgrzynowska a to:

Mirosław Karapyta Wojewoda Podkarpacki, Parlamentarzyści Mieczysław Kasprzak, Andrzej Ćwierz, Dyrektor Biura Poselskiego Mieczysława Golby Pan Mariusz Trojak który reprezentował również Wicemarszałka Województwa Podkarpackiego Kazimierza Ziobro. Kapłani: Ks. Dziekan Jan Jagustyn i Ks. Kapelan Mieczysław Rusin, Prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP Stanisław Górski, Komendant Powiatowy PSP w Jarosławiu Piotr Biały, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego PSP w Rzeszowie Jacek Bzdęga, nadinspektor Policji Józef Napora, Dowódca Garnizonu w Jarosławiu ppłk Robert Metysek, Radny Powiatowy Marian Szarek, oraz wszystkich przybyłych na uroczystość, Radnych, członków Zarządu, oraz strażaków.

Dowódca druh Kałamarz Stanisław złożył meldunek o gotowości jednostek, do uroczystości przekazania samochodów Wójtowi Gminy Pani Halinie Węgrzynowskiej Prezesowi Zarządu Gminnego ZOSP RP.

Wojewoda Pan Mirosław Karapyta wraz z Wójtem Gminy Pawłosiów Panią Haliną Węgrzynowską i Markiem Czarnieckim radnym Sejmiku Wojewódzkiego przekazali kluczyki do nowego samochodu druhom z Pawłosiowa.

Wójt Halina Węgrzynowska z Komendantem Gminnym ZOSP RP Władysławem Górskim przekazała kluczyki do samochodu Star 244 druhom z Tywonii

Nadinspektor Policji Józef Napora, Komendant Powiatowy PSP mł. bryg. Biotr Biały i Pani Halina Węgrzynowska przekazały kluczyki do samochodu Lublinek druhom z Kidałowic.

Nie zabrakło też wyróżnień i odznaczeń dla strażaków.

W wystąpieniach swoich Pan Mirosław Karapyta Wojewoda Podkarpacki jak i inni mówcy, podkreślił rolę jaką pełnią strażacy ochotnicy w ratowaniu życia zdrowia i dobytku ludzkiego. Przybliżył tegoroczną powódź, w której ucierpiały 23 powiaty, 116 gmin i 530 miejscowości. W powodzi ucierpiało 42 tyś. mieszkańców, a 28 900 ratowników brało udział w tym z Gminy Pawłosiów

Remiza przed remontem

Remiza po remoncie


 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Ulti Clocks content

Dzisiaj jest: 11 Sierpień 2020        Imieniny obchodzą: Luiza, Zuzanna, Włodzimierz
Kontakt

Gmina Pawłosiów

37-500 Jarosław

Pawłosiów 88

powiat jarosławski

woj. podkarpackie

tel: (16) 622-03-80

fax: (16) 622-02-48

e-mail: ug_pawlosiow@pro.onet.pl

Godziny urzędowania:

poniedziałek - piątek:

w godz: 7.00 - 14.00

Nr rachunku bankowego

- opłaty komunalne:

80124017921111001099002009

- pozostałe opłaty:

20124025711111000033422789

Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Jarosławskiego w 2011 roku

 

Lp.

Nazwa i adres apteki

Godziny pracy

Telefon

Poniedziałek – piątek

Sobota

Niedziela
i święta

Miasto Jarosław

1.

Medex W-S” sp. z o.o.,
ul. Grunwaldzka 26, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16) 
621 35 11

2.

Medex W-S” sp. z o.o.,
ul. Słowackiego 26, 37-500 Jarosław

800-1800

800-1300

Nieczynne

(16) 
621 53 96

3.

PHU – J. Szarek i T. Śliwiński,
ul. 3-go Maja 43, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16) 
621 27 31

4.

Medex W-S” sp. z o.o.,
ul. Kościuszki 25, 37-500 Jarosław

800-1700

800-1300

Nieczynne

(16) 
621 36 58

5.

P.U.P.H. “Optical”,
ul.
Słowackiego 17, 37-500 Jarosław

Całodobowa

Całodobowa

Całodobowa

(16) 
621 84 84

6.

VADEMECUM”,
ul. Grunwaldzka 1, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1300

Nieczynne

(16) 
623 25 92

7.

FARMACJA”,
ul. 3-go Maja 64, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1300

Nieczynne

(16) 
624 32 70

8.

Remedium” sp. j.,
ul. Kraszewskiego 9, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1800

Nieczynne

(16) 
623 07 11

9.

ADAFARM” sp. z o.o.,
ul. Lisińskiego 10, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16) 
624 28 60

10.

MEDIQ”,
ul. Rynek 11, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1400

Nieczynne

(16) 
624 24 00

11.

MEDIQ”,
ul. Kraszewskiego 5, 37-500 Jarosław

800-2200

800-1400

Nieczynne

(16) 
624 24 10

12.

MEDIQ”,
os. Tysiąclecia 12, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1400

Nieczynne

(16)  
624 24 20

13.

MEDIQ”,
ul. Witosa 2, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1400

Nieczynne

(16)  
627 30 70

14.

ALONA” s. c.,
ul. Sikorskiego 2a, 37-500 Jarosław

800-1800

800-1400

Nieczynne

(16)  
621 59 19

15.

Medex” sp. z o.o.,
ul. Kościuszki 29a, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16)  
621 15 06

16.

Medex B”,
ul. Kraszewskiego 11, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1500

Nieczynne

(16)  
621 62 75

17.

NOVA” Tkaczyk i Wspólnicy sp. j.,
ul. 3-go Maja 65, 37-500 Jarosław

730-2000

800-1600

Nieczynne

(16)  
621 14 08

18.

SKAW-MAR” (PKP),
ul. Słowackiego 38, 37-500 Jarosław

700-1900

800-1500

Nieczynne

(16)  
621 37 37

19.

Pod Jesionem”,
ul. Poniatowskiego 53, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1300

Nieczynne

(16)  
621 76 46

20.

Farmacja 2”,
ul. Pruchnicka 6a, 37-500 Jarosław

700-2100

700-2100

Nieczynne

(16)  
623 10 05

21.

Aspirynka” sp. j.,

ul. Jana Pawła II 21, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16)  
621 14 45

22.

PHU – J.Szarek i T. Śliwiński,
os. Kombatantów 20, 37-500 Jarosław

800-1930

800-1500

Nieczynne

(16)  
621 79 31

23.

Medex-B”,

ul. Grodzka 3, 37-500 Jarosław

730-1900

730-1400

Nieczynne

(16)  
621 77 88

24.

Medex” sp. z o.o.,
ul. Kraszewskiego 24A, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1500

Nieczynne

(16)  
621 06 06

25.

SKAW-MAR”,
ul. Kościuszki 18, 37-500 Jarosław

730-1700

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
621 05 28

Miasto Radymno

1.

Vita” s. c.
ul. Rynek 23, 37-550 Radymno

730-2000

730-2000

800-2000

(16)  
628 10 34

2.

Apteka Leków Gotowych Beata Franus,

ul. Legionów 4a, 37-550 Radymno

800-1800

800-1300

Nieczynne

(16)  
628 13 75

Gmina Chłopice

1.

Apteka mgr farm. Zofia Gaweł,

Chłopice 190, 37-561 Chłopice

800-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
622 29 61

2.

Punkt Apteczny,

mgr Jakub Wawrzyszko

Łowce 99, 37-554 Łowce

Pn., Wt., Śr.

800-1500

Cz., Pt.

900-1600

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
624 00 73

Gmina Jarosław

1.

Punkt Apteczny Justan s.c.,

Wólka Pełkińska 282,
37-511 Wólka Pełkińska

Pn., Wt., Pt.

915-1800

Śr., Cz.

915-1615

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 03 65

Gmina Laszki

1.

Apteka leków gotowych”,
Laszki 35, 37-543 Laszki

Pn., Śr.

900-1800

Wt., Cz. , Pt.

800-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 50 20

Gmina Pruchnik

1.

Apteka prywatna” T. Reizer,
ul. Jana Pawła II 3, 37-560 Pruchnik

Pn., Śr.

800-1600

Wt., Cz. , Pt.

800-1800

800-1400

Nieczynne

(16)  
628 98 60

2.

Apteka „Eliksir”,
ul. B. Markiewicza 11a, 37-560 Pruchnik

800-1800

900-1300

Nieczynne

(16)  
628 81 75

Gmina Radymno

1.

Punkt Apteczny,

Sośnica 184,
37-555 Sośnica

800- 1430

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 30 43

Gmina Rokietnica

1.

Apteka prywatna mgr Janina Horbowy,

Rokietnica 645, 37-562 Rokietnica

800-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
622 13 81

Gmina Roźwienica

1.

Apteka „Lawenda”,
Roźwienica 201, 37- 565 Roźwienica

800-1600

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
622 58 69

2.

Punkt Apteczny (Remiza OSP),

Węgierka, 37- 565 Roźwienica

730-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 99 03

Gmina Wiązownica

1.

Apteka leków gotowych” mgr farm.
I. Podolec,

Wiązownica 378, 37-522 Wiązownica

Pn., Śr.

800-1800

Wt., Cz. , Pt.

800-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
622 36 66

2.

PUNKT APTECZNY, techn. farm. Jolanta Kolbuch - Wawrzoszek,

Zapałów 141, 37-544 Zapałów

Pn., Śr., Cz., Pt.

815-1500

Wt.

815-1800

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 62 49

3.

PUNKT APTECZNY, Teresa Kołakowska,

Szówsko ul. Kościelna 14,
37-522 Wiązownica

Pn. - Czw.,

730-1900

Pt.,

930-1900

800-1400

Nieczynne

(16)  
623 32 55

4.

PUNKT APTECZNY

Manasterz 139,
37-230 Manasterz

800-1500

900-1300

Nieczynne

(16)  
651 50 57

 

Całodobowy dostęp do aptek w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy w 2011 roku

 

Lp.

Nazwa i adres apteki

Godziny pracy

Telefon

Poniedziałek – piątek

Sobota

Niedziela
i święta

Miasto Jarosław

1.

P.U.P.H. “Optical”,
ul. Słowackiego 17a, 37-500 Jarosław

Całodobowa

Całodobowa

Całodobowa

(16)  
621 84 84

 

Pogotowie wod - kan

Tel: 666 860 312

Pogoda
Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 26 gości 

Ta witryna używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możesz je w każdej chwili zmienić. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies lub je usunąć zobacz naszą politykę prywatności. Polityka cookie

Akceptuj cookies z tej strony.

EU Cookie Directive Module Information